'ki dönem, on yRl, BakRrköy Belediye BaHkanlRER yapan AteH Ünal ERZEN sorularRmRzR yanRtladR
“ÜZÜLEREK GÖRÜYORUM KH, BAKIRKÖY’DE YAPILANLAR GERHYE GHDHYOR”
2004-2014 yRllarR arasRnda 10
yRl BakRrköy Belediye
BaHkanlRER yapan ve son yerel
seçimlerde koltuEunu Bülent
KerimoElu’na devreden AteH
Ünal Erzen, gazetemize
verdiEi röportajda gündem
yaratacak açRklamalarda
bulundu.
Erzen, 10 yRllRk görev süresi
sonunda 98 milyon dolar
Sürekli,
Etkili,
Ýlkeli.
22
a
Ya þ ý n d
SAYI: 242
borçla aldRER belediyeyi, 106 milyon dolar (231 milyon TL) borçla
devrettiEini belirterek, ortada
dolaHan 350 milyon, 500 milyon,
700 milyon gibi rakamlarRn
gerçeEi yansRtmadRERnR ve bu
konuda CHP Genel Merkezi’nin
kendi dönemine ait borçlarR
denetlemesine hazRr olduEunu
söyledi.
(YazRnRn devamR 11,12,13. sayfalarda)
Bakýrköy’de
1
Demokrat Parti Bak-rköy Hlçe Bakan- Necmettin Dönmez:
Numara
ATAKÖY
KASIM 2014
F'YAT: 2
http://www.atakoygazete.com.tr
“BAKIRKÖY’Ü RANT HÇHN TANIMASINLAR”
Necmettin
Dönmez,
Belediye Ba3kanB
Bülent Kerimo6lu
ve Belediye
Meclis
Üyeleri’nin
BakBrköy’ü
tanBmalarB için
yeterli sürenin
geçti6ini
belirterek,
“BakBrköy’ü rant
için tanBmasBnlar”
dedi.
(Sayfa 15’de)
Eitim gönüllüsü Hadam- Selim Pars’-n eitime katk-lar- devam ediyor.
MANTOLAMA HÇHN ACELE ETMEYHN
“TEEKKÜRLER SELHM AMCA”
Geçti6imiz
aylarda Kentsel
Dönü3üm
konusunda
Kentsel Gayrimenkul ve Emlak
Ofisi’ni açan ve
vatanda3lara
ücretsiz
danB3manlBk
hizmeti veren
Burhan Okuyucu,
BsB yalBtBmB
konusunda
BakBrköy’de
yanlB3 algBlama
ve
de6erlendirmeler
yapBldB6BnB
söyledi.
(Sayfa 19’da)
E6itim gönüllüsü !3adamB Selim
Pars’Bn yaptBrdB6B ve Milli
E6itim BakanlB6B bünyesinde
BakBrköy’de hizmet veren ilk
müstakil anaokulu olan
Mustafa Pars Anaokulu açBldB.
Mustafa Pars Anaokulu’nun
146 ö6renciye e6itim-ö6retim
verdi6ini söyleyen Okul
Müdüresi Sevinç entürk,
sabahçB ve ö6lenci olmak üzere
ikili e6itim yaptBklarBnB da
belirtti. AçBlB3ta minik
ö6renciler “Te3ekkür ederiz
Selim amca” diyerek Selim
Pars’Bn elini öptüler...
(Yaz-s- 5. sayfada)
Bak-rköy Müftüsü Zakir UZUN’a
Belediye Meclisi’nde kabul edildi
BAKIRKÖY BELEDHYESH’NHN BÜTÇESH 308 MHLYON TL
SÜRGÜN GHBH TAYHN
BakRrköy Belediyesi’nin 2015-2017 Mali yRlR bütçesi Belediye
Meclisi’nde okundu ve 308 Milyon TL olarak oy çokluEu ile
kabul edildi. AK Parti BakRrköy Belediye Meclis Üyesi
'brahim KeleH, BakRrköy Belediyesi’nin 2015 mali yRlR bütçesi
hakkRndaki görüHlerini gazetemize aktardR.
BakRrköy’de yaHamanRn komHu ilçelere oranla 3 kat pahalR
olduEunu kaydeden KeleH, BakRrköy’de yaHamanRn
maliyetinin kiHi baHRna 1401 TL, komHu ilçelerde ise 510 TL
(YazRsR 25. sayfada)
olduEunu söyledi.
NKAH SALONUNUN TABELASI DA SÖKÜLDÜ
Yunus Emre Kültür Merkezi her an geri alnabilir
BakBrköy Belediyesi tarafBndan 5. KBsBm
Novus gökdelenlerinin yanBnda açBlB3B
yapBlan Nikah Salonu’nun faaliyete geçirilmesi beklenirken yeni yönetim
tabelasBnB bile söktü. Bu durumda Yunus
Emre Kültür Merkezi her an el
de6i3tirebilir.
(Yaz-s- 16. sayfada)
BakBrköy Müftüsü Zakir Uzun Tekirda6 Müftü YardBmcBlB6B’na tayin edildi.
BakBrköy Müftülü6ü’nden ilk tayini Çorlu Müftülü6ü’ne çBkartBlan Zakir
Uzun Mahkeme kararByla 2008 yBlBnda BakBrköy Müftülü6ü’ne geri geldi.
Daha sonra Mersin Müftü YardBmcBlB6B’na atanan Zakir Uzun’un tayini
mahkeme kararB ile durduruldu. Mersin’e gitmeden BakBrköy Müftülü6ü’ne
devam etti.
2011 yBlBnda Kütahya Müftü YardBmcBlB6B’na atanan Zakir Uzun, mahkeme
atamayB esastan bozdu, tekrar BakBrköy Müftülü6ü görevine geri döndü.
Bu dava DanB3tay’da hala devam etmesine ra6men Zakir Uzun bu kez de
Tekirda6 iline tayin edildi.
(Yaz-s- 15. sayfada)
3
MHNHKLERE MESLEK ATÖLYELERH
“Keyifli AlRHveriHin
Adresi” sloganR ile
yola çRkan A Plus
Ataköy AVM, farklR
etkinlikleri
ziyaretçileri ile buluHturmaya devam
ediyor.
KasRm ayR boyunca her hafta sonu
12:00 – 18:00 saatleri arasRnda farklR
meslek tanRtRmlarR eElenceli bir Hekilde
yapRlacak ve çocuklar eElenirken
öErenecek.
Çocuklara her meslek atölyesinde o
haftanRn temasRna göre kRyafet giydirilecek ve etkinlik bitiminde sertifika
verilecek. Bu farklR ve eElenceli etkinliEe
tüm çocuklar davetlidir.
08-09 KasRm Minik Pilotlar
Meslek Atölyesi
Çocuklar Pilot eEitmenler eHliEinde
bambaHka bir
uçak yolculuEu
serüveni
yaHayacak. NasRl
pilot olunduEu, uçak
içerisindeki çalRHanlarRn görevleri, uçakta
uyulmasR gereken kurallar gibi bilgilerin
aktarRldRER ve bu bilgilerin yaratRcR drama
tekniEi ile pekiHtirildiEi kRsa atölyeler
yapRlarak çocuklarRn hem eElenmesi
hem de öErenmesi saElanacaktRr.
‘TA
15 -16 KasRm Minik Doktorlar
Meslek Atölyesi
Çocuklar yaratRcR drama ile insan
vücudunu tanRyacaklar, hastalRklarRn
nasRl oluHtuEunu ve doktorlar hakkRnda
genel bilgiler alacaklar. Doktorluk
mesleEiyle ilgili materyallerin tanRtRldRER
hafRza kartlarRndan oluHan eElenceli
oyun aynR zamanda çocuklarRn
bilgilendirilmesini saElayacaktRr.
22-23 KasRm
Minik 'tfaiyeciler
Meslek Atölyesi
YangRn anRnda yapRlmasR
gerekenler, öncesinde alRnmasR
gereken önlemler ve
itfaiyecilerin günlük
yaHantRmRzdaki yeri yaratRcR
destekli bir eEitim ile çocuklara
aktarRlacak.
29-30 KasRm
Uzay MacerasR
Çocuklar bu etkinlik ile deEiHik
ve bir o kadar da eElenceli
deneyimler yaHama fRrsatRnR
bulabilecek.
Cumhuriyet’in 91. Yl
Carousel ’de
Cokuyla kutland
Carousel AlRHveriH ve YaHam Merkezi,
Cumhuriyet’in 91. YRlRnR Ulu Önderimiz
Mustafa
Kemal
Atatürk
anRsRna
düzenlediEi
çok özel bir
sergiyle
kutladR.
27 Ekim’de
açRlRHR
yapRlan ve
10 KasRm’a
kadar
devam edecek olan
sergide
Atatürk’ün
özel olarak büyük boy hazRrlanmRH 50
adet fotoErafR ziyaretçilerin beEenisine
sunuluyor. Türk Ulusu’nun çaEdaH
uygarlRk seviyesine ulaHana kadar
yaHadRER zorluklar, cephedeki milli
mücadele ve bu zorluklarRn birlik,
beraberlik ve millet dayanRHmasR ile
aHRlarak kazanRldRER karelerde
anlatRlmaktadRr.
Yine ayrRca 29 Ekim günü
DoEa Koleji Bando ekibi,
öErenci korosu ve vals dansR
gösterisi misafirlerin
beEenisine sunuldu.
Cumhuriyetimizin 91. yRlRna
özel “Atatürk FotoEraflarR
Sergisi” sergisi 10 KasRm 2014
tarihine kadar tüm ziyaretçileri
bekliyor.
AYIN
YAZISI
“DOST ACI SÖYLER”
Büyüklerimizin söylediEi o kadar
güzel sözler var ki... Bunlardan birisi
de “Dost acR söyler“. Gerçekten dost
doErularR söylediEi için bu tanRmlama
yerindedir.
Dostluk, zevklerin ve düHüncelerin
uyuHmasRdRr. Dostluk kiHisel çRkar
karHRsRnda kurulan bir iliHki deEildir.
Hiç beklenmedik bir anRnda kalbine
Özcan Atamer
doEan sRcacRk bir duygudur dostluk.
Sevinçtir, üzüntüdür, anlamaktRr,
hatRrlanmaktRr, sonsuza dek olan arkadaHlRktRr. Dostluklarda zamanRn
önemi olmamalR, baHRn ne zaman sRkRHRrsa sRkRHsRn, koHabilmeli,
kapRsRnR çaldRERnda gözlerindeki o bakRHR anlayabilmeli. 'htiyaç
duyduEunda omuzlarRna yaslanabilmeli, insan düHüncelerine kardeH
olabilmeyi yazmalR. En gizli sRrlarRnR bile verebilmeli, övüldüEünde
deEil, yuhalandRERnda durup koluna girebilmeli, sana senden çok
güvenen bir sRrdaH olmalR. Göz bebekleri bulutlandRERnda yaklaHan
fRrtRnayR sezebilmelisin. Dostluklar hiç bir menfaate dayanRlmadan
sadece bir sevgi üzerine kurulursa daha kalRcR olur. Aksi takdirde
ellerimize aldRERmRz kum taneleri gibi parmaklarRmRzRn arasRndan
farkRnda olmadan kayRp gider.
Çevrenize Höyle bir bakRn ve kaç dostunuz olduEunu hatRrlamaya
çalRHRn. BakalRm etrafRnRzda yukarRdaki anlamlarR taHRyan kaç kiHi
kaldR...
YazRma neden böyle baHladRm biliyor musunuz? Ben BakRrköy’de
doEdum, yaHamRmRn nerede ise tamamR burada geçti. YarRm asrR aHan
gazeteciliEimde daima BakRrköy ve BakRrköylüler’i düHündüm. Kim
olursa olsun BakRrköy ve BakRrköylüler için bir çivi çakanRn ardRnda
durdum ve durmaya da devam edeceEim.
Bizi yönetenler, kendileri veya icraatlarR ile ilgili aynR görüHü
paylaHmadRERmRz haberler yayRnladRERmRzda düHman ilan ediyorlar.
Dost kelimesinin anlamRnR bilmedikleri için “Bu bizim dostumuz deEil”
yaftasRnR yapRHtRrRyorlar. Onlar istiyorlar ki, iyi de yapsalar kötü de
yapsalar her yaptRklarRnR aynen kabul edip yayRn politikamRzR ona
göre dizayn edelim.
AkRllarR sRra aba altRndan sopa gösterme yoluna giriyorlar. Sözde
Demokrasi kurallarR ile elde ettikleri erki böyle kullanmaya
çalRHRyorlar. 'Hgal ettikleri koltuklarRn kendilerine ait olmadRERnR, bir
gün o koltuklarRn altlarRndan gideceEini düHünmüyorlar.
Genel ve yerel seçimlerde görüyorsunuz. Seçilenlere Höyle bir bakRn
hangi isim çoEunluEun tercihi. Nerede ise tamamR partilerin baHRndaki
ve yanRndaki birkaç kiHinin tercihi. Bunun adR Demokrasi mi?
BakRrköy’de de son yerel seçimlerde aynR oyun oynanmadR mR?
BakRrköy Belediye Meclisi’ne Höyle bir bakRn, içlerinde üç veya dört kiHi
var ki, sanki BakRrköy ve BakRrköylüler’in haklarRnR korumak, onlarRn
yaHam kalitesini arttRrmak için çalRHmalar yapmalarR gerekmiyormuH
gibi halkRn arasRna girmiyorlar, selam bile vermiyorlar. Bu gibilerden
BakRrköy ve BakRrköylüler’e hayRr gelir mi?
'lk Belediye BaHkanRmRz Naci EkHi’den bugüne kadar belediye
meclislerine yüzlerce kiHi seçildi. öyle geriye dönüp bakRn bunlardan
kaçR BakRrköy’de gezebiliyor. YukarRda bahsettiEim tipler de dört yRl
sonra, belki de daha az süre sonra tarihe karRHacaklar. Kendilerini
kimse hatRrlamayacaER gibi arkalarRndan hiç de iyi Heyler söylemeyecekler...
Biz haberlerimizde uyarR görevimizi yapRyoruz. Bu uyarRlarR yaparken
belgeleri de kamuoyuna sunuyoruz. Gerekçelerini sRralRyoruz. Bazen
bizi yönetenler tarafRndan dikkate alRnRyor, çoEu zaman da görmezden geliniyor.
Gazetemizde okuduEunuz Nikah SarayR ile ilgili haberimiz bunlardan
birisi. Binbir zorluklarla dönemin Emlak BankasR tarafRndan BakRrköy
Belediyesi’nin kullanRmRna verilen Yunus Emre Kültür Merkezi geri
alRnabilir.
SayRn KerimoElu bir an önce Yunus Emre’deki nikah iHlemlerine son
verip bu amaçla yapRlan ve açRlan Nikah SarayR’nR devreye soksun.
Tekrar etmekten bRkmadRERmRz bir konuya bir kez daha deEinmek
gereEi duyuyorum. Bizi yönetener, yönetenlerden menfaati olanlar
her dönemde olduEu gibi bu dönemde de kapalR kapRlar ardRnda
dedikodu üretmeye devam ediyorlar. Geçen dönemde AteH Ünal
Erzen ve ekibinin yanRnda saf tutanlar yeni yönetimden
nemalanabilmek için KerimoElu ve ekibinin yanRnda saf tutup, eski
yönetimin karHRsRnda el etek öpenler akla gelmeyecek söylemlerde
bulunuyorlar.
Bir süre önce nasRl ki SayRn KerimoElu ve ekibi için söylenenlerin
cevaplarRnR KerimoElu’nun kendi aEzRndan kamuoyuna duyurdu isek,
bu sayRmRzda da SayRn Erzen ile ilgili söylemler ile ilgili Erzen’in
cevaplarRnR kendi aEzRndan sizlere duyuruyoruz. Yorum yapmRyoruz.
Her konuda olduEu gibi bu konuda da karar sizin...
e-mail: [email protected]
5
EEitim gönüllüsü 'HadamR Selim Pars’Rn eEitime katkRlarR devam ediyor
MUSTAFA PARS ANAOKULU AÇILDI
E6itim gönüllüsü !3adamB Selim Pars’Bn yaptBrdB6B
ve Milli E6itim BakanlB6B bünyesinde BakBrköy’de
hizmet veren ilk müstakil anaokulu olan Mustafa
Pars Anaokulu açBldB.
BakBrköy Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan
anaokulunun açBlB3 törenine, BakBrköy
KaymakamB Adem Öztürk, BakBrköy Belediye
Ba3kan YardBmcBsB Taner Ö6ünç, !3adamB Selim
Pars, anaokulu ö6retmenleri ve çalB3anlarB,
ö6rencileri ile velileri katBldB.
Anaokulu açBlB3 töreni Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkada3larB anBsBna yapBlan 1
dakikalBk saygB duru3u ve !stiklal Mar3B’nBn
okunmasB ile ba3ladB. Daha sonra ise protokol
konu3malarBna geçildi.
“146 ÇOCUK E
T M GÖRÜYOR”
AçBlB3 töreninde ilk olarak konu3an Anaokulu
Müdüresi Sevinç entürk, anaokulunu yapan
!3adamB Selim Pars’a te3ekkür ederek, anaokulu
hakkBnda bilgiler verdi.
Mustafa Pars Anaokulu’nun 146 ö6renciye
e6itim-ö6retim verdi6ini söyleyen entürk,
“SabahçB ve ö6lenci olmak üzere ikili e6itim
yapmaktayBz. 9 ö6retmeniz, 1 memurumuz ve 4
yardBmcB personelimiz ile hizmet vermekteyiz.
AynB zamanda Sabri ÇalB3kan KBz Meslek Lisesi
ve BakBrköy’deki meslek liselerinin Çocuk
Geli3imi Bölümü’nden stajyer ö6renciler de
bizlere yardBmcB olmaktadBrlar.” dedi.
entürk, hedeflerinin do6aya, insanlara, etik
de6erlere önem veren, sorumluluk alabilen,
kendine güvenen örnek çocuklar yeti3tirmek ve
ö6renmenin önündeki engelleri kaldBrarak, okul
öncesi e6itimde yaratBcBlB6Bn, yenilikçili6in ve
de6i3imin öncüsü olarak BakBrköy !lçesi’nde
saygBn, örnek bir ö6retim kurumu olmak
oldu6unu söyledi.
entürk’ün ardBndan konu3an BakBrköy !lçe Milli
E6itim Müdürü Emrullah AydBn ise, “Böyle güzel
bir sonbahar gününde, çiçeklerle donatBlmB3,
çiçek gibi bir okulu açmak bizleri ziyadesiyle
memnun etti. YapBlabilecek en güzel
yatBrBmlardan, yapBlabilecek en güzel
hizmetlerden birisini gerçekle3tirmi3 olmasBndan
dolayB HayBrsever Selim Pars’a saygBlar sunuyoruz.” dedi.
“YATIRIMLARIN EN GÜZEL ”
YatBrBmlarBn en güzelinin e6itime yapBlan
yatBrBmlar oldu6unu söyleyen BakBrköy
KaymakamB Adem Öztürk ise, “!lçemize bu güzel
okulu kazandBran Pars ailesine çok te3ekkür
ediyorum. Burada yeti3ecek olan çocuklarBmBzBn
okul öncesi e6itiminin ne kadar önemli oldu6unu
vurgulamak istiyorum. YapBlan ara3tBrmalar
gösteriyor ki, okul öncesi e6itimi almB3 bir
ö6rencinin gelecekteki ö6reniminde de
ba3arBsBnBn oldu6unu görüyoruz. !lçemiz de, biz
de okul öncesi e6itimine büyük önem veriyoruz.
!lçemizde yapBlan ilk müstakil anaokulu. Bu
açBdan da 3imdiye kadar görülen bu eksikli6i
Pars ailesi gidermi3 oldu.” diye konu3tu.
Protokol konu3malarBnBn ardBndan BakBrköy
KaymakamB Adem Öztürk, Mustafa Pars
Anaokulu’nu BakBrköy’e kazandBrdB6B için !3adamB
Selim Pars’a te3ekkür plaketi verdi. Daha sonra
ise anaokulu ö6rencileri çe3itli gösteriler yaptB.
Anaokulu ö6rencilerinin gösterilerinin ardBndan
BakBrköy KaymakamB Adem Öztürk, BakBrköy
Belediye Ba3kan YardBmcBsB Taner Ö6ünç,
BakBrköy !lçe Milli E6itim Müdürü Emrullah AydBn
ve !3adamB Selim Pars anaokulunun açBlB3 kurdelesini kestiler. Daha sonra ise protokol üyeleri
hep birlikte anaokulunu gezerek, Mustafa Pars
Anaokulu Müdüresi Sevinç entürk’ten okulun
fiziki yapBsB ve verilen e6itimler konusunda
bilgiler aldBlar.
(Yavuz ARPACIK)
7
5
'UMUT' MUTLULUA DÖNÜTÜ
FotoEraf sanatçRsR Nihal Gündüz’ün vapur
iskelesinde gördüEü bir ‘an’dan esinlenerek
tasarladRER ve ehit 'lker Karter Vapuru’nda
çekilen ‘Umut’ isimli eserin satRHRndan elde edilen
gelir, 10 engelli vatandaHRmRzRn umudunu
mutluluEa dönüHtürdü.
Türkiye Omurilik Felçlileri DerneEi Genel
Merkezi’nde düzenlenen daERtRm töreninde 10
adet akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine
teslim edildi. DaERtRm törenine aileleri ile birlikte
gelen ihtiyaç sahipleri, akülü tekerlekli
sandalyelerini DerneEin Genel BaHkanR Ramazan
BaH’tan aldR.
TOFD Genel BaHkanR Ramazan BaH daERtRm
töreninde yaptRER konuHmada, tekerlekli sandalyelerin çok önemli bir ihtiyaç olduEunu, çok
duyarlR deEerli kiHiler sayesinde hayalini bile
kuramayacaklarR sayRda sandalyeye ulaHtRklarRnR ve
ihtiyaç sahiplerine ulaHtRrdRklarRnR belirtti.
BaHarRlR çalRHmada emeEi geçenlere plaket verildiEi
daERtRm töreni, toplu fotoEraf çekimiyle son buldu.
MUHTEEM TANGO GÖSTERHSH E S K M E Y E N D O S T L A R B R A R A D A
Dünya YaHlRlar Günü, BakRrköy’de yaHlRlarRn tango gösterisi ve yaHlRlardan
oluHan koronun Türk Sanat MüziEi konseriyle kutlandR.
BakRrköy Belediyesi tarafRndan BakRrköy Belediyesi Yunus Emre Kültür
Merkezi’nde düzenlenen Dünya YaHlRlar Günü etkinliEi 80’li yaHlarRnR yaHayan
ErdoEan-Suna Turaç çiftinin Tango gösterisiyle baHladR ve ef ükrü ÖztaH
yönetiminde çoEunluEu yaHlRlardan oluHan Fasl-R Muhabbet Korosu’nun Türk
Sanat MüziEi konseriyle de devam etti. Belediye BaHkan Vekili Mahir Çelik
buradaki etkinliEin ardRndan beraberindeki meclis üyeleri ve yetkililerin de
bulunduEu grupla, BakRrköy efkat Evi’ni ziyaret etti. efkat Huzur Evi sakinleriyle sohbet ederek, istek ve taleplerini sordu.
BAKIRKÖYLÜLER’E M ÜJDE !
Y EN H OTO PA RKI N IZ C UMHUR H YE T MEY DA NI
HEM DE ÜCRETS HZ (!)
BakRrköy’de her gün onbinlerce kiHinin geçtiEi Cumhuriyet MeydanR’nda
park eden araçlarRn sayRsR her geçen gün artRyor.
Cumhuriyet MeydanR’na yüz metre mesafedeki KaymakamlRk OtoparkR
ve Gençler Caddesi’ndeki 'spark Otopark’R dururken araçlarRn,
Cumhuriyet MeydanR’na park edilmesini yetkililer görmezden geliyor.
Araç sahiplerinin kendi aralarRnda
“Cumhuriyet MeydanR’na park edebilirsiniz. Kimsenin bir Hey dediEi
yok. Hem de bedava.” dedikleri duyuluyor.
BakRrköy Kartaltepe 'lkokulu ve BakRrköy Lisesi’ni bitiren 40 yRllRk
BakRrköylüler bir araya geldi.
BakRrköylü ErdoEan Yenersoy tarafRndan organize edilen ve BakRrköy
'HadamlarR DerneEi’nin (B'AD) lokalinde gerçekleHen buluHmada 40 yRllRk
eskimeyen dostlar hasret giderdi.
Birbirlerini görmenin sevincini yaHayan eski dostlar, çocukluk ve gençlik
dönemlerini yad ederek, birbirleriyle anRlarRnR paylaHtRlar.
BuluHmada ayrRca, eskimeyen dostlarRn okul yRllarRndaki fotoEraf ve
videolarRnRn olduEu slayt gösterisi de yapRldR.
40 yRllRk BakRrköylülerin buluHmasRnR organize eden ErdoEan Yenersoy,
“Sosyal medya üzerinden konuHtuEumuz ilkokul, ortaokul ve lisedeki
arkadaHlarRmRzla böyle bir buluHmayR gerçekleHtirmek istedim. BuluHmaya
bazR arkadaHlarRmRz gelemedi. Ama gelen arkadaHlarRmRzla hasret giderdik,
sohbetler, ettik, eski günleri tekrar canlandRrdRk. Bu tür buluHmalar bizlere
moral oluyor. Bundan sonra da sRk sRk bir araya gelmeyi düHünüyoruz.” dedi.
KERHMOLU, MUHTARLARLA BHR ARAYA GELDH
BakBrköy Belediye Ba3kanB Bülent Kerimo6lu, mahalle muhtarlarB ile bir araya geldi.
BakBrköy Belediyesi Botanik ParkB’nda bulunan restoranda gerçekle3tirilen toplantBya BakBrköy
Belediye Ba3kanB Bülent Kerimo6lu’nun yanB sBra, CHP !stanbul Milletvekili Süleyman Çelebi,
CHP BakBrköy !lçe Ba3kanB M. Sait Yücel, BakBrköy Belediyesi CHP’li Meclis Üyeleri ve 15
mahalle muhtarB katBldB.
ToplantBda Ba3kan Kerimo6lu, muhtarlardan mahallelerin sorunlarBnB dinledi ve muhtarlarBn talep
ve isteklerini not aldB. Kerimo6lu ayrBca, bundan sonraki süreçte muhtarlarla sBk sBk bir araya
geleceklerini de kaydetti. ToplantBnBn ardBndan ise BakBrköy Belediye Ba3kanB Bülent Kerimo6lu
ile muhtarlar yemek yediler.
9
RUMELLER BAKIRKÖY’DE BR ARAYA GELD
VakfI’nIn düzenledi<i konsere -stanbul Vali
YardImcIsI Yakup Vatan, RUY-AD Ba>kanI Cavit
Ganiç, CHP BakIrköy -lçe Ba>kanI M. Sait Yücel,
BakIrköy Belediyesi CHP’li Meclis Üyeleri
Selim Malgaz, Margarit Dikme, muhtarlar,
-stanbul’un çe>itli ilçelerinde
ya>ayan Rumeliler,
Rumeli Yönetici ve
->adamlarI Derne<i
(RUY-AD) ve Rumeli
E<itim VakfI’nIn
düzenledi<i konserde bir araya
geldi.
Florya’da bulunan özel bir kolejin konferans
salonunda
gerçekle>tirilen
konserde, T.C.
Kültür ve
Turizm BakanlI<I
Güzel Sanatlar
Genel
Müdürlü<ü,
Cumhurba>kanlI<I
Klasik Türk Müzi<i
Korosu solistleri Fettah
Cankurtaran ve Ezgi
Köker katIlImcIlara unutulmaz bir müzik ziyafeti
sunarken, Sanat
Yönetmenli<i’ni Fatih Salgar’In yaptI<I koro,
konser sonunda büyük alkI> aldI.
Rumeli Yönetici ve -> AdamlarI Dene<i ile Rumeli
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlQ>Q’nQn; Engellilerin
Toplumsal Entegrasyonunun GeliHtirilmesi Hibe ProgramQ
tarafQndan desteklenen “Tutors-Akran DanQHmanlQ>Q :
Omurilik Felçlisi Bireylerin Ba>QmsQz YaHamlarQnQn
Desteklenmesi için ÇalQHma A>Q” projesinin kapanQH semineri
Türkiye Omurilik Felçlileri Derne>i’nin ev sahipli>inde Ataköy Big
Mamma’s Restaurant’ta baHarQyla
gerçekleHti.
Birçok kamu ve sivil toplum kuruluHu
yöneticilerinin katQlQm sa>ladQ>Q bu
seminerde, tutorlar (danQHmanlar) ve
tutee’ler (danQHanlar) projeye dair anQlarQnQ,
deneyimlerini ve projenin hayatlarQna kattQ>Q
de>erleri katQlQmcQlarla paylaHtQlar.
Bunlardan birisi de TOFD Genel BaHkan
YardQmcQsQ Semra Çetinkaya’nQn danQHanQ
Nihal ile yaHadQ>Q deneyimdi. Tecrübeli
omurilik felçlisi olan Semra, henüz omurilik
felçlisi olmuH Nihal ile ilgili duygularQnQ Hu
Hekilde ifade etti; “Projede eHleHme çok
önemli. KiHiler, hikayeleri benzer kiHilerle
eHleHtiriliyor. Benim tutee’m Nihal. Her
ikimiz de anneyiz. Her ikimiz de, ölümlü trafik
kazalarQ sonucu omurilik felçlisiyiz. Nihal’de yaHadQ>Qm kaza
sonrasQndaki Semra’yQ görüyor ve ona bu hassasiyetle
yaklaHQyorum. lk karHQlaHtQ>QmQzda kendisine uygun olmayan bir
sandalyede oturdu>unu ve doktorunun hiç çQkarmamasQ
gerekti>ini söyledi>i bir ayak kalQbQ kullandQ>QnQ fark ettim. Kendisi
6 ay boyunca bu yüzden hiç ayakkabQ giymemiHti ve bunun
sivil toplum kurulu>larInIn yöneticileri ile RUY-AD
ve Rumeliler VakfI üyeleri katIldI.
Konser öncesinde konu>an RUY-AD Ba>kanI Cavit
Ganiç, katIlImcIlarI selamlayarak,
RUY-AD ve Rumeliler VakfI’nIn
çalI>malarIndan bahsetti.
Ganiç, Rumeli Yönetici ve ->adamlarI
Derne<i’nin düzenledi<i çe>itli
etkinliklerle -stanbul’daki Rumelileri bir
araya getirdi<ini belirtirken, konsere
gösterilen ilgiden memnun oldu<unu
söyledi.
Ganiç, ayrIca RUY-AD ve Rumeliler
VakfI’nIn Rumeli kökenli ö<rencilere
yaptI<I burs ve di<er e<itim
yardImlarInIn da sürdü<ünü ifade etti.
Bu arada konser öncesinde davetlilere bir de kokteyl verildi.
(Yavuz ARPACIK)
bireyleri tekrar hayata döndürmek ve bu hayata alQHtQrmak
kolay olmayan bir süreç. Bu ba>lamda danQHan ve
danQHman arasQndaki ilk izlenim, ilk gözlem, ilk konuHma, ve
yeni omurilik felçlisi olmuH bireyleri hayata tekrar alQHtQrmak
çok elzem bir ihtiyaca hitap etmiH bulundu. Böylelikle farklQ hayat
hikâyeleri ve farklQ hayat HartlarQ olan engelli danQHan ve
danQHmanlar birbirlerine ayna tuttular ve
yaHamlarQnQ karHQlQklQ olarak kolaylaHtQrdQlar.
Bu proje bitiriH semineriyle kapanmQH olsa
da, ortaya çQkan dostluklarQn daimi olaca>QnQ
ve gelecekteki bir sürü anlamlQ projeye QHQk
tutaca>QnQ bilmek bugünlerdeki en büyük
motivasyonlarQmdan biri. Sizler ise birilerinin
yaHamQnQ kolaylaHtQrabilmek, birilerine rehber
olabilmek için bir felaket yaHamak zorunda
de>ilsiniz. Bu minvalde projede bize ev
sahipli>i yaparak mekanQnda bize en iyi
Hekilde a>Qrlayarak destek olan Ataköy Big
Mamma’s Restaurant’Qn Yöneticisi Sait
Özcan çok güzel bir örnek. Kendisine bu
anlamlQ davranQHQ için bir kez daha yürekten
teHekkür ediyorum. Onun gibi duyarlQ
kiHilerin destekleriyle bu tür projeler artarak
daha fazla insana hizmet sunacaktQr.” dedi.
BaH; ayrQca tüm vatandaHlara seslenerek, “Siz de yaHadQ>QnQz her
tecrübeyi ve her yetene>inizi gönüllü bir deste>e çevirebilmek ve
böylelikle onu daha de>erli kQlabilmek için bir adQm atabilir, çevrenizde benzer bir mutluluk dalgasQ yaratabilirsiniz.” diye konuHtu.
(Arzu Girit)
BR YOLDALIK HKAYES
özlemini yaHadQ>QnQ söylemiHti. Ben artQk ayakkabQ giyebilece>i
konusunda onu uyardQm ve ona yapabilece>i her konuda bilgi
verdim. Bu yoldaHlQk ve arkadaHlQ>QmQzQn projeyle sQnQrlQ
kalmayarak, devamlQlQ>Q olaca>Q konusunda hemfikiriz.”
