BAŞKANDAN
1957 yılından beri gerek ülke
gerekse
bölge
ekonomisinin
büyümesine hizmet eden Borsamız,
siz değerli üyelerimizin verdikleri
destekler ile güçlenerek, başarısını
arttırmaktadır.
Yaptığımız faaliyetler ile her
geçen gün bölgemiz ve ülkemiz
ekonomisine
katkısını
daha
da
arttırmaktadır.
Günümüzde
gözlenen
hızlı
değişmeler kurum, kuruluş ve firmaları uzun dönemli önlemler almaya zorlamaktadır. Etkili bir
yönetim, birbiri ile tutarlılığı sağlanmış stratejik yaklaşımları artık daha çok gerekli
kılmaktadır.21. yüzyılda geleneksel yöntemlerin kurumları geride bıraktığı yadsınamaz bir
gerçektir.
Zamanı yakalamak, çağa yön vermek için stratejik planlamalar günümüzde önemli bir
ihtiyaç haline gelmiştir. Yarın yapılacak işlerin bugünden belirlenmesi, belirli bir gelecekte nerede
olacağımızın ve oraya nasıl ulaşacağımızın önceden belirlenmesi kurumların başarılarında çok
önemli bir unsurdur. Amacı, hedefi, vizyonu olmayan, niçin var olduğunu ve gelecekte nasıl bir
konumda olacağını bilmeyen geleceğe ait plan ve hedefleri olmayan kurumlarda başarıdan söz
edilebilmesi mümkün değildir. Stratejik seçimler, kurumlarda farklılık yaratmanın, rekabet
üstünlüğü kazandırmanın ve katma değer yaratmanın temelini oluşturmaktadır.
Değerli üyelerimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “ Yolunda yürüyen bir
yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir Muhakkak ufkun ötesini de görmesi gerekir”
felsefesiyle hareket eden borsamız ufkun ötesini görmek için oluşturduğu Stratejik Planımız
kapsamında 2014 yılı iş planını hazırlamış belirlenen faaliyetler kapsamında hizmet dolu bir yıl
geçirmiştir.
Sakarya Ticaret Borsasının hizmet kalitesini ve sürekliliğini arttırmak amacıyla yaptığımız
faaliyetlere ilişkin siz değerli üyelerimize çağdaş yönetim anlayışımız gereği b ilgi vermek amacıyla
hazırladığımız 2014 Yılı Faaliyet Raporumuzu bilgilerinize sunar borsamız çalışmalarında emeği
geçen herkese teşekkür ederim.
Saygılarımla
Yönetim Kurulu Başkanı
Cevdet Mete
Sayfa | 1
1957'DEN GÜNÜMÜZE SAKARYA TİCARET BORSASI
Sakarya Ticaret Borsası, ilimizdeki tarım ürünlerinin ticaretini yapan tacirlerin teşebbüsü
neticesinde Ticaret Bakanlığı’nın 18 Şubat 1957 tarihli onayı ile 19 Şubat 1957 tarihinde kurulmuş, 15
Nisan 1957 günü faaliyete geçmiştir. Adapazarı Ticaret Borsası ilk kurulduğu zaman 215 üye ile 5
meslek komitesine sahipti. Borsamız ülkemizde kurulan borsaların 33’üncüsüdür. Borsamız
üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak mesleğin genel
menfaatlere uygun olarak gelişimini sağlamak mensuplarının, birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde
üstünlüğünü ve güveni hâkim kılmak, Sakarya ilinde Borsaya dahil maddelerin alım satımı ve Borsada
oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleri ile meşgul olmak üzere 5174 sayılı Odalar ve Borsalar
Kanunu nun 28. maddesine dayanılarak kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.
