İKTİSADI ARAŞTIRMALAR VAKFI
PROF. DR. M. ORHAN DİKMEN
ARAŞTIRMA / ÖDÜL YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ
Madde 1: Yarışmanın Amacı
Bilimsel araştırmalar yapacak kişileri teşvik etmek, yeni ve özgün araştırma çalışmalarını
ödüllendirmek suretiyle bilim dünyasına, üniversitelere ve topluma yeni eserler kazandırmak,
toplumsal/ekonomik sorunlara yeni ve farklı bilimsel çözüm yöntem ve görüşleri desteklemek.
Madde 2: Yarışmanın Kapsamı ve Konusu
Milli ve uluslararası alanda bilimsel, iktisadi, mali konulardaki yeni g e liş m e le rin , bilimsel
yöntemlerle analizi ile Türkiye ekonomisine yansımalarını araştırmak.
Araştırma konusu her yıl Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecektir.
2015 Yılı Prof. Dr. M. Orhan Dikmen Araştırma Ödülü Yarışma Konusu
AB-ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşmasının
Türkiye Ekonomisi ve Dış Ticareti Üzerine Olası Etkileri
Madde 3: Ödül Miktarı
Araştırmanın Jüri tarafından ödüle layık görülmesi halinde;
Birinciye
12.500 TL (brüt) Para Ödülü ve Eserin Vakfımızca Bastırılması
İkinciye
5.000 TL (brüt) Para Ödülü ve Eserin Vakfımızca Bastırılması
Üçüncüye
2.500 TL (brüt) Para Ödülü
Madde 4: Yarışma Jürisi
Jüri; Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Yönetimince her yıl belirlenecek, üniversitelerin
konu ile ilgili 3 öğretim üyesinden oluşur. Raportörlük görevi Vakıf Sekretaryasınca yerine
getirilecektir.
2015 Yılı Prof. Dr. M. Orhan Dikmen Araştırma Ödülü Yarışma Jürisi
Jüri B aşkanı: Prof.
Üyeler
: Prof.
: Prof.
: Prof.
Dr. Ahmet İNCEKARA
Dr. Yusuf TUNA
Dr. Sudi APAK
Dr. Metin ERCAN
İ.A.V. Başkanı ve İ.Ü. İktisat Fak. Öğretim Üyesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi
Beykent Üniversitesi İ.t.B.F. Öğretim Üyesi
Boğaziçi Üniv. İşletme Fak. Öğretim Üyesi
Jürinin ödüle layık araştırma çalışması görmemesi halinde o yılki ödüller dağıtılmayacaktır.
Madde 5: Araştırma Çalışmasını Değerlemede Esas Alınacak Kriterler
• Konunun bilimsel yöntemlerle; özgün biçimde değerlendirilmesi
• İşlenen konudan Türkiye ekonomisi açısından çıkarımlar yapılması
• Araştırmanın işlenişi ve sonuçlarının başarısı
Madde 6: Başvuru Şartları
•
•
•
•
Yarışmanın amacı doğrultusunda yeni eserlerin bilim dünyasına kazandırılması esastır.
Yayınlanmış Ders Kitapları, Yüksek Lisans ve Doktora tezleri yarışmaya aday olamaz.
Her aday bir araştırma ile yarışmaya katılabilecektir.
Birden fazla kişilerin ortak çalışması İle gerçekleştirilen araştırmalarda, yarışmaya
katılan kişi esas alınacağından, ödül kazanını halinde, ödeme araştırmayı Vakfımıza
teslim eden kişiye yapılacaktır.
• Teslim edilecek olan araştırma metninin bilimsel yazım kuralları esasları doğrultusunda
hazırlanması gerekir.
Bu yarışmaya Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri, eş ve çocukları ile Vakıf çalışanları katılamazlar.
Yarışmaya Katılım İçin İstenen Belgeler
•
•
•
•
•
•
•
•
Araştırmanın Türkçe olarak yazılmış olması
Yarışmaya katılım başvuru yazısı
Katılımcının özgeçmişi
Bir kopya araştırma nüshası ile çalışmanın Word ve P D F formatında Times New Roman
karakteri ve 12 punto ile yazılmış 5 a d e t C D
Araştırmanın 5 sayfayı geçmeyen, 5 nüsha sunum özeti
Araştırmanın başka yerde yayınlanmadığına ilişkin beyan yazısı
Araştırmanın ödül kazanması halinde tüm telif haklarını üç yıl süre ile Vakfa devrettiğine
dair noter tasdikli yazı
Yarışmacının fotoğrafı
Madde 7: Yarışmanın Takvimi ve Süreler
Yarışma başvuru süresi 15 Ekim 2015 tarihinde sona erecektir. Jüri değerlendirmeyi
20 Kasım tarihine kadar tamamlayacak ve sonuçlar ilgililere Aralık ayında duyurulacaktır.
Ödül tören tarihi kazananlara ayrıca duyurulacaktır.
Madde 8: Yarışmanın Yapılma Koşulu
Yarışmaya o yıl yeterli sayıda başvuru olmaması halinde yarışm a iptal edilecektir.
Yarışma için İA V ’ye verilmiş ancak ödül kazanamamış araştırma çalışmaları, yarışmacı
tarafından talep edildiğinde yarışma sonunda sahiplerine iade edilecektir.
Madde 9: Kazanan Araştırma Çalışmalarının Basılması ve Değerlendirilmesi
Ödül kazanan araştırma çalışmalarının kitap halinde basımı İAV tarafından gerçekleştirilecek
ve araştırma sahibine 25 adet kitap verilecektir. Ayrıca, bastırılan kitaplar konu ile ilgili
yönetimlere, üyelerimize, araştırma sahibine, üniversitelere, diğer bilim burumlarına ve
kütüphanelere gönderilecektir.
Download

İktisadi Araştırmalar Vakfı Prof. Dr. Orhan Dikmen Araştrıma / Ödül