Nihal ise artQk Semra AblasQ’yla hayata daha sQcak baktQ>QnQ ve
bundan sonra kendisi için yeni bir hayatQn baHladQ>QnQ söyledi.
Proje hakkQnda bilgi veren TOFD BaHkanQ Ramazan BaH,
“YaHamlarQna artQk birer engelli olarak adapte olmaya çalQHan
11
.ki dönem, on yWl, BakWrköy Belediye BaIkanlWAW yapan AteI Ünal ERZEN sorularWmWzW yanWtladW
“ÜZÜLEREK GÖRÜYORUM K, BAKIRKÖY’DE YAPILANLAR GERYE GDYOR”
2004-2014 yWllarW arasWnda 10 yWl BakWrköy Belediye
BaIkanlWAW yapan ve son yerel seçimlerde
koltuAunu Bülent KerimoAlu’na devreden AteI
Ünal Erzen, gazetemize verdiAi röportajda gündem
yaratacak açWklamalarda bulundu.
Erzen, 10 yWllWk görev süresi sonunda 98 milyon
Dolar borçla aldWAW belediyeyi; 106 milyon Dolar
(231 milyon TL) borçla devrettiAini belirterek, ortada dolaIan 350 milyon, 500 milyon, 700 milyon
gibi rakamlarWn gerçeAi yansWtmadWAWnW ve bu
konuda CHP Genel Merkez’in kendi dönemine ait
borçlarW denetlemesine hazWr olduAunu söyledi.
SayPn Erzen, aslPnda konuDulacak
çok konu var. 10 yPl BakPrköy
Belediye BaDkanlP>P yaptPnPz. Yerel
Seçimler’den sonra siyaseti
bPraktPnPz gibi…
NadastayWm.
Görevde bulundu>unuz sürede
yanPnPzdan ayrPlmayanlar,
önünüzde ceket ilikleyenler bu
gün her Deyi konuDabiliyor. Bu
durum tabii size özel de>il. Dün
de böyleydi, bu gün de böyle,
yarPn da böyle olacak… BakPrköy
de herkes her Deyi söyleyebiliyor.
Bu söylemlerin önüne geçmenin
tek yolu muhataplarPnPn
açPklamalarPnP yayPnlamak.
Bildi>iniz gibi gazetemiz Eylül
sayPsPnda SayPn Kerimo>lu’na
BakPrköy’de konuDulan konularPn
hemen hemen tamamPnP sormuD
ve Kerimo>lu’nun verdi>i cevaplarP
yayPnlamPDtPk.
Sizin döneminiz ile ilgili de BakPrköy kamuoyunda
önüne gelen bir Deyler söylüyor.
En çok konuDulan konu ise siz Belediye’yi çok
büyük bir borçla devretmiDsiniz. Belediye’yi ne
kadar borçla devrettiniz?
Bir defa Iunu söyleyeyim, herkesin borcu vardWr.
Borçsuz iI adamW da yoktur, borçsuz kamu
kuruluIlarW da yoktur. Bu iIin doAasWnda vardWr.
Yeter ki, borç yönetimini bilin ve sürdürülebilir
borç yapabilin. Bunun için güvenilir olmak lazWm.
GerektiAi zaman krediyi bulabilmek lazWm.
BakWrköy özeline gelirsek, BakWrköy’de durum
Iöyle; 2004’te biz BakWrköy’e Belediye BaIkanW
olarak geldiAimizde, yaklaIWk 98 milyon dolarWn
biraz üzerinde o günkü kurdan, çünkü borcu TL
üzerinden hesaplamak yanlWItWr. Türkiye gibi ülkelerde borç veya alacak ya deflate ya da inflate
olarak hesaplanWr. Bunu da tüm ekonomistler bilir.
Hatta Genel Merkez’de SayWn Kemal
KWlWçdaroAlu’nun bu konuyla ilgili birçok danWImanW
var. En baIta Akif Hamza Çebi var. Gelsinler, incelesinler. Burada ya deflaten ya da inflaten
hesaplanWr. Tüm büyük Iirketler dahil böyle yapar.
Ya da dolar üzerinden gider. 2004 yWlWnda biz
BakWrköy Belediyesi’ni devir aldWAWmWz zaman
BakWrköy’ün borcu 98 milyon 700 bin dolar
civarWndaydW. O günkü kurdan dolara çevirdiAiniz
zaman. Geldikten 2 ay sonra da Belediye
YasasW’nda deAiIiklik yaparak at yarWIWnW (Veliefendi hipodrom gelirlerini) bizden aldWlar. Yüzde
20’sini bize bWraktWlar, yüzde 80’nini, aldWlar. At
yarWIW dediAimiz eAlence payWmWz bizim, bugünkü
parayla 3-4 milyon TL arasWndadWr. Bu çok büyük
bir rakam. 2004’ün ortasWnda bu kesilince 2014’e
kadar bizim oradan kaybWmWz yaklaIWk 400 milyon
TL’dir. ArtW, havaalanW yine bir torba yasa ile bizden alWndW. Bugün havaalanWnda 450-470 tane
dükkan var. ArtW 260 bin metrekare otopark var.
Bütün bu gelirler ve havaalanWnda yeni yapWlan
inIaatlarWn hiçbirinden ne harç ne de hiçbir Iey
alamadWk. Buna imkan veren torba yasa ile
BakWrköy Belediyesi gelir hudutlarWnWn dWIWna çWktW.
Oysa ki, herkes biliyor ki, batW ülkelerinde
havaalanW olan ilçe hem görüntüsüne hem de
nemasWna katlanWr. Çok büyük bir rant getirir orasW
belediyeye. Tamam bunlarW bir tarafa koyuyorum
ama yani üzülüyorum hakikaten üzülüyorum. Ben
bunu SayWn Bülent KerimoAlu’na da söyledim.
Bugün bir yerel gazetede de bu çWktW. Bülent
KerimoAlu’nun resminin altWnda ben zannetmiyorum ki, bu SayWn KerimoAlu’nun beyanatW olsun.
Borçla ilgili, 700 milyon, 900 milyon diye rakamlar
çWktW. Bunlar doAru deAil. Bizim bWraktWAWmWz tarihte,
2014’te borç dolar olarak 104 milyon dolarWn
altWndadWr. Bu da 231 milyon TL’dir. Bunu açWk açWk
söyleyeyim. Buna bütün krediler, kamu alacaklarW
ki en yüksek kWsmW yüzde 70’i kamu alacaklarW,
dahildir. Sonuç olarak 104 milyon dolar civarWnda
bir borç vardWr. Demek ki borç, gerçek, reel olarak
98 milyon dolardan 104 milyon dolara çWkmWItWr.
2004 yWlWndan 2014’e kadar 6 milyon dolar borcu-
muz arttW. imdi 6 milyon dolar borcumuz artWyor,
Ama sizin 400 milyon TL yani 200 milyon dolar
gelir eksiAiniz var eskiye göre.
“ÜZÜLEREK GÖRÜYORUM K.,
BAKIRKÖY’DE YAPILANLAR
GER.YE G.D.YOR”
SayPn Erzen, 10 yPlda 6 milyon dolar artan borcu
ikiye böldü>ümüz zaman sizin her döneminizde 3
milyon dolar borç artPyor o zaman do>ru mu?
Evet. YatWrWmlarW yan yana koyduAunuz zaman,
bütün bu borca raAmen, 98 milyon dolar borçla
almWI olmamWza raAmen hiçbir proje aksamadW.
.stanbul’un hiçbir ilçesinde olmayan Osmaniye
Atatürk Spor ve YaIam Köyü’nden tutun, .stanbul’un hiçbir ilçesinde olmayan Botanik Park,
.stanbul’un hiçbir ilçesinde olmayan Huzurevi,
.stanbul’un hiçbir ilçesinde BakWrköy’deki gibi yurtlar, kreIler, yeni nikah dairesi ve Iu anda aklWma
gelmeyen bir sürü yer. ArtW TWp Merkezi. Bütün
bunlarWn üzerine de müthiI bir sosyal demokrasi
örneAi verdik. BakWrköy’de kreIler ücretsiz, yurt
ücretsiz, BAKGEM (BakWrköy Gençlik EAitim
Merkezi)’de üniversiteye hazWrlWk kurslarW ücretsiz,
bu arada Iimdi duydum ve çok üzüldüm, BakWrköy
Gençlik EAitim Merkezi’nde iIitme engelliler için
sWnWf açmWItWk. Bu Türkiye’de ilkti ve çok baIarWlW
olmuItu. imdi o kapatWlmWI. Masraf oluyor diye.
Buna çok çok üzüldüm. En çok üzüldüAüm
Ieylerden birisi bu. .Iitme engelli bir iki öArenci
müracaat etmiI onlarW normal sWnWfa almWIlar. Yani
bu akWl almaz, akWl tutulmasW diyorum ben buna.
Bir de yapWlanlarW inkar etmek anlamWna geliyor.
Oysa ki, SayWn KerimoAlu göreve gelmeden önce
de konuItuk, göreve geldiAi zaman hep söylediAi
Iuydu, “Ya aAabey BakWrköy’de neler olmuI, neler
yapmWIsWnWz BakWrköy’de. Ben ne yapacaAWm Iimdi,
bunlarWn üzerine bir Iey eklemem lazWm.” Ama
Iimdi üzülerek görüyorum ki, bunlarWn hepsi geriye
gidiyor. Ambulans hizmeti kalktW, Botanik Park
baIka birine veriliyor, içinde nargile bahçesi
oluIturuldu. Huzurevinin biz açWlWIWnW yaptWk, hala
açWlamWyor. Hala insan alamWyorlar, huzurevine
masraf oluyor diye. BAKGEM yürümüyor, TWp
Merkezi bitmek üzere. Bunlar parayla, pulla
kWyaslanacak Ieyler deAil. Borç rakamWnW söyledim.
Net borç bu. Bunu da gelsin Akif Hamza Çebi
incelesin. Denetleme raporu var, meclisten geçmiI
denetleme raporu var elimde. 2013 Denetleme
Raporu. Ben size söylediAim rakamlarW, okuduAum
sayfalarW da bu denetleme raporunun içinden
aldWm. Çünkü niye borçlanWr bir belediye, bir kamu
kuruluIu. Bir defa Belediye YasalarW yanlWI.
Belediyeler daha özerk olabilmeli. Ben
geldiAimden beri bunu söyledim. Ve belediye
vergiden payWnW alabilmeli. O Iehirdeki kazançtan
payWnW alabilmeli. Ne yapWyor belediyeler, nereden
alWyorlar. Genel bütçenin içinden .ller BankasW size
para yollar, nüfusa göredir bu. Bu, BakWrköy’de
ayda ortalama 1 milyon, 1 milyon 250 bin TL
civarWnda tutar. YWlda 10-15 milyon TL tutar. Birde
vergileri toplarsWnWz. Vergiler de
2013’te sade ve sadece 93 milyon
TL tutar. Siz demek ki 93 milyon
TL vergilerden alacaksWnWz. 10-15
milyon TL de .ller BankasW’ndan
alacaksWnWz ve 105 milyon TL’ye
BakWrköy’de hizmet vereceksiniz,
bu mümkün deAil.
Bunun yüzde 30’u personel
gideridir. Personel çok yüksektir.
Personele ödenen rakam ayda 3
milyon TL’den fazladWr. Siz eAer
personel giderini de bunun üzerine koyarsanWz alacaAWnWz
verginin yarWsW zaten personele
gider. O yüzden belediyeler
borçlanmak zorunda. Her Iirket
gibi, her kiIi gibi. Her kiIinin Iu
anda Türkiye’de borcu var. Kredi
kartW varsa, borcu var. Bugün
Türkiye’nin en büyük Iirketine
gidin, borcu var. Çünkü borçla
yürür. Ama yeter ki borç yönetimini iyi yapabilin.
Bugün spor kulüplerinin borcu var, halkWn borcu
var, belediyelerin de çok doAal olarak borcu olacak. Ama o borcu yerinde kullanacaksWnWz. Yönetimini iyi yapacaksWnWz. Nakit akWIWnW iyi
yapacaksWnWz. Hiçbir sWkWntW çekmezsiniz. Bu arada
belediye olarak yapacaAWnWz en önemli Iey,
belediyenin hakkW olan baIka gelirlerin peIinde
koImaktWr. 2013 yWlWnda 230 milyon TL tahsil
ettiAimiz gelirimiz var bizim. 250 milyon TL de
giderimiz var. Bir belediyenin çWkabileceAi en güzel
rakamlardan biridir bu. 230 milyon TL'nin içinde
116 milyon TL diAer gelirler diye bir bölüm var.
DiAer gelirler de nedir? Bunlar, inIaatlardan
aldWAWmWz ruhsat harçlarW, tesisat harçlarW. imdi
gelelim buraya. Siz eAer bir yöneticiyseniz,
belediyeyi alWyorsanWz belediye para sWkWntWsW çekmez. Bugün 62 ada meIhur. Söylenip duruyor.
Oradan Iu anda belediye ruhsat harcW olarak ne
aldW bilmiyorum.
“BÜYÜK KAMU ZARARI VAR”
Nef ve Selenium’un olduAu yeri söylüyorsunuz?
Evet oralarW. Oradan ne aldWlar bilmiyorum ama
oralardan belediyenin en az 50 milyon TL harç
almasW lazWmdW. 50 milyon TL… Ben alWndWAWnW zannetmiyorum. Bir araItWrWlsWn, bakWlsWn.
Ben burada araya girmek istiyorum. Biz bunu
yayPnladPk çünkü. Sizin döneminizde ben isim de
veriyorum Nef ve Selenium’u 6306 sayPlP Afet
YasasP’na sokmaya çalPDPp, ayrPca özellikle Nef, kot
farkPndan 5 bin metrekarelik bir fazlalPk talep
etti>ini fakat sizin yönetimizdeki belediyenin buna
ruhsat vermedi>ini biliyoruz.
Evet vermedik. 6306’ya arsa girmez. Arsa girdiAi
zaman tüm Türkiye arsa. Türkiye zaten deprem
bölgesi. Böyle bir Iey olamaz. Afetteki dönüIüm
eski bir binanWn yerine yenisinin yapWlmasW. O
KDV’den muaf. Harçtan muaf. BunlarW biliyoruz
ama burada büyük kamu zararW da var.
Belediyenin dWIWnda. Vergi zararW da oluIuyor
çünkü 6306 dediAiniz zaman KDV yok. Belediyenin
50 milyon TL kaybW varsa orada belki de dolar
bilmiyorum.
Buna ba>lantPlP bir Dey sormak istiyorum. Ortalama
50 milyon TL zararP var diyorsunuz.
SAYFAYI ÇEVRN
12
Ataköy KonaklarP’nPn karDPsPnda Kuzu $nDaat’Pn
bulundu>u yere gelece>im. ADa>P-yukarP arsa
büyüklükleri aynP. Oradan belediye herhalde 40
milyon TL’ye yakPn harç almPDtP. Do>ru mu?
Oradan örneAin, bizim zamanWmWzda aldWAWmWz
gelir, 22.9 milyon TL ruhsat harcW. 7-8 milyon TL de
tesisat harcW, artW orada çekik bir bölüm vardW.
Onun için de 4.5-5 milyon TL aldWk. 40 milyon
TL’ye yaklaIWk. BunlarWn hepsi makbuzlu,
Belediyenin kasasWna girmiItir.
Bunu kPyaslama yapabilmek için sordum. AK Parti
buralar ile ilgili ikinci soru önergesini verdi meclise.
$lk cevapta 6306 sayPlP yasanPn uygulanPp
uygulanmadP>P belirtilmiyor. UygulanmasaydP
demek ki, Nef ve Selenium’un oradan da bu para
alPnabilirdi. E>er 6306’ya sokulmasaydP.
Evet, 6306’ya sokulmasaydW. O zaman bizim
aldWAWmWz Kuzu .nIaat’Wn orasW da 6306’ya girebilirdi. BurasW da arazi. Üstelik deniz kenarW, tsunami
de gelebilir. BaktWAWnWz zaman onun mantWAW yok.
Ve bu kadar gelir elde edilebilecekken hala para
sWkWntWsWndan Bakkart’W kaldWr, ambulans servislerini
kaldWr, kreIleri paralW yap, Botanik Park’W kiraya
vermeye kalkWI, Opera BinasW’nW biz bunu
çalWItWramayWz, masraf oluyor diyerek kiralamaya
kalkWI, huzurevini kiralamaya çalWI, bunlar çok
yanlWI Ieyler. Belediyenin Kartaltepe’de baIka bir
efkat Evi var biliyorsunuz. Bu efkat Evi’nde 6365 kiIi kalWyor. 40’a yakWn personel vardWr orada.
Hala aynW ise onu bilemiyorum. BurasWnWn belediyeye yWllWk masrafW 240 bin TL’dir. Al bu 65 kiIiyi
yeni yere taIW. 240 bini orasW için harca. Geri kalan
odalarW da evini vermek isteyen, parasWnW vermek
isteyen çok insan var. Yeterki orasW çalWIsWn. .stanbul’un en güzel Huzurevi. Ama bu yönetim becerisi
ile iliIkili.
O günlerde hatPrlar mPsPnPz aramPzda Döyle bir
konuDma geçmiDti. Belki burasPnP dört dörtlük
çalPDtPrmak için belediyenin gücü yetmeyebilir ama
Türkiye’de çok ciddi vakPflar var. O vakPflarla
anlaDPrsPnPz, 60-70 kiDi size verir. Geri kalanP sizin
yaptP>PnPz statüye göre yürütebilirdi.
Olabilir, hala olabilir. Bu çok akWllWca bir iI olur.
Hatta para da kazanWlWr. Gelen parayla da burs
verilir veya baIka bir Iey yapWlWr. Yani bir çok Iey
yapWlWr. OrasW kendi kendini kurtarWr.
Birde satPlaca>P söylentisi var?
OranWn arsasWnW alWrken ben kendisine çok teIekkür
ederim, Akif Mahmut YazWcW çok çalWItW. Hazine ile
Milli Emlak ile uAraIa uAraIa orayW aldWk. Tahsisinde huzurevi yapmak üzere yazar. Arazi
onlarWndW. Ve 2 senede de temelini atmak lazWmdW.
2 sene bitmeden biz temelimizi attWk. Ve ciddi bir
baAWI toplandW. 6,5-7 milyon TL civarWnda bir baAWI
toplandW. imdi o baAWIlarWn toplandWAW yerde ne
yapacaksWnWz o baAWIlarW? Orada benimde baAWIWm
var. Ben de özelimden baAWI yaptWm. Bir oda aldWm.
Bir çok insan baAWI yaptW. Geçenlerde Carousel’in
sahibi Yüksel Mermer ile bir cenazede konuItum.
“Ben oradan 8 oda aldWm” dedi. OdayW alan da
odada kalmak için almWyor. O odayW yapWyor,
kapWsWna belki ismi yazWlabilir. Hastanelerde, devlet
hastanelerinde bile adet böyledir. Gidin Çapa’ya
odalarWn bazWlarWnda isimler vardWr. Ama sWfWr masraf yapacaAWm diye bunlarW elden çWkardWAWnWz
zaman BakWrköy’deki her güzel Ieyi yok edersiniz.
Ben bu konuda hakikaten çok üzgünüm. Geriye
dönüIten dolayW çok üzgünüm.
Çünkü ne AK Parti adayW, ne de MHP adayW olsaydW
böyle bir Iey olacaAWnW zannetmiyorum. Bunu çok
ciddi söylüyorum. AK Parti adayW Mehmet Emin
Ertekin’i de MHP AdayW Mustafa Turan’W da
tanWyorum. Bülent KerimoAlu’nu da tanWyorum.
Bülent KerimoAlu’nun da kendisinden çWktWAWnW zannetmiyorum bunlarWn. Her ne hikmetse yönetimi,
meclisi, nasWl bunlarW çWkartWyorlarsa, iIte o kadar
çok ilginç Ieyler oluyor ki, geçen gün mecliste bir
baIkanlWk teklifini kabul etmediler. 26 kiIi CHP’li
olan bir mecliste, grupta konuIulmuI olmasWna
raAmen baIkanlWk teklifi oybirliAiyle reddediliyor.
NasWl olabilir böyle bir Iey, akWl almWyor. .kinci
üzüldüAüm bir nokta daha var. Onlarca insanW da
iIten çWkardWlar. AteI’in getirdiAi diye de bir laf çWktW
ortaya. Benim getirdiAim ekibim yok. O gençler,
sokaklarda iIsiz bWrakWldWlar. Ve bunlarWn hepsi,
sosyal, çaAdaI, aydWn insanlardW. Hiçbiri ne
akrabam, ne eIim dostum, sadece belirli referanslarla gelen, referanslarWn çoAu da CHP milletvekillerinden, genel merkezden gelen referanslar. Ama bunu AteI’in zamanWnda iIe alWnmWIlar
diyerek herkesi iIten al.
“HALK BOTAN.K PARK’TAN KAÇIYOR”
Geçici süre ile 92 kiDi Bilgisayar, 160 kiDi de Kültür
bölümlerine alaca>Pz diye bir ihale yaptPlar geçenlerde.
Bunlara hakikaten çok üzülüyorum. Borcu biliyorlar, ona raAmen baIka bir Iey söylüyorlar,
YapWlanlar için geldiler bana teIekkür ettiler ya.
CHP seçimlerden sonra bütün belediyelerle birlikte
EskiIehir’de bir toplantW yaptW. Ve belediyelerde
yapWlan güzel hizmetlerin, projelerini ekranda
anlattW. SayWn Veli AAbaba MYK’da Yerel Yönetimlerden Sorumlu BaIkan YardWmcWsW. Oradaki en çok
projeler kimin biliyor musunuz? BakWrköy’ün.
Huzurevi var, Botanik Park’W var, dershanesi var,
Bakkart’W var, OperasW var. Bakkart üzerine zaten
bu ülkede doktora tezleri yapWlWyor. imdi onlardan
geri dönüyor. Yani nasWl geri dönüyorsunuz, Veli
AAbaba da okuyor herhalde benim gibi o da
görüyor, duyuyor. SayWn Kemal KWlWçdaroAlu’na
BakWrköy’de çok yeri gezdiremedim. Botanik Park’W
açtW, Opera BinasW’nWn temelini attW. Bir de seçimlerden önce Huzurevi’ni açWlmadan önce bir
gezdirdim. Huzurevi’ni gezerken dedi ki Kemal
Bey, “Çok muhteIem olmuI.” dedi. TeIekkür etti,
tebrik etti. Bunun bir benzerini Ankara’da Yenimahalle’ye yapWyoruz dedi. Böyle hizmetler çok güzel
dedi. YanWnda .l BaIkanW var, milletvekilleri var.
YanWmda Ferzan Özer vardWr. Ferzan Özer tanWktWr
bu konuImaya. Bu yatWrWmlarW sakWn durdurmayWn
dedi. Borçlanabiliriz dedim, borçlanWn dedi,
yatWrWmlarW durdurmayWn dedi. Aynen Genel
BaIkanWn sözüdür bu. Borçlanabilirsiniz, yatWrWmlarW
durdurmayWn dedi. Botanik Park’Wn açWlWIWnda ne
dedi? BurasW 2,5 milyar dolar rant getirecek bir
yerdi, baIkan burayW halka verdi dedi. imdi halk
oradan kaçWyor. Halk kaçWyor Botanik Park’tan.
Botanik Park’Wn içinde nargilesiydi, Iunuydu,
bunuydu, halk kaçWyor oradan. Oradaki restoran
belediye Iirketinindi. Hiçbir meclis üyesi oradan
maaI almadW. Bir kuruI almadW. Ben yoktum zaten,
Iirkete de girmedim. Restoran son aylarda 250300 bin TL ciro yapmaya baIladW. Neredeyse her
akIam düAünü var, etkinliAi var. Anormal çalWIan
bir yer. Böyle bir yer zarar etmez. imdi Botanik
Park zarar ediyor diye duyuyorum ki birine
veriliyor.
“BOTAN.K PARK ZARAR ETMEZ”
Bende onu soracaktPm SayPn Erzen, BYUA , belediye
iDtiraki bir kuruluD. Sosyal Belediyecilikler’de zaten
bu hizmetlerde kâr aranmaz. VatandaDlar da bunu
söylüyor, Sosyal Belediyecilik’te belediyeler kâr
etmek için Dirket kurmaz, hizmet etmek için Dirket
kurar. Sizin döneminizde BYUA Dirketi zarar etti
mi?
HayWr. Edemez ki. imdi Botranik Park’tan
konuIuyorsak, Botanik Park’Wn elektriAi neredeyse
bedava, orada 3 tane rüzgar gülümüz var, rüzgar
gülleriyle elektriAin çok büyük bölümünü elde
ediyoruz. Su bedava orada. MüthiI bir su var
orada, kuyulardan suyu alWp satsanWz hergün 150
tanker su çWkWyor oradan.
Bir ara satPlPyordu.
Evet, biz geldiAimizde bir ara satWlWyordu. Büyük
uAraIlar sonucu o insanlarW uzaklaItWrabildik.
imdi orada 250-300 bin TL ciro yapan bir
restoranWn minumum yarWsW kârdWr. .çki yok, içki
olsa daha çok kâr eder, daha çok ciro yapar. .çki
koymadWk oraya, parkWn içi. Çocuklar var, aileler
var. Ama Iimdi o park yürekler acWsW halde. O
dinozorlar kWrWlmWI, çocuklar oyun oynarken
yanlarWnda nargile bahçeleri, acayip söylentiler,
deAiIik bir yer oldu o park.
“OPERA AYDINLIK ÇA`IN
BALANGICIDIR.
B.Z OPERA B.NASI’NI KÂR AMACIYLA
YAPMADIK. GENÇLER. T.YATROYA,
OPERAYA ALITIRMAK .Ç.N YAPTIK”
Opera binasP için BakPrköy’e gerek yoktu, yeri de
yanlPDtP, Opera’ya iDli’de, NiDantaDP’nda oturanlar
gider gibi söylentiler var?
BakWrköy çok çaAdaI bir yer. BakWrköy’de yaIayan
nüfusun bir bölümü emekli. Ataköy’de emekliler
çok. O insanlar tiyatrolarW nasWl dolduruyorlarsa,
operayW da doldururlar. Opera aydWnlWk çaAWn
baIlangWcWdWr. .stanbul’da opera kalmadW,
Türkiye’de de bir tek Ankara’da kaldW. .lk defa bir
ilçe belediyesi burayW yaptW. Leyla Gencer’in adWnW
vererek. Opera Türkiye’de yeni deAil ki, Leyla
Gencer’in yaIadWAW seneleri düIünün Opera
Türkiye’de önemli bir yer tutar. Hiçbir zaman
sadece NiIantaIW’nda oturanlar gitmez. Onlar
kafelere ve o tarz yerlere gider. Operaya gidenler
farklW insanlardWr. Böyle sanatsal etkinliklere
gidenler farklW insanlardWr. BurasW çok rahat bir
Iekilde kullanWlacaktW, burada amaç kâr deAildi.
Burada amaç BakWrköylü’ye hizmet, .stanbullu’ya
hizmet. Onun dWIWnda da çocuklarW alWItWrabilmek,
gençleri alWItWrabilmek klasik müziAe, operaya, tiyatroya. Bunun için biz para amacW gütmedik. Hatta
büyük bir senfoni orkestrasW kuruyorduk, seçimden
önce durdurduk. ef ErIat BakWrov bunun
çalWImalarWna baIlamWItW. Çok ciddi bir senfoni
orkestrasW kuruyorduk. Çünkü orada o konserleri
verecektik. Hatta yurt dWIWndan da insanlar gelecekti. imdi bana yurt dWIWndan insanlar nasWl
gelecek derseniz çok kolay Iekilde. Çünkü yurt
dWIWndan ulaIWmWn en kolay olduAu ilçe BakWrköy.
Havayolu var, deniz yolu var, kara yolu bir sürü
var, tren yolu var, metrosu var. ArtW biz belirli
zamanlarda servislerde kaldWracaktWk. ÖrneAin
Taksim’de eski AKM’nin önünden BakWrköy
OperasW’na servislerle insanlarW getirip, götürecektik, deniz otobüsü ile gelmek isteyenleri oradan
alWp, götürecektik. .sterseniz, vizyonunuz varsa
bunu yaparsWnWz. HWncal Uluç Opera’yW çok güzel
yazmWItW. AslWnda onlar diyebilirdi, bunu
BakWrköy’de niye yapWyosunuz, NiIantaIW’nda
olmalW diye. Yok böyle bir Iey. Biz yWllardWr eAer bu
tür faaliyetleri DiyarbakWr’da, Wrnak’ta yapmWI
olsaydWk Iimdi oralar da farklW olabilecekti. Hep bu
tarz Ieyler söylemiyor muyuz?
“OPERA B.NASININ MAL.YET.
42 M.LYON TL DE`.L, 32-33 M.LYON TL”
Maliyeti neydi sayPn Erzen, 42 milyon TL diyorlar?
HayWr, oda yanlWI. 32-33 milyon TL’dir maliyeti.
Maliyet hesabWnW bulmak da çok kolaydWr. Çünkü
.ller BankasW’ndan kredi alWndW. .ller BankasW önce
9 milyon, sonra 5 milyon TL verdi. Ondan sonra
.ller BankasW devamWnW benim gözetimimde Iu
bankalardan alabilirsiniz dedi. Meclis kararW aldWk.
Ve bunun içinde Mevlüt AslanoAlu çok uAraItW.
Allah rahmet eylesin. Biz onla beraber kaç kere
.ller BankasW Genel MüdürlüAü’ne gittik.
HakediDleri de krediyi aldP>PnPz banka ödüyor de>il
mi?
Tabi. .ller BankasW’ndan aldWAWmWzW .ller BankasW,
diAerlerine de diAer bankalar. Biz hiç karWImadWk.
HakediIleri son kuruIuna kadar onlar gelip kontrol ettiler. OnlarWn kontrolleriyle bunlar ödendi.
“7 AYDIR YAPILAN H.ÇB.R EY YOK.
MALESEF BAKIRKÖY’DE
GER.YE DÖNÜ BALADI”
Burada kimsenin bir Dey deme DansP da yok.
Örne>in, 5 TL’lik iDi 10 TL’ye yaptPrdP olayP da
ortadan kalkPyor bu sistemle de>il mi?
Bu sistemde ortadan kalkWyor. Çünkü .ller
BankasW’nWn yasasW öyle. Borcu verdiAi zaman,
geliyor hakediIi kontrol ediyor, inIaatW kontrol
ediyor, Iu kadar hakediI doArudur diyor veriyor.
Biz paranWn rengini görmüyoruz. Yani para
belediyeye gelip çWkmWyor, .ller BankasW,
kasasWndan ödüyor. .ller BankasW’nWn muteber
olarak gösterdiAi baIka bankalardan devamWnW
saAladWk meclis kararW ile. O banka da aynW
Iekilde yapWyor. Para gelip de belediyenin
kasasWna yatmWyor. Yani çWkan diAer söylentileri
anlamak mümkün deAil, hep diyorum borç yönetimini bileceksiniz, iI yönetimini bileceksiniz. Burada
kâr-zararda olmaz. Çünkü hizmet yapWyorsunuz.
Ama iI yönetiminde bir süreklilik saAlayacaksWnWz.
Hakikaten üzülüyorum. Biz hep sloganlarWmWzda
BakWrköy’de geriye dönüI yok dedik. Ama Iimdi
BakWrköy’de ciddi bir geriye dönüI baIladW. Yani
yapWlanlarWn ortadan kalkmasWyla baIlWyor. Ben 7
aydWr bakWyorum, Cumhuriyet BayramW nedeniyle
bayraklar asWldW. GördüAüm bu. Hiçbir Iey
göremiyorum. YeIilköy’de Sanat Evi, Ataköy’de
Ataköylüler Evi AçtWk. Biliyorsunuz buralarda çay,
kahve veriliyor, kuru pasta ikram ediliyor.
SAYFAYI ÇEVRN
13
DuyduAum kadarWyla Iimdi onlarda da
YeIilköy’den baIlayarak kapatWlma, satWlma,
kiralanma haberleri dolaIWyor. Bunlar çok yazWk
Ieyler. Binlerce insanyararlanWyor, yaIlWlarWmWz oturuyor orada çayWnW içiyor, kahvesini içiyor, hiçbir
ücret vermiyor, gazetelerini okuyor.
Ücretin dPDPnda SayPn Erzen ben Ataköy’e
bakPyorum. $nsanlar torunlarPnP, çocuklarPnP alPp
gidiyor Ataköylüler Evi’ne. Orada oturuyorlar
bahçesi, parkP var.
Çok güzel bir yer orasW. .Ite Sosyal Demokrat
Belediyecilik bu. BunlarW yapmadWAWnWz zaman,
bunlarW yavaI yavaI kaldWrdWAWnWz zaman o zaman
sizin sosyal demokrasi ile ilginiz yok, siz baIka bir
Iey yapWyorsunuz.
“ÇOK GÜZEL B.R
N.KAH DA.RES. YAPTIK”
SayPn Erzen bir de Nikah Salonu konusu
var? TabelasP da kaldPrPldP.