Sakarya
Ticaret Borsasının organları; Meclis, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu,
Komisyonlardan oluşmaktadır. Sakarya Ticaret Borsasında eğitim düzeyi yüksek 1 Genel Sekreter
olmak üzere toplam 15 personel bulunmaktadır. Sakarya Ticaret borsasında üyelerinin iştigal
konularına göre ayrıldığı 8 meslek grubu buna bağlı olarak 8 meslek komitesi üyeleri arasından her 4
yılda bir yapılan seçimle seçilen 21 üyeli Meclis ve bu meclis arasından seçilen 7 kişinin oluşturduğu
Yönetim Kurulu STB ‘nin üst yönetim yapısını oluşturmaktadır. Borsamız, ilk kuruluşunda Sakarya
Ticaret ve Sanayi Odası’nın malı olan bir binada hizmet vermeye başlamıştır. Daha sonraları Adapazarı
Belediyesi’ne ait otobüs garajının arkasında bulunan 5 dönümlük arsayı kiralayarak 5 dönümlük
arsada kendi imkânları ile patates, soğan ve kabak çekirdeği yapan esnaf ve müstahsiller için
dükkânlar tesis eserek Borsa içi alım satıma geçmiştir. 1977 yılında Erenler’ de Patates Üretim ve
Tüketim Kooperatifi’nin Borsa ile anlaşmalı Patates Hali’ni yapması ile garajlardaki esnaf buraya
nakledilmiş ve Borsa’nın dükkânları da süpürge imalatçılarına kiraya verilerek süpürge otu Borsa içi
alım-satıma alınmıştır. Böylece Borsamız hem patates, soğan ve kabakta hem de süpürge otunda salon
alım-satımına geçmiştir. Ancak 3 adet binanın yeterli olmaması neticesinde 1975 yılında Erenler
Patates Hali’nde 4 adet dükkânımız üzerine inşaat yapılarak büro kapsamı buraya getirilmiştir.
Borsamız 1999 yılına kadar faaliyetine aynı yerde devam etmiştir.1992 yılında,
hükümetimizin borsalara gerekli önemi vermesi ve borsaların faydasının anlaşılması neticesinde 164
sayılı Borsaların müteselsil sorumluluğu ile ilgili tebliğin çıkmasından sonra kapasitemiz % 100 artmış
ve yeni bir borsa alanı yapılması ihtiyacı doğmuştur. Yine Borsamız kendi imkânları ile Tekeler
Mahallesi Çevre Yolu’nda 30 dönüm arazi satın alarak,3 adet bina, alım-satım salonları, sosyal tesisler
ile 132 dükkândan oluşan Zahireciler ve Süpürgeciler Sitesi inşaatına başlamıştır. Bu inşaat 4 sene gibi
kısa bir zaman içerisinde tamamlanmış ve Borsamız 19 Nisan 1999 tarihinde Erenler’ de bulunan
idare binasını mevcut yere naklederek faaliyete geçmiştir. Tekeler Mahallesi Çevre Yolu üzerinde
bulunan tesislerinde süpürge otunun borsa içi alım-satımını gerçekleştirmektedir.
Sayfa | 2
Misyonumuz
5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat
çerçevesinde
üyelerimizin
beklentilerini
verilen
görevler
sorunlarını
karşılayacak
ile
çözecek,
her
türlü
hizmeti;
Bölgemizde tarım ve tarıma dayalı
sanayi sektörlerinin gelişimine ve rekabet
gücünün
artmasına
katkıda
bulunacak
biçimde,
Yüzde yüz üye memnuniyeti ve
sosyal sorumluluk bilinciyle,
Çağdaş standartlarda sunmaktır.
Vizyonumuz
Yasal şartlar çerçevesinde;
Sosyal sorumluluğunun bilincinde,
Nitelikli tarımsal ürün ve hayvancılığın
ekonomide yaratacağı katma değerin farkında
olan,
Üyelerinin çıkarlarını koruyan,
Bölgesel kalkınma için tutarlı politikalar
üreten
ve
tüm
bunları
çağdaş
yönetim
anlayışıyla yerine getiren bir borsa olmaktır.
Sayfa | 3
Temel Değerlerimiz
Ortak değerlerimiz, farklı kültürler ve
kurumlar genelinde davranışlarımıza
tutarlı bir şekilde yön vermemize
yardımcı olur.
