24
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Atatürk'ten Sonra Türkiye: 2. Dünya Savaşı ve Sonrası - 2
1.
4.
Türkiye Körfez Savaşı sırasında gelişmeleri
yakından takip etti. Üyesi olduğu BM'nin yanında
yer aldı. Ancak savaşa aktif olarak katılmadı.
Buna rağmen savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri oldu.
Aşağıdakilerden hangisi SSCB'nin dağıtılmasından sonra bağımsızlığını kazanan devletlerden biri değildir?
A) Kazakistan
C) Kırgızistan
Buna göre, Türkiye'nin savaşa katılmamasına
rağmen çok etkilenmiş olması aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır?
B) Özbekistan
D) Polonya
A) Jeopolitik konumuyla
B) Kültürel özellikleriyle
C) Ekonomik yapısıyla
D) Fiziki özellikleriyle
2.
5.
Enerji kaynaklarının dağıtımında üstlendiği rolün
yanında Türkiye, bazı doğal kaynaklar açısından
da zengindir.
Buna göre, aşağıdaki doğal kaynaklardan
hangisi yukarıda bahsi geçen kaynaklar içerisinde değildir?
3.
B) Toryum
D) Linyit
Türkiye'nin ilk başvuru tarihi olan 1959 yılından
günümüze kadar Avrupa Birliğine girebilmek
amacıyla birçok düzenleme yapılmış ve hâlende
yapılmaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin
Avrupa Birliğine girmeye önem verdiğinin bir
göstergesidir?
A) Devlet Bakanı'nın AB ile ilişkileri yürütmek için
başmüzakereci olarak atanması
B) Kültürel özelliklerimizin yaşamaya devam
etmesi
C) Ekonomik yaptırımları gücü ölçüsünde yapması
D) Avrupa'ya sık sık turizm amaçlı seyahatlerin
gerçekleşmesi
Î
A) Hatay'ın Anavatana katılması
B) Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması
C) Yabancı okullar sorununun iç meselede
halledilmesi
D) Musul sorununun çözülmesi
A
A) Bor
C) Petrol
Aşağıdakilerden hangisinin, Yeni Türk
Devleti'nin dış politikadaki saygınlığının artmasına katkısının olduğu söylenemez?
6.
1. İtalya ve Almanya'nın yayılmacı siyaset gütmesi
2. Almanya'nın Versay Antlaşması'nı uygulamak
istememesi
3. Ham madde ve pazar arayışı
Yukarıda verilenlerden hangileri II. Dünya
Savaşı'nın nedenleri arasında gösterilebilir?
A) Yalnız 1.
C) 1. ve 3.
B) 1. ve 2.
D) 2. ve 3.
TEST
24
Atatürk'ten Sonra Türkiye: 2. Dünya Savaşı ve Sonrası - 2
7.
10.
Aşağıdaki devletlerden hangisi II. Dünya
Savaşı'nda Müttefik Devletler içerisinde yer
almamıştır?
A) Fransa
C) SSCB
B) İngiltere
D) İtalya
Türkiye, II. Dünya Savaşı'ndaki tutumuyla sonu
belli olmayan maceralara girerek toprak büyütme
meraklısı olmadığını göstermiş ve savaştan en
az zararla çıkmayı başarmıştır.
Buna göre Türkiye'nin izlediği bu tutum aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Hayalperest değil, gerçekçi olmak
B) Evrensel olmak
C) Yayılmacı politika izlemek
D) Sınırlarını genişletmek
8.
11.
Türk Silahlı Kuvvetleri hem yurt içinde, hem de
yurt dışında barışın korunmasını temel prensip
hâline getirmiştir.
Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk'ün
aşağıdaki sözlerinden hangisine göre hareket
etmektedir?
A) Yurtta sulh, cihanda sulh.
B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
C) Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin bu
maddesi Atatürk ilkeleriyle ilişkilendirilirse
daha çok hangi ilkeyle bağdaştığı söylenebilir?
olunamaz.
D) Bağımsızlık uğruna ölmesini bilen toplumların
hakkıdır.
A
A) Devletçilik
C) Halkçılık
9.
1. Uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek.
2. Ülkeler arası iyi ilişkileri sürdürmek.
3. Ülkeler arasında dengeyi bozmak.
12.
B) Cumhuriyetçilik
D) Milliyetçilik
İç tehdidin esasını, yıkıcı ve bölücü unsurlar
oluşturmaktadır. Yıkıcı ve bölücü unsurların
hedefi, ülkede anarşi ve terör ortamı yaratarak
devlet otoritesini sarsmaktır.
Yukarıda verilenlerden hangileri Birleşmiş
Milletlerin amaçları arasında yer alır?
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iç tehdit
unsurları içerisinde gösterilemez?
A) Yalnız 1.
C) 1. ve 3.
A) Dil, din, ırk ayrılıkları konusunda yapılan
B) 1. ve 2.
D) 2. ve 3.
kışkırtmalar
B) Devlet aleyhine çıkartılan ayaklanmalar
C) Millet bütünlüğünü bozmak için yapılan
eylemler
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
D) Türkiye'nin çevresinde ortaya çıkan savaşlar
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Download

Atatürk`ten Sonra Türkiye: 2. Dünya Savaşı ve Sonrası