ÖyleymiI ne yazWk ki. Nikah Salonu olayW
yWllardWr vardW. Ben göreve geldiAim zaman
Yunus Emre’de kWyWlWyordu. YWllardWr Ataköy
7-8-9-10 KWsWm’dan çok büyük Iikayetler
vardW. Bu Iikayetler doAruydu. Çünkü arabalar gidip geliyor, kornalar çalWnWyor, yol
kesen bahIiIçi çocuklar, otopark
yetersizliAi ve benzeri gibi. Ben bir söz
verdim ve Yunus Emre’den bu nikah iIini
taIWyacaAWm dedim. Yer arWyordum uygun
bir yer ve bu sözü verdim. Hakikaten de
yeri buldum. 5. KWsWm’daki yerde belediyeye terk alan vardW. OrayW sosyal donatW
alanW yaptWk. Nikah dairesini yaptWk. Çok
güzel bir otopark yaptWk. Orada oturan
kimseyi otopark sWkWntWsWna sokmayacak
Iekilde yaptWk. Çokta güzel bir nikah salonu oldu.
Kokteyl salonlarW oldu içinde. OrayW da geldik,
gezdirdik, açtWk. imdi öAreniyorum ki, orasW baIka
amaca gidecekmiI.
Müteahhitten devir alPndP mP orasP?
Tabi, tabi. Müteahhitlerden devir bir süre sonra
alWndW. Çünkü bir süre bekleniyor. EksiAi, gediAi,
var mW diye kesin hesap çWkWyor ortaya. Kesin hesap
çWktWktan sonra alWnWr, Opera BinasW da öyledir.
Botanik Park bilmiyorum alWndW mW? AlWnmWI olmasW
lazWm, müteahhit çWktW oradan çünkü. Ama öbür
yerlerde müteahhit çWkar siz kesin hesaplara
bakarsWnWz ve bir süre beklersiniz.
Nikah Dairesi’nin altWnW su baImWI galiba. Bu bir
hatadWr, onu gidertirsiniz. BunlarWn hepsini beklersiniz. Ona göre kesin hesabW çWkartWr, müteahhitten devir teslim alWrsWnWz. Yoksa bitti diye ilk gün
müteahhitten devir teslim almak kadar yanlWI bir
Iey yok. Hiç kimse de böyle teslim almaz. Bekler,
çünkü onun garantisidir, garanti belgesidir. Teminat mektubu verilmez, belli bir hakediI içerde tutulur ki, kesin hesap çWkacak, kuruIlarla birlikte.
Kesin olarak bittiAine sizin ekip inanacak, siz kesin
hesabW keseceksiniz. YazWk yani hakikaten yazWk.
Ben SayWn Bülent KerimoAlu’nun kendisinin böyle
düIündüAünü zannetmiyorum, düIündürüyorlar
gibime geliyor. Ben ona borcu söyledim, belgeleri
verdim. Daha ilk gün belediye baIkanW olmadan
önce ben bunu verdim. Bu verilmez aslWnda. Bunu
ben Bülent KerimoAlu’na verdim. Bunu oku dedim.
Hatta mali arkadaIlarWn da okusunlar. Bunun
içinde kuruI kuruI nereden ne geldi, ne gitti
yazWyor. Hiçbir belediyede de böyle yoktur. Bu
meclisten de geçti, onaylandW. Buna raAmen, bile
bile 231 milyon borç gözükürken nasWl sen buna
350 milyon, 700 milyon, 900 milyon TL dersin yani
artan borç sayWsW 10 yWlda 7-8 milyon dolar. Ama
kaybWmWz çok daha büyük. At yarWIW, havaalanW
saydWAWnWz zaman. Ama 116 milyona da biz
2004’te belediyeyi almWIWz. Ben çok merak ediyorum. imdi etrafta bir çok yerde inIaatlar görüyorum. Gelsinler, bu iIi bilenler baksWnlar belediye
kasasWna ne girdi, ne çWktW. Ne girmiI belediye
kasasWna çok merak ediyorum.
“MAHKEME KARARINI GER. ALMADIK”
SayPn Erzen ortada dolaDan bir konuda da sorularPm
olacak. Sahildeki inDaatlar ile ilgili mahkeme
kararPnP geri aldP>PnPz söyleniyor?
HayWr. O yanlWI. Biz mahkeme kararW falan geri
almadWk. Bu sahil 1991 yWlWnda onandW. 1991
yWlWndaki onayW veren Turizm BakanlWAW. 1997’de
tekrar 1/1000 ölçekli imar planlarW ile Galleria
AVM’yi içine alan 30.09.2014 onanlW 1/1000 ölçek-
li uygulama imar planlarW Kültür ve Turizm
BakanlWAW tarafWndan yapWlWyor. Bizim zamanWmWzda
meclisten, encümenden, imardan geçen hiçbir plan
yok.
Zaten yetkiniz yok?
Tamam. Biz bunun imar planlarWnW iptal ettirerek,
Ataköy’de ilk planladWAW mevzi imar planWndaki gibi
plaj, sosyal tesisler, yürüyüI yollarW ve bunun gibi
halk planWna uygun fonksiyonlarWn verilmesi için
DanWItay nezdinde dava açtWk. DanWItay 6. Daire
2010/6412 esas sayWlW kararW ile plan iptal istemi
davamWz için Hava Harp Okulu ile Galleria
arasWndaki kWsmWnW ret etti. Çünkü süre eskiye
dayanWyordu.
Yani sizin davayP geri almanPz diye bir Dey yok?
HayWr. Baruthane kWsmWnda da yürütmeyi biz durdurduk.
“BEN YASAYA KARI GELEMEM”
Bu tarihi eserlerin oldu>u 59 dönüm?
Bir inIaat Iirketine vermiIler. Daha doArusu
kiralandW galiba orasW. Onun içinde de AnWtlar
Kurulu’ndan korumalW aAaç bir tane çWkWyor içinden. Daha doArusu Kültür BakanlWAW ile Çevre ve
ehircilik BakanlWAW bir araya geliyorlar, bir
komisyon kuruyorlar. Bu komisyonlar bunlara
onay veriyor ve yaptWklarW iIbirliAi komisyonu
yazWsWnW da bize yollamWyorlar. Ondan da bi haberiz. Ve TOK. YasasW’nda da der ki, kanun numarasW
Iu anda aklWmda deAil. Size geldikten sonra 15
gün içinde ruhsat vermek zorundasWnWz. Yasa bunu
diyor. TOK. yeni bir Iey deAil ki, yasada yeni bir
Iey deAil. Siz gücünüz varsa kalkWp yasayW
deAiItirin. Ben yasaya karIW gelemem.
Verip vermemenizde bir Dey ifade etmiyor. Resen
yürülü>e giriyor.
Resen yürülüAe giriyor. Bugün örnek var iIte.
Üsküdar’da bir yer resen yürütmeyi durdurma
vermiI ama yürüyor. AAaoAlu’da geldi,
AAaoAlu’na da söyledik biz. Yasaya göre sana
ruhsat vermek zorundayWz, ruhsatWnW veririz ama
dava açarWz. Plan davasW yükseklik nedeniyle
açarWm dedim. Yüzüne söyledik bunu. Ben söyledim. Ve ruhsatW verdik, davayW açtWk. Dava da yürütmeyi durdurma verdi. imdi ne oldu bilmiyorum.
imdi yürütmeyi durdurma kalktW mW, devam ediyor
mu bilmiyorum.
“MECL.STEN CAM. OLARAK GEÇT.,
KÜLL.YE DE`.L”
Bir de Du cami olayP. Sizin imzaladP>PnPz külliye
de>ilmiydi, cami miydi?
HayWr, külliye deAil cami. Meclisten çWkan karar
ortada. O gün ben mecliste yoktum. Meclisten
çWkan kararda cami diyor, o kadar yani bitti. Ki,
burasW kimse bilmiyor, oranWn detayWnW ben kWsaca
size anlatayWm. BüyükIehir’in arazisi var. .SK.’nin
arazisi olarak kullanWlWyor. .SK. kime ait
BüyükIehir’e ait. Onun yanWnda küçük bir arazi
Milli Emlak’a ait. Milli Emlak doArudan veremediAi
için Milli Emlak YasasW’na göre belediye üzerinden
veriyor. Bizim üzerimizden orayW tahsis ettiler.
Onun üzerine biz bekledik. 5000’lik geçti ve
oybirliAiyle geçti. Bu arazide biz hiçbir dernekle
muhatap olmadWk. Bu arazide cami yapWlmasWnW
takip eden BakWrköy MüftülüAü ve .stanbul
MüftülüAü’dür. Bana BakWrköy Müftüsü Zakir Uzun
ile birlikte .stanbul Müftüsü de ziyarete geldiler.
BüyükIehir’den biz çWkartWrWz dediler. Cami olarak
çWkartWrsanWz yardWmcW olurum dedim. Ve cami
olarak çWktW. Ve ruhsat müftülüAe verildi. Bize ver-
ilmedi. Ama orasW cami olarak çWktW. Meclis kararW
hepsinin üstündedir. Bu meclis kararW yeni yönetimin de elinde olduAuna göre külliye
yaptWramazsWn, bu kadar basit.
Zaten sPkPntP orada SayPn Erzen. BunlarPn gösterdi>i
projede külliye var. Örne>in 100 metrekare cami
ise 5 bin metrekare kPz ö>renci yurdu var gibi. Siz
cami yi imzaladPk diyorsunuz. O zaman onlarPn
gösterdi>i proje yanlPD.
Ben meclis kararWnW imzalWyorum zaten. Meclis
kararW ne diyor cami.
SayPn Erzen, $SK$’ye verilen o arazi Ataköy 9-10
KPsPm’Pn arPtma tesisi yapPlsPn diye verildi.
DoAru.
imdi, kiDi dahi olsa veya hazine kim olursa olsun
bir kuruma DartlP bir arazi veriyorsa onun bir
metrekaresini dahi o kurum bir baDkasPna veremez.
Ben onu da söyledim. Bu konuda bile dava açPlsa
bu dava kazanPlPr. Bildi>imiz kadarPyla
Dimdi sadece cami yapma peDindeler. Bizde
diyoruz ki asla yapPlmaz, çünkü BakPrköy’de
camiye ihtiyaç yok. KaldP ki Nef Projesi’nin
arkasPnda Ataköy tarafPnda dini ibadet yeri
ayrPlmPD durumda. Cami yapPlacaksa oraya
yapsPnlar.
DoArudur. Ama o zaman hiç paralel olayW
yoktu. Müftülük orayW BüyükIehir’den dini
tesis alanW diye geçirdi. Dini tesis alanW
olarak çWktWAW zaman cami de yaparsWnWz,
kilise de yaparsWnWz. Yani sWrf cami deAil,
cemevi de yaparsWnWz. Gerçi cemevini
saymWyorlar ama o da yanlWI. .Iin ilginç
tarafW BüyükIehir’de CHP’nin hem .mar
Komisyonu tarafWndan hem de grubundan
olumsuz bir Iey denmedi, oybirliAiyle geçti.
Bizde de oybirliAiyle cami olarak geçti.
Cami olarak geçti, ses kayWtlarW da duruyor.
Ses kayWtlarW orada. YazWlW metinler orada, yazWlW
tutanak duruyor. Siz istersiniz bakarsWnWz, buraya
camiden baIka bir Iey yapWlmayacaksa
yaptWrmazsWnWz.
SayPn Erzen Nef, Selenium ve yanPndaki Ataköy
Towers’la ilgili 15.80 olan irtifayP 18,50’ye çPkarmPD
belediye ,söylentiler var.
NasWl çWkartWrlar ki.
ÇPkarPldP>P söyleniyor. Bunu söyleyenler de hatPrP
sayPlP kiDiler.
NasWl çWkartWr ki tek baIWna. Deprem riski olan
yerde üstelik.
Yani, hakikaten bunlar yazWk Ieyler. Üzülüyorum.
OAlu iIten çWkarWlanlara çok üzülüyorum. Her dakika bir Iey oluyor. En son BAKGEM’de iIitme
engellilerin sWnWfW kapatWlmWI. Huzurevi açWlmWyor.
Oysa Genel BaIkan kendisi gezdi ve tebrik etti.
SayWn Genel BaIkan Botanik Park’Wn Iimdiki halini
görse...
Orada yine bizim BYUA’a baAlW büfemiz vardW. O
da oraya gelir getiriyordu. Zaten dediAim gibi
suyu, elektriAi pek fazla sorun olmayan bir yer.
Herkes unutuyor. GeçmiI zamanW da unutuyor.
Spor Köyünü de unuttuk. Spor Köyü Türkiye’de
olmayan bir spor köyü. Engelliler KampW
yapWyorduk, kalktW. Bunlar hep para yoktur diye.
Bende diyorum ki, tamam bak, 116 milyon gelir
almWIWz biz belediyeye resmen makbuzlu, baIka
gelirin yok, 90 milyon vergi gelirin var, yWlda da 15
milyon .ller BankasW’ndan gelirin var. Sen mecbursun gelir üretmeye, aksi taktirde hiçbir Iey
yapamazsWn. AldWAWn vergiyi maaIlara ödersin.
Oturursun 7 aydWr olduAu gibi hiçbir iI yapmazsWn.
Eskilerden de acaba neyi satabilirim, ne
çWkartabilirim diye bakarsWn. BakWrköy BakWrköy
olmaktan çWkar. Gerçekten çWkar. BakWrköy
Türkiye’nin gözdesiydi. Ben yabancWlara bile
BakWrköy’ü anlattWAWm zaman çok IaIWrWyorlardW.
SayPn Erzen verdi>iniz bilgiler için teDekkür ediyoruz. Biliyorsunuz bir süre önce de SayPn
Kerimo>lu’na sorularPmPzP yöneltmiDtik. imdi de
sizle görüDtük. KararP verecek olan kamuoyudur.
Ama gerçeklerinde bilinmesi açPsPndan verdi>iniz
bilgiler için çok teDekkür ediyoruz.
Bende memnuniyetle, eAer istiyorsa genel merkezimiz bunu da onlara yollayabilirim. CHP incelemek
istiyorsa borç nedir, alacak nedir, bunu yollayabilirim.
Sizin bu konuDmalarPnPzP da yayPnlayaca>Pz. Tabi ki
karDP çPkanlar olacak, tamam diyenler olacak. Yine
biz zaman zaman sizi ziyaret ederiz. GörüDlerinizi
yansPtPrPz. Önemli olan vatandaDPn do>rularP
ö>renmesi.
Ben teIekkür ederim.
14
Değerli Ataköy Gazetesi okuyucularım;
YA Ş A M I N
İÇİNDEN
sağlayan bir kurum, bu işleri içinden çıkılmaz hale sokmuştur. Örneğin kentsel
On yıla aşkın bir sürede bu köşemde
dönüşüm yasaları çıkarıldıktan sonra 5-6
sizlerle güncel yaşam ve yerel yönetimler ile
kez şekil ve usül değiştirmiş, normal bir
ilgili sorunları paylaşıyor, görüşlerinize
yürürlüğe konamayan, kaç yılda bu sorunun
sunuyorum.
çözülebileceği bilinmeyen bir acaip kurum
görüntüsündedir. Bu sayede İstanbul daha
Gel gör ki değerli okuyucularım, bu uzun
çok Kadıköy-Bakırköy bir moloz yığını
sayılabilecek zaman içinde değindiğim sorun
haline gelmiştir. Uzun yıllar boş ve metruk
ve konuların çoğunun ele alınmadığı, çözüm
olarak ortada kalan, tinerci otellerine
üretilmediğinin üzüntüsünü yaşamaktayım.
dönüşen, yağmalanan bu binalar mahalBu vesile ile aklıma bazı veciz sözler geliyor,
lelere zarar vermektedir. Bir örnek, Bakırköy
diyorumki, “YARE ÖMRÜNÜ VERSEN, YİNE
Yeşilköy Arslan Sokak No:12’deki kısmen
BAŞKA YAR BULUR” veya “İT ÜRÜR KERVAN
yıkılmış ve halen öyle bekleyen ve 8-10
YÜRÜR”.
yıldır metruk-boş olarak çevreye çok zarar
Ama ben tüm gönlümle inanıyor, güveniyoveren binayı görmeye Bakırköy Belediyesi
rum ki, alın terleri, emekleri, göz nurları
birimlerini adrese davet ediyorum.
boşa gitmeyecek. Bir gün gelecek insanBu konuda Sayın Başkanımız Bülent Kerilarımız mutlu olacaklar, her şey gönülleri
moğlu’nun Sözcü Gazetesi’ndeki açıklagibi sonuçlanacak. Çevremiz, demokrasimiz
masını örneklemek isterim. Açıklamasında,
hele hele Cumhuriyetimiz düze çıkacaktır,
“Bu gibi boş bırakılan, metruk binalar,
yürekten inanıyorum.
mülkiyet haklarını çiğneyerek yıkmak yasal
değildir.” demektedir. Yukarıdaki adresteki
91 YILLIK CUMHURİYET VE ONUN
bina 10 yıldır boş, tüm içi soyulmuş, tinercilerin barınağı olmuştur. Bunun yıkılması
İLKELERİNE İNDİRİLEN DARBELER
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32-40. maddeler gereği mümkündür. 10 yıldır yıkılSon yıllarda Atalarımız’ın kanı, canı, hayatmamıştır. 3-4 ay önce de kimin tarafından
ları ile kazanılan, dünya durdukça var olayıkıldığı bilinmeyen bir kısmi yıkım gerçekFikret TORAMAN
cağına inandığım Türkiye Cumhuriyeti ve
leşmiştir. Bina zemin ve
onun değerlerine insafsızbodrum katlar bırakılarak
ca, kahpece saldırılar
olmuştur, olmaktadır.
91 YILLIK CUMHURİYET DEĞERİNİN BAŞINA GELENLER çöplük halindedir. Moloz
yığını olarak durmaktadır
TÜKENMEYEN, AĞIRLAŞAN ÇEVRE KATLİAMLARI
ve ne olacağı bilinmemekOlaylar o kadar yoğuntedir.
laşmıştır ki, buna
“TÜRK GENÇLİĞİ, KADINI, ERKEĞİ, AYDINI”
üzülmeyen, ızdırap duymayan bir Türk
buna asla ve asla izin vermeyecektir, buna
Bakırköy eski Kaymakamı Yakup Vatan
vatandaşı düşünemiyorum. Dedelerimizin
kalpten inanıyorum. Ne olursa olsun bu
zamanında yapılan bir şikayet üzerine
kanları ile yoğrulan topraklarımızın,
demokrasi dönemini yıkamayacaklardır.
belediye devreye girmiş ancak bina bir
vatanımızın bölünmesine de izin vermeyeceğiz. Görüşü, mezhebi, kimliği ne olursa
olsun bu kutsal topraklarda yaşayan, çocuklarını yetiştiren, Allah’ın verdiği tüm
nimetlerden yararlanan bütün T.C. vatandaşlarının bu tabloya sonsuz üzüntü duyduklarına inanmak istiyorum.
Bir tarafta her gün, her şeyden kutsal olan
insan yaşamına son veren saldırılar,
öldürmeler, diğer yanda kendisine çok şey
borçlu olduğumuz 91 yıl önce halkı ile
bütünleşerek, silah arkadaşlarıyla vatanı
kurtaran asrın devlet adamı M. Kemal
Atatürk’ün büstlerini, resimlerini parçalayan,
heykellerini parlaçayan çok daha vahimi
Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden
bayrağımızı parçalayan, gönderinden indirenleri affetmek, hoş görmek mümkün
müdür? Bunları lanetliyorum.
Maalesef bu güzel yurdumuzu yönetmek
görevini üstlenen bir cahil grup, bunları
görmez, hoş karşılarlarsa bizler bir kez daha
kahroluyor, canlı canlı ölüyoruz.
Cumhuriyet ve ilkelerine karşı tükenmeyen
bu düşmanlık duygusuna bir örnek vererek
konuyu noktalıyorum. İstanbul TopkapıCevizlibağ’da ana cadde üzerinde bir üst
geçitte 25 Ekim 2014 tarihinde büyük puntolarla yazılmış, “100 YILLIK HESAPLAŞMA”
yazılı pankartı okudum. Yazanları veya
yazdıranları bilmem, tanımam. Belki de
vardır, dikkat etmedim. Ancak kim veya
kimler ise fark etmez, bu Cumhuriyet’e olan
bir alerjik davranıştır. İlgililerin görüşlerine
sunarken, yazan veya yazdıranlar da her
kimse ise lanet olsun. Nankörlüğün bu
kadar ayaklara düştüğünü, yukarıda belirttiğim davranışlarıyla zaten belgelemişlerdir.
Tekrar ediyorum, avucunuzu yalarsınız.
-
Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi’nin
yönetimine daha çok görev
düşmektedir.Önümüzdeki hayati bir konu
olan Genel Seçimler bu ülkenin son şansıdır.
“KUVAYİ MİLLİ RUHU” ile onun temsilcileri,
CHP örgüt ve yöneticileri çok daha fazla
ellerini taşın altına sokmalıdır. Meclis’teki
milletvekilleriyle, tabandaki örgütlü partililere çok çok iş düşüyor. Onlara başarılar
diliyoruz ve başarılarını bekliyoruz. Sandalye
kavgası yapmayınız, elden çıkmak üzere
olan Cumhuriyet’e sahip çıkınız.
KENTSEL DÖNÜŞÜM
(RANTSAL DÖNÜŞÜM)
Değerli, sevgili dostlarım Türkiyemiz’i
yönetmek isteyen ama hiçbir şekilde yönetemeyenlerin sayesinde güney hudutlarımızda
çok büyük tehlikeler oluşmuş, her an bir
savaş havasına gelinmiştir. Bu arada çevreyi
alabildiğince katledenlere, bazı ucube
yasalarla ülkeyi bir moloz, bir beton yığını
haline getirenlere de isyan ediyorum.
Demokrasimizde yeni bir yol haritasına
dönüşen Taksim Gezi olaylarının devamını
İstanbul’un her köşesinde seyrediyor,
kahroluyoruz. Ülkede ne kadar güzel sahil
varsa yok edilerek yağmalanmaktadır.
Antalya, Bodrum, Marmaris başta olmak
üzere bütün Ege sahilleri, İstanbul’da
Maslak, Boğaz Yakası, Florya, Bakırköy,
Ataköy Sahilleri dışında TEM Otoyol çevresi
kayalaşmıştır, elden gitmiştir.
Bu arada şunu belirteyim ki, Türkiye’de
TOKİ diye yasalar üstü, belediyeleri, mimar
mühendisler odalarını devre dışı bırakan
ama çok çeşitli yerlere getir sağlayan, RANT
işlem görmemiştir. Bu konunun aydınlatılarak Sayın Belediye Başkanımız Bülent
Kerimoğlu ve İmar Müdürlüğü’nden çözüm
ve sonuç bekliyoruz.
Değerli Bakırköylü dostlar, çevre konusunda Gezi Olayları’na benzer bir süreç Üsküdar Validebağ Korosu’nda sürmektedir.
Eskiden Milli Eğitim mülkiyetinde veremli
hastalara hizmet veren bir sanatoryum
(hastane) olan tarihi değerli bir korudur. Bu
nedenle korunmalıdır. Burayı rant niyetiyle
yok etmek isteyen ve cami yapılacak diyen
Belediye Başkanı’na ders veren belde sakinlerini saygı ile selamlıyorum. Ve o koruya
balta vuranların, kafaların boş olduğunu,
dini siyasete alet ettiklerini haykırıyor, YUH
OLSUN diyorum.
ENFES BİR MÜZİK ZİYAFETİ
Rumeli İş Adamları ve Yöneticileri Derneği
(RUYİAD) ve Rumeliler Vakfı’nın tertiplediği
ve Florya Koleji’nde gerçekleşen enfes bir
müzik ziyafeti yaşadık.
Çok değerli dernek başkanı dostum Cavit
Ganiç’in öncülüğünde gerçekleşen konserde, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği
Korosu tarafından icra edilen eserlere
hayran kalmamak elde değildi. Ayrıca bu
konserde bizim kuşaktan çok değerli dostları da görmek, onlarla sohbet etmek de
gecenin ayrı bir güzelliğiydi.
Bu güzel akşamı bizlere yaşatan RUYİAD
Başkanı Cavit Ganiç ile dernek yönetimini
ve Florya Koleji sahibi Zafer Öztürk’ü kutluyor, teşekkür ediyorum.
Sevgili okuyucularım, hayatta her şey gönlünüzce olsun. Sevgi ve sağlıkla kalın.
15
Demokrat Parti BakBrköy &lçe Ba7kanB Necmettin Dönmez:
“BAKIRKÖY’Ü RANT SÇSN TANIMASINLAR”
Demokrat Parti BakBrköy &lçe Ba7kanB Necmettin
Dönmez, Belediye Ba7kanB Bülent Kerimo;lu ve
Belediye Meclis Üyeleri’nin BakBrköy’ü tanBmalarB
için yeterli sürenin geçti;ini belirterek, “BakBrköy’ü
rant için tanBmasBnlar.” dedi.
Dönmez, yeni belediyeden artBk icraat ve projeler
beklediklerini ifade ederek, “Benim 7ahsi kanaatim
yönetimler de;i7ti;i zaman bir avans vermek
gerekir. Biz de parti olarak, kasBm ayBna kadar
bekleyelim, CHP’li belediyeyi izleyelim dedik.
Çünkü 2 dönemlik ba7kan de;i7ti, yeni bir
dönem ba7ladB. Siyaset her 7eye kar7B çBkmak
de;il, yapBcB muhalefet yapmaktBr. Biz
belediyeyi ve çalB7malarBnB izliyoruz. Kar7B
çBktB;BmBz, itiraz etti;imiz noktalar da var.
BunlarBn hepsini kasBm ayB içerisinde bir rapor
halinde belediyeye verece;iz. AynB zamanda
kamuoyuyla payla7aca;Bz. YapBlan bir sürü
yanlB7lBklar var. &n7allah düzelirler.” dedi.
Belediye Ba7kanB Bülent Kerimo;lu’nun
7ahsByla bir problemlerinin olmadB;BnB fakat
Kerimo;lu’nun BakBrköy’de ya7amadB;B için,
BakBrköy’ün havasBnB hissedemedi;ini kaydeden Dönmez, “30 Mart Yerel Seçimleri’nden
önce Demokrat Parti olarak BakBrköy’e
BakBrköylü ba7kan dedik. Çünkü BakBrköy’ün
havasBnB solumu7, BakBrköy’ün suyunu içmi7,
BakBrköy’de ya7amB7 bir ba7kan istedik. CHP’li
belediye ba7kanBnBn 7ahsByla hiçbir
sorunumuz yok. &yi bir doktor, iyi bir insan. u
ana kadar kimse bir 7ey diyemez. Ama
BakBrköy’de ya7amadB;B için o havayB hissetmemi7,
biraz zamana ihtiyacB vardB. Bu zaman da doldu
diye dü7ünüyoruz. ArtBk yeni belediyeden icraat ve
projeler bekliyoruz.” diye konu7tu.
Belediye Meclis Üyeleri’nin de ço;unun BakBrköy
dB7Bndan olmasB nedeniyle onlarBn da BakBrköy’ün
havasBnB tam olarak soluyamadB;BnB kaydeden
Necmettin Dönmez, “Biz bu konuda yerel seçimlerden önce de CHP’li arkada7larBmBzB uyardBk. Meclis
Üyeleri’nin BakBrköy’ü tanBmadBklarBnB söyledik.
BakBrköy’ün sorunlarBna yabancB insanlar
olduklarBnB söyledik. Tabi ki, Belediye Ba7kanB
Bülent Kerimo;lu gibi, Belediye Meclis Üyeleri’ne
de zaman tanBdBk. Ama bu zamanB BakBrköy’ü
tanByarak faydalB çalB7malar yapmalarB için tanBdBk.
BakBrköy’ü rant için tanBsBnlar diye yapmadBk.”
dedi.
“ VATANDALAR KENTSEL DÖNÜÜM
KONUSUNDA B&LG&LEND&R&LMEL&”
BakBrköy’ün birçok probleminin oldu;unu da
belirten Dönmez, BakBrköylüler’in en çok merak
etti;i konularBn ba7Bnda ise kentsel dönü7ümün
geldi;ini belirtti.
BakBrköy Belediyesi’nin bu konuda vatanda7larB
bilgilendirmesi gerekti;ini de söyleyen Dönmez,
“BakBrköylüler kentsel dönü7üm konusunda ne
“ÇALIMALARIMIZA
ARALIKSIZ DEVAM ED&YORUZ”
olaca;BnB bilmiyor. Çünkü her gün farklB bir söylenti ortalBkta dola7Byor. &nsanlar neye inanaca;BnB
7a7BrmB7 durumda. Bize de her gün soruyorlar. Bu
konuda belediyenin vatanda7larB bilgilendirmesi
gerekti;ini dü7ünüyorum.” diye konu7tu.
Ataköy Sahilleri’nde ya7anan talanBn da
BakBrköy’de önemli bir gündem maddesi oldu;unu
belirten Demokrat Parti &lçe Ba7kanB Necmettin
Dönmez, “Biz Demokrat Parti &lçe Ba7kanlB;B olarak
Ataköy’e çok önem veriyoruz. Ataköy Merhum
Ba7bakanBmBz Adnan Menderes’in projesi. Bu
nedenle Ataköy’e olan ilgimiz fazla. Ama maalesef
Ataköy Sahilleri’ndeki talan devam ediyor. Bu
konuda yapBlan eylemlerin, gösterilerin ço;una
parti olarak katBldBk. Ataköy Sahilleri’ndeki
ya;mada CHP’li yerel belediyenin de hatalarB
oldu;unu dü7ünüyoruz. Ve maalesef Ataköy Sahilleri’ni kaybetmi7 gibi görünüyoruz.” dedi.
Demokrat Parti’nin BakBrköy’deki çalB7malarBna
aralBksBz devam etti;ini de kaydeden Dönmez,
“Yerel seçimlerin ardBndan &lçe Ba7kanlB;B
binamBzB &ncirli Caddesi’nde daha büyük ve
modern bir binaya ta7BdBk. ÇalB7malarBmBzB
artBk buradan yürütüyoruz. Parti vizyonumuz
ve hedeflerimiz do;rultusunda çalB7malarBmBza
devam ediyoruz. BakBrköylü vatanda7larBmBzBn
dertlerinin, sBkBntBlarBnBn giderilmesi
noktasBnda üzerimize dü7en görevi elimizden
geldi;ince yerine getirmeye çalB7Byoruz. Bundan sonra da bu çalB7malarBmBz devam edecek.
BakBrköylü vatanda7larBmBzBn her zaman
yanlarBnda olaca;Bz. Biz &lçe Ba7kanlB;B olarak
BakBrköy’ü çok iyi tanBdB;BmBza inanByoruz. Ben 30
yBldBr BakBrköy’de aktif olarak çalB7Byorum. Yönetim
Kurulumuz da BakBrköy’ü çok iyi tanByan, yBllardBr
burada ikamet eden BakBrköylüler’den olu7uyor.
Hep birlikte daha güzel ve ya7anBlabilir bir
BakBrköy için gerekli çalB7malarB yapByoruz. Bu
konuda gerek ilçe belediyesi, gerekse Büyük7ehir
Belediyesi nezdinde vatanda7larBmBzBn isteklerinin
çözüm bulmasB için giri7imlerimizi yapByoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edece;iz.” diye
konu7tu.
Demokrat Parti BakBrköy &lçe Ba7kanB Necmettin
Dönmez, partilerine gönül veren tüm
BakBrköylüler’in, Demokrat Parti’ye üye olmalarBnB
(Yavuz ARPACIK)
da istedi.
BAKIRKÖY MÜFTÜSÜ ZAK8R UZUN’DAN VEDA
BakPrköy Müftüsü Zakir Uzun Tekirda> Müftü YardPmcPlP>P’na
tayin edildi.
BakPrköy Müftülü>ü’nden ilk tayini Çorlu Müftülü>ü’ne çPkartPlan
Zakir Uzun Mahkeme kararPyla 2008 yPlPnda BakPrköy
Müftülü>ü’ne geri geldi. Daha sonra Mersin Müftü YardPmcPlP>P’na
atanan Zakir Uzun’un tayini mahkeme kararP ile durduruldu.
Mersin’e gitmeden BakPrköy Müftülü>ü’ne devam etti.
2011 yPlPnda Kütahya Müftü YardPmcPlP>P’na atanan Zakir Uzun,
mahkeme atamayP esastan bozdu, tekrar BakPrköy Müftülü>ü
görevine geri döndü.
Bu dava DanPDtay’da hala devam etmesine ra>men Zakir Uzun
bu kez de Tekirda> iline tayin edildi.
baDladP>Pmda 20 cami vardP, Du anda mescitlerle birlikte 30’a
çPkmPD vaziyette. Camilerin bazPlarP depremden dolayP yPkPlma
durumundaydP. O camilerimizi yPktPk ve yeniden yaptPk. YeDil
Cami, ÇamlPk Cami, Protokol Cami’ni düzenledik. Geldi>imizde
Florya’daki Yeni Cami yapPlPyordu. Onu bitirdik. Bunun haricinde
BakLrköy Müftülüü görevinden
Tekirda Müftü YardLmcLlLL’na atanan Zakir Uzun:
“BAKIRKÖY’DE GÖREV ALMAK
HERKESE NASDP OLMAZ”
BakPrköy Müftülü>ü’nden alPnarak Tekirda> Müftü
YardPmcPlP>P’na atanan Müftü Zakir Uzun, BakPrköy’de
çalPDmanPn herkese nasip olmayan bir görev oldu>unu belirtti.
