.Y
CUKURqAYIR ORTAOKUL BiNASI ZEMiN ETUDU iEiN
YAPTLACAK iSLERE AiT MAHAL LiSTESi
1-
Arsa tizerinde sK1, sK2, sK3 olarak g6sterilecek noktalara 3 adet Jeoteknik amagh sondaj
agrlacak.( JH-22, jH-24)
2-
Sondajlar;
-
SK1, SK2 olarak gcisterilen
-
SK3 olarak gdsterilen noktada
noktalarda 20 m derinlilinde,
30 m derinlilinde olmak i.izere toplam 70
m
derinli!inde agrlacak (JH-22, JH-24)
3- Sondaj kuyularrnrn her birinde SPTdeneyi yaprlacak. (JH-29)
4- sondaj kuyularrnrn her birinden ahnacak numuneler iizerinde; dane boyutu da[rhmr,
atterberg limitleri tayini, su muhtevasr dlgiimleri, dzgiil afrrh( kuru birim hacim afrrlrk,
dofal birim hacim alrrhk 6lgtimti yaprlarak zeminin fiziksel 6zellikleri belirlenecek (U.1.2,
U.r.6, 2.r.6, 2.L.9, 2.L.4, 2.L.8 |
5- Arsa iizerinde g6sterilecek hat boyunca l adet sismik krrrlma et0du (MAsw) yaprlacak H s
30 M. (iH41)
6-
Agrlacak olan sondajlarrn her birinde bogluk oranr, porozite, yofunluk tayini yaprlacak.
(2.2.7-2]'
7-
Sondaj kuyulartntn her birinden altnacak drselenmemig drnek iizerinde Ug Eksenli Hi.rcre
Kesme Deneyi yaprlacak. (2.1.28)
8-
Kaya zemine ula5rlmasr halinde sondaj kuyularrlda tek eksenli basma dayanrmr tayini
yaprlacak. (2.2.9)
9-
Gerekli gciriildiifiii durumda sondaj sayrlan ve derinlikleri arttrnlacakttr.
10-
Tahmin edilenden farkh bir zeminle kargrla5rlmasr durumunda,
o
zemini yansrtacaK
deneyler yaprlacaktrr.
BiRilefo6LU
Jeoloii Mfih.
Jeofizik M0h.
Proje Sb. Md. V.
Download

SK3 olarak gdsterilen noktada 30 m derinlilinde olmak i.izere toplam