Temel
Değerlerimiz
kültürümüzün
kurum
özünü oluşturur ve
şekillendirir. Hepimizi bir ekip olarak
bir arada tutmaya hizmet eder ve
Sakarya Ticaret Borsası’nın neleri savunduğunu teyit eder.
Ülke çıkarları ve Sosyal Sorumluluğumuz önceliğimizdir.
Yönetim anlayışımız dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık üzerine
kurulmuştur.
Çağdaş Odacılık anlayışı çerçevesinde sunduğumuz hizmetlerde etkinlik, verimlilik ve
memnuniyetin sağlanmasına özen gösteririz.
Hizmetlerimizin, bölgesel ekonominin gelişmesine katkı sağlamasına özen gösteririz.
Kaliteden ödün vermeyip, sürekli iyileştirme çerçevesinde etkin ve verimli çözümler
üreterek, hizmette ve yönetimde inovatif yaklaşımları ortaya koymak için sürekli
çalışırız.
Uygulanabilir ve tutarlı politikalarımız; doğru ve güncel verilerden elde edilmiş sağlıklı
bilgilerle oluşturulmaktadır.
Almış olduğumuz kararlar, üyelerimizin çıkarlarına hizmet etmekte ve onların
haklarını korumaktadır.
Bilimsel ve etik değerler önceliğimizdir.
Üyeler arasında diyaloğun güçlendirilmesi, kurumsal sahiplenmeyi sağlayacaktır.
Çalışan motivasyonu ve memnuniyeti kurumsal performansımıza önemli katkı
sağlamaktadır.
Üyelerimize değer katmaya ve onara rol model olmaya özen gösteririz. Uzun döneme
odaklanarak liderlik eder, öğrenmek ve büyümek için karşımıza çıkan fırsatları
değerlendiririz.
Bölgemizdeki tarımsal üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için müstahsil,
tüccar gibi tüm aktörlerinin yetkinlikleri geliştirilmektedir.
Tüm paydaşlar, odanın amaç ve hedefleri doğrultusunda, birbirini tamamlayan ve
destekleyen kurumlar olarak işlev görmektedir.
Sayfa | 4
Kalite Politikamız
Sakarya
müşterilerimizin
Ticaret
ihtiyaç
Borsası
ve
olarak,
beklentilerini
karşılayabilmek için yasaların bize verdiği yetkiler
çerçevesinde faaliyetlerimizi “TS EN ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi” Standardına uygun olarak,
kaliteden ödün vermeden zamanında ve istenen
şartlarda yapılmasını sağlamak. Kalite Yönetim
Sistemine ait dokümanların ilgili tüm personel
tarafından öğrenilmesini sağlayarak, personelin
sürekli eğitimi ile müşteri memnuniyetini üst düzeyde gerçekleştirmek, güncellenen kalite
hedeflerimizle dinamik yapımızı korumak ve kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek temel
politikamızdır.
Mali Politikamız
Sakarya Ticaret Borsası olarak 5174 sayılı
TOBB kanunu çerçevesinde elde ettiğimiz mevcut
kaynakları en etkin şekilde kullanmak ve üyelerin
ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için bütçe
ve muhasebe işlemlerimizi sosyal sorumluluk,
kişilik, süreklilik, dönemsellik, parayla ölçülme,
tarafsızlık
ve
belgelendirme,
tutarlılık,
tam
açıklama, özün önceliği, önemlilik, ihtiyatlılık gibi
muhasebe
ilke
ve
kurallara
uygun
olarak
yürütmek mali politikamızı oluşturmaktadır.
Sayfa | 5
İnsan Kaynakları Politikamız
• Eğitim
düzeyi
yüksek,
yenilik
ve
değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç
odaklı,
kendini
ve
işini
geliştirmeyi
hedefleyen insanlar kazandırmak
• Çalışanlarımızın
motivasyonlarını
ve
kuruma bağlılıklarını ön planda tutmak,
• Çalışanlarımızın
yeteneklerinden,
gücünden ve yaratıcılığından azami fayda
sağlamak,
• Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
• Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
• Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gö zetmek,
• Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapmadan,
insan haklarına saygılı bir
çalışma ortamı yaratarak bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak
çalışma ortamı sağlamak,
• Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek
ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.