10 yPl boyunca görev yaptP>P BakPrköy’de müftülük olarak güzel
hizmetler verdiklerini ifade eden Uzun, “Bu çalPDma esnasPnda
bütün kurumlardan, sivil toplum örgütlerinden, muhtarlardan,
belediyeden, siyasi partilerden ve halkPmPzdan çok destek aldPk.
Anayasa’nPn sPnPrlarPnP çizdi>i tek hizmet anlayPDPnP burada ikame
etmeye, muhafaza etmeye ve yaymaya çalPDtPk. BakPrköy
ayrPcalP>P olan bir ilçe, halkP da elit. Hurafeye fazla inanmayan bir
halk. Onun için burada çalPDmPD olmaktan dolayP mutluyum.”
dedi. Görev süresi içinde önemli çalPDmalar gerçekleDtirdiklerini
kaydeden Müftü Zakir Uzun, “Ben BakPrköy’de göreve
tamiratlar, tadilatlar yapPldP. Camilere kamera sistemleri konuldu.
BazP çift minareli camilere Kandillerde mahyalar yapPldP. Camilerimizin zaten periyodik bakPmlarP yapPlPyor. DolayPsPyla camilerimiz
temiz, pPrPl pPrPldPr. %ncirli Fatih Cami, Osmaniye Cami, bu camilerin yeniden yapPlmasPnP planlamPDtPk. Bir de Zuhuratbaba Türbesi’ne bir mescit yapmak söz konusuydu. Bu çalPDmalar devam
edecekti, olmadP. Bizden sonra gelen arkadaDlar bunlarP bitirirler.
Florya’da Fly %nn AVM’nin arkasPnda yapPlan cami de tamamlanmak üzere, orasP da bitince BakPrköy’de cami ihtiyacP
kalmayacaktPr. AynP zamanda ben geldi>im zaman 3 tane Kuran
Kursumuz vardP. imdi 20’ye yakPn Kuran Kursumuz oldu. Her
caminin bünyesinde kurs açtPk. 7’den 70’e tüm vatandaDlarPmPz
bu kurslara katPlabiliyor. BayanlarPmPza yönelik kurslarPmPz da aynP
Dekilde. YatPlP 4 tane kursumuz var.” diye konuDtu.
Uzun, ayrPca Mo>olistan’Pn Bayan Ulgi ehri’nde de 1.5 milyon
dolarlPk külliye yaptPrdPklarPnP belirterek, “BakPrköy’deki hizmetlerimizin dPDPnda aynP zamanda BakPrköy Müftülü>ü’nün kardeD
Dehri olan Bayan Ulgi Dehrinde de bir külliye yaptPrPyoruz. Cami,
kuran kursu, yurt, idari binalar yaptPrPyoruz.
HayPrseverlerimizden alPnan ba>PDlarla yapPlPyor. AyrPca Diyanet
VakfP Genel Merkezi’ne 10 trilyon, BakPrköy ubesi’ne de en az
8 trilyonluk nakit ve gayrimenkul de vasiyet yoluyla
kazandPrdPk” dedi.
BakPrköy’de farklP dinlere mensup vatandaDlarPn da
bulundu>unu kaydeden Müftü Zakir Uzun, farklP dini inançlara
mensup vatandaDlarla diyaloglarPnPn da iyi oldu>unu,
müftülü>ün ço>u programPnda farklP dinlerin temsilcilerine de
davetiye yolladPklarPnP kaydetti.
Uzun, BakPrköy’den ayrPlacak olmasP nedeniyle üzüntü
duydu>unu da belirterek, “BakPrköy’den nasipse ayrPlPp,
Tekirda>’a gidece>iz. Orada Müftü YardPmcPsP olarak görev
yapaca>Pm. BakPrköy halkPna mutluluklar, esenlikler diliyorum,
huzur diliyorum. BakPrköy’de çalPDan bütün amirlere, memurlara,
kamu idaresine, sivil toplum örgütlerine çalPDmalarPnda baDarPlar
diliyorum. Sizlere de baDarPlar diliyorum. Allah hepimize sa>lPk,
mutluluk, huzur versin. Bizleri her türlü, kötülükten, kazadan,
beladan muhafaza eylesin. Herkese Allah’a PsmarladPk diyorum.
Bize dua etsinler.” dedi.
Müftü Zakir Uzun ayrPca, BakPrköy’de göreve baDlayacak yeni
müftü ve ekibine de baDarPlar diledi.
16
MUHALEFET GÖZÜYLE
%stanbul Teknik Üniversitesi (%TÜ)
De>erli okurlarPmPz SaygPde>er
TÜB%TAK Konut Arat5rmalar5 Ünitesi
BakPrköylüler ;
taraf5ndan yap5lan arat5rmadan derEylül ve Ekim sayPlarPnda yazdP>Pm
lenen bilgilere göre, Türkiye’de ilk
köDe yazPlarPmdan sonra siz de>erli
kez 2. Dünya Sava5 y5llar5nda
okurlardan birçok telefon aldPm
ortaya ç5kan ve 52 y5l önce
fakat bakPyorum ki birileri
büyük kentlerde 25-30 bin
rahatsPz olmuD... RahatsPz olan da
dolay5nda olan gecekondu
Du an görevde bulunan sayPn
say5s5, k5sa say5labilecek bu
BaDkan ve ekibi de>il bu
süre içinde 2 milyona ç5kt5.
cenahtan ses yok çünkü
Ülke genelindeki
ben hiç kimsenin özel yaDantPsP
gecekondular5n büyük
veya farklP konularda
bölümünün yer ald55 %stangörüDlerimi yazmPyorum.
bul’da ise ilk gecekondu,
BakPrköy’de yerel yönetim
1946 y5l5nda Zeytinburnu
anlamPnda yapPlan ve
Kazl5çeme’de görüldü. %ldeki
yapPlacaklar ile ilgili muhalefet
toplam gecekondu say5s5
gözüyle görüDlerimi yazPyorum.
1949’da 5 bin olarak belirlenirken,
De>erli okurlar rahatsPz olan
bunlardan 3 bin 218’inin ZeytinarkadaD veya ilk yazPsPnda kendine
burnu’nda bulunduu tespit edildi.
rol biçmeye çalPDan kendisinin de
yazdP>P gibi dostum, beraber meclis üyeli>i
ARAZD MAFYASI
yaptP>Pm arkadaDPm, Ferzan
1970-80 arasPnda ise
Özer.
gecekondu tümüyle ticari
Mehmet
Emin
ERTEKN
Sevgili dostuma hoD geldin
amaç haline geldi. Bu
diyorum, çünkü kendi de 30
yPllarda hazine, belediye ya
Mart 2014 yerel seçimda di>er kamu kuruluDlarPna,
lerinde Eyüp’ten baDkan
hatta özel DahPslara ait
adayPydP ikametgahP oraya
arsalarP iDgal eden ve üzerine gecekondu yaparak
götürdü, CumhurbaDkanlP>P seçiminde ikametgahPnP
ihtiyaç sahiplerine satan “organize gruplar” ortaya
Bodrum’a taDPdP eee Dimdi de kPD geldi Ferzan bey
çPktP. AyrPca 1970’lerden itibaren gecekondular artPk
BakPrköy’e geri geldi herhalde, kürkçü dükkanP misali. çok katlP apartman görüntüsü almaya baDladP.
Ferzan bey ilk yazPsPnP tamamen bana hitaben
1980’li yPllarda gecekondu alanlarP için af yasalarP ile
yazmPD, ben bu arkadaDlarPn BakPrköy’deki kendi
birlikte getirilen imar-Pslah planP kavramP, daha sonradönemleri ve Du anki kendi partilerinin belediyesi ile
ki yPllarda bazP ilçe belediyelerince, büyükDehir
ilgili savunacak, konuDacak, yazacak bir icraatlarP,
belediyesinin denetiminden kaçarak yeni alanlarP
projeleri olmadP>PnP biliyorum. Fakat DunlarP
yerleDmeye açmak için bir araç olarak kullanPldP. Eski
yazmasPnP da isterdim. Örnek olarak De>erli
gecekondu mahalleleri, dönüDtürülerek
BakPrköylüler 2009–2014 dönemi BakPrköy ve %BB
apartmanlaDtP, ulaDPm olanaklarPnPn artmasPna ve
Meclis Üyeli>i yaptP>P dönemlerde mensubu
sanayinin geliDmesine paralel olarak da yeni
bulundu>u Chp Belediyesi’nin BakPrköy’e yaptP>P on
gecekondu alanlarP oluDtu.
adet yatPrPm ve icratP anlatmasPnP isterdim bu
APARTKONDU
icraatlarPn içinde kum, çimento, demir aramam dikili
1973 yPlPnda Bo>aziçi, 1989’da da Fatih Sultan
bir a>aç olsun yeter. Fakat ben onlarPn bahsetti>im
Mehmet köprüleri ve çevre yollarPnPn hizmete
dönemin de kendi hazPrladPklarP Faaliyet Raporunda
açPlmasPyla Hasköy, Gürsel, Ka>Pthane, Ça>layan,
almPD olduklarP 200 bin küsur mevsimlik bitki ve
Harmantepe, Gültepe, Telsizler ve OrtabayPr’daki
a>açlardan 60 bin adetini diktiklerini gerisinin ise ne
gecekondulaDma apartmanlaDmaya dönüDtü.
oldu>unun belli olmadP>P, Faaliyet Raporu’nu siz
1980’li yPllarPn ikinci yarPsPnda SarPgazi, Samandra ve
de>erli okurlara verebilirim.
Sultanbeyli, kaçak apartmanlarDe>erli okurlar hafPzalarPmPzP
dan oluDan “gecekondu kenti”
biraz zorlarsak, genç
olarak geliDti. 1990’lP yPllarda
kardeDlerimiz pek hatPrlamaz,
AtPDalanP, Esenler, Güngören ve
%stanbul BüyükDehir BelediyeBakPrköy merkezinde yer alan
si’nin Belediye BaDkanlarP
sanayi yerleDmeleri
kimdi, hangi partiye mensuptu,
çevrelerinde ve Yenibosna,
ve bu dönemlerde neler
Sefaköy asfaltP boyunca
yaDandP, bu hafPzayP biraz
Kocasinan, Küçükçekmece,
hatPrlatmak isterim.
KirazlP, GüneDli, HalkalP sanayi
1977 yPlP Ahmet %svan- CHP ,
alanlarP çevresinde “gecekondu apartman” alanlarP
1980 Aytekin Kotil- CHP, arada 12 Eylül Dönemi ve
oluDtu.
Dalan Dönemi var ve 1989-94 yPlP Nurettin Sözen,
“GECEKONDU KENTLERD OLUTU”
1994-98 Recep Tayyip Erdo>an, 2004-.. Kadir
Söz
konusu araDtPrmaya katPlan %TÜ MimarlPk FakülTopbaD dönemleri. De>erli okurlar belirtmiD oldu>um
tesi
ehir
ve Bölge PlanlamasP Bölümü ö>retim üyesi
dönemlere iliDkin internetten herkesin ulaDabilece>i
Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy, 1990’lP yPllarPn
bazP bilgileri siz de>erli okurlarPma sayfanPn
sonunda %stanbul’daki yerleDik alanlarPn yüzde 55’inin
devamPnda sunmak isterim. Fakat sizlere %stanbul’un
gecekondu
alanP oldu>unu, “düzensiz yapPlaDma”
hafPzasPnP bir köDe yazPsPna sP>dPramayaca>PmP ve
olarak tanPmlanan alanlarla birlikte bu oranPn yüzde
yeDil alanlarPn ölçümlerini, su, çöp, hava kirlili>i, çöp
75’e yükseldi>ini söyledi.
patlamasP gibi Chp’li belediye baDkanlarPnPn anP
Prof. Dr. Gülersoy, barPnma amacPyla ortaya çPkan
defterlerinde altPn harflerle yer almPD di>er sorunlarP
gecekondularPn özellikle çPkarPlan af yasalarP ile
ve henüz 6 ay geçmesine ra>men belediye baDkanP
bugün tamamen ticari boyut kazandP>PnP vurgulaSayPn Kerimo>lu, Kadir bey’le görüntü verirken ortak
çalPDma yapmak isterken, Chp’nin teDkilat mensuplarP yarak, “sadece barPnma ihtiyacPndan do>an gecekondu, bir arazi mafyasPnPn eline düDtü>ünde kent haline
Ferzan bey gibi %BB’nin ve merkezi hükümete tüm
gelmiD. Bunun en tipik örne>i Sultanbeyli ve
faturaya çPkarmak istediklerini di>er sayPlarPmda
yazaca>PmP belirterek Cumhuriyetimiz’in 91. yPlPnP kut- SarPgazi” dedi.
1980’li yPllarda gecekondu sahiplerine kendi parsellar, tüm Dehit ve gazilerimi rahmet ve minnetle
leri üzerinde 4 kata kadar yapP yapma izni verildi>ini
anarPm.
Muharrem AyP’nPn herkese sa>lPk, mutluluk, hayPrlar hatPrlatan Prof. Dr. Gülersoy, Döyle konuDtu:
“Mevcut tek katlP yapPlar dönüDerek apartmanlaDmPD,
getirmesini dilerim.
ulaDPm olanaklarPnPn artmasPna ve sanayinin
geliDmesine paralel olarak gecekondu kentleri
Gecekondu patlamasL
oluDmuDtur. Bunlar 1980’li yPllardan itibaren görülen
Türkiye’de, 1948 y5l5nda büyük kentlerde 25-30 bin
yerleDmeler. Ümraniye, Sultançiftli>i, SarPgazi,
olan gecekondu say5s5n5n 2 milyona yükseldii ve
Pendik ve Maltepe’nin civarP bu Dekilde geliDen alanbunlar5n büyük k5sm5n5n da %stanbul’da bulunduu
lar var.
bildirildi.
(Dnternetten alLntL)
KÜRKÇÜ DÜKKANI
N$KAH SALONUNUN TABELASI DA SÖKÜLDÜ
Yunus Emre Kültür Merkezi her an geri alCnabilir
BakPrköy Belediyesi tarafPndan 5. KPsPm
Novus gökdelenlerinin yanPnda açPlPDP
yapPlan Nikah Salonu’nun faaliyete
geçirilmesi beklenirken yeni yönetim
tabelasPnP bile söktü. Bu durumda Yunus
Emre Kültür Merkezi her an el
de>itirebilir.
BakPrköy Belediyesi Evlendirme Dairesi
olarak
BakPrköy
Belediyesi’nin
arkasPndaki
tarihi
binanPn
giriD
katPndaki
küçük
salon
kullanPlPyordu.
SPkPntPlar yaDanPnca nikah salonu
yapPlana kadar Yunus Emre Kültür
Merkezi’nde nikahlar kPyPlmaya baDlandP.
Ataköy 5. KPsPm’da yeni yapPlan nikah
salonunun açPlPDP da
yapPldP. Ancak 30 Mart
seçimlerinden sonra
yönetimi devralan
BaDkan Kerimoglu
nikah salonunu
taDPmaktan
vazgeçti>ini açPkladP.
Büyük tepki çeken bu
açPklamaya
karDP tepkiler
devam
ederken
Yunus Emre
Kültür
Merkezi’nin
geri alPnmasP
tartPDmalarP
da baDladP.
Bilindi>i gibi
Emlak BankasP mülkiyetinde bulunan
Yunus Emre Kültür Merkezi 12.10.1992
tarihinde yapPlan bir protokolle BakPrköy
Belediyesi’ne DartlP olarak devredilmiD
ve tapuya Derh edilmiDti.
PROTOKOLÜN 3. MADDESDNDN
“d” BENDD ÇOK AÇIK
Protokolün 3. maddesinin d bendi aynen
Döyle: “Söz konusu taDPnmaz hiçbir
Dekilde satPlamaz, devredilemez, üçüncü
DahPslara kiralanamaz ve amacP dPDPnda
kullanPlamaz. Bu hususta tapuya Derh
konulacaktPr.
YukarPda belirtilen (Tiyatro, Sinema ve
Sergi Salonu) amaçlarPndan herhangi
biri kullanPmdan çPkartPlPr veya bu amaç
dPDPnda kullanPlmaya kalkPlPrsa, ayrPca
ilave eklenti, inDaat ve imalatlar
yapPlPrsa banka devretti>i taDPnmazP geri
alma hakkPna sahiptir.
Banka’nPn geri alma
hakkPna yönelik olarak,
tapunun geçirimi ile
ilgili resmi senet ile
vefa hakkP tesis edilecek ve tapu siciline
Derh verilecektir.
Bu durumda
görüDlerine baDvurdu>umuz
sorumlular
“Devir protokolündeki
madde çok
açPk. Nikah
Salonu
yapPlana
kadar geçici olarak
Yunus
Emre Kültür Merkezi’nin bir bölümü
amaç dPDPnda kullanPlmPD. Ancak Du
anda belediye bir nikah salonu yapmPD
ve bunun da resmi açPlPDPnP
gerçekleDtirmiD. Bu durumda protokolün
bu maddesi iDletilerek Yunus Emre
Kültür Merkezi’nde nikah faaliyetleri
devam ettirilse her an için geri
alPnabilir.” diyorlar.
HALSL VEDAT FIRATLI BSLMECESS
YeDilköy Halil Vedat FPratlP
%lkö>retim Okulu’nun deprem
riski taDPdP>P gerekçesiyle alel
acele boDaltPlmasPna ra>men
4 senedir yPkPlPp yapPlmamasP,
11 bin metrekare alanP ile
denize nazPr durumu, birilerinin iDtahPnP mP kabartPyor?
sorularPnP bir kez daha akPllara
getirdi.
YeDilköy Halil Vedat FPratlP
%lkö>retim Okulu deprem riski
taDPdP>P için 4 yPl önce boDaltPlmPDtP. Daha
sonra okul yerinin TOK%’ye devredilece>i
söylentileri ciddi Dekilde ortaya atPldP.
Birara okul yerinin müteahhit Ali
A>ao>lu’na verilece>i, burada apartmanlar yapPlaca>P söylentileri de dolaDtP. O
tarihlerde açPklama yapan yetkililer ise
okulun 2014-2015 e>itim-ö>retim yPlPna
yetiDece>ini söylemiDlerdi. Bu
açPklamalara ra>men okulun 2014-2015
e>itim-ö>retim yPlPna yetiDmesi bir yana
daha bir çivi çakPlmamasP YeDilköylüler’i
isyan noktasPna getirdi. BaDta YeDilköy
MuhtarP Bülent Yurtsever olmak üzere
YeDilköylüler, “4 yPldPr bir çivi çakPlmayan
okul ile ilgili sürekli aynP Deyler söyleniyor. Fakat uygulamaya bir türlü geçilmiyor. Bu okulun arazisi çok de>erli. 11 bin
metrekare ve denize nazPr bir okul. Bu
nedenle acaba birilerinin iDtahPnP mP
kabartPyor.” diyorlar ve bir an önce uygulamaya geçilmesini istiyorlar. BakPrköy
%lçe Milli E>itim Müdürlü>ü yetkilileri ise,
okul ile ilgili kasPm ayP içinde yeniden
yapPlma çalPDmalarPna baDlanabilece>ini
ve okulun 2016 e>itim-ö>retim yPlPna
yetiDebilece>ini söylüyorlar.
Yetkililer aynP zamanda, okulun, ilkokul,
lise, veya %mam Hatip Lisesi mi
olaca>Pna ise okul inDaatPnPn bittikten
sonra karar verilece>ini ifade ediyorlar.
17
Y-I-K-A-M-A-D-I-L-A-R
GÜNEYDOSU,
TÜRK&YE
VE SINIR ÖTES&...
Ataköy 9-10 KCsCm’da büyütülen büfenin yCkCm kararC hala uygulanmadC
BELEDSYE’NSN GÜCÜ YETMEDS (!)
Sevgili Dostlar,
Son dönemde Türkiye sBnBrBnda
cereyan eden gergin ortam ve belirsizlik
durumu tüm hBzByla devam ederken,
konuyu kendi bakB7 açBmla analiz etmek
istedim.
Mesela Kürdistan diye tanBmlanan
gayri resmi bölge nereleri kapsByor?
Kürt kimli;i nereden geliyor?
Ferhan
Ferhan KILIÇ
Kürdistan'Bn sabit sBnBrlarB yoktur ve
kapsadB;B topraklar üzerindeki iddialar, grup ve ki7ilere göre
farklBlBklar göstermektedir. Alevi Türkmenlerin (KBzBlba7lar),
katliama u;ramasB ve pek ço;unun &ran'a göç etmesiyle
OsmanlB, bo7alan bu topraklarB Kürt a7iret reislerine vermi7 ve
sonrasBnda bölgedeki baskBn unsur olan Kürtler ön plana
çBkmB7tBr. Feodalizm bu süreç sonrasBnda yava7 yava7 hakim
olmaya ba7lamB7tBr. Türkmenler ya7amlarBnB sürdürebilmek için
sunni kimli;inde gizlenmi7 ve sonrasBnda kimliklerini yitirerek
kürtle7mi7lerdir.
Günümüzde Kuzey Kürdistan terimi, etnik Kürtlerin yo;un
olarak ya7adB;B Türkiye'nin Güneydo;u kBsmB olarak
algBlanabilir. OsmanlB Devleti'nde ise Diyar-B Bekr Vilayeti de
Musul Vilayeti gibi Güney Kürdistan olarak anBlmaktaydB.
Türkiye, Suriye, &ran ve Irak'a uzanan daha geni7 kapsamlB bir
gayri resmi Kürdistan, o yBllardan beri vardB.
&ran KürdistanB veya Do;u Kürdistan, &ran'Bn kuzeybatBsBnda,
Irak ve Türkiye sBnBr bölgesinde yer alan ve Kürtler'in yo;un
olarak oturdu;u bölgenin gayri resmi adBdBr.
Irak KürdistanB ya da Güney Kürdistan ise, Irak Cumhuriyeti
sBnBrlarB içinde Kuzey Irak'da yer alan bölgenin gayri resmi
adBdBr.
GüneybatB Kürdistan ise, Suriye sBnBrlarBnda ikamet eden
Kürtlere, vatanda7lBk hakkB tanBmayarak, Suriye Hükümeti
tarafBndan Arapla7tBrBlmaya çalB7BlmB7 bölgedir.
Tüm bu bilgiler e7li;inde, bugün gelinen noktaya bir göz
atalBm. I&D ne yapByor? Kobani neresi ve neden bu kadar
çatB7ma bu bölgede?
Irak am &slam Devleti (I&D), Dünya tarihinin belki de
gördü;ü en acBmasBz terör örgütlerinden biridir. Özellikle Irak
ve Suriye'de etkinli;ini artBran bu terör örgütü, insanlarB katletmeye devam ediyor.
I&D saldBrBsB altBnda olan Kobani, Suriye'nin Halep eyaletine
ba;lB, Türkiye sBnBrBnBn hemen yanBnda bulunan bir 7ehir.
Kürtler, Araplar, Türkmenler ve Ermeniler birlikte ya7Byor. 2012
yBlBnda PKK'nBn Suriye örgütlenmesi olan PYD tarafBndan
özerkli;i ilan edilen 7ehir, 2014 yBlBnda Suriye KürdistanB
Kobane Kantonu'nun, idari merkezi olarak belirlendi. Haritada
sarB bölgeler Kürtler tarafBndan kontrol edilen bölgeleri, siyah
bölgeler ise I&D tarafBndan kontrol edilen bölgeleri gösteriyor.
Türkiye, sBnBr ba;lantBsB nedeniyle, önemli bir lojistik merkezi
hüviyete sahip. I&D'in Kobane'ye yerle7mesi, Türkiye'nin Suriye
sBnBrBnBn baskBn olarak I&D güçlerinin kontrole geçmesi
anlamBna geliyor. DolayBsByle I&D'e önemli bir stratejik avantaj
sa;lByor.
Türkiye, Kobani'ye yönelik I&D saldBrBlarBna uzun bir süre sessiz kaldB. "Bizim için I&D neyse, PKK'da odur." açBklamasB
yapBldB. Türkiye bölgede çatB7an güçlere yardBm yaptB;B yönündeki suçlamalarB kabul etmedi. Davuto;lu'nun en son yaptB;B
açBklama ise: "Kobani'ye müdahele edilecekse, Suriye'nin
tamamBna edilsin." 7eklinde oldu. Bu noktada Türkiye'nin resmi
politikasBnBn, koalisyon güçleri ile birlikte Esad'a yönelik bir
operasyon düzenlenmesi oldu;u anla7BlByor.
ABD'nin bölgede tampon bölge kurmaya veya YPG'ye silah
yardBmB yapmaya yana7madB;B biliniyor. ABD'nin temel hedefi
takdik bombardBman ile bölgede I&D'in varlB;BnB
etkisizle7tirmekten ibaret.
BakalBm bu i7in sonu nereye varacak? ArkasBnda halk
olmayan küresel bir terör örgütü (I&D), Kobane'ye saldBrByor.
Türkiye'nin bu vah7ete insaniyet namBna izin vermemesi lazBm.
Ho7görü ve görmezden gelme türünden yakla7Bmlar, bizi
duyarsBz bir milletmi7 gibi algBlatBr. Çözüme giden yolda, olmasB
gereken biçimde davranBlmasB, Türk milletinin beklentisidir...
Sevgi ve SaygBlarBmla.
Ataköy 9-10 KBsBm B-5 Blok yanBnda bulunan büfe büyütülmeye ba7lanBnca önce
semt sakinleri,
sonra mahalle
muhtarB
BakBrköy
ZabBta
Müdürlü;ü’nü
arayarak
durumu
bildirdiler.
Sonra
belediyeyi
aradBlar.
ZabBta ve
ehircilik
Müdürlü;ü
yetki
konusunda topu birbirlerine
attBlar. Bu sBrada büfe büyüdükçe
büyüdü ve büyüme tamamlanarak, kaldBrBmB da i7gal ederek
açBldB.
ikayetler devam edince müdahale etmesi gerekenin
belediyenin &mar Müdürlü;ü
oldu;u belirlendi ve büfe ile ilgili
06.06.2014 tarihinde YapB Tatil tutana;B
tanzim edilerek 3194 sayBlB &mar Kanunu’-
nun 32 ve 42. maddelerinin uygulanaca;B
bildirildi.
Bu durumda
tutanak
encümene
gidecek, ceza
yazBlacak,
sonra büfe
eski haline
getirilecek. Ve
eski haline
getirilmezse
06.07.2014
tarihinde
yBktBrBlacaktB.
Ancak aradan
5 ay geçmesine ra;men
yaptBrBm uygulanmadB.
Belediye Ba7kanB ile yaptB;BmBz
söyle7ide konu kendisine
sorulmu7 ”Haberim yok ben de
ilgilenece;im demi7ti.”
Gazetemizi arayanlar “Bo7una
yazBp çizmeyin bu büfe bBrakBn
yBkBlmasB veya eski haline getirilmesi daha da büyütülürse sakBn
7a7BrmayBn. Arada hatBrlB ki7ilerin oldu;u
söylentilerine de inanBn.” diyorlar.
Kamuya ait yerde a"aç kesip otoparka dahil ettiler
BELEDSYE GÖREVSNS YAPMAZSA
DSLEYEN DSLEDSSNS YAPAR
Ataköy 9. KPsPm’da bulunan ve B-2, B-3, B-4
BloklarP’nPn ortak kullanPmP olan otopark alanPnPn, B-3
Blok Yöneticisi
tarafPndan büyütülmeye çalPDPlmasP, di>er
blok yöneticilerinin ve
site sakinlerinin karDP
çPkmasP sonucu engellendi.
B-4 Blok Yöneticilerinden Mehmet
Tüzün, B-3 Blok Site
Yöneticisi’nin kendi
kafasPna göre
davrandP>PnP ve 3 sitenin ortak
kullanPm alanP olan otoparkP
büyütmeye çalPDmasPnPn kabul
edilemez oldu>unu ifade ederek,
“Bir akDam saat 8 buçuk
sularPnda bir kepçe bahçemize
girerek, burada bir takPm çalPDma
yapmaya baDladP. Sesleri duyunca çalPDmanPn oldu>u otopark
alanPna indik. Bir de baktPk ki, otoparkPn yanPndaki
yeDil alan açPlPyor, buradaki a>açlar sökülmeye
çalPDPlPyordu. Buna hemen karDP çPktPk. B-3 Blok
Yöneticisi, otoparkP geniDletttiklerini söyledi. Ben de
buna karDP çPktPm. BurasP 3 blo>un ortak kullanPm
alanP bunu yapamazsPnPz dedim. Bunun üzerine
zabPtayP arayarak durumu bildirdim. Daha sonraki bir
gün yine bu yönetici
kepçeyi getirerek burada çalPDma yapmPD, bir
tane çam a>acP
sökülmüD, bunu da
duyunca ben zabPtayP
aradPm tekrardan.
ZabPta geldi, çalPDmayP
durdurdu. B-3 Site
Yöneticisi daha önce
de bloklarPn arasPndaki
yolu demir kapP ile
kapattP. Buna da karDP çPktPm. B-4
Blok yani bizim blo>un önündeki
kapPyP ben kPrdPm attPm, kendi
bloklarPnPn önündeki kapP halen
duruyor. Bu yönetici ne yapmaya
çalPDPyor anlayabilmiD de>ilim.
Ama bu konuya asla izin
vermeyece>im. Gerekirse
KaymakamlP>a baDvuraca>Pm.
Böyle bir Dey olabilir mi?, Bir iki araca yer açaca>Pz
diye güzelim yeDil alan katledilir mi? Bunu asla kabul
etmeyiz. Gerekirse ben aracPmP dPDarPda bir otoparka
bPrakPrPm ama bu olaya asla izin vermem. Bu
konunun takipçisi olaca>Pm.” dedi.
18
BakCrköy’de çok sayCda tarihi ve metruk bina var
MADDE BAIMLILARININ MEKANLARI NE OLACAK?
Sokak No:12’de bulunan ve yBllardBr
mahalle sakinlerinin yo;un
7ikayetlerine ra;men bir çözüm
getirilemeyen bina ve Yenimahalle
YanBkses Sokak’ta bulunan ve sahipleri vefat ettikten sonra kaderine
terk edilmi7 halde yBllardBr duran
bina ve Cevizlik Mahallesi Mektep
Sokak’ta bulunan bina mahalle
sakinlerinin uzun zamandBr
7ikayetlerine ra;men, korku saçmaya devam ediyor. AyrBca özellikle
BakBrköy’ün eski mahallelerinde
metruk halde bulunan çok sayBda
tarihi binada da uyu7turucu madde
ba;BmlBlarB ve tinercilerin meskeni
olmu7 durumda. Vatanda7lar bu tarihi binalarla ilgili de ilgililerden bir
7eyler yapmasBnB beklediklerini ifade
ediyorlar.
Metruk binalara önlem alBnmasBnB
isteyen vatanda7lar, binalarBn
yanBndan geçmeye korktuklarBnB
söylüyorlar. Özellikle metruk
binalarBn yakBnBnda oturan
vatanda7lar, “Burada ileride bir can
kaybB olsa bunun hesabBnB kimse
vermez.
Belediyeleri
bunlara
duyarlB
olmaya
ça;BrByoruz.
Böyle metruk
binalara
önlem
alBnmasB ve
bunlarBn bir
an evvel
yBkBlmasBnB
istiyoruz. Bu
binalara bir
çözüm
bulunmasBnB,
insanlarBn
korkmadan
buralardan
geçmesini
istiyoruz.
Böyle metruk
Zaman zaman yoruluyor insan hani bak 7imdi diyorsun
binalar bizce
yine olmadB
gereksiz.
Bu kaçBncB ayrBlBk, bu kaçBncB dönemeç…
DüzenlenDurup, durup düz yol arByorsun ya
meden,
Bazen anlamak yoruyor seni bazen anla7Blmamak
yBkBlmadan
Çöküyorsun…
böyle kaderDepresif bir is doluyor gözlerine
ine terk ediliyKendinden ba7ka herkesi suçluyorsun önce,
or. Çöplük
Sonra öfke yerini bulmu7 gibi gelip, kalbinin üzerine
olarak
çörekleniveriyor hani
kullanBlByor.
Yatak yorgan uyku ba7langBçta kafi gibi
Madde
Sonra ya7am kaliten gittikçe dü7ecek bil ki
ba;BmlBlarB
Bir kuyunun içine çekiliyormu7 gibi hissedeceksin korkma,
buralara giriy&7tah gider, uykular bozulur da…
or. Buralarda
Bazen a;lar bazen bo7 bo7 bakarsBn
imdi tam bo7luktasBn…
esrar,
BOMBOSUN…
uyu7turucu,
BOLUSU KULLAN
bonzai
Bu bo7lu;u istedi;in gibi doldurabilecek noktadasBn
kullanByor.
aslBnda
Buralara girip
Ama göremiyorsun çünkü bo7luk seni doldurmu7 durumda içip içip tozuOysa bombo7sun, sBfBrlamB7sBn hayatB
tuyorlar.
