Sivil Toplum Vize soru ve cevapları 2015
1) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi’nde çeşitlilik gösteren vakıfların faaliyet alanları
arasında yer almaz?
Askerlik diyen var / Bayındırlık diyen var (kararı siz verin)
2) 1983 yılında çıkarılan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’na işçi sendikalarına üye olmak için
kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?
16
3) ……….., belli bir zamanda, belli bir tartışmalı sorun karşısında, bu sorunla ilgilenen kişiler
grubuna veya gruplarına hâkim olan kanaattir.
Kamuoyu
4) Dernek kurma hakkı hangi Anayasa ile güvence altına alınmıştır?
1982
5) Sivil toplum kuruluşlarının en fazla başvurdukları ve sonuç alabildikleri yol
aşağıdakilerden hangisidir?
Lobicilik
6) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının siyasal işlevleri arasında yer almaz?
Devletin yasama faaliyetlerine yardımcı olmak
7) I Eğitim hakkı
II Mülkiyet hakkı
III Adil yargılanma hakkı
IV Sosyal güvenlik hakkı
V Yaşama ve özgürlük hakkı
Yukarıdakilerden hangileri İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 3-21. maddeleri
arasında ifade edilen birinci kuşak haklarındandır?
II-III ve V
8) I Sanayi toplumunun gelişimine paralel olarak ortaya çıkan resmî yapılardır.
II Sivil toplum örgütlerinin en yaygın örnekleridir.
III Faaliyetleri yerel düzeyde olabilddiği gibi ülkenin genelinde de olabilir.
IV Kazanç paylaşma dışında, belirli bir ortak gayeyi gerçekleştirmek üzere oluşturulan
demokratik sivil toplum kuruluşlarıdır.
Yukarıda özellikleri verilen kuruluşlara ne ad verilir?
Dernekler
9) Kamusal alanda var olan, gönüllülüğe dayalı, kendi kendini oluşturan, hukuksal bir düzenle
ya da bir ortak değerler kümesiyle sınırlı, özerk ve örgütlü olan toplumsal yapı
aşağıdakilerden hangisidir?
Sivil toplum
10) Nihai siyasi gücün halk çoğunluğunda bulunduğu, ulusun bir topluluk olarak egemen
olduğu, halkın doğrudan veya seçilmiş temsilcileri aracılığıyla hükümet çalışmalarını
denetlediği sisteme ne ad verilir?
Demokrasi
11) Aşağıdakilerden hangisi insan hakları konusundaki sınıflandırmalar arasında yer almaz?
Haberleşme hakları
12) Şerif Mardin’e göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplum anlamı içerisinde yer almaz?
Azınlıklara kendi eğitim kurumlarını kurabilme hakkı
13) Sivil toplum kuruluşları, kriz dönemlerinde vatandaşlara sosyal destek vererek, toplu
uyuşmazlık durumlarında arabuluculuk işlevini yerine getirmektedirler.
Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden biri değildir?
İşten çıkarmalarda işveren üzerinde topluca fiziki ve psikolojik baskı uygulaması
14) Osmanlı Dönemi’nde vakıf eserleri arasında en bilinen ve en göze çarpanı aşağıdakilerden
hangisidir?
Camiler
15) Bir ülkede sivil toplumun gelişmesinin için, sivil toplum örgütleri, gerektiği zaman
demokratik bir baskı mekanizması kullanabilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin baskı mekanizmalarından biri
değildir?
Şiddet
16) Günümüzde faaliyet gösteren STK’ların, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bir çok
ülkede nitelik ve nicelik olarak giderek gelişiyor olması aşağıdakilerden hangisi ile
açıklanabilir?
Küreselleşmenin ve neo liberal politikaların varlığı
17) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde ticaret alanının düzenlenmesi sürecinde
toplumun taleplerini devlete ileten ve devletin piyasa kontrolünü kolaylaştıran bir sivil toplum
kuruluşu olarak hizmet vermiştir?
Loncalar
18 ) Sivil toplumun tarihçesini inceleyen uzmanların Antik Yunan düşünürlerine kadar geri
gitmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Sivil toplumun felsefî temellerinin bu çağda görülmesi
19) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplumun temel işlevleri arasında yer almaz?
Liberal ekonomiye zemin hazırlama işlevi
20) Sivil toplum, şiddet karşıtı, kendi kendine örgütlenen, kendi kendinî değerlendiren ve
yansıtan ve hem birbirleriyle hem de onların eylemlerini çerçeveleyen, sınırlayan ve mümkün
kılan devlet kurumlarıyla sürekli bir gerilim içerisinde olma eyleminde bulunan yasal koruma
altındaki devlet-dışı kurumların karmaşık ve dinamik bir topluluğu olarak açıklanabilir.
Paragrafta sivil toplumun hangi özelliği vurgulanmamıştır?
Devlet kurumlarıyla olan ilişkisi diyen var / Yasalarla örgütlenmesi diyen var (kararı siz
verin)
Download

Sivil Toplum Vize soru ve cevapları 2015