Bilgilendirme Politikamız
Kanunlar çerçevesinde yürüttüğümüz
sır niteliği taşımayan faaliyetlerimizi
bütün paydaşlarımıza ve kamuoyuna
eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık,
eksiksizlik, kolay ulaşılabilirlik ve uygun
zamanlama ilkelerine bağlı kalarak TV,
yazılı basın, internet ve radyo da dahil
olmak üzere ulusal veya uluslararası
basın-yayın organlarında duyurup takip
etmek
ve
tüm
bilgilendirme
uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir
yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.
Sayfa | 6
Bilgi Güvenliği Politikamız
• Bilgi güvenliği esaslarına önem vererek
bilgi işlem altyapısını kullanmakta olan
tüm birimler, üçüncü taraf olarak bilgi
sistemlerine erişen kullanıcılar ve bilgi
sistemlerine teknik destek sağlamakta
olan
hizmet,
yazılım
veya
donanım
sağlayıcılarının belirlenen bu esaslara
uymasını sağlamak,
• Sıfır güvenlik ihlali ile kurumdaki
işlerin
sürekliliği,
işlerde
meydana
gelebilecek aksaklıkların azaltılmasını yatırımlardan gelecek faydanın artırılması, bilginin geniş
çaplı tehditlerden korunmasını gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik ilkeleri çerçevesinde tüm bilgi
güvenliği uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle
dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.
Üye İlişkileri Politikası
Sakarya Ticaret Borsası, bölgesel kalkınmadaki
sorumluluğunun bilinciyle, üyeleri için değer
yaratan bir borsa olmak amacıyla;
Üyeleri ve paydaşlarıyla arasındaki iletişimi
nitelikli kılmayı ve sürekliliğini sağlamayı,
Üye memnuniyeti ve hizmet kalitesini
artırmak için tüm kanallardan kolayca erişilebilir
olmayı,
Kendisine yansıyan şikâyetleri,
zorunluluk ve kanunlara uyacak şekilde,
yasal
Objektif ve tarafsız olarak, şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak ele almayı ve
çözümlemeyi,
Üye odaklı yaklaşım göstererek hedeflenen zamanda etkin hizmet vermeyi,
Hesap verebilen ve üye geri bildirimlerinden elde ettiği girdilerle kendini sürekli iyileştiren
bir borsa olmayı taahhüt eder.
Sayfa | 7
SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU
Sayfa | 8
SAKARYA TİCARET BORSASI MECLİSİ
Sayfa | 9
SAKARYA TİCARET BORSASI POLİTİKA VE TEMSİL FAALİYETLERİ
İKV’nin 51’inci Olağan Genel Kurulu, TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İKV Başkanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ile Vakıf üyeleri
katıldı. İktisadi Kalkınma Kurulu 51. Genel Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete katıldı.
Düzece Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu Borsamızı ziyayaret etti.
Sayfa | 10
Meclis Başkanı Recep Pulat ve Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Erenler İlçe Jandarma Karakol
Komutanı Binbaşı Zafer Özden’ i makamında ziyaret etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Hendek'te yaptırdığı Yeşilyurt İçme Arıtma Tesisi ve İsale Hattı
açılışına Meclis Başkanı Recep Pulat ve Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete katıldı.
Sayfa | 11
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Nihat Özdemir, Ahmet Erkan,
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Genç ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz göreve yeni atanan
Sakarya Emniyet Müdürü Osman Babadağı’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Vergi Haftası kutlamaları nedeniyle Sakarya Vergi Dairesi Başkanı Recep Alp ve ekibi borsamıza ziyarette
bulundu.