Bu senin bo7lu;un, tamamen sana ait, kullan…
Sonuçta
Tam da buradan ba7la hayata
buralardan
Yava7 yava7 doldur iç kabBnB,
annelerimiz,
Sen de sen yoksan, kimin ne önemi var?
kBzlarBmBz,
Henüz bilmiyorsun çocuk
çocuklarBmBz
Ama ö;reneceksin en de;erlinin sen oldu;unu
geçiyor.
&çindeki bo7luk doldukça anlayacaksBn,
&nsanlar gece
Bo7lu;unun aslBnda senin yata;Bn
buralardan
Senin de su oldu;unu…
geçmekten
korkuyor.”
e-mail: [email protected]
diyorlar.
BakBrköy’ün özellikle eski mahallelerinde yo;un olarak bulunan
metruk binalarBn madde
ba;BmlBlarBnBn mekanB haline gelmesi ve bu binalarda çBkan olaylar
yBllardBr mahalle sakinlerini rahatsBz
ediyordu.
Ba7bakan YardBmcBsB Bülent ArBnç’Bn,
uyu7turucu veya bonzai türü maddelerin metruk binalarda, buralarB
mesken tutan ki7iler tarafBndan
alBndB;Bna i7aret ederek,
“Türkiye’nin neresinde metruk
yapBlar, viranhaneler bulunuyorsa
bunlarBn süratle yBkBlmasB, ortadan
kaldBrBlmasB gerekiyor.
Uyu7turucuyla mücadelede tehlikeli
olarak gördü;ümüz bu yapBlarBn bir
an önce yBktBrBlmasB konusunda
Çevre ve ehircilik BakanBmBza görev
verilmi7tir.” açBklamasByla metruk
binalar konusu tekrar gündeme
geldi.
BakBrköy &ncirli Caddesi üzerinde
bulunan ve 20 yBlB a7kBn bir süredir
kaderine terk edilen bina, Ye7ilköy
Serbesti Caddesi üzerinde Arslan
Esra
E sra ERDO5AN
HayatC anlamak ile ilgili bir kaygCm var
19
BinalarCna Mantolama YaptCranlar Dikkat!
“EKB BELGESS OLMAYAN BSNA VE DASRELERSN, ALIM-SATIM-KSRALAMA S LEMLERS YAPILMAYACAK”
Geçti;imiz aylarda Kentsel Dönü7üm konusunda
Kentsel Gayrimenkul ve Emlak Ofisi’ni açan ve
vatanda7lara ücretsiz danB7manlBk hizmeti veren
Burhan Okuyucu, BsB yalBtBmB konusunda
BakBrköy’de yanlB7 algBlama ve de;erlendirmeler
yapBldB;BnB söyledi.
Okuyucu, 5627 sayBlB Enerji Verimlili;i Kanunu
ve ek yönetmeliklerine göre 2 MayBs 2017 tarihine kadar bütün eski binalarBn yalBtBmlarBnBn
zorunlu oldu;unu belirterek, “Bu yalBtBmlar neticesinde Enerji Kimlik Belgeleri’nin de alBnmB7
olmasB zorunlulu;u getirilerek 2017
yBlBndan sonra bina alB7-satB7larBnda tüm
yapBlarda BsB izolasyonu ile EKB belgesi
7artB aranaca;B belirtilmi7tir. Hal böyle
iken eski binalarda sadece BsB yalBtBmB
(mantolama) yapBlmakta olup, EKB belgesi konusunda bir giri7im
yapBlmamaktadBr.” dedi.
Okuyucu, EKB belgesinin ne oldu;u ve
nereden alBndB;Bna dair vatanda7larBn
yeterli bilgisinin bulunmadB;BnB da
belirterek, “EKB binalarBn enerji sBnBfBnBn
belirlendi;i bir belgedir, bu belge
binalarBn enerji tüketim ve karbon
salBnBm sBnBfBnB gösterir ve Türkiye’nin
Kyoto Protokolü’nü
imzalamasB ile
zorunlu hale
gelmi7tir. 1 Ocak
2011 tarihinden
itibaren yeni binalar
için yürürlü;e giren
EKB belgesi
zorunlulu;u 2017
yBlB mayBs ayB sonuna
kadar alBnmB7 olmak
üzere mevcut binalar
içinde zorunlu
kBlBnmB7tBr. EKB belgesi olmayan bina
ve dairelerin alBmsatBm ve kiralama
i7lemleri
yapBlmayacaktBr.
Enerji deyince akla sadece elektrik enerjisi
gelmemelidir. Binalarda kullanBlan enerjinin %85’i
BsBtma ve so;utma için harcanBrken burada elektrik
enerjisinin payB çok dü7üktür. Enerji Kimlik Belgesi
daire sayBsB ve daire büyüklükleri dikkate alBnarak
düzenlenir. EKB dikkate alBndB;Bnda binalar A ile G
skalasB arasBnda sBnBflandBrBlmaktadBr. A SBnBfB
binada elektrik, BsBtma, so;utma ve benzeri enerji
harcamalarB dü7ük olur, enerji faturalarB daha
dü7ük gelir. D SBnBfB binada ise bu faturalar daha
yüksek gelir ki, bu da binada ömrü boyunca
ekonomik fayda/zarar sa;layacak bir durumdur.
Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi
düzenleyecek kurum Enerji BakanlB;B Yenilenebilir
Enerji Daire Ba7kanlB;B tarafBndan yetkilendirilmi7,
Enerji Verimlili;i DanB7manlBk (EVD) 7irketi
olmaktadBr. Bu belge EKB belgesi uzmanlarBnca
hazBrlanBr. Bu belgeyi hazBrlamasB istenilen 7ahBs
veya 7irketten (EVD) Enerji Verimlili;i DanB7manlBk
irketi yetki belgesi istenmelidir.” diye konu7tu.
BakBrköy’de son dönemde bir mantolama
seferberli;i ba7ladB;BnB da kaydeden Okuyucu,
“&lçemizde ekonomik ömrünü doldurmu7 (30-40
senelik) bina stokunun çok fazla olmasB ve bu
eski binalarBn ço;unlu;unun mevcut imar
yasasByla 7u an için olanaksBz olmasBna ra;men
bir mantolama seferberli;i ba7lamB7tBr. Öncelikle
mevcut belediyemizin imar de;i7ikli;i
için gerek Çevre BakanlB;B gerekse
Büyük7ehir Belediye Ba7kanlB;B’na
müracaatlarBnBn olasB büyük &stanbul
depremi göz önüne alBndB;Bnda en kBsa
zamanda olumlu sonuçlar verece;i ortadayken bu tela7Bn yersiz oldu;u gözlemlenmektedir. IsB yalBtBmBnBn 1 metrekareye bindirdi;i yük ortalama 7-13 kg
olarak tespit edilmi7tir. 30-40 senelik
ekonomik ömrünü tamamlamB7 ve
birço;u da oturulamaz durumda olan
bu eski binalar bu yükü nasBl ta7Byacak?
Di;er önemli bir sorun ise i7in mali
boyutu. Emekli maa7Byla geçinen insanlar bu maliyetleri
nasBl kar7Blayacak.”
dedi.
Burhan okuyucu
ayrBca, yapBlan
ara7tBrmalara göre
halihazBrda
binalarBn yüzde
4’ünde BsB yalBtBmB
yapBlmB7 durumda
oldu;unu ve kalan
yüzde 96’lBk bina
sto;unun yalBtBmBnBn
verilen sürede
yapBlmasBnBn
imkansBz oldu;unu
da söyledi.
(Yavuz ARPACIK)
YE8LKÖY’DEN MANZARALAR (!)
Ye,ilköy’ün kanayan yarasC:
8stasyon Caddesi ve Bostan Sokak Kö,esi
Ye7ilköylüler,
yBllardBr &stasyon
Caddesi üzerinde
bulunan bazB cafe
ve restoranlarBn
kaldBrBmlarB i7gali
ve &stasyon Caddesi üzerinde
ya7anan trafik
yo;unlu;undan
dert yanarken
&stasyon Caddesi
ile birle7en Bostan
Sokak kö7esinde yapBlan in7aatBn kaldBrBmB büyütmesi
Ye7ilköylüler’den tepki çekiyor.
Zaten araç trafi;inin sBkB7tB;B Bostan Sokak kö7esinde yeni
yapBlan in7aatBn kaldBrBmB büyüterek daha sonra bu kaldBrBmB
kendi kullanBmBna kataca;BnB ifade eden Ye7ilköylüler, “Belediye
bu duruma neden müdahale etmiyor. Her isteyen kendi kafasBna
göre evinin önündeki kaldBrBmB büyütebilir mi?, yetkililerin bu
konuya bir an önce çözüm getirmesini istiyoruz.” diyorlar.
Ye7ilköy Mahalle MuhtarB Bülent Yurtsever de, önüne kaldBrBm
yapmak isteyen in7aatBn çalB7masBnBn geçti;imiz ay
durduruldu;unu fakat o günden bu yana bir adBm atBlmadB;BnB
belirterek, “Ne hikmetse belediyemiz de kaldBrBm yapmByor. Lobi
faaliyetleri ba7lamB7 oldu;u duyumlarB geliyor kula;Bma.
Vatanda7Bn, araç trafik sirkülasyonundan dolayB &stasyon Caddesi’nden sola Bostan Soka;a dönü7ünün rahatlamasB için Fen &7leri
Müdürlü;ü’ne fikrimi söyledim. Önce kabul gördü 7imdi ise karar
merci ba7kanlBkta deniliyor. Lobi faaliyetleri mi? Ye7ilköy’ün
menfaati mi? görece;iz.” dedi.
Yurtsever, mahalle sakinlerinin de bu durumdan çok rahatsBz
oldu;unu ve konu ile ilgili geli7meleri her gün kendisine
sorduklarBnB da söyledi.
Bu Market Bu Gücü Nereden AlCyor!
KALDIRIM DESL ADETA YOL S GALS
kaldBrBmda
yürüyemediklerini belirtirken, “Bu
market bu
gücü nereden
alByor.
Belediye
zabBtalarB bu
i7galleri gör-
Ye7ilköy’de
bulunan bir
marketin
kaldBrBm
yetmezmi7
gibi yolu i7gal
etmesi
Ye7ilköylüler’i
çileden
çBkardB.
Ye7ilköy Çekmece Caddesi
üzerinde bulunan bu marketin daha önce de
uyarBldB;BnB fakat bu i7gali
Bsrarla yapmaya devam
etti;ini belirten Ye7ilköy
Mahalle MuhtarB Bülent Yurtsever, “Ye7ilköy’de birçok
yerde kaldBrBm i7gali
ya7anmaktadBr. Ama bu marketin yaptB;B kaldBrBm i7gali
de de;il adeta yolu i7gal
etmek. Bu marketin i7gal
etti;i yol üzerinde
Ye7ilköy’den kalkan otobüs
ve minibüs duraklarB da var,
di;er ilçelerden gelen , orada
otobüs ve minibüs bekleyen
vatanda7lar 7u rezalete bak,
BakBrköy Belediyesi
çalB7mByor, uyuyor diyor.
Bunu dedirtmeye kimsenin
hakkB yok.” dedi.
Mahalle sakinleri de marketin i7galleri yüzünden
müyor mu?, Market daha
önce de uyarBlmasBna ra;men
nasBl hala bu i7gale devam
edebiliyor? Belediye neden
bu i7gale göz yumuyor?
Mahalle sakinleri olarak
acilen bu sorunun giderilmesini bekliyoruz.” diyorlar.
20
A T A K ÖY E M L A K
KONUK YAZAR
BakBrköy Belediyesi Ekim 2014 yBlB
ola;an meclis
toplantBsBnda
ba7kanlBk tekliflerine ret oyu verildi.
Verilen ret oylarB
her ne kadar
meclis üyeleri
gerekti;inde
ba7kanlBk tekliflerini de ret eder
görüntüsü veriyor
olsa da i7in içinde
çapano;lu var
gibi. STK’larBn
kültürel
faaliyetlerde
kullanBlmak üzere
YILMAZ BACACI
SayBn Ba7tu;,
bunlarB baz alBp
Kerimo;lu’nun rol
model olaca;Bna
inanByorsanBz
sözüm yok.
Kerimo;lu’na
yakB7an erdemlik
göstererek hak
etmedi;im ödülü
alamam demek
olurdu.
Ancak makamBnda
ziyaret etti;iniz
Kerimo;lu size
BakBrköy’de
yapBlan projelerden söz ettiyse ve
yapBlan hizmetlere
30 YILLIK TECRÜBE 3LE
SATILIK - K8RALIK
GAYR$MENKULLER$N$ZDE H$ZMET$N$ZDEY$Z
(212) 559 80 80 - 661 20 20
0532 236 47 07
Adres: Ataköy 4. KLsLm ÇarLsL No:2 Ataköy 3-4-11 Mahalle
BAKIRKÖY / DSTANBUL
Mutfam
Yeilköy
BakCrköy Belediyesi Meclis üyelerinden
Kerimolu’nun tekliflerine hayCr oyu
belediye tarafBndan kendilerine
tahsis edilmesi istenen sokaklar ret
oylarByla meclisten geçmedi. 08
Ekim meclis toplantBsB öncesinde
CHP BakBrköy &lçe Ba7kanB’nBn da
katBldB;B grup toplantBsBnda
görü7ülen sokaklarBn tahsisi
konusu kabul görmedi;i için
ba7kanlBk teklifi olarak geldi;i
meclis oturumunda da ret oyu aldB.
Ancak bu kararBn alBnmasBnda
belediyenin menfaatleri de;il de
siyasi çBkarlarBn gözetildi;i a7ikar.
Ömer Naci Sokak aylar öncesinde
Ülkücü &7çiler Derne;i (U&D)
tarafBndan kültürel faaliyetlerde
bulunulmak üzere kendilerine tahsis edilmesiyle ilgili olarak BakBrköy
Belediyesi’ne müracaat etmi7lerdi.
&lginçtir 08.10.2014 tarihinde de
yani Kurban BayramB’nBn bitti;inin
ertesi günü Esenyurt Dersimli
Gençler Derne;i de kendilerine
&zzet Molla Sokak’Bn tahsisiyle ilgili
BakBrköy Belediyesi’ne müracaat
etmi7ler. AynB gün grup
toplantBsBnda görü7ülen dilekçe
ba7kanlBk teklifi olarak meclis gündemine geldi ve ret edildi. Aylarca
sürüncemede kalan U&D’nin talepleri de hayal oldu. Benim de
aklBma takBldB BakBrköy’de her ta7Bn
altBndan Çapano;lu mu çBkacak,
yoksa Kerimo;lu mu… sanBrBm
sorunun cevabB yeni çBkan Bakkartlarda bulunan foto;rafta.
Ödül Hak Edene Verilir
BakBrköy Belediye Ba7kanB Bülent
Kerimo;lu, Kamu Görevlileri ve
ÇalB7anlarB Derne;i (Kamu-Der)
tarafBndan yBlBn ba7arBlB belediye
ba7kanB seçilmi7. Hatta Kamu-Der
Ba7kanB Cevdet Ba7tu; tarafBndan
da Kerimo;lu’nun rol model
olaca;B söylenmi7. Cevdet Ba7tu;’a
sorulmasB gereken bu ödüller verilirken hangi kriterler üzerinden
de;erlendirmeler yapBlmB7tBr. &lçe
bazBnda belediye tarafBndan
yapBlan eserler mi göz önünde
bulunduruldu yoksa ahbap-çavu7
ili7kileri mi kriter alBndB. Bülent
Kerimo;lu BakBrköy Belediye
Ba7kanlB;B’na geleli aradan yedi ay
geçti. AlB7ma süresidir, tanBma
süresidir, yeni kadrolardBr dedik ve
bu güne kadar bekledik. Seçimler
öncesinde anlatBlan vaad edilen
projelerden hiç söz etmedik. Ancak
7imdiye kadar da BakBrköy’de bir
çivi dahi çakBlmadB;BnB görüyoruz.
bakarak ödül veriliyorsa sanBrBm bu
ödül geçen dönem görev yapan
Ate7 Ünal Erzen’e verilmeliydi.
Ele7tiriliyor olsa da Ate7 bey
adBndan söz ettiren eserler bBraktB
BakBrköy’e... (Leyla Gencer Opera
ve Sanat Merkezi, Botanik Park ve
Ye7ilköy’de bulunan Ya7lBlar Evi ilk
akla gelenler.) Unutmadan yapBlan
bu eserlerin de yava7 yava7 elden
çBkarBlmasB gündeme gelmeye
ba7ladB. &lk sBrayB Botanik Park aldB.
Sahi buranBn i7letmesi kime ihale
edilecek?
Yunus Emre Kültür Merkezi
Elden Gidebilir
Geçmi7 yBllarda Emlak BankasB ile
yapBlan protokolle BakBrköy
Belediyesi’ne devredilen Yunus
Emre Kültür Merkezi, ya7adB;B
ilçesini çok seven duyarlB biri
tarafBndan mahkemeye ba7vurmasB
durumunda BakBrköy Belediyesi zor
anlar ya7ar. Protokolün 3.maddesinin (d) bendinde söz konusu
yer amaçlarB dB7Bnda kullanBlamaz
ibaresi (7erh koyulmu7) yer alByor.
Yunus Emre’nin BakBrköy Belediyesi’ne devredilmesindeki amaç
buranBn kültür-sanat etkinlikleri
dB7Bnda kullanBlmamasBnB içerir. Her
ne kadar öyle de olsa yer
olmayB7Bndan Yunus Emre Kültür
Merkezi amacB dB7Bnda yBllarca
nikah salonu olarak kullanBlByor.
AklB selim biri çBkar ee yeter artBk
yBllarca yer olmadB;B için sustuk
sineye çektik 7imdi yeni bir nikah
salonu yaptBnBz i7lemlerinize orada
devam edin derse 7a7BrmayBn. E;er
siz, bizim Ataköy’de yapBlan nikah
salonunda nikah kBymak gibi bir
dü7üncemiz yok. Hatta biz oranBn
tabelasBnB bile yerinden söktük derseniz sözün bitti;i yerdesiniz.
Ramazan Ba1 Dertli
Türkiye Omurilik Felçlileri Derne;i
(TOFD) Genel Ba7kanB Ramazan
Ba7 mavi kapaklarB soruyor.
Muhtelif dernekler ve kamu
kurulu7larBnBn da kampanyalarBna
destek verdi;ini söyleyen Ba7,
BakBrköy Belediyesi’yle protokol
yapBlmB7 olmasBna ra;men bir tek
kapak gelmedi;inin de altBnB çiziyor. De;i7ik belediyelerden hatta
ülkenin de;i7ik bölgelerinde de
kendilerine kapaklar yollandB;BnB
söyleyen Ba7, BakBrköy Belediyesi’nin de konuya gerekli duyarlBlB;B
göstermesini bekliyor.
Mutfa+Am Ye)ilköy
evinizin mutfa+Anda pi)en yemekler kadar
do+al ve sa+lAklA lezzetler sunuyor.
Ev ve i,yerlerine yemek sipari,i alCnCr.
Adres: evketiye Mah. Hatboyu Cad. Canik PasajL No:8 Yeilköy / Dstanbul
0212 663 39 19
ONUR EMLAK
EMLAK VE GAYR3MENKUL
DANI MANLIK OFSSS
(212) 559 36 37 - 559 64 26
Adres: Ataköy 4. KLsLm ÇarLsL No:8 Ataköy 3-4-11 Mahalle
BAKIRKÖY / DSTANBUL
ÖRNEK
EMLAK
DAHSLS TSCARET
Real Estate
Dsmet DURMAZ
0532 272 64 47
Vahap ÜTEBAY
0532 467 10 52
SatAlAk, kiralAk ev - i)yeri, arsa
ilanlarA ile hizmetindeyiz.
Ataköy 4. KBsBm Çar7BsB
No:34 &stanbul
e-mail: [email protected]
Tel: (212) 661 00 90
(212) 559 54 94
Fax:(212) 559 75 99
21
Ferzan ÖZER
GAZA N&YE GELMED&N?..
Do;al gaz fiyatlarBna yüzde on zam yapBldB…
Ben bu konuda ucuz popülizm yapmayaca;Bm…
Dar gelirli vatanda7, i7çi, emekli bu kB7 ne yapacak
da demeyece;im.
AyrBca do;al gaz ithalatB, dB7 ticaret, stratejik
derinlik falan gibi konularla kafanBzB da
7i7irmeyece;im.
YalnBzca sBradan bir vatanda7 olarak aklBma takBlan
bazB sorularB soraca;Bm…
Ama cevaplarB “Bilal’e anlatBr gibi” verin ki anlayabilelim.
Tabii ki, mavi akBm nedir? Ya da Rusya’dan, &ran’dan, Azerbaycan’dan alBnan do;al gaz ile ilgili anla7malarBn içeri;i
nedir? gibi tehlikeli sorular da sormayaca;Bm.
CevabBnBzBn “devlet sBrrB” oldu;unu biliyorum.
Ama önce 7u grafi;e bir bakalBm;
Bu grafik 2002 yBlBndan bugüne kadar do;algaz fiyatlarBnBn seyrini gösteriyor.
Do;al gaz dünya borsalarBnda i7lem gören bir mal.
Görüldü;ü gibi 14 $ seviyelerine kadar çBkan do;algaz fiyatlarB bugünlerde 4,2 $ seviyesinde.
Demek ki zam gerekçesi do;al gaz fiyatlarBndaki artB7 olamaz.
O zaman BOTA ve &GDA’Bn sayBn yetkilileri bununla ilgili bir açBklama yapmak durumundalar.
Öte yandan Enerji BakanBmBz SayBn Taner YBldBz, Avrupa’da en ucuz do;algazB Türk tüketicisinin
kullandB;BnB söyledi.
Bu konuyla ilgili olarak Avrupa’da ya7ayan tanBdBklarBmdan bireysel olarak kullandBklarB Do;al Gaz
faturalarBnB istedim. Kar7Bla7tBraca;Bm.
Sizlerle de payla7aca;Bm…
imdi de sözüm size Sevgili okurlarBm:
Öncelikle ödedi;iniz do;algaz faturalarBnB hiç incelediniz mi?
&nceleyiniz lütfen. Çok ilginç detaylar var.
Tüketilen hacim metreküp olarak yazBlBrken, satB7 fiyatB kwh/TL olarak yazBlByor.
Tüm dünyada uygulama bu mudur?
AyrBca hepinizden bir ricam var; lütfen yurtdB7Bnda ya7ayan tanBdBklarBnBzdan do;algaz faturasB
örneklerini isteyin ve mümkünse bana ula7tBrBn.
Bendeniz buradan BOTA ve &GDA yetkililerine basit birkaç soru sordum.
Lütfen siz de sorun.
Bunlar da kurumlarBn internet adresleri:
http://www.botas.gov.tr/index.asp
http://www.igdas.com.tr/
Haydi hep birlikte 7u do;algaz i7ini biraz kurcalayalBm.
Bu basit sorularBn cevabBnB alabilirsek ne ala…
Alamazsak merhum Ahmet Kaya’nBn türküsünü hep birlikte söyleriz;
“Saza niye gelmedin, gaza niye gelmedin….”
ADI CUMHURSYET
SOYADI DEMOKRASS
Dört mevsimin ya7andB;B bu güzelim co;rafyada
sarBsBndan, kahvesine ve ye7ilin çe7itli tonlarByla
güz mevsimi çok güzeldir. &stanbul’da ise güz
mevsimi bir ba7ka güzeldir. 29 Ekim bir güz
gününde, 7ehitlerimizin kanByla allanmB7 gök
yüzünün ay ve yBldBzB ile nakB7lanmB7 7anlB
bayra;BmBzBn dalgalandB;B; adB CUMHUR&YET
soyadB DEMOKRAS& olan canBmBz ve her 7eyimiz,
güzel TÜRK&YEmiz’in 91 yBllBk geçmi7ini biraz irdeliyelim...
ATATÜRK ve Cumhuriyet’in ilk dönemi din kar7BtlB;B
üzerinden ele alBnmB7 ve yanlB7 bilgilerle halk
kandBrBlmB7tBr. Oysa ki Mustafa Kemal çok iyi bir
din e;itimi almB7 ve 8 ya7Bnda HafBz olmu7tur.
Peygamber efendimiz Hz. MUHAMMED'in hayatBnB
bizzat ATATÜRK yazmB7 ve bu eser TÜRK TAR&H
KURUMU ar7ivlerinde mevcuttur. Yine Kurtulu7
Sava7B kazanBldBktan sonra yakBlBp yBkBlan on bin
caminin onarBmBnB yaptBrarak ibadete açmB7 fakat
bunun reklamBnB yapmamB7tBr.
Günü'nde gelece;i ya7ayan ATATÜRK
Cumhuriyet’in temelini LA&K'likle atmB7tBr. Oluk gibi
kanBn aktB;B Ortado;u co;rafyasBnda birarada birlikte ya7Byorsak bunu Laikli;e borçluyuz. Laiklik
hangi dinden olursa olsun inananlarla
inanmayanlarBn bir arada özgürce ya7amasBnBn
teminatBdBr...
1920'li yBllarda sadece 337 hekimle (sadece o
kadar hekim vardB) Trahom, Verem, SBtma ve Frengi ba7ta olmak üzere zührevi hastalBklar
bertaraf edilmi7ti. Günümüzde ise sa;lBkta sosyal
devlet ilkesi rafa kalkmB7 ve "HERKESE PARASI
KADAR SASLIK ANLAYII" egemen olmu7tur.
Cumhuriyet’in o yoksul ve yoksunluk yBllarBnda,
"&ST&KBAL GÖKLERDED&R" diyen ATATÜRK'ün
liderli;inde, KAYSER& TAYYARE FAB.da; 1926-1928
yBllarBnda Alman Junker FirmasB ile 40 tane, 1933
yBlBnda TÜRKKUU'na 50 Planör, 1936'da Alman
Gothaer firmasByla Gothaer 145 tipi 45 uçak ve
1937'de Polonya firmasByla Pezetel tipi Uçaklar
üretiliyordu. 1950 yBlBnda Marshall yardBmByla Kayseri uçak fabrikasB da kapatBlarak yerine Hava
&kmal BakBm Merkezi kuruldu.
2014 yBlBnBn 12 MayBs günü aynB Kayseri'de bir
zamanlar uçak yaptB;BmBz yerde, Amerika'dan 430
Milyon Dolara satBn aldB;BmBz A400M uça;BnBn
geli7i nedeniyle Sn. Abdullah Gül'ün katBlBmByla
7enlik düzenleniyordu, evlere 7enlik bir durum
olarak...
ATATÜRK 5 AralBk 1934 tarihinde TÜRK KADINI'na
Seçme ve Seçilme HakkB vererek KADIN-ERKEK
e7itli;ini peki7tiriyordu. Bu hakkB kadBnlarBna
Fransa 1944 yBlBnda, &talya 1945'de, Yunanistan
1952'de Belçika 1960'da ve son olarak &sviçre 1973
yBlBnda veriyordu. Günümüzde ise kadBn erkek
e7itli;inde Türkiye 136 ülke arasBnda 120. sBrada
yer almakta. Atatürk BandBrma vapuruyla Samsun'a giderken &ngilizler durdurup silah
aramB7lardB. Atatürk biz Anadolu'ya imanBmBzB ve
inancBmBzB götürüyoruz diyor ve ne kadar arasalar
da bunu bulamazlar diyordu.
1789 FRANSIZ Devrimi'nden etkilenen ATATÜRK
"E&TL&K - ÖZGÜRLÜK - KARDEL&K" duygularB
içinde 29 Ekim'de CUMHUR&YET'i ilan ediyordu.
Neden 29 Ekim denildi;inde de MONDROS'a atBfta
bulunarak 30 Ekim'i ne çabuk unuttunuz diyerek
ne büyük bir lider, stratejist ve dahi oldu;unu da
gösteriyordu.
Kurucumuz YÜCE ATATÜRK'ün naçiz vücudu toprak
olsa da TÜRK&YE CUMHUR&YET& &LELEBED PAY&DAR
KALACAKTIR ve K&MSES&ZLER&N K&MSES& OLMAYA
DEVAM EDECEKT&R...
Bu duygularBmla CUMHUR&YETimiz’in 91yBlBnB
büyük bir co7kuyla "EN BÜYÜK
BAYRAM" olarak kutluyor ve
zamanBn sonsuzlu;unda
Akdeniz'e bir kBsrak ba7B
gibi uzanan TÜRK&YEmiz
"YURTTA BARI DÜNYADA
BARI" içinde ebediyete
kadar ya7ayacaktBr...
Dr. Bilal ERMERAK
22
Bana bir hikaye yaz dediler. &çinde
kadBn 7iddeti olsun, çocuk olsun.
Bende yazdBm isteyen yere gönderdim. Son söz olmadan sizle de
payla7Byorum. Onlar
be;enmi7ti hatta
yazarlarBndan biri oldum bu
öykü sayesinde buyurun
bakalBm siz be;enecek misiniz?
ba;layaca;B tarladaki korkuluklar
gibi sabitlenmi7tim.
“Çok ya7asBn!!!!
Beyimiz, hükümdarBmBz!!!!”
Cesaretimi toplayBp arkama
baktB;Bmda karpuz tezgahBnBn
orda biriken insanlarBn,
a;BzlarB bir karB7 açBk atlBlara
bakBp, alkB7 tuttuklarBnB gördüm.
Arkamda konu7an kimdi? görmek
Bu kasaba da, gençli;imin en güzel
için geç kalmB7tBm. Ama dediklerini
yBllarBnB mB ya7amB7tBm yoksa sonu
sadece rüzgarBn sesiyle gelenden
meçhul olan gelece;imin
yeni i7itmiyordum, ben bu hikayeyi
tohumlarBnBn ön sözünü mü
rüzgarBn sesi dB7Bnda, topra;Bn,
yazmB7tBm, hiçbir zaman bilemedim.
PIN AR KUMSAL
suyun, a;acBn seslerinden
Tek bildi;im, hayal ile
de i7itmi7tim geçmi7te bir
gerçe;in aynB anda ya7andB;B
bu ailede do;dum, geli7tim HAYATA DA&R NE VARSA KORKUTULDUK… zamanda. Ate7 olmayan
yerde duman çBkmazdB…
ve ya7lanByorum. Bütün hayat
alB7veri7ini yapmak demek, evin
ArtBk yettiydi… Gözlerimi arkamda
yolculu;umda, ya7adB;BmBz bölge
geliri demekti.
duran karpuz tezgahBndan atlBlarBn
için, halkBmBz için beyimizin kasaba
“Çok ya7asBn!!!!
geldi;i yöne do;ru a;Br dü7üncelerle
halkBna verdi;i gücüyle sava7Brken
Beyimiz, hükümdarBmBz!!!!”
çevirirken, aklBmda balerin sevgilim,
omuz omuza, ben bir yandan
elimde nerden buldu;um belirsiz bir
ailemin geçmi7inin izleri ile
Pazar yeri çB; alanB gibiydi. ArkambBçak sadece öne do;ru gülerek
bo;u7uyordum. Ne bu kasaba deniz
dan, yanBmdan, sa;Bmdan, solumko7uyordum.
korsanlarBndan yBldB ne de ben anne
dan sesler fBsBlda7Byordu sanki
o;ul ya7amBn getirdi;i zorluklarduymuyormu7um gibi. Bu
“Çok ya7asBn!!!!
dan…
fBsBlda7malarBn alt yapBsB 7uydu;
Beyimiz, hükümdarBmBz!!!!”
anam beni do;ururken evimizin iki
“Çok ya7asBn!!!!
ÇB;lBklar sustu, gülü7meler
odasBndan birinde tek ba7Bna
Beyimiz, hükümdarBmBz!!!!”
fBsBlda7maya dönü7tü, ben devrilen
do;urmu7, kimsecikler yokmu7
bir atBn yanBnda kanlar içinde duran
Bizim yöre denize sBfBr, balBkçB
çünkü anam Meryem ana gibi
beyimize,
hükümdarBmBza elimdeki
kasabasB, geçimimizin ço;u balBk,
babasBz yapmB7 beni. Ne kadar bana
bBça;B saplamaya devam ediyordum
tarBmcBlBk. TopraklarBmBz verimli,
piç deseler de aslBnda benim &sa
ama durduramByordum kendimi.
denizimiz balBklarla ça;lar.
Peygamber’den farkBm yoktu, asla
Herkes bo7lukta, 7okta… Tek çare
Ya7adB;BmBz bölgede, ba7ka
da olamazdB. Anam hep özel
kaçmak… Eve geldi;imde, annemin
ülkelerin gözü oldu;u gibi
oldu;umu, o yüzden beni çekmedikçBngBraklB sesi kula;Bmda, “Kör
korsanlarBn da gözbebe;i.
lerinden Pazar yerinde dedikodumu
olasBca,
nerde alB7veri7 fileleri.”
Sava7maktan yBlmayan yöre halkB,
yapmadB;BmB der dururdu. O yüzden
derken, ben çoktan odama geçip
ba7arBlB uçkuruna ba7arBlB sava7larBnB hiç kimseyle konu7mazdBm, hiç
hBzla çarpan kalbimin gövdemi
eklemi7 beyimize hep minnettar
arkada7Bm yoktu. Bu kadar özel
sarmasBna aldBrB7 etmeden, balerin
ya7arlar.
olup, birde sevgilimin uzun, ince,
sevgilimi itinayla yata;Bn altBndan
beyaz tenli, kara gözlü, siyah saçlB
“Çok ya7asBn!!!!