Sayfa | 12
Sakarya Ticaret Borsası olarak üyesi olduğumuz Ulusal Fındık Konseyi'nin seçimli Genel Kurul toplantısı 2
Ağustos 2014 Cumartesi günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Merkezinde gerçekleştirildi. Genel Kurul
toplantısına Sakarya Ticaret Borsasını temsilen Meclis Üyemiz Adem Sarı Katıldı. 2013 yılı faaliyetlerinin
ibra edildiği ve 2014 yılı bütçesinin onaylandığı toplantıda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma
ve Danışma Kurulunun asil ve yedek üyeleri seçimi yapıldı. Kurumumuzu temsilen katılan Adem Sarı
Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
TOBB Odalar ve Borsalar Mevzuatı” eğitimi ilçe odları ile tamamlandı. Eğitime 160 ilçede bulunan 157
Ticaret Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile Sakarya Ticaret Borsası’nı temsilen Genel Sekreter
Yasemin Arıkan ve Muhasebe Müdürü Şaduman Tokcanlı katıldı.
Sayfa | 13
Yatırım ortamını iyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında TOBB
faaliyetlerinin etkin olarak yürütülmesi amacıyla oluşturulan TOBB /YOİKK Çalışma Grupları Dış Ticaret
ve Çalışma Grubu Toplantısına Sakarya Ticaret Borsasını temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Erkan katıldı. Toplantıda 2013-2014 eylem planı mevcut durumları gözden geçirilerek ve yeni
dönem eylem planları üzerinde duruldu.
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Sakarya Ticaret Borsası Canlı hayvan
Borsasında esnafın sorununu dinledi. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Üyesi Levent
Ali Kopal ve Meclis Üyesi Cevdet Çakır ve Kasaplar Odası Başkanı Nihat Kobal STB hayvan pazarında alım
ve satımın en yoğun olduğu Pazar günü hayvan pazarına giderek esnafla sohbet ettiler.
Sayfa | 14
Eski Sanayi Bakanı Ali Coşkun ve SATSO Eski Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk borsamızı ziyaret etti.
Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete borsamız tarafından hayata geçirilen Canlı Hayvan
Borsası ve önümüzdeki dönemlerde hayata geçirilmesi planlanan piyasalarda fiyat istikrarı sağlayacak
olan Lisanslı depoculuk konusunda fizibilite çalışmaları, mevcut projeler hakkında bilgiler verildi.
Ziyarette İlin ekonomisi, tarım ve hayvancılık konusundaki mevcut durumu değerlendirildi.
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, İstanbul
Ticaret Borsası Başkanı Ç.Ali Kopuz, Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu ve beraberindeki
heyetle borsamızı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu
ilimizde ve borsamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, faaliyetleriyle üyelerine
ve bölgesel kalkınmaya maksimum fayda sağlayan bir borsa hedeflediklerini bu yönde hazırlanan mevcut
projelerin son durumları hakkında bilgiler verdi.
Sayfa | 15
Sakarya Ticaret Borsası birlik ve beraberliğin arttırılmasına yönelik Green Blue Restaurant’ta yapılan
Bütçe Yemeği düzenledi. Yemeğe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri, Borsa ve Laboratuvar
Personeli eşleriyle birlikte katıldı.
Sakarya Ticaret Borsası 1. Meslek Grubu Heyeti, Edirne Hayvan Borsası’nı ziyaret etti. Yönetim Kurulu
Üyeleri Levent Ali Kopal, Meclis Üyesi Cevdet Çakır, Kenan Akcan, komite üyeleri Mehmet Adıgüzel,
Zübeyir Bozkır, İmran Kartal, Gürsel Baltacı, Tahsin Cengiz, Veteriner Hekim Cenk Kahraman, İsrafil
Doğan ve borsa personeli Oğuz Bilgin katıldı. Heyet Edirne Ticaret Borsası tarafından işletilen hayvan
borsası iş akışını inceleyerek uygulamaları kıyaslama fırsatı buldu.
Sayfa | 16
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclisi uluslararası ticaretin geliştirilmesine yönelik, benzer
oda ve borsalarla temaslarda bulunmak üzere, İtalya ve İspanya iş geliştirme ziyaretleri gerçekleştirdi.
Ziyarette İtalyan Emtia Borsası yetkilileri ile toplantılar yapılarak İtalyan borsacılığına yönelik bilgiler
alındı, satış seansını izleme fırsatı bulundu. Ayrıca İspanya ve İtalya Ticaret Müşavirliği ile yapılan
görüşmelerde sektörel üretim, iç pazar ve talep durumları hakkında istişarelerde bulunularak
üyelerimizin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde önemli kazanımlar sağlandı.