çBkarttBm. YBllardBr hapsetti;im yuvarprenseslere
benzeyen
asil
balerin
Beyimiz, hükümdarBmBz!!!!”
lak cam fanustan…
oldu;unu bilseler kim bilir anamla
Ta7lBktan gelen, annemin gök
benim için neler uyduracaklardB.
“Çok ya7asBn!!!!
gürültüsü sesi e7li;inde, “Hey
Beyimiz, hükümdarBmBz!!!!”
“Çok
ya7asBn!!!!
Çocuk, yarBm akBllB çocuk nereye
Beyimiz, hükümdarBmBz!!!!”
Sevgilime hükümdardan bahsettim.
kayboldun gene” demesiyle, yerimAnneme yaptBklarBndan, Onu
den tela7la do;ruluyorum. Hayata
Her yerde aynB nakarat tekrarlanBp
neden, niçin, nasBl delik de7ik
dair ne varsa korktum, korkutuldum, duruyor. Sokaklarda, evlerde,
etti;ime kadar yalansBz anlattBm.
sindirildim. Do;rularB kendi ba7Bma
içimizde, benli;imizde ama her
AnlatBrken arada göz ya7B
bulmak için kendi varlB;Bmla
yerde... Bir tek ben BsBnamadBm bu
döktü;ümde, sevgilim cam fanusun
bBrakBlmadBm. Gerçekten büyükler
uçkuruna dü7kün oldu;u kadar
içinden kollarBnB uzatBp nasBl da
mi her 7eyi en iyi bilirlerdi? Yoksa
kasabayB korsanlardan kartal gibi
sarBldB bana. Sonra kollar içeri girdi,
bana mB öyle kabul ettirilmi7ti?
koruyan hükümdara. Denizden
ba7 dB7arB ve sBcak dudaklarBnB
Neden annemle ba7 ba7a
gelen rüzgar, tepeye kurulmu7
gözya7larBma de;dirdi. En güzel
bBrakBlmB7tBk? Babam kimdi? Hatta
kasabaya do;ru eserken kimisi
unutulmaz anlarBmdB. Ama vakit
beni neden dünyaya getirmi7lerdi?
yaralB, kimisi sa;lam ve kimisi aileBen sorularBmBn pe7inden ko7tukça,
sine teslim edilecek ölü gençler atlarB kaybetmeden buralardan kaçmam
gerekti;ini biliyordum ama nasBl?
ya kafama tokmak yiyordum ya da
üstünde dört nala geliyorlardB. Ben
nereye? sorularBmBn cevabB yoktu.
geceleri tarladaki korkuluklarBn
de herkes gibi elimde alB7veri7
Çantama birkaç e7ya hBzlBca
yanBna ba;lanmakla tehdit ediliyorfileleri, pazar meydanBna gelen bu
koydu;um gibi, cam fanus elimde
dum.
erlere bakarken, arkamdan bir sesin
canBm sevgilim her zamanki gibi
sen
piçsin
o;lum
dedi;ini
i7ittim
“Çok ya7asBn!!!!
ama sallamadBm çünkü hem anneme içinde, anamBn yanBna mutfa;a
Beyimiz, hükümdarBmBz!!!!”
do;ru ko7tum. Anam arkasB dönük
hem balerin sevgilime kahraman
bir çuval patates ayBklarken, “Ana
Annemin gök gürültüsü sesinin
gözükmek için ben de bir gün korben gidiyorum” dedim ba7Bm önüme
ardBndan, yerimden do;ruldu;umda
sanlarla sava7maya gidecektim. Pür
e;ik. Anam bana do;ru döndü, beni
balerini yata;Bn altBna sakladBm. Ben
dikkat gözlerim kahraman askersüzdü;ünü
hissetti;im 7a7B gözlerini
gelene kadar ses çBkarmamasB için
lerdeyken, arkamdaki aynB ses rüzelimdeki cam fanusa ili7tirip,
parma;BmB dudaklarBna götürerek
garla birlikte kula;Bma, “Baban kim
i7aret diliyle ifade ettim. Zaten
biliyorum birazdan Pazar meydanBna “Görüyorum, zamanBnda çöpten
buldu;un oyunca;BnB da almB7Bn.
annem, her an bizi basar korkusuyla
gelecek olan beyimiz. Bir gece el
Otur oturdu;un yere iyice kafan
i7aret diliyle konu7uyorduk. Annem
ayak çekilince, karanlBkta, meydan
kaydB senin.” deyip, elindeki i7e
evden çBktBktan sonra evden kimyerinde inleterek anana tecavüz
döndü;ü gibi, “Elimdekine sen çöp
selere gözükmeden çBkabilece;ini
etti;inde, kimse el atmaya cesaret
söyledim balerin de bana gözleriyle,
edememi7 ve sümüklü ananBn o gece yB;BnBmB demek istiyorsun yani.”
dedim. Annem elindeki bBça;B bana
“Tamam” dedi. Annem duysa bir
orda ne i7i oldu;u malum. En son
do;ru savurarak, “Evet yarBm akBllB
sevgilim oldu;unu gebertirdi beni.
kanayan yerlerini köpekler yalarken
öyle
demek istiyorum, ne olacaktB
Ben sadece onun malBydBm, onun
köy dB7Bna kaçtB;B söyleniyor. Sonunsalak 7ey” dedi;i gibi, elindeki
kölesiydim, i7 gücüydüm, sava7acak
da senin gibi marazlB o;lu oldu. Sen
bBça;B bir hamlede aldBm
tek o;luydum çünkü buralarda
gayri me7ru, günah dölsün ancak
tecavüzcüsünü deldi;im gibi anamB
sava7mak en büyük gurur meselesiy- kirli don yBkarsBnBz.” deyip susan
da deldim bir çBrpBda. Birincisini
di hele ki korsanB ucundan yaralasan fBsBltBya cesaret edip arkamB dönenamusumuz için yapmB7tBm di;erini
olaydB. imdi alB7veri7 zamanBydB,
miyordum. Sadece o an aklBma
sevdi;im kadBn balerinim için…
kasaba pazarBna gidip, evin ve konu
balerin sevgilim geldi;inden korkuVe 7imdi herkes benim gibi çok uzakom7unun alB7veri7ini yapacaktBm.
luk gibi duruyordum. Annemin
klarda…
Konu kom7unun çama7BrBnB yBkamak, dediklerini yapmazsam beni
V&KO ÇOCUK T&YATROSU
PERDE DED3,
BU YILIN HEDEF3
100 B3N ÖRENC3…
Elektrik anahtarB ve priz sektörünün
lider ismi V&KO’nun çocuk tiyatrosu
ekibi ile çocuklarB enerji verimlili;i
konusunda bilgilendirmek üzere
sahneledi;i “AydBnlBk Bir Gelecek
&çin” adlB çocuk oyunu yeniden
perdelerini açByor. Ders zilinin
çalmasByla birlikte ‘AydBnlBk Bir
Gelecek &çin Okullarda Enerji
Verimlili;i’ projesine yeniden start
veren V&KO, bu yBl 100 bin
ö;renciye ula7mayB amaçlByor. Üç
yBldBr sürdürülen proje, ilkokul
ça;Bndaki ö;rencilere enerji
verimlili;i, do;al kaynaklarBn
korunmasB, geri dönü7üm ve elektrikli ev kazalarBna kar7B korunma
konularBnda bilinç kazandBrmak
amacByla hayata geçiriliyor.
V&KO Çocuk Tiyatrosu,
her gün farklB bir okulda…
Her geçen gün tükenen do;al kaynaklar ve kirlenen çevre,
dünyamBzBn ve insanlB;Bn gelece;ini
tehlikeye atByor. Enerji için ödenen
bedeller ise her geçen gün artByor.
Bu ba;lamda gelece;imizin teminatB
olan çocuklarBmBzBn enerji kullanBmB
ve tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi büyük önem ta7Byor.
V&KO’nun olu7turdu;u V&KO Çocuk
Tiyatrosu, temasB enerji verimlili;i
olan ‘AydBnlBk Bir Gelecek’ isimli
oyununu yeniden sergilemeye
ba7lByor. Oyun, &stanbul’da her gün
bir okulda ö;rencilere ücretsiz
olarak sahnelenecek. Yeni e;itim
ö;retim yBlBnBn ba7lamasB ile birlikte
perdelerini ilk kez Maltepe ilçesi
okullarBnda açan tiyatro ekibi, bu yBl
100 bin ö;renciye ula7mayB
amaçlByor. V&KO, &stanbul &l Milli
E;itim Müdürlü;ü ile birlikte
yürütülen ‘AydBnlBk Bir Gelecek &çin
Okullarda Enerji Verimlili;i’ projesinde 3 yBlda 250 bin ö;renciye
ula7mayB ba7ardB. Büyük hedef ise
2020 yBlBna kadar 1 milyon
ö;renciye ula7mak.
Proje sürdürülebilir bir dünya hedefi
ile ö;rencilere bilinç kazandBrByor…
V&KO bu proje kapsamBnda ayrBca,
ö;retmenlerin de projeye katBlBm ve
deste;ini sa;lamak amacByla
yakla7Bk 1,450 okul temsilcisi
ö;retmene yönelik olarak ‘Okul
Enerji Yöneticisi’ e;itimi
gerçekle7tirdi. Enerji verimlili;i
konusundaki sorumlulu;un, kalBcB
bir bilinç haline gelmesi için her yBl
okullarda uygulanan proje,
önümüzdeki süreçte de &stanbul’daki
ilk ve ortaokullarBn enerji tüketiminde anlamlB bir azalma
gerçekle7mesine katkBda bulunmayB
amaçlByor. Okullarda gerçekle7tirilen
proje uygulamalarBnBn peki7mesi için
farkBndalBk afi7leri ve tüm elektrik
anahtarlarBna ‘Gereksizse Kapat,
Gelece;i AydBnlat’ uyarB yazBsB
asBlByor. Ö;rencilerin projeye etkin
katBlBmlarBnB sa;lamak amacB ile
olu7turulan Enerji Verimlili;i Kulüpleri’nde görev alan ö;renciler,
ö;retmenleri ile birlikte enerji
verimlili;i konularBnda birçok
çalB7ma gerçekle7tiriyor. Her ö;retim
yBlB sonunda ise projeye katBlan
okullar arasBnda düzenlenen
yarB7ma ile projedeki örnek okullar
ödüllendirilirken, di;er okullarBn da
özendirilmesi sa;lanByor.
23
Uzun yBllar sonra
Bolu’ya gittik, çok
eski aile yadigarB
dostumuzu ziyaret
etmeye.
Yemye7il
a;açlarBn, kBr
çiçeklerinin
süsledi;i toprak
yoldan geçtik. Çok
eskiden yapBlmB7,
bahçesinden çe7itli
bitkilerin kokusu
yayBlan iki katlB
evin önüne
do;anBn görüntüsünü
bozaca;BmBzB
dü7ünerek park
etmekten sakBndBk.
Arabadan iner
Yasemin BAYER
KitabBn
Önsözü’nde
güne7li bir sonbahar günü dünyaya
gelen Ay7e Sevgi
Ersoy’un ya7am
öyküsü ve
7iirlerinden
alBntBlar yapBlmB7.
Be;eniyle izlenen
karma ve ki7isel
sergilerinden söz
edilmi7.
KitabBn kapa;Bnda
yer alan gelincik
kompozisyonunu
Orhan Ersoy 7öyle
anlatByor:
“Kimseyle
payla7madB;B
yalnBzlB;BnB yo;un
“Kaç Çocuk KularCn AdCnC Ö"renmeden Ölecek?” (*)
inmez bizi bahçenin kapBsBnda
ülkemizin çok de;erli
ressamlarBndan olan Orhan
A;abey (Orhan Ersoy) kar7BladB.
Evin birinci katBnda
hazBrlanmB7 muhte7em
kahvaltByB ederken
duvardaki
foto;raflardan uzun bir
ya7amBn sevgi dolu
ama hüzünlü öyküsü
okunuyordu.
Foto;raflar konu7uyor
gibiydi. Ay7e Sevgi...
Çok sevdi;i, hani derler ya canBndan çok
sevdi;i kBzBnBn çe7itli
ya7lardaki
görüntüleri... Simsiyah
zeytin büyüklü;ünde
gözleri, siyah uzun gür
saçlarB, çok
hafiften gülümseyen yüzü...
Duvara bir an için
takBlB kalan
bakB7larBm onunla
son kez Ataköy’de
teyzemin balkonunda görü7tü;ümüz
günü getirdi aklBma.
AslBnda fazla
konu7mayB
sevmeyen, sakin
görüntüsünün
altBnda konu7urken
ne kadar hBzlB ve
canlB olabildi;ini
görmü7tüm. O gün
Sevgi, Teyzem, YBldBz Abla
(Sevgi’nin HalasB) ne de çok
gülmü7tük. Onun ya7amBnBn bu
derece kBsa olaca;BnB hiç
dü7ünmeden...
“Sesleni7“ kitabBnB elime aldB;Bmda
içimi buruk bir hüzün sardB. Onun
duygularBnBn, dü7üncelerinin, hayallerinin yer aldB;B 7iir ve deneme
kitabBnBn sayfalarBnB çevirirken...
Gözlerimin BslanmasBna hakim
olamadBm. Ben onu hep ressam
olarak tanBmB7tBm. iir yazdB;BnB hiç
söylememi7ti ki...
Ama iyi bir sanatçB yalnBzca icra
etti;i sanatla u;ra7maz, sanatBn
tüm di;er dallarByla da ilgilenir. Bu
mantB;B nasBl da unutmu7um.
“Sesleni7” kitabBnBn kapa;Bnda
vazonun içindeki birçok çiçek
arasBnda tek kBrmBzB gelincik resmi
babasB ünlü ressam Orhan Ersoy’a
ait. KitabB yayBma hazBrlayan, sayfa
ve kapak tasarBmBnB düzenleyen
ise amcasBnBn o;lu Refik Ersoy.
duygu yüklü 7iir ve resimleriyle
payla7tB. DünyasBnBn kapalB
kapBlarBnB yalnBz onlara açtB.
YalnBzlB;BnB 7u satBrlarla ne güzel
anlatByor”:
“Bir gelincikle
kByaslanabilir
yalnBzlB;Bm;
KopartBlBp
soyda7larBndan
ayrBlmB7,
Bilmedi;i çiçeklerle bir
kavonoz suya
bBrakBlmB7 bir gelincikle.
Buraya ait de;ilim.”
&stanbul, Heybeliada,
Bodrum, çiçekçiler ve
çocuklu;undan beri hiç
kopmadB;B Bolu’dan bir
dönü7ündeki
duygularBnB 7öyle
payla7Br:
“Bir avuç çocukluk
aldBm,
Dönüyorum da;larBn
arasBndaki geni7
ovaya kurulmu7 kentten.
Bulutlar gibi yolculuk
ediyorum artBk.”
ArkasBnda bBrakBp
gitti;i birbirinden
güzel 7iirleri ve resimleriyle hep
ya7ayacak olan
Ay7e Sevgi Ersoy’a,
BabasB Orhan Ersoy
önsözün sonunda 7öyle sesleniyor:
“Ve sen...
Sevgili Sevgi,
Ebedi yolculu;una çok erken
çBkarken
Geceleyin gökyüzünde
Kayan bir yBldBz gibi
Arkanda B7Bktan bir iz bBraktBn.”
Yeniden duvarlara baktB;Bmda
Sevgi’nin bizi çok uzaklardan
izledi;ini dü7ündüm.
“Sesleni7” kitabBnBn ilk baskBsBnBn
geliri “Zihinsel Yetersiz ÇocuklarB
Yeti7tirme ve Koruma VakfB’na
ba;B7lanmB7 olmasBnBn onu çok
sevindirmi7 oldu;unu dü7ünmeden
de edemedim.
Ak7am üzeri Bolu’dan ayrBlBrken
ya7amBn aslBnda ne kBsa oldu;unu
dile getirmesek de bir kez daha
hissettik.
(*)- Sesleni7. Ay7e Sevgi Ersoy,
iirleri ve Denemeleri, Kemal
MatbaacBlBk Ltd.ti. Bolu,
2012,ISBN:978-605-63189, S. 37
SPEAK
GOOD ENGLISH
8ngilizce
biliyor, anlAyor
fakat konu)amAyorsanAz,
8ngilizce
ö+renmek istiyorsanAz
YDS, TOEFL,
IELTS, PROFICIENCY Belgesi
almak istiyorsanAz
S$Z$N $HT$YAÇLARINIZA GÖRE
24 YILLIK TECRÜBE $LE
HAZIRLANACAK
ÖZEL VEYA GRUP DERSLER$ $Ç$N
ARAYIN
0533 226 66 41
“DOKUMACA ANADOLU EFSANELER”
SERGSSS KAPILARINI AÇTI
TETSAD Sponsorlu(unda
Gerçekle1tirilen “Dokumaca
Anadolu Efsaneler” Sergisi Unutulmaya Yüz Tutmu1 Binlerce Y=ll=k
Dokuma Örneklerini Gün Yüzüne
Ç=kar=yor
Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve &7
AdamlarB Derne;i (TETS&AD)’Bn
sponsorlu;unda gerçekle7en “Dokumaca Anadolu Efsaneler” sergisi, 17
Ekim’de YBldBz SarayB &BB Müzesi’nde
kapBlarBnB ziyaretçilerine açtB. Dokuma
tarihine gönül veren, Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
ö;renci ve ö;retim üyelerinin uzun
yBllar süren ara7tBrmalarB sonucu
hazBrlanan, Anadolu’nun binlerce yBllBk
dokuma örneklerinden olu7an eserler
17 Ekim- 17 KasBm 2014 tarihleri
arasBnda sergilenecek.
Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve &7
AdamlarB Derne;i (TETS&AD), her alanda Türk ev tekstili sektörünü
geli7tirmeye önem veriyor. Günümüz
7artlarBnda yapBlan ve sektörü
geli7tirmeye yönelik çalB7malar
dB7Bnda, tekstilin geçmi7 tarihinin de
unutulmamasB için önemli projelere
destekçi oluyor.
Anadolu’da binlerce yBl önce
kullanBlan dokuma örneklerinin gün
yüzüne çBkarBldB;B “Dokumaca
Anadolu Efsanaler” Sergisi’nin
hazBrlanmasBnda katkBda bulunan TETS&AD, geçmi7i bugünle bulu7turuyor.
Sanatç=lar, unutulmaya yüz tutan
“tekstilin ilk örneklerini”
günümüze ta1=yor
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi ö;renci ve ö;retim üyesi, 14
tekstil sanatçBsB tarafBndan 4 yBllBk bir
ara7tBrma sonucu hazBrlanan sergi, 12
bin yBl öncesinde Anadolu’da
kullanBlmB7 dokuma örneklerini gün
yüzüne çBkarByor. Kendilerine
“Anadolu DokumacBlarB” adBnB veren
tekstil sanatçBlarB binlerce yBllBk tekstil
ürünlerinin kendine has, tarihe tanBk
olmu7 “Dokumaca” olarak
adlandBrdBklarB özel bir dili oldu;unu
savunuyor.
Dokumaca Anadolu Efsaneler Sergisi
Sanatç=lar=; Ba7ak Özdemir Uysal,
Buket Pekel, Esat Destano;lu, Feriha
I7Bldar, Gül Bolulu, Gülhan Güleçer,
Günay Aykaç Atalayer, I7Bl Eraslan,
Nurten Yüksel, Selime Amanjani,
afak AkalBn, enay Taku7, Yasemin
Özbey, Özge Usluca.
24
08 EK&M 2014 ÇARAMBA
Ekseriyetin bulundu;u tespit edilerek birle7im,
Meclis 1. Ba7kan Vekili Mahir Çelik tarafBndan
açBldB. &brahim Gündüz, Yahya Gökta7 ve Ay7e
Tansel Gülmezo;lu’nun izinli sayBlmalarBna
oybirli;iyle karar verildi. Gündem maddelerinin
görü7ülmesi neticesinde; Mali Hizmetler
Müdürlü;ü’nün 2015-1029 mali yBlB stratejik planB
hakkBndaki evrakBn Plan ve Bütçe Komisyonu’na
havalesinin oybirli;iyle kabulüne, Mali Hizmetler
Müdürlü;ü’nün 2015 mali yBlB performans
programB hakkBndaki evrakBn Plan ve Bütçe
Komisyonu’na havalesinin oybirli;iyle kabulüne,
Mali Hizmetler Müdürlü;ü’nün 2015-2017 mali yBlB
bütçesi hakkBndaki evrakBn Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesinin oybirli;iyle kabulüne, Mali
Hizmetler Müdürlü;ü’nün Kültür ve Sosyal &7ler
Müdürlü;ü bütçesinden Sosyal YardBm &7leri
Müdürlü;ü bütçesine ödenek aktarBmB yapBlmasBna
dair evrakBn Plan ve Bütçe Komisyonu’na
havalesinin oybirli;iyle kabulüne, Mali Hizmetler
Müdürlü;ü’nün BasBn YayBn ve Halkla &li7kiler
Müdürlü;ü bütçesinden Sosyal YardBm &7leri
Müdürlü;ü bütçesine ödenek aktarBmB yapBlmasBna
dair evrakBn Plan ve Bütçe Komisyonu’na
havalesinin oybirli;iyle kabulüne, Mali Hizmetler
Müdürlü;ü’nün Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlü;ü’nün bütçesinden Sosyal YardBm &7leri
Müdürlü;ü bütçesine ödenek aktarBlmasB
hakkBndaki evrakBn Plan ve Bütçe Komisyonu’na
havalesinin oybirli;iyle kabulüne, Mali Hizmetler
Müdürlü;ü’nün 2015 yBlB ücret tarifesi hakkBndaki
evrakBnBn Tarife Komisyonu’na havalesinin
oybirli;iyle kabulüne, Sosyal YardBm &7leri
Müdürlü;ü e;itim yardBm yönetmeli;i hakkBndaki
evrakBn E;itim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu
ile Hukuk Komisyonu’na havalesinin oybirli;iyle
kabulüne, Emlak ve &stimlak Müdürlü;ü’nün
Botanik Park içi kafeteryanBn zemin ve teras kat
alanlarBnBn 3. 7ahBslara kiralanmasBnBn devrine
dair ba7kanlBk teklifinin 5 ret oya kar7Bn
oyçoklu;uyla kabulüne, Emlak ve &stimlak
Müdürlü;ü’nün Botanik Park içi kafeteryanBn
bodrum kat alanBnBn 3. 7ahBslara kiralanmasBna
dair ba7kanlBk teklifinin 5 ret oya kar7Bn
oyçoklu;uyla kabulüne, Emlak ve &stimlak
Müdürlü;ü’nün &zzet Molla Sokak’Bn tahsisine dair
ba7kanlBk teklifinin oybirli;iyle reddine, Emlak ve
&stimlak Müdürlü;ü’nün devlet demiryollarB
kenarBndaki kulübelerin ta7BnmasBna dair
ba7kanlBk teklifinin oybirli;iyle reddine, Emlak ve
&stimlak Müdürlü;ü’nün Ömer Naci Sokak’Bn
kullanBmBna verilmesine dair ba7kanlBk teklifinin
oybirli;iyle reddine karar verilerek birle7im, Meclis
1. Ba7kan Vekili tarafBndan 09.10.2014 Per7embe
günü saat 15:00’de toplanmak üzere kapatBldB.
09 EK&M 2014 PEREMBE
Ekseriyetin bulundu;u tespit edilerek birle7im,
EK$M 2014
BELEDÝYE MECLÝSÝ’NDE
NELER GÖRÜÞÜLDÜ?
Meclis 1. Ba7kan Vekili Mahir Çelik tarafBndan
açBldB. Yahya Gökta7 ve Ay7e Tansel
Gülmezo;lu’nun izinli sayBlmalarBna oybirli;iyle
karar verildi. Geçen birle7ime ait zabBt özeti okundu, oybirli;iyle kabul edildi. AK Parti Grubu
tarafBndan verilen ilçe berber esnafBnBn 7ikayetleri,
62 ada 36 parsel ile ilgili önergemize verilen
cevap, 11.072014 tarih ve 52 nolu meclis
kararBnBn uygulanmamasB hakkBndaki soru
önergeleri ba7kanlBk makamBna havale edildi.
Gündem maddelerinin görü7ülmesi neticesinde,
&nsan KaynaklarB ve E;itim Müdürlü;ü’nün 1 adet
memur kadro iptaline dair ba7kanlBk teklifinin
oybirli;iyle kabulüne, &nsan KaynaklarB ve E;itim
Müdürlü;ü’nün e;itim programB, sempozyum ve
benzeri e;itici nitelikteki di;er etkinliklerin düzenlenmesi amacByla Marmara Belediyeler Birli;i ile
protokol imzalanmasB için ba7kanlBk makamBna
yetki verilmesine dair ba7kanlBk teklifinin
oybirli;iyle kabulüne, Sa;lBk &7leri Müdürlü;ü’nün
2015 yBlB ücret tarifesine dair Tarife Komisyonu ile
Çevre ve Sa;lBk Komisyonu ortak raporunun
oybirli;iyle kabulüne, Hukuk &7leri Müdürlü;ü’nün
çalB7ma ve görev yönetmeli;ine dair Hukuk
Komisyonu raporunun oybirli;iyle kabulüne, BasBn
YayBn ve Halkla &li7kiler Müdürlü;ü’nün çalB7ma ve
görev yönetmeli;ine dair Hukuk Komisyonu
raporunun oybirli;iyle kabulüne, &mar ve ehircilik
Müdürlü;ü’nün Zuhuratbaba Mahallesi 498 ada 4
parsel ile 500 ada 20,21,22 parseller arasBnda
kalan yola ili7kin 1/1000 ölçekli uygulama imar
planB teklifine dair &mar ve BayBndBrlBk Komisyonu
raporunun oybirli;iyle kabulüne, &mar ve ehircilik
Müdürlü;ü’nün Zuhuratbaba Mahallesi 139 ada
26 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planB
de;i7ikli;ine dair &mar ve BayBndBrlBk Komisyonu
raporunun oybirli;iyle kabulüne karar verilerek
birle7im, Meclis 1. Ba7kan Vekili Mahir Çelik
tarafBndan 10 Ekim 2014 Cuma günü saat
15:00’te toplanmak üzere kapatBldB.
10 EK&M 2014 CUMA
Ekseriyetin bulundu;u tespit edilerek birle7imi,
Meclis 1. Ba7kan Vekili Mahir Çelik tarafBndan
açBldB. Selim Malgaz, Emel TB;lB, Yahya Gökta7 ve
Ay7e Tansel Gülmezo;lu’nun izinli sayBlmalarBna
oybirli;iyle karar verildi. Geçen birle7ime ait zabBt
özeti okundu, oybirli;iyle kabul edildi. Gündem
maddelerinin görü7ülmesi neticesinde 1- Ruhsat
ve Denetim Müdürlü;ü’nün görev ve çalB7ma
yönetmeli;ine dair evrakBn ba7kanlBk teklifinin
oybirli;iyle kabulüne, 2- Mali Hizmetler
Müdürlü;ü’nün Kültür ve Sosyal &7ler Müdürlü;ü
bütçesinden Sosyal YardBm &7leri Müdürlü;ü’ne
ödenek aktarBlmasB hakkBndaki Plan ve Bütçe
Komisyonu raporunun oybirli;iyle kabulüne, 3Mali Hizmetler Müdürlü;ü’nün Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlü;ü bütçesinden Sosyal YardBm
&7leri Müdürlü;ü bütçesine ödenek aktarBmB
yapBlmasB hakkBndaki Plan ve Bütçe Komisyonu
raporunun oybirli;iyle kabulüne, 4- Mali Hizmetler
Müdürlü;ü’nün BasBn, YayBn ve Halkla &li7kiler
Müdürlü;ü bütçesinden Sosyal YardBm &7leri
Müdürlü;ü bütçesine ödenek aktarBmB yapBlmasB
hakkBndaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun
oybirli;iyle kabulüne, 5- Mali Hizmetler
Müdürlü;ü’nün 2015-2019 mali yBlB stratejik planB
hakkBndaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun 5
ret oya kar7Bn, oyçoklu;uyla kabulüne karar verilerek birle7im, Meclis 1. Ba7kan Vekili Mahir Çelik
tarafBndan 24 Ekim 2014 Cuma günü saat
15:00’de toplanmak üzere kapatBldB.
24 EK&M 2014 CUMA
(BÜTÇE GÖRÜMELER&)
Ekseriyetin bulundu;u tespit edilerek birle7im,
Meclis 1. Ba7kan Vekili Mahir Çelik tarafBndan
açBldB. Nebahat YBldBrBm, Hatice Selli Dursun ve
Taner Kazano;lu’nun izinli sayBlmalarBna
oybirli;iyle karar verildi. Geçen birle7ime ait zabBt
özeti okundu, oybirli;iyle kabul edildi. Gündem
maddelerinin görü7ülmesi neticesinde 1- 2015
mali yBlB perdormans programBna dair Bütçe Plan
Komisyonu raporu okundu, lehte ve aleyhte
görü7meler yapBldB. Komisyon raporunun 5 ret oya
kar7Bn oyçoklu;uyla kabulüne karar verildi. 22015-2017 mali yBlB bütçe kararnamesinin
oylamasBnda, Madde 1; 5 ret oya kar7Bn
oyçoklu;uyla kabul edildi, Madde 2; 5 ret oya
kar7Bn oyçoklu;uyla kabul edildi. Madde 3; 5 ret
oya kar7Bn oyçoklu;uyla kabul edildi. Madde 4;
oybirli;iyle kabul edildi. Madde 5; 5 ret oya kar7Bn
oyçoklu;uyla kabul edildi. Madde 6; oybirli;iyle
kabul edildi. Madde 7; oybirli;iyle kabul edildi.
Madde 8; oybirli;iyle kabul edildi. Madde 9; 5 ret
oya kar7Bn oyçoklu;uyla kabul edildi. Madde 10;
oybirli;iyle kabul edildi. Madde 11; oybirli;iyle
kabul edildi. Madde 13; 5 ret oya kar7Bn
oyçoklu;uyla kabul edildi. BakBrköy Belediye
Ba7kanlB;B 2015-2017 mali yBlB bütçesine dair
Bütçe Plan Komisyonu raporu üzerinde yapBlan
görü7meler neticesinde gider bütçesinin 5 ret oya
kar7Bn oyçoklu;uyla kabulüne, gelir bütçesinin 5
ret oya kar7Bn oyçoklu;uyla kabulüne karar verilerek birle7im, Meclis 1. Ba7kan Vekili Mahir Çelik
tarafBndan 3 KasBm 2014 Pazartesi günü saat
15:00’de toplanmak üzere kapatBldB.
Meclis oturumlarýnýn tamamýný gazetemizin
www.atakoygazete.com.tr
sitesini ziyaret ederek okuyabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz.
Bak=rköy Florya’da
denize, k=y= 1eridine
20 metre yak=n
mesafede büyük bir
gizlilikle devam
eden, n1aat
Ruhsat=’n=n görülmedi(i, Yap= Denetim Tabelas=’n=n
olmad=(=, K=y= eridi Yasas=’n= aç=k bir 1ekilde ihlal etti(i
ve kaçak oldu(u iddia edilen bu otel kimlerin?
BakBrköy Florya’da denize, kByB 7eridine 20 metre
yakBn mesafede büyük bir gizlilikle devam eden ve
kaçak oldu;u iddia edilen otel ile ilgili &BB Meclisi’nin
CHP’li Üyesi Hasan Tapan hazBrladB;B yazBlB soru önergesini &BB Meclisi’nde sözlü olarak okuyarak
“BakBrköy &lçesi, Florya semti (&stanbul Akvaryum)
biti7ik parselde, büyük bir alanB kaplayan ve kByB
7eridine 20 metre mesafedeki otel in7aatBnBn
yapBmBnBn büyük bir gizlilikle devam etti;i
gözlemlenmi7tir.” sözlerine yer vererek konuyu &BB
Meclisi’nde gündeme getirdi, &n7aatla ilgili yerinde
BakCrköy Florya’da
DENSZE SIFIR KAÇAK OTEL
inceleme yaparak
çektirdi;i 6
foto;rafB önerge
ekinde sundu ve
&stanbul Büyük7ehir
Belediye Ba7kanB
Kadir Topba7’a 7u sorularB sordu:
“&n7aatBn ruhsatB var mBdBr? Var ise neden görünür bir
yerde bulunmamaktadBr? Söz konusu in7aat kByB
7eridine (denize) 20 metre mesafede olup, kByB 7eridi
yasasBnB ihlal edip etmedi;i, in7aatBn yapBmB öncesinde
fora kazBk çalB7malarB yapBldB;Bndan dolayB gerekli
yasal izinlerin alBnBp alBnmadB;B, zemin etüdünün
yapBlBp yapBlmadB;B, yapB denetiminin kimin tarafBndan
yapBldB;B (herhangi bir tabelaya rastlanmamB7tBr),
in7aatBn yapBmBnda i7 güvenli;i ile ilgili tedbirler alBnBp
alBnmadB;B, söz konusu otel in7aatBnBn son halinin ne
7ekilde ruhsatlandBrBldB;BnBn ruhsat ve ekleri ile birlikte
tarafBmBza bildirilmesini arz ederim.”