AFA Kültür Merkezinde gerçekleşen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Programına
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete ve Meclis Başkanı Recep Pulat katıldı.
Sayfa | 17
STB’ de İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları kapsamında Yangınla Mücadele, Arama, Kurtarma ve Tahliye
Eğitimleri düzenlendi. Eğitimlerde yangın nedenleri ve kaynakları, yangından korunma yöntemleri,
yangın söndürmede kullanılan sabit ve taşınabilir sistemlerin etkin kullanımı ve tahliye uygulamaları
konularında uygulamalar yapıldı.
Toprak Mahsulleri Ofisi Sakarya Ajansı yetkilileri Kemalettin Cömert ve Metin Keskin Borsamızı ziyaret
etti.
Sayfa | 18
Borsamız Genel Sekreteri Yasemin Arıkan, Personel ve İdari İşler Şefi Zümran Cebeci ve ARGE ve Proje
Personeli Semih Kınalı Sakarya Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sosyal Medya ve
İletişim Eğitimine katıldı.
Borsamız Meclis Başkanı Recep Pulat ve Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete SATSO da düzenlenen
Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığın da Güncel Vergi Uygulamaları Dönem Sonu İşlemleri ve Kurumlar
Vergisi Semineri' ne katıldı.
Sayfa | 19
TOBB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR ve TOBB ETÜ işbirliğinde
uygulanan UMEM Beceri’10 Projesi Protokol ve Ödül Töreni, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
ev sahipliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın
katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Ödül Törenine Genel Sekreter Yasemin Arıkan ve Basın YayınARGE Personeli Semih Kınalı katıldı.
ICC Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla düzenlenen ‘’Değişen Küresel Ekonomi ve
Türkiye’’ konulu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Sayman Üye Mustafa Genç ve
Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz katıldı.
Sayfa | 20
UMEM BECERİ’10 Kurs Yönetim Toplantıları SATSO’ da yapılmaya başlandı. Kurs Yönetim Üyesi
Yasemin Arıkan ve Kurs Yönetim Temsilcisi Semih Kınalı 2014 yılında yapılan toplantılara katılım
sağladı.
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Sakarya İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Doc.Dr.Hasan Salih
Sağlam' ı ziyaret etti.
Sayfa | 21
Meclis Başkanı Recep Pulat, Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yön .Krl.Bşk.Vekili Nihat Özdemir,
Yön.Krl.Bşk.Vekili Ahmet Erkan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Genç ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Mustafa Çoroğlu, Levent Ali Kopal ve Nihat Yılmaz Sakarya Büyük Şehir Belediye Başkanı Zeki
Toçoğlu’ ve Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişliye Belediye Başkanlığına tekrar seçilmelerinden
dolayı tebrik ziyaretin de bulundu.
Sayfa | 22
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenlerine katıldı.
Borsamız 2014 yılı Kalite Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki TSE İl Müdürü Fahrettin Duran tarafından
gerçekleşti. Denetimde Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Sayman Üye Mustafa
Genç, Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Personel ve İdari İşler Şefi Zümran Cebeci hazır bulundu.
Sayfa | 23
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve ilk hidroelektrik santrali olan ADASU HES ‘in
Enerji Bakan Taner Yıldız tarafından açılışı yapıldı. Santrali açılışı ve Değişen Enerji Politikaları ve
Türkiye'nin Stratejik Konumu konulu konferansa Meclis Başkanı Recep Pulat, Yönetim Kurulu Başkanı
Cevdet Mete katıldı.
STB Genel Sekreteri Yasemin Arıkan, STB Danışmanı Dr. Yüksel Vardar, Personel ve İdari İşler Şefi
Zümran Cebeci, ARGE ve Proje Personeli Semih Kınalı Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
Koordinatörlüğünde Üniversite-Sivil Toplum Diyaloğu oluşturmak adına toplantılar gerçekleştirdi
Sayfa | 24