(HBdBr Ula;)
25
Belediye Meclisi’nde kabul edildi
BAKIRKÖY BELEDSYESS’NSN BÜTÇESS 308 MSLYON TL
ZÜLKANÝ SÝRMEN
GED&KPAA HÜZÜNLÜ…
Gedikpa7a dendi;inde aklBmBza ilk
gelen 7ey ayakkabB sektörüdür. YBllardBr
aya;BmBza giydi;imiz ayakkabBlarBn
dünya üzerinde ve Türkiye’deki tek yeri
Gedikpa7a yoku7udur. YBllarBnB bu
yoku7ta geçiren sevilen, sayBlan ve her
zaman eme;ini makinanBn ba7Bnda
geçiren çok de;erli ayakkabB ustasB
a;abeyimiz bize anlatByor:
“Nerede o eski günler karde7im. On be7
yBldan beri ayakkabB sektöründe çBrak
yeti7miyor. Bir ikincisi ayakkabBya 7ekil
veren ellerin ailesinden çolu;undan
çocu;undan uzak han kö7elerinde yatBp
kalkmasBna üzülüyorum.” diyor eski usta.
AyakkabB sektörüne devletin hiçbir
deste;inin olmadB;B ve AyakkabBcBlar
Derne;i de kendi yanda7larBna,
adamlarBna i7 verdi;i dü7ünüldü;ünde
bu sektör nasBl ayakta duracak.
Çocuklu;umuzda bayramlarda,
dü;ünlerde ve yeni bir ayakkabB
aldB;BmBzda dünyalar bizim olurdu. Malesef ayakkabB sektörüde devletten nasibini
alByor, günden güne çöküyor.
Gedikpa7a’daki firmalarBn iflas
noktasBna geldi;i 7u günlerde bBrakBn
i7çilik yapmayB, kö7e ba7larBnda mü7teri
beklemeyi sabah nasBl açBlBrsa ak7amda
öyle kapanByor. Tüm masraflar cepten
nereye kadar? ÇalB7san bile paranB zoraki
alByoruz diyor eski usta. Türkiye’nin geneline da;BtBlan ayakkabBlarBmBzBn imal
edildi;i Gedikpa7a yoku7una sahip
çBkalBm. UmarBz devlet de bu sektöre belli
bir pay ayBrBp esnafBn biraz olsun nefes
almasBnB sa;lar ve bunu devletten bekliyoruz. Devlet yetkililerinin bir saatini ayBrBp
Gedikpa7a yoku7unu görmesini istiyoruz
diyor esnaflar. ZamanBnda adBna belgeseller yapBlan ve &stanbul’un ayrB bir
mozai;i olan Gedikpa7a görülen o ki
hüzünlü bir bekleyi7 içinde. Maliyetler
yükselmi7, alBm gücü azalmB7, ya7amBnB
yBllarBnB burada geçirmi7 eski ayakkabB
ustalarBnBn geçimleri Allah’a emanet
olmu7. Han kö7elerinde yatBp kalkan
elektrik faturasBnB nasBl yatBraca;BnB
dü7ünen ustalar kendilerini biraz olsun
dB7arBya atarak sokaklarda dükkanlarBnBn
önünde fiyatlarB kontrol eden
vatanda7larB görüyor. Mal alBp satmByor,
sadece bakByor.
Zamanla Gedikpa7a yoku7unda gülen,
e;lenen, ho7ça vakit geçiren usta ve
çBraklarB görmek çok zor. Günden güne
de azalByor. BazB esnaflar dükkanlarBnB
kapatBp ya memleketlerine dönüyor ya da
Gedikpa7a’yB terk ediyor. Burada
ya7amak, ekme;i kazanmak aslanBn
a;BzBndan ekme;i almak gibi…
Bu söyle7imizde çayB içilir, ekme;i yenilir
ayakkabB ustasB abimize bize gerçekleri
anlattB;B için te7ekkür ediyor, ya7amBnda
ba7arBlar diliyoruz. Ben de bu a;abeyimin
çolu;undan çocu;undan uzak de;il de
han kö7elerinde kalmasBna gönlümün
razB olmadB;BnB belirtmek isterim.
Her7ey gönlünüzce olsun…
BakPrköy Belediyesi’nin 2015-2017 Mali yPlP
bütçesi Belediye Meclisi’nde okundu ve 308
Milyon TL olarak oyçoklu>u ile kabul edildi.
AK Parti BakPrköy Belediye Meclis Üyesi
%brahim KeleD, BakPrköy Belediyesi’nin 2015
mali yPlP bütçesi hakkPndaki görüDlerini
gazetemize aktardP.
BakPrköy Belediye Meclisi’nin ekim ayP
toplantPlarPnPn 24 Ekim 2014 tarihli bütçe
görüDmelerinde AK Parti BakPrköy Belediye
Meclis Üyesi %brahim KeleD, bütçe
hakkPndaki görüDlerini söylerken, Meclis 1.
BaDkan Vekili Mahir Çelik tarafPndan
engellendi>ini belirterek, “Bütçe
görüDmelerinde BakPrköy Belediyesi bütçesini komDu belediyelerin bütçeleri ile
karDPlaDtPrmalP olarak anlatmak
istedim. Fakat SayPn Meclis
BaDkanPmPz buna fPrsat vermedi.”
dedi.
Mecliste bütçe hakkPnda anlatmak istediklerinin ço>unu
anlatamadP>PnP da vurgulayan AK
Parti BakPrköy Belediye Meclis
Üyesi %brahim KeleD, BakPrköy
Belediyesi’nin 2015 mali yPlP
bütçesi hakkPndaki görüDlerini
gazetemize aktardP.
BakPrköy’de yaDamanPn komDu
ilçelere oranla 3 kat pahalP oldu>unu kaydeden KeleD, BakPrköy’de yaDamanPn
maliyetinin kiDi baDPna 1401 TL, komDu ilçelerde ise 510 TL oldu>unu söyledi.
Say.n Kele, Ekim Ay. Meclis
Toplant.lar.’nda Bak.rköy Belediyesi’nin
2015 mali y.l. bütçesi görüüldü ve AK
Parti Grubu olarak sizin ret oylar.n.za
ramen oy çokluuyla meclisten geçti.
Bütçe görümeleri s.ras.nda bazen sinirlerin gerildii de görüldü. Sizin de Meclis
1. Bakan Vekili Mahir Çelik ile
anlaamad..n.z konular oldu. Bu konuda
neler söyleyeceksiniz?
Öncelikle meclisteki tartPDma konumuzun
nedeni BakPrköy Belediyesi’nin 2015 mali yPlP
bütçesini di>er belediyelerle karDPlaDtPrPp,
karDPlatPramayaca>PmPz konusuydu. Tabi ki,
biz belediyeyi, belediye ile karDPlaDtPrabiliriz.
Bizim karDPlaDtPrdP>PmPz belediye sonuçta
Anadolu’daki herhangi bir belediye de>il,
yine BakPrköy’ün sPnPrlarPna komDu belediyeler. Sonuçta, belediyeler aynP Dekilde çiçek
dikerler, çöp toplarlar yani aynP iDleri
yaparlar. AynP iDleri yaptP>P için biz de o
konuda karDPlaDtPrma yapmak istedik. Fakat
özellikle meclis baDkanPmPz bize bu konuda
karDP çPktP, ‘KarDPlaDtPrma yapmayPn, burasP
BakPrköy’ dedi. Oysa bizim özellikle üzerinde
durdu>umuz bir Dey var. BakPrköy’de
yaDamanPn maliyeti 1401 TL, oysa ki aynP
komDu belediyelerde yaDamanPn maliyeti,
500-550 TL arasPnda de>iDiyor. OrtalamasP
510 TL gibi bir rakam yapPyor. 3 katPna yakPn
maliyeti var. Önemli olan sizin bütçeniz
de>ildir, önemli olan bütçenizin ne kadar verimli kullanPyorsunuz. Yani bir bardak çay
alPyorsunuz. Bu çayP 50 KuruD’a da içebilirsiniz, 5 TL’ye de içebilirsiniz. Biz bunun
kPstasPnP yapmaya çalPDPyoruz. Yani diyoruz
ki, arkadaDlar siz belediyecilik için geldiniz,
belediye faaliyetlerinde bulunmak istiyorsunuz ama bu konuda paranPzP biraz daha
verimli kullanPn. Ama maalesef bu konuda
bize engel oldular.
Say.n Kele, Bak.rköy Belediyesi’nin 2015
mali y.l. bütçesi hakk.ndaki görüleriniz
nelerdir?
Burada benim üzerinde durmak istedi>im
bazP rakamlar var. Mesela BakPrköy Belediyesi’nin Temsil ve A>Prlama gideri 6 milyon
550 bin TL. 2015 için öngördükleri rakam bu.
Bu rakam korkunç bir rakam. Günlü>e
vurdu>unuz zaman ortalama 17 bin 810 TL
gibi bir rakam yapPyor. Yani baDbakan geldi>i
zaman yanPna gitmeyen, bakanlar geldi>i
zaman a>Prlamayan bir belediyenin bu kadar
bütçesinin olmasP, beni çok rahatsPz ediyor.
E>er bir belediye baDkanP günlük 17 bin 810
TL’ ye insanlarP a>PrlPyorsa, zaten bu belediye
baDkanPnPn bir Dey yapmaya ne vakti olur, ne
hevesi olur. Bütün günü a>Prlamakla geçiyor
demektir. 220 bin nüfuslu 32 kilometrelik
BakPrköy Belediyesi’nin Özel Kalem bütçesi
2013 yPlPna göre yüzde 39 artPDla 6 milyon
536 bin TL’den 9 milyon 78 bin 350 TL’ye
çPkartPlmPD. Oysa 600 bin nüfus ortalamalP
belediyelerin Özel Kalem bütçesi ortalama 2
milyon 790 bin TL. Yani ortalama her
BakPrköy’de yaDayan vatandaDPn cebinden
kiDi baDP 41 TL gideri var. AK Parti’li
belediyede yaDPyorsanPz bu rakam 5 TL.
%nsan KaynaklarP bütçesi için keza aynP
Dekilde. 9 milyon 864 bin 717 TL’ymiD 2013
bütçesi. Bunu yüzde 5 oranPnda düDürmüDler.
Yani 9 milyon 477 bin 370 TL’ye
düDürmüDler. Bu da yine her ne kadar
düDürülmüD olursa olsun AK Parti’li
belediyelere sadece biraz yaklaDmPD. Çünkü
kiDi baDP insan kaynaklarPna ödenen rakam
2.15 TL, AK Parti’li belediyelerde 0.96 TL.
UlaDPm Hizmetleri keza aynP Dekilde; UlaDPm
Hizmetleri birçok belediyede olmayan bir
müdürlüktür. Oysa, 220 bin nüfuslu BakPrköy
Belediyesi’nin UlaDPm Hizmetleri gideri 25
milyon 271 bin 189 TL. Bu da kiDi baDP 115
TL demektir. 4 kiDilik bir ailede 460 TL ortalama UlaDPm Hizmetleri’ne para harcanmPD.
Oysa AK Parti’li belediyelerde 10 TL.
Bunlar. siz mecliste gündeme getirdiniz
deil mi?
Söylemeye çalPDtPm, ama özellikle
söyletmediler. BakPrköy Belediyesi’nde 23
tane müdürlük olmasPna ra>men 2 tanesi
hariç bütün müdürlükler de BakPrköy
Belediyesi komDu belediyelerden kat be kat
fazla harcama yapmakta. YazP %Dleri
Müdürlü>ü kiDi baDP 3.44 TL, AK Partili
belediyelerde 2 TL. TeftiD Kurulu Müdürlü>ü
2,71 TL, AK Partili belediyelerde 0,75 TL.
Hukuk %Dleri Müdürlü>ü’ne gelince, BakPrköy
Belediyesi sosyal demokrat bir belediye,
insan odaklP bir belediye oldu>unu savunuyor. Fakat Hukuk %Dleri Müdürlü>ü bütçesi çok
enteresan bir bütçe. KiDi baDP BakPrköy’deki
Hukuk %Dlerine ayrPlan para 11 TL. Oysa AK
Parti’li belediyelerde 2,90 TL. Yani bu, Du
demek oluyor; Biz BakPrköy’de en ufak, bir
Deyi mahkemeye taDPyoruz. DolayPsPyla
olaylarP mahkemede çözmeye çalPDPyoruz,
anlaDma yoluna gitmiyoruz. BasPn YayPn
Halkla %liDkiler Müdürlü>ü ile Çevre Koruma
Kontrol Müdürlü>ü’nü ikisini bir arada almak
zorunda kaldPm. Çünkü AK Parti’li çevre
belediyelerde Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlü>ü diye bir müdürlük yok. %kisini
topladP>PmPzda çok enteresan bir rakam
çPkPyor. BakPrköy’de bir vatandaDPn cebinden
ortalama 31.50 TL çPkarken, AK Parti’li bir
belediyede yaDayan vatandaDPn cebinden
10.50 TL çPkPyor. Kültür ve Sosyal %Dler
Müdürlü>ü, bu da zaten dipsiz bir kuyu. Anlamak mümkün de>il. KomDu AK Parti’li ilçeler
Kültür Sosyal %Dler ve Tiyatro Müdürlü>ü’nü
birleDtirdi>i için 2 bütçeyi yine birleDtirmek
zorunda kaldPm. Yine 27 milyon 230 bin 166
TL. KiDi baDP BakPrköy’e maliyeti 123.75 TL.
Oysa AK Parti’li belediyelerde kiDi baDPna
38.30 TL. Emlak %stimlak Müdürlü>ü yeni
kuruldu. %sterdik ki, bu bütçe biraz yüksek
olsun. Çünkü, deprem bölgesiyiz. Ama bu
bütçeyi biraz düDük tutmuDlar. 1 milyon 121
bin TL. Fen %Dleri Müdürlü>ü, BakPrköy
aslPnda 32 kilometrekaredir. Fakat havaalanP,
hipodrom ve Hava Harp Okulu BakPrköy
Belediyesi’nin hizmet verdi>i alanlar de>il.
BunlarP düDtü>ümüz zaman 16 kilometrekarelik BakPrköy’ün Fen %Dleri Müdürlü>ü bütçesi
kiDi baDPna 390.33 TL. Oysa AK Parti’li
belediyelerin ortalama Fen %Dleri bütçesi 134
TL civarPnda. Mali Hizmetler bütçesi keza
aynP Dekilde kiDi baDP 81 TL, AK Parti’li
belediyelerde 50 TL. Ne hikmetse
%Dletme Müdürlü>ü AK Parti’li
belediyelerle kafa kafaya gelmiD.
24,68 TL BakPrköy Belediyesi’nde kiDi baDPna. AK Parti’li
belediyelerde 23.45 TL. Ruhsat
Denetim Müdürlü>ü, bu da kafa
kafaya diyebiliriz. %mar ve
ehircilik Müdürlü>ü de yine
aynP Dekilde. Fakat Park ve
Bahçeler Müdürlü>ü’nün bütçesi
29 milyon 543 bin 900 TL. Oysaki, BakPrköy’ün yarPya yakPnP
havaalanP, hipodrom ve Hava Harp Okulu’ndan ibarettir. Yani 32 kilometrekarelik
BakPrköy’ün yarPsP zaten kamu alanPdPr. AK
Parti’li belediyeler 35 kilometrekareye hizmet
ederken, BakPrköy 16 kilometrekareye hizmet
etmektedir. KiDi baDP BakPrköy’de 134.30 TL,
AK Parti’li belediyelerde 29.2 TL. Sa>lPk %Dleri
Müdürlü>ü’nde BakPrköy’de kiDi baDPna harcanan para 74 TL, AK Parti’li belediyelerde
5.75 TL. Temizlik %Dleri Müdürlü>ü’nde daha
yeni yapPlan bir ihale var. Çöp ihalesi 61,5
milyon TL’ye yapPldP. 220 bin kiDinin çöpünü
61 milyon TL’ye toplayacaklar 3 yPl boyunca.
Bunu 2015 yPlP için ayrPlan bütçeye
vurdu>umuz zaman kiDi baDPna 141 TL.
ZabPta Müdürlü>ü de aynP Dekilde 16 kilometrekareye hizmet etmektedir. Yine bütçesi AK
Parti’li belediyelerden fazla. Kütüphane
Müdürlü>ü AK Parti’li belediyelerde yok.
Bütçesi de çok yüksek de>il. 228 bin TL
civarPnda. Fakat Destek Hizmetleri
Müdürlü>ü enteresan. Destek Hizmetleri
Müdürlü>ü 2013 yPlPna göre 131 kat artmPD.
225 bin 246 TL’den, 29 milyon 837 bin 665
TL’ye yükselmiDtir. Destek Hizmetleri
Müdürlü>ü’nün bütçesi 131 kat arttPrPldP>Pna
göre di>er müdürlüklerin azalmPD olmasP
lazPm diye düDünüyorduk. Aksine birçok
müdürlü>ün harcamalarP artmPDtPr. Yine bu
müdürlü>ün de BakPrköy’de kiDi baDPna
maliyeti 135 TL, AK Parti’li belediyelerin 35
TL. Sosyal YardPm %Dleri Müdürlü>ü de aynP
Dekilde AK Parti’li bir çok belediye de yok.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
BakPrköy Belediyesi’nin 2015 mali yPlP bütçesi 308 milyon TL. 10 milyon TL satPD geliri
bekliyor BakPrköy Belediyesi. Bu da yüzde 3
gibi bir rakam. Mesela merkezi hükümetin
1,5 katrilyon TL bütçesi var. Bu bütçenin
yüzde 3’ü 50 milyar TL gibi bir rakam yapar.
E>er Türkiye Cumhuriyeti Devleti 50 milyar
TL her sene özelleDtirme yapsaydP.
SatPlmadPk yer kalmazdP. Nitekim Du anda da
BakPrköy’de pek satPlmadPk yer kalmadP.
Kalan yerler de bildi>imiz kadarPyla ipotek
verilmiD. Ben özellikle Dunu söylemek istiyorum, BakPrköy’de yaDPyorsanPz müflis bir
belediyede yaDPyorsunuz demektir. Herkes,
evinde kaç kiDi yaDadP>PnP düDünsün ve kiDi
sayPsPnP 1401 TL ile çarpsPn. Oysa ki, AK Parti’li belediyelerde yaDasaydPnPz kiDi sayPsP 10
TL ile çarpPlacaktP. Ben mecliste özellikle
bunlarP anlatmak istemiDtim fakat meclis
baDkanPmPz bana fPrsat vermedi.
(Yavuz ARPACIK)
TEKNOLOJÝ DÜNYA SI
L`T\`NR`XZIa 8UUM\_a M_EW^J^R^Ka XG]_RX_a V`J\ZYa V_Y@
WG[P]_a6+9aR^\TU]aXU\`[\ZYaQ^[aT`WZ[ZRaT`LRZNWZIa#^[Y_W^]
G]PRPKX_Y^a VP[_EW_a QSa V_YWG[_a T`LWZJZa T`WZ[ZR\`[Z
`[WZ[R`VZa Q_Y\_]^TU[Ia `]Ua L`[E`OZY\`[Z]a D`\^a D`KZ[X`
YS\\`]Z\`]a Q`KZa ^\`E\`[Z]a ^E_[^V^]X_a T_[a `\XZJZ]Za Q_\^[W_]
7U][`XHa8UUM\_=Z]a`YZ\\ZaD`LZ]X`aQS\S]`]aQSaR`XX_]^]
W`R`R_]aMPF_]\^aU\XSJS]S]a`\WZ]ZaE^KX^I
)*#((+''+))$)!&
GÖKHAN ATAMER
[email protected]
&"((%+#)!
8^T^\_Q^\^[a W_Y]U\U:^\_[^]a LULP\_[\^J^]^]a M^X_[_Ya `[WWZJZa QS
TZ\HaC^[R`\`[a`[XZa`[XZ]`aP[P]\_[^]^aXSTS[STU[\`[Ia;`RaQS
XG]_RX_HaV_VV^KaV_X`VZKaQ^[aD`R\_a>^O[UVUCWaO_LD_V^]@
X_]a M_\X^Ia >^O[UVUCW?S]a T_]^a W`]ZWWZJZa M^T^\_Q^\^[a W_Y]U\U:^
P[P]Pa >^O[UVUCWa B`]XHa ,69a a 09)a L^YV_\a W`Ra [_]Y\^
XUYS]R`W^Ya0I2@^]Ea%00RRaa,,RR$a;.;a_Y[`]`aV`D^L
U\`]a )9M=\ZYa `YZ\\Za Q^[a V``Wa F_a Q^[a C^W]_VVa Q^\_Y\^J^Ia <'>
7U[W_a>2a>73a^N\_RO^HaB\S_WUUWDa2I9aF_a)2a>BaX`D^\^
D`CZK`T`a V`D^La U\`]a Q^\_Y\^YHa ULW^Ya Y`\La MG[P]WP\_T^O^H
85AHa 3*a V_]VG[PHa PEa `EZ\Za MT[UR_W[_Ha ZNZYa V_]VG[PH
FPOSWa VZO`Y\ZJZa V_]VG[Pa F_a Q^[a Y`L`V^W^Ca V_]VG[Pa ^E^]X_
Q`[Z]XZ[ZTU[aF_aD`[_Y_WaD`\^]X_TY_]X^]\_]^[Y_]a_WY^]\^Y@
\_[^]^K^a Y`TZWa `\WZ]`a `\ZTU[a F_a (]W_\\^M_]O_a &]M^]_a `X\Z
>^O[UVUCW?S]a `[Y`a SEa RUWU[S]`a Y`TX_X^TU[Ia >T.^W]_VV@
5`\Ha'S]1__L_[aT`aX`aX^J_[aPEP]OPaL`[W^aSTMS\`R`\`[\`
VU[S]VSKa E`\ZN`O`Ya N_Y^\X_a M_\^NW^[^\_]a >^O[UVUCWa B`]XH
W_Ya N`[:a ^\_a 2a V``W_a T`YZ]a L^\a GR[Pa VS]STU[Ia A`X_O_
>^O[UVUCW?S]aL\`WCU[R\`[ZT\`aX_J^\Ha^AaF_a<]X[U^Xa^\_aX_
STSR\Sa U\R`VZa L\`]\`]`]a >^O[UVUCWa B`]X=^]a _]a QPTPY
X_K`F`]W`:Za VSa M_E^[R_Ka U\R`R`VZIa 8_[E^a NS`]a V_Y@
WG[X_Y^a WPRa [`Y^La P[P]\_[X_a ]_[_X_TV_a `T]Za VU[S]
QS\S]STU[HaQ^[EUJSaB`]X=X_aU\XSJSaM^Q^aV`X_O_aD`C^CaVS
W_R`V\`[Z]X`]a_WY^\_]R^TU[Ia%VL\`VDaL[UUCa$a;`]ZWZR\`[X`
_Y[`]a YZVRZa Q^\_J^]a ^E^]_a M_\_O_Ya N_Y^\X_a W`YZ\XZJZ
MG[P\_]a>^O[UVUCWaB`]XHaMP]aQUTSaT`LWZJZ]ZKa`YW^F^W_\_[^
W`Y^La `\WZ]`a `\`[`YHa `YZ\\Za RUWU[Sa F_a 7U[W`]`a X_VW_J^T\_
YS\\`]ZOZ\`[`a G]_[^\_[X_a QS\S]`Q^\_O_YIa ;PRa F_[^\_[^
^N\_T_[_YaY^N^T_aGK_\Ha^N_aT`[`[aVU]SE\`[aP[_WR_V^aQ_Y\_@
]_]a >^O[UVUCWa "_`\WDa STMS\`R`VZa X`a WPRa L\`WCU[R\`[X`
B`]X?^a X_VW_Y\_T_[_Ya _]a F_[^R\^a YS\\`]ZR`a S\`NR`]ZKZ
V`J\`T`O`YIa W_a T`]X`]Ha >^O[UVUCWa "_`\WDa STMS\`R`VZ
Q`N\Za Q`NZ]`a Q^[a V_[F^Va U\`[`Ya C``\^T_Wa MGVW_[_O_Ya F_
B`]X?^]aT`]ZaVZ[`aR_FOSWa`YZ\\ZaQ^\_Y\^YaF_aV`J\ZYaV_]VG[@
\_[^a QS\S]`]a X^J_[a `YZ\\Za V``W\_[\_a X_a STSR\S
E`\ZN`Q^\_O_YIa >^O[UVUCWa QGT\_\^Y\_a V`J\ZYa `\`]Z]X`
_F[_]V_\aQ^[aL\`WCU[RaU\SNWS[`[`YHaD_Ra ^]XU/Va5DU]_H
D_Ra ^5DU]_a D_Ra X_a <]X[U^Xa YS\\`]ZOZ\`[Z]Za Y_]X^
EGKPR\_[^]_a TG]\_]X^[R_T^a L\`]\ZTU[Ia 7^D`Ka ^\Ya U\`[`Y
<R_[^Y`=X`a0a3A4=X_]aV`WZN`aVS]S\`O`YI
(( $*+)*"*+*$+)%%&
<B4a R_[Y_K\^a W_Y]U\U:^a X_F^a 8UUM\_Ha Y`\La Y[^K^Ha C_\Ea F_
Y`]V_[a M^Q^a G\PROP\a D`VW`\ZY\`[`a _[Y_]a W_ND^Va YUT`Q^\_@
O_YaQ^[aP[P]aPK_[^]X_aE`\ZNZTU[Ia#^[Y_W^]aQSaW`[KaL[U:_\_[@
^]_a _Fa V`D^L\^J^a T`L`]a 8UUM\_a a '_V_`[ODa `Qa `XZ]`
<]X[_/a 7U][`Xa W`[`CZ]X`]a T`LZ\`]a `EZY\`R`T`a MG[_H
PK_[^]X_a E`\ZNWZY\`[Za D`La V`T_V^]X_a G\PROP\a D`VW`\ZY\`[
G]O_X_]a V`LW`]`Q^\_O_YIa 8UUM\_=Z]a PK_[^]X_a E`\ZNWZJZ
D`LHa^]V`]aFPOSXS]`aM^[X^YW_]aVU][`aV`D^LaU\XSJSa]`]U
L`[E`OZY\`[aY`]`aY`[ZN`O`YIa1`]`aY`[ZN`]aQSa`YZ\\Za]`]U
L`[E`OZY\`[Ha^]V`]aFPOSXS]X`Y^aD`VW`\ZY\ZaDPO[_\_[^aW_VL^W
_X_O_YaF_aQSaD`VW`\ZY\`[Z]aMP]PRPK_aU[`]\`aX`D`a_[Y_]
V`LW`]R`VZ]Za
V`J\`T`O`YIa
"_]PKa
`[`NWZ[R`
`N`R`VZ]X`a U\`]a L[U:_]^]a D`T`W`a M_ER_V^a D`\^]X_H
D`VW`\`[a Q^\_Y\_[^]X_a QS\S]`]a Q^[a V_]VG[a V`T_V^]X_a X_
VP[_Y\^a MGK\_R\_]_Q^\_O_YIa 5[U:_a Y`LV`RZ]X`a U[W`Y\ZJ`
`EZYa U\XSY\`[Z]Za Q_\^[W_]a 7U][`XHa VGKa YU]SVSa D`LZ]a ]_
K`R`]a L^T`V`T`a VP[P\_O_J^a YU]SVS]X`a Q^[a Q^\M^
ATAKÖY
AYLIK BÖLGE GAZETESÝ
Aylýk Süreli Yayýn
YIL: 22 Sayý: 242 KASIM 2014
[email protected]
Köþe yazýlarýndaki sorumluluk, yazarlarýna aittir.
Gazetemizde yayCnlanan ilanlarCn sorumlulu"u ilan sahibine aittir.
BSa TZ\Z]a ,=P]OPa E_T[_J^]_a `^Wa R`\^a F_[^\_[^a `EZY\`T`]
.`O_QUUYHa YS\\`]ZOZa V`TZVZ]X`Y^a `[WZNa D`YYZ]X`a X`a Q^\@
M^\_]X^[R_a T`LWZIa !`LZ\`]a `EZY\`R`T`a MG[_Ha AUVT`\
R_XT`]Z]a _]a EUYa PT_T_a V`D^La U\`]a V^W_V^a U\`]a .`O_@
QUUY=S]a YS\\`]ZOZa V`TZVZHa XP]T`]Z]a _]a Y`\`Q`\ZYa P\Y_V^
U\`]a ^]=^]a ]PCSVS]Sa T`Y`\`XZIa .`O_QUUY?S]a `YW^C
YS\\`]ZOZVZaV`TZVZHaQ^[aG]O_Y^aXG]_R_aMG[_aMGK\_aMG[P\P[
Q^[a`[WZNaMGVW_[X^Ia!_]^aF_[^\_[_aMG[_HaV^W_T_a`TX`a_]a`K
Q^[aX_C`aM^[^NaT`L`]aYS\\`]ZOZ\`[Z]aV`TZVZa0H,+aR^\T`[aU\XSI
0H,+a R^\T`[\ZYa ]PCSVST\`a XP]T`]Z]a _]a Y`\`Q`\ZYa P\Y_V^
U\`]a^]=^]a]PCSVS]SaT`Y`\`T`]a.`O_QUUYHaQSa`\`]X`Y^
Y_]X^a [_YU[S]Sa X`a YZ[RZNa U\XSIa .`O_QUUYa D_V`L\`[Z]`
D_[aMP]aQ`J\`]`]aY^N^\_[^]aV`TZVZa^V_HaQ^[aG]O_Y^aXG]_R_
U[`]\`a TPKX_a +a `[WWZIa !_]^a F_[^\_[_a a MG[_Ha D_[a MP]a )2
R^\TU]a Y^N^a .`O_QUUY=`a M^[^Na T`L`[`Ya V^W_T^a YS\\`]ZTU[I
.`O_QUUY?Sa 6992a TZ\Z]X`a D_]PKa Q^[a P]^F_[V^W_
GJ[_]O^V^TY_]a YS[`]a >`[Ya SOY_[Q_[MHa YU]ST\`a ^\M^\^
]V`]\`[Za Q^[Q^[^]_a Q`J\`R`Ya ^E^]a T`WZ[ZRa T`LR`T`
X_F`Ra_X_O_J^KaTU[SRS]X`aQS\S]XSI
%&%%*"&#+("%)$&&
>_[Y_K\_[^a<B4?X_aQS\S]`]a;/^WW_[aF_a(B>HaYZV`aR_V`:
V_[F^V^]^]a YS\\`]ZOZa F_[^\_[^]^a X_J_[\_]X^[R_Ya `R`OZT\`
^NQ^[\^J^]_a M^X^TU[Ia !PKa R^\TU]\`[O`a YS\\`]ZOZ]Z]a ;/^WW_[
R_V`:\`[ZHa (B>?^]a VPL_[a Q^\M^V`T`[Za `WVU]?`a ^\_W^\_O_YI
*_[^\_[X_]a ^Na Y`[`[\`[Z]X`a T`[`[\`]Z\`Q^\_O_Ya VU]SE\`[
EZY`[Z\`O`YIa B`KZa P[P]\_[^]a ]_X_]a DZK\`a LULP\_[\^Y
Y`K`]XZJZaT`aX`aQ^[aWP[\PaWSWS\R`XZJZaF_T`aQ^[aN^[Y_W^]aQ^[
P\Y_X_a]_X_]aDZK\`aTPYV_\^[Y_]aQ^[aQ`NY`VZ]X`aM_[^\_X^J^
M^Q^aVU[S\`[`aVGKaYU]SVSaF_[^\_[aZNZJZ]X`aT`]ZWa`[`]`O`YI
;/^WW_[?X`aG]_aEZY`]aMG[PNaF_aW[_]X\_[a(B>aF_a `WVU]?Z]
^Na `]`\^Ka `[`E\`[Z]`a F_[^a U\`[`Ya ^\_W^\_O_YIa (B>@;/^WW_[
U[W`Y\ZJZ]Z]a -N^[Y_W\_[X_a Y`[`[a `\R`a VP[_O^]^
X_J^NW^[_O_J^-a Q_\^[W^\X^Ia 699)a TZ\Z]X`a YS[S\`]a ;/^WW_[H
D`\_]a _]a DZK\Za QPTPT_]a VUVT`\a R_XT`a L\`WCU[R\`[Z]Z]
Q`NZ]X`aM_\^TU[Ia<YW^CaYS\\`]ZOZaV`TZVZa,99aR^\TU]Sa`N`]
;/^WW_[?X`a029aY`[`YW_[^a`NR`T`]aR_V`:\`[aL`T\`NZ\ZTU[I
"_[a MP]a T`Y\`NZYa T`[ZRa R^\T`[a R_V`:a `WZ\ZTU[Ia ;/^WW_[
R_V`:\`[Za EUJSa K`R`]a ^]W_[]_Wa V`TC`\`[Z]`a Q`J\`]WZH
CUWUJ[`CaT`aX`aX^J_[aCU[R`W\`[X`aXUVT`a_Y\^aU\STU[I
('+
+%)&("
`LU]T`a R_[Y_K\^a AU]THa _YU]UR^Ya `]\`RX`a KU[a MP]\_[
M_E^[^TU[Ia Y^]O^a E_T[_Ya F_[^\_[^]^a `EZY\`T`]a N^[Y_WHa QS
XG]_R^a 0H6a R^\T`[a XU\`[a %6H)+a R^\T`[a ;$a ]_Wa Y`TZL\`
Y`L`WWZIa B`KZa SKR`]\`[`a MG[_Ha M_E_]a V_]_a 5\`TAW`W^U]
2=Pa%5A2$aL^T`V`T`aVP[_]aF_aG]_R\^aQ^[aV`WZNa[`Y`RZ]`
S\`N`]a AU]THa QSa P[P]Pa V`T_V^]X_a X`D`a QPTPYa Q^[
_YU]UR^Ya Y`TZLW`]a YS[WS\XSIa #^[Y_W^]a ^E^]X_a QS\S]XSJS
R`\^a XS[SRa TPKP]X_]a .^WODa `]Xa >UUXT?Va AU]T=]^]
]UWS]SaXPNP[RPNHaQ^[aQ`NY`aYS[S\SNaAW`]X`[Xaa5UU[?V
^V_HaaN^[Y_W^aQ_]K_[aQ^[a]UWaXPNP[R_a^\_aY`[NZ\`N`Q^\_O_J^
YU]SVS]X`a ST`[RZNWZIa #^[Y_Wa T_WY^\^\_[^Ha T_]^a P[P]\_[\_
AU]T=]^]a R`\^a T`LZVZ]Za XPK_\W^LHa N^[Y_W^a _VY^a MPOP]_
Y`FSNWS[`Q^\_O_Y\_[^]^a XPNP]PTU[Ia #^[Y_WHa M_E_]a V_]_
L^T`V`T`a VP[XPJPa 5A2a V`WZN\`[Z]X`]a NSa `]`a Y`X`[
T`Y\`NZYa ,a R^\T`[a XU\`[\ZYa %)H2a R^\T`[a ;$a M_\^[a _\X_a _WW^I
5A2a P]a `YV^]_a N^[Y_W^]a `YZ\\Za W_\_CU]a Q^[^R^a Q^[a VP[_X^[
K`[`[a_X^TU[IaAU]THaQSaTPKX_]aQSaX_L`[WR`]Z]a7&=VS
1S]^R`V`a ASKSY^=^a YUFRSNa F_a QSa MG[_F_a N^[Y_W^]a *5=V^
"^[UY^a;UWUY^=T^aM_W^[R^NW^I
'!!*%'+%*'+*!**+*)
BSMP]_a Y`X`[a .`O_QUUYa F_a ;/^WW_[a M^Q^a VUVT`\a R_XT`
V^W_\_[^]^]a Q`VZ]=a U\`[`Ya Y`QS\a _X^\R_X^J^]^a FS[MS\`T`]
&VY^N_D^[a B`NV`FOZa *_Y^\^a 7_\`\_WW^]a 1`[`]C^\Ha QSa XS[S@
RS]a T`[MZW`TZ]a Y`[`[Za ^\_a X_J^NW^J^]^a `EZY\`XZIa ALU[X`
N^XX_W^a W_NF^Ya _X_]a VUVT`\a R_XT`a YS\\`]ZOZ\`[Z]Z]a QS
X_J^N^Y\^YaY`LV`RZ]X`aVSE\`]`O`JZ]Za`EZY\`T`]a7_\`\_W@
W^]a1`[`]C^\HaVGKaYU]SVSaO_K`]Z]a+aQ^]X_]a+9aQ^]a\^[`T`
Y`X`[aU\`O`JZ]Z]a`\WZ]ZaE^KX^Ia<]`XU\SaALU[a8`K_W_O^\_[^
4_[]_J^a %<A84$a &VY^N_D^[a #SQ_V^?]O_a XPK_]\_]_]
VGT\_N^X_a YU]ST\`a ^\M^\^a `EZY\`R`\`[X`a QS\S]`]a 1`[`]C^\H
)666aV`TZ\Za1`]S]aEZY`[Z\R`X`]aG]O_aVW`W\`[Z]a`X_W`aY`]
MG\Pa D`\^]_a M_\X^J^]^a VGT\_X^Ia A_T^[O^a ^E^]a _]a QPTPY
O_K`]Z]a?V_T^[X_]aR_]?aO_K`VZaU\XSJS]SaQ_\^[W_]a1`[`]@
C^\Ha-A_T^[X_]aR_]aO_K`VZa`\`]aY^N^HaY`[`YU\`aM^X^La^RK`
`WR`Ya KU[S]X`Ia <WR`XZJZa D_[a R`Ea ^E^]a +99a \^[`a O_K`
Y_V^\^TU[Ia69aQ^]a\^[`TZaQS\`]aO_K`\`[aF`[Ia]S]a^E^]aV_T^[@
X_]a R_]a O_K`VZ]Z]a `V\Z]X`a T`LWZ[ZRZ]Z]a X`a U\XSJS]S]
Q^\^]R_V^a M_[_Y^TU[Ia BSa T`V`a WPRa VLU[a Q[`]N\`[Z]X`
M_E_[\^Ha V`X_O_a CSWQU\X`a X_J^\a D`WW`a QS]`a `R`WG[a \^M\_[
X_aX`D^\-a^C`X_\_[^]^aYS\\`]XZIa)666aV`TZ\ZaALU[X`a#^XX_W
F_a4PK_]V^K\^J^]a]\_]R_V^]_a4`^[a1`]S]?S]a66IaR`X@
X_V^]^]a Q`VZ]a F_a Q`VZ]a T`TZ]a TU\ST\`a T`LZ\`]a N^XX_W_
TG]_\^Ya U\XSJS]Sa X^\_a M_W^[_]a 1`[`]C^\Ha `[WZYa VUVT`\
R_XT`X`a T`LZ\`]a L`T\`NZR\`[Z]X`a QSa Y`LV`RX`
X_J_[\_]X^[^\_O_J^]^a`EZY\`XZI
(( $*!)+*$'+)"&$&
8UUM\_=Z]a[UQUWaW_Y]U\U:^\_[^a`\`]Z]X`a`[`NWZ[R`\`[aT`L`]
Q^[^R^]^]a Q`NZ]X`Y^a ^V^Ra U\`]a <]XTa 'SQ^]Ha a ^]W_[]_W
X_F^]X_Y^a ^N^]X_]a `T[Z\ZTU[Ia 8UUM\_a `XZ]`a YU]ST\`a ^\M^\^
`EZY\`R`aT`L`]aQ`VZ]aVGKOPVPHa<]XTa'SQ^]=^]aN^[Y_WW_]
`T[Z\XZJZ]ZaXUJ[S\`XZaF_aQSa`T[Z\ZJZ]aN^[Y_W^]aQSaYS\F`[X`Y^
T`WZ[ZR\`[Z]Za V_YW_T_a SJ[`WR`T`O`JZ]Z]a `\WZ]Za E^KX^I
8UUM\_a ^\_a Q^[a L[UQ\_Ra T`N`R`XZJZ]Za `EZY\`T`]a 'SQ^]H
Y_]X^aQ`NZ]`aT_]^aL[U:_\_[X_aT_[a`\R`Ya^E^]a`T[Z\ZYaY`[`[Z
`\XZJZ]Za`EZY\`XZIa4`D`aG]O_a8UUM\_=Z]a<]X[U^XaQ^[^R^]^]
Q`NZ]X`a X`a MG[_Fa `\`]a <]XTa 'SQ^]Ha <]X[U^X=^]
Q`N`[ZVZ]Z]a `[Y`VZ]X`Y^a ^V^Ra U\`[`Ya MG[P\PTU[XSI
8UUM\_Ha `YZ\\Za W_\_CU]\`[a ^E^]a M_\^NW^[^\_]a <]X[U^Xa ^N\_W^R
V^VW_R^]^a 699+a TZ\Z]X`a QP]T_V^]_a Y`WRZNWZIa !`LZ\`]
`EZY\`R`T`a MG[_Ha <]XTa 'SQ^]=X`]a QUN`\`]a MG[_F_
N^[Y_WW_a MG[_Fa `\`]a Q^\^Ra `X`R\`[Z]X`]a `R_Va 1SCC]_[
M_W^[^\X^Ia BSa `T[Z\ZJZ]a 8UUM\_=`a EUYa Y`]a Y`TQ_WW^[_O_J^
WPRaYS\^V\_[X_aYU]SNS\STU[I
#++#(#)+ '#'+ *$'("
B^[a VU][`Y^a ]_V^\a 3ABa W_Y]U\U:^V^Ha T`]^a 3ABa ,I0Ha Q_Y\_@
]_]X_]a EUYa X`D`a C`K\`VZ]Za T`L`Q^\_O_Ya G[]_J^]a F^X_U
F_aV_Va`YW`[ZRZIIIa-*^X_Ua&\_OW[U]^OVaAW`]X`[XVa<VVUO^@
`W^U]a %*&A<$-a T`LWZJZa `EZY\`R`X`Ha 3ABa ,I0a F_
YS\\`]`O`JZa ;[email protected] YU]_YWG[\_[^a ^\_a Q^[\^YW_Ha ^Y^a O^D`K
`[`VZ]X`a MG[P]WPa F_a V_Va `YW`[ZRZa X`a T`LZ\`Q^\_O_J^]^
XSTS[XSIa;[email protected]]_YWG[\_[^Ha4^VL\`T5U[WaW_Y]U\U@
:^V^]^]a T`[XZRZT\`Ha V_Va F_a F^X_Ua V^]T`\\_[^]^]
`YW`[Z\R`VZ]`a^K^]aF_[_O_YIaBSaX`a;[email protected]`Q\UVS
^\_a +1?T`a Y`X`[a EZY`Q^\_]a RU]^WG[a EGKP]P[\PY\_[^
`]\`RZ]`aM_\^TU[IaBS]S]aQ`N`[Z\R`VZ]ZaV`J\`T`]aN_Ta^V_
3ABa5U/_[a4_\^F_[Ta6I9?X`aQ_\^[W^\_]aF_a3ABaXZNZaV^]T`\@
\_[^]a Q`J\`]WZa PK_[^]X_]a `YW`[Z\R`VZ]`a ^K^]a F_[_]a <\W_[@
]`W_a >UX_a SK`]WZVZIa 4^VL\`T5U[Wa <\Wa >UX_a ;[email protected]?]^]
Q^[Ha ^Y^a F_T`a XG[Wa 3ABa ASL_[AL__Xa D`W\`[Z]Za YS\\`]`[`Y
4^VL\`T5U[WaV^]T`\\_[^]^a`YW`[Z[Y_]aF_[^\_[^]aF_aMPOP]aX_
`YW`[Z\R`VZ]`a ^K^]a F_[^TU[Ia <]`]X;_OD?^]a VGT\_X^J^]_
MG[_HaQSaGK_\\^Ya-;DS]X_[BU\W?`aQ_]K_[aQ^[aN_Y^\X_-a`R`
-3AB@(.a F_a ;[email protected]?]^]a C^K^YV_\a Y`WR`]Za `[`VZ]X`a X`D`
T`YZ]a Q^[a ^Na Q^[\^J^-a YS[R`YW`Ia [email protected]?]^]a TPYV_Ya /`WW\Z
_]_[:^a `YW`[ZRZa T_W_]_J^a ^\_a QSa XS[SRa Q^[\_NW^J^]X_a QS
T_]^a V^VW_RHa M_[E_Ya Q^[a W_Ya Y`Q\Ua EGKPRPa U\`Q^\^[a M^Q^
MGKPYPTU[Ia*&A<?]Z]aQ`VZ]a`EZY\`R`VZ]`aMG[_Ha4^VL\`T@
5U[Wa <\Wa >UX_a X_VW_Y\_T_]a P[P]\_[^]a XUJ[Sa `X`LWG[\_[
`[`OZ\ZJZa ^\_a "4>(Ha 4*(a F_T`a *8<a MGVW_[^R^a T`L`@
Q^\R_\_[^aRPRYP]aU\`O`YIaBSaGK_\\^J^]aQ^[aQ`NY`a`F`]W`:Z
^V_a GK_\a Q`J\`]WZa M^[^N\_[^a TPKP]X_]a T_[a VZYZ]WZVZa E_Y_]
X^KPVWPaQ^\M^V`T`[aF_aW`Q\_W\_[^]aQSaVU[S]X`]aYS[WS\R`\`[Z
U\`Q^\_O_YIa 1ZV`O`VZa 3ABa ,I0a W_Y]U\U:^V^a F_a ;[email protected]
Q`J\`]WZ\`[Za V`X_O_a E^CWa TG]\Pa W`YZ\`Q^\_]a YU]_YWG[\_[a F_
X`D`a C`K\`a DZKa `]\`RZ]`a M_\R_T_O_Ya NSa `]a T`N`]`]
-D_[a ^Na ^E^]a Q`NY`a Y`Q\U-a Y`[R`N`VZ]Za X`a U[W`X`]
Y`\XZ[`O`YaM^Q^aMGKPYPTU[I
Yurtgün &ç ve DB7 Ticaret A.. AdBna
&mtiyaz Sahibi
Hukuk Danýþmaný: Av. Öner AYBEK
Göksenin ATAMER &LER&
Ofset Baský : ÜNÝFORM
GENEL YÖNETMEN VE SORUMLU
YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ
Renk Ayýrým : FÝLMEVÝ
Özcan ATAMER
Haber Koordinatörü
Ýdare Yeri: Ýncirli Caddesi Yeþilada Sokak No:2/1
Ferhat Apt. Kat:1 D:4 Bakýrköy / Ýstanbul
Gökhan ATAMER
Tel: (0212) 543 86 64-543 86 65-543 86 47 Fax: 543 86 16
Haber Merkezi
Ataköy Gazetesi, Yurtgün Ýç ve Dýþ Ticaret A.Þ.
tarafýndan yayýnlanmaktadýr.
Gazetemizde yayýnlanan yazý ve fotoðraflar kaynak
gösterilmeden kullanýlamaz.
Yavuz ARPACIK
Arzu G&R&T
27
BakIrköy Toplum Destekli Polislik Büro Amirli<i’nden
SEMT PAZARLARINDA HIRSIZLIK UYARISI
BakIrköy -lçe Emniyet Müdürlü<ü Toplum Destekli
Polislik Büro Amirli<i, semt pazarlarInda ya>anan
hIrsIzlIk olaylarIna kar>I vatanda>larI
bilgilendiriyor.
Semt pazarlarInIn kuruldu<u günlerde, pazarlarda
ya>anan hIrsIzlIk olaylarIna kar>I vatanda>larI
uyarmak ve bilgilendirmek amacIyla çalI>malar
yapan polis ekipleri, pazarlardaki vatanda>lara ve
esnaflara bu konuda bilgilendirici bro>ür da<ItIyor.
-stanbul Umum PazarcIlar OdasI ile birlikte
yürütülen çalI>ma kapsamInda ayrIca, yankesicilik,
dolandIrIcIlIk ve kapkaç gibi hIrsIzlIklara kar>I
vatanda>larI uyaran polis, alInabilecek önlemler
konusunda da tavsiyelerde bulunuyor.
Pazara çkacaklar
bu konulara dikkat!
Bakrköy lçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner’in
büyük önem verdii çalmalarda görev alan
Toplum Destekli Polislik Büro Amirlii ekipleri
pazara çkacak vatandalara ise u tavsiyelerde
bulunuyor:
AlI>veri>e çIkarken yanInIzda ziynet e>yasI
bulundurmayInIz. Ziynet e>yalarInIzI evde
bIrakmayI tehlikeli görüyorsanIz mutlaka
giysilerinizin altIna gizleyiniz.
Pazara giderken çantanIzda çift cüzdan
bulundurunuz ve fazla miktarda para, kredi
kartI, kimlik kartI, ehliyet ve benzeri de<erli
evraklarInIzI di<er cüzdanInIzda ta>IyInIz.
Bebek ve pazar arabalarIna çanta asmayInIz.
AlI>veri> yaparken cüzdanInIzI çantadan çok
sIk çIkarmayInIz, elde tutunuz. Tezgah üstüne
veya ba>ka yere koymayInIz.
AlI>veri> yaparken po>etlerin fazlalI<Indan
dolayI yardImcI olmaya çalI>an ki>ilere kIsa
süreli de olsa çantanIzI emanet etmeyiniz.
Torba, po>et ta>Irken çantanIzI bunlarla vücut
arasInda kalacak >ekilde tutunuz.
Pazar yerlerinde ba>kalarI tarafIndan
itildi<iniz anlarda ya da herhangi bir karga>a
durumunda elinizi cebinize götürmeyi veya
çantanIzI kontrol etmeyi alI>kanlIk haline
getiriniz.
Çanta ya da cüdanInIzIn çalIndI<InI fark
etti<iniz anda ilk önce ba<Irarak sivil kIyafetli
Güven Timleri ekiplerimizin harekete
geçmesini sa<layInIz, daha sonra 155 Polis
-mdat hattInI arayInIz.
TÜRK OCAKLARI BAKIRKÖY UBES’NDEN “CUMARTES SOHBETLER”
Türk OcaklarQ BakQrköy
ubesi, her Cumartesi dernek
merkezinde, Cumartesi Sohbetleri düzenliyor.
Ataköy 3-4-11. KQsQm’da bulunan dernek merkezinde düzenlenen Cumartesi
Sohbetleri’nde dernek üyeleri
ile BakQrköylüler sohbet ediyor,
fikir alQHveriHinde bulunuyor.
Türk OcaklarQ BakQrköy ubesi’nin düzenledi>i Cumartesi
Sohbetleri’nin ekim ayQ içindeki konuklarQndan birisi de Yazar
Ahmet Akgül’dü. Akgül, Türkiye’deki Son GeliHmeler konulu
sohbet toplantQsQnda görüHlerini dernek üyeleri ve BakQrköylüler’le
paylaHtQ. Türkiye’nin yanlQH dQH politikalar yürütülmesi
nedeniyle neredeyse tüm sQnQr komHularQyla arasQnQn açQk
oldu>unu kaydeden Akgül, bu konuda hükümeti eleHtirdi.
Son zamanlarda Hehirlerde artan terör olaylarQna karHQlQk
vatandaHlarQn sa>duyulu yaklaHQmQnQn da önemli oldu>unu
vurgulayan Akgül, Türkiye’nin ileriki dönemlerde dünyada
ve bölgesinde etkin ülkelerden birisi olaca>Qna inandQ>QnQ
söyledi.
YaklaHQk 1 saat süren sohbet toplantQsQnQn ardQndan Türk
OcaklarQ BakQrköy ubesi tarafQndan katQlQmcQlara yemek ikramQ
yapQldQ.
Bu arada Türk OcaklarQ BakQrköy ubesi BaHkanQ Arif Akdeniz de
uzun dönemdir süre gelen Cumartesi Sohbetleri ile hem üyeler
hem de vatandaHlar arasQnda güçlü bir birlik ve kardeHlik
duygusunun yaratQldQ>QnQ belirtti.
Akdeniz, Ataköy 3-4-11 Mahalle’de bulunan Türk OcaklarQ
BakQrköy ubesi’nde gerçekleHtirilen Cumartesi Sohbetleri’ne tüm
BakQrköylüleri de beklediklerini söyledi.
(Yavuz ARPACIK)
BAKIRKÖY BELEDBYESB’NBN
“10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ”NDE
GERÇEKLE(TBRECEB KONSERE DAVETLBSBNBZ
BAKIRKÖY BELEDYE
BAKANLII
Leyla Gencer Opera ve
Sanat Merkezi - Osmaniye
572 20 70 - 71
Dr. Bülent KERBMOLU
Bakrköy Belediye Bakan
SAAT 20:00 BAKIRKÖY BELEDBYESB KLASBK MÜZBK ODA ORKESTRASI (EF EL(AD BAGBROV
SAAT 20:45 BAKIRKÖY KONSERVATUARI VAKFI TÜRK MÜZBB KOROSU (EF FARUK SALGAR
29
5
CUMHURYET COKUSU’NU DOYASIYA YAADILAR
BakIrköy ->adamlarI Derne<i,
Cumhuriyetimizin 91. YIlI nedeniyle
düzenledi<i tekne gezisi ile cumhuriyet
co>kusunu ya>adI.
Dernek üyesi Göksenin -leri’nin organize etti<i
tekne turuna B-AD Yönetim Kurulu ve Onur
Kurulu Üyeleri ile BakIrköy Askerlik ubesi ve
Garnizon KomutanI Alb. -hsan BursalI,
BakIrköy eski Cumhuriyet Ba>savcIsI Musatafa
Adagül ile çok sayIda davetli katIldI.
imal YIldIzI adlI teknedeki kutlamada,
cumhuriyet co>kusu doyasIya ya>anIrken,
BakIrköy Musiki KonservatuarI VakfI
hocalarIndan Müzisyen Faruk Salgar, mar>lar
ve Atatürk’ün sevdi<i >arkIlarI selendirdi.
Faruk Salgar’a ba>ta Selçuk Kurt olmak üzere
tüm davetliler de e>lik etti.
Gecenin sonunda BakIrköy -> AdamlarI
Derne<i 29 Ekim Cumhuriyet BayramI Kutlama
PastasI’nI, geceye katIlan tüm davetliler hep
birlikte -stiklal Mar>I e>li<inde kestiler.
ATAVAK’TA TENBS TURNUVASI
stanbul Tenis E>itim Spor Kulübü (TESK) tarafQndan düzenlenen
ve 273 lisanslQ tenis oyuncusunun katQldQ>Q Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) destekli turnuvada dereceye girenler
ödüllendirildi.
Ataköy Kültür Eitim ve Spor Vakf
(ATAVAK) Tesisleri’nde
düzenlenen, BaH hakemli>ini Gökçe Sumer, Turnuva
Direktörlü>ü’nü Ömer AldQnlar’Qn üstlendi>i turnuvada sporcular,
“Yeni BaHlayan Erkekler”, “Yeni BaHlayan KadQnlar”, “Senior +18
Erkekler”, “Senior Erkekler +35”, “Senior Erkekler +45”, “Senior
Erkekler +55”, “Senior Erkekler Özel +60”, “Senior Bayanlar
+18”, “Senior Bayanlar +35”, “Senior Bayanlar +45” tekler
kategorileri ve “Senior +35 Çift Erkekler”, “Senior +45 Çift
Erkekler”, “Senior +35 KarQHQk Çiftler” olmak üzere toplam 13
kategoride yarQHtQ.
TurnuvanQn ödül törenine BakQrköy KaymakamQ Adem Öztürk,
BakQrköy lçe Spor Müdürü Metin Albayrak, BakQrköy Belediye
Meclis Üyeleri Nebahat YQldQrQm, AyHe Tansel Gülmezo>lu,
Firuzkoy VakQf BaHkanQ Yurdanur KQrQcQ ve Bezmii Alem VakfQ
BaHkanQ Selahattin Görkey ile sporcularQn aileleri katQldQ.
BakQrköy Belediye BaHkanlQ>Q ve AvcQlar Belediye BaHkanlQ>Q da
turnuvaya teknik olarak destekte bulundu.
BAKIRKÖY BELEDYE TYATROLARI PERDELERN AÇTI
BakQrköy Belediye TiyatrolarQ (BBT) 2014-2015 tiyatro sezonunu
Shakespeare'in ölümsüz eseri “Romeo ve Juliet” ile açtQ.
Bu sezon seyirci ile buluHacak ikinci oyun ise George Orwell'in
aynQ adlQ romanQndan Peter Hall'un sahneye uyarladQ>Q 'Hayvan
Çiftli>i'. YQl boyunca birbirinden farklQ oyunun sergilenece>i
BakQrköy Belediye TiyatrolarQ’nda oyunlar Yunus Emre Kültür
Merkezi’nde bulunan MüHfik Kenter Sahnesi ve Turhan Tuzcu
Sahnesi’nde gerçekleHtirilecek.
Geçen sezondan devam eden oyunlar
'Azizce', 'Kaç Baba Kaç', 'Sokak KQzQ rma' Müzikali, 'Külhanbeyi
Müzikali' ve 'iHman Domuz, Külhanbeyi Müzikali'
Çocuklara Özel Oyunlar
Bu yQl 'Üç KuH KardeH' ve 'GüneHin ÇocuklarQ' isimli geçen sezon
oyunlarQ da çocuk seyirciler ile buluHacak. Bir büyüme masalQ
olan 'Üç KuH KardeH'i yazan Manuel Schöbel, çeviren Sibel Arslan
YeHilay ve yöneten Gülce U>urlu. 'GüneHin ÇocuklarQ'nQ yazan
Gülten KarlQ, yöneten Aytekin Özen.
Bilet Fiyatlar:
BakQrköy Belediye TiyatrolarQ’nda bilet fiyatlarQ ise tam bilet 6 TL,
indirimli ve çocuk biletleri ise 4 TL olarak belirlendi.
31
Takdir beklemiyorlar ama hor görülmek de istemiyorlar...
GER DÖNÜÜMÜN ASIL KAHRAMANLARI
Geri dönü>üm
i>leminde en aktif
rolü üstlenen
genelde “Ka<It
ToplayIcIlarI” olarak
anIlan ki>iler
BakIrköy’ün hemen
her cadde ve
sokaklarInda gece
gündüz, kar kI>
demeden çalI>mayI
sürdürüyor.
AslInda onlar geri
dönü>ümün gerçek
kahramanlarI.
TopladIklarI
ka<ItlarI depolarda
biriktiren ve plastik,
ka<It ve metal
ayrImInI da
gerçekle>tiren Ka<It
ToplayIcIlarI,
topladIklarI
malzemelerin
a<IrlIklarInI
belirlemek
üzere
tartIyorlar.
ArdIndan
malzemeleri
kamyonlara
yükleyerek
dönü>türülmek
üzere fabrikalara
gönderiyorlar.
Her gün
yakla>Ik olarak
150-200 kg
a<IrlI<Inda
topladIklarI malzemeyi el arabalarIyla depoya
getirdiklerini kaydeden Ka<It ToplayIcIlarI, haftalIk
kazançlarInIn 400-500 TL’yi buldu<unu
söylüyorlar. Memleketlerinden çalI>mak üzere
-stanbul’a gelen ka<It toplayIcIlarI depolarda ve
bekar odalarInda
kalIyorlar. Ço<u ilkokul mezunu olan ve çocuk
ya>ta ka<It toplamaya ba>layan Ka<It ToplayIcIlar,
çalI>ma sürelerinin 12 ile 16 saat arasInda
de<i>ti<ini belirtiyorlar.
Sabah erkenden i>e ba>ladIklarInI ö<lene kadar
topladIklarInI depoya götürüp sattIklarInI,
ö<lenden ak>ama
kadar
dinlendiklerini ve
ak>am olunca
yeniden i>e
çIktIklarInI söyleyen
Ka<It ToplayIcIlarI,
geceye kadar ka<It
topladIklarInI,
haftanIn altI günü
i>e çIktIklarInI
söylüyorlar.
Sokaklarda çöp
toplarken özellikle
belediye zabItasI ile
tartI>malar
ya>adIklarInI da
kaydeden Ka<It
ToplayIcIlarI, “Biz
kimsseden para, pul
istemiyoruz. Sadece
bizi hor görmesinler,
küçük
görmesinler.
Devletimizden
de beklentimiz
bizim
çalI>mamIza
izin versinler.”
diyorlar.
Ka<It
toplayIcIlarI,
ayrIca
insanlarIn
kendilerine
olan
bakI>larIndan,
yakla>ImlarIndan da
rahatsIzlIk
duyduklarInI dile getirerek, vatanda>larIn
kendilerine olan yakla>ImlarInI düzeltmelerini,
kendilerinin de di<er insanlardan farklarInIn
olmadI<InI belirtiyorlar.
(Yavuz ARPACIK)
Bakrköylü Ressamlar Bir Araya Geldi
BAKIRKÖY’DE SANAT SEZONU AÇILDI
BakQrköy’deki sanat evleri sezon
açQlQHQnQ yaptQ.
eker Sanat Evi, Cem Sanat Evi,
Aliza KuH Sanat Evi ve Sanat
Yorum Galerileri’nin düzenledi>i
sezon açQlQH törenine BakQrköylü
bir çok ressam katQldQ.
Zeytinlik Mahallesi Sporcu
Sokak’ta bulunan Sanat Yorum
Evi’nde düzenlenen etkinlikte,
Ayfer BaH, Hilal ZQllQo>lu ve
Tolga Ayvazlar canlQ
performanslarQ ile etkinli>e renk
kattQ.
Etkinli>e kendi eserleri ile katQlan ressamlar, sezon boyunca yapQlacak
çalQHmalar ve etkinlikler hakkQnda birbirleriyle bilgi alQHveriHinde bulundular.
Etkinli>in organizasyonunu yapan Sanat Yorum Galerisi Sahibi Ressam
Saim Kaya, BakQrköy’deki tüm sanat galerilerine yeni dönemde baHarQlar
dileyerek, “BakQrköy kültüre-sanata önem veren bir ilçe. Bu ilçede bizler de
BakQrköylü ressamlar olarak ilçe insanQmQzQn sanata yönlendirilmesinde
etkin olarak rol oynamalQyQz. nsanlarQmQzQ sanata özellikle de resim sanatQna
yönlendirmeliyiz. Bugün burada ilçe dQHQndan da gelen çok de>erli ressam
dostlarQmQz var. Onlara da ilçemize hoHgeldiniz diyorum.” dedi.
BakQrköylü ressam Nermin Toy ise, BakQrköy’de daha önce böyle toplu
halde bir sezon açQlQHQ yapQlmadQ>QnQ belirterek, bu organizasyonu
gerçekleHtiren ve organizasyonda yer alan tüm sanat galerilerine ve
ressamlara teHekkür etti.
YQl içinde yapQlacak etkinlikler ve çalQHmalarda ilçedeki bütün sanat galerilerinin birlikte hareket etmesini arzuladQ>QnQ da kaydeden Toy, “BakQrköy
Belediyesi’nin de bize verece>i destekle inanQyorum ki, bu yQl sanat ve
resim sanatQ üzerine BakQrköy’de önemli çalQHmalar yapQlacaktQr. Bu çalQHmalarda hep birlikte
hareket etmemiz gerekti>ini düHünüyoruz.” diye konuHtu.
Ressam Hilal ZQllQo>lu da, özellikle BakQrköy’deki çocuklarQn sanata, resim sanatQna yönlendirilmesi
konusunda çalQHmalar yapmalarQ gerekti>ini kaydederek, “OkullarQmQzda sanata, resim sanatQna
önem verildi>ini biliyoruz. Ama Bakrköy’deki gençlerimizin de sanata yönlendirilmesinde bizlere de
görev düHüyor. Bu görevi yerine getirmeliyiz. Sanat, bir gencin yetiHmesindeki en önemli unsurdur.
Resim sanatQ çocuklarQmQzQn hayal dünyasQnQ, yaratQcQlQ>QnQ geliHtiriyor. Bu nedenle bence özellikle
çocuklarQmQzQn üzerinde durmalQyQz.” diye konuHtu.
AçQlQH konuHmalarQnQn ardQndan vatandaHlar, BakQrköylü ressamlarQn eserlerini incelediler. Etkinlikte
ayrQca, müzik dinletisi, slayt gösterileri ve canlQ performanslar da yapQldQ.
33
5
M
U
T
L
U
G
Ü
N
L
E
R
Müge LER & An-l GÜNER
EVLENDLER
Dü"ün Törenine
leri ve Güner ailelerinin
akraba ve dostlar- ile
Müge ve An-l’-n
yak-n arkadalarkat-ld-.
HIDIR ULA EVLEND"
"stanbul "l Genel Meclisi ve "stanbul Büyük&ehir Belediye Meclisi
CHP Meclis Grubu Bas5n Dan5&manl5#5 görevini yapan
GAZETEC HIDIR ULA, SEVG DAL LE DÜNYA EVNE GRD.
Avc5lar Belediye Ba&kan5 Handan Toprak’5n k5yd5#5 nikah törenine Ula# ve Dal ailelerinin
akraba ve dostlar5 ile H5d5r Ula# ve Sevgi Dal’5n yak5n arkada&lar5 ile çok say5da CHP’li de kat5ld5.
35
5
M
U
T
L
U
G
Ü
N
L
E
R
Merve ABA & Suat SAIROLU
NANLANDILAR
Nian Törenine
A"ba ve Sa"-ro"lu
ailelerinin
akraba ve dostlar- ile
Merve ve Suat’-n
yak-n arkadalarkat-ld-.
D U R U 3 YA I N D A
Duru
Atamer
3 ya-na
girdi..
Atamer
ve A"ba
aileleri
Duru’nun
do"um
gününde bir
araya geldi.
C U M H U R Y E T M Z 9 1 YA I N D A
Cumhuriyetimiz’in 91. y1l1 Bak1rköy’de de kutland1.
Devlet ve CHP, 28 Ekim günü kutlamalar1 Cumhuriyet Meydan1’nda yaperken
MHP 29 Ekim günü Cumhuriyet Meydan1’nda Atatürk An1t1’na çelek koydu
ve binlerce bayrak ve Türkiye haritas1n1n olduu tiört da1tt1.
Ayr1ca, 29 Ekim sabah1 Bak1rköy Kaymakaml11’ndaki kutlama töreninin ard1ndan
Atatürk Spor ve Yaam Köyü’nde de törenlere devam edildi...
Download

“TE EKKÜRLER SELHM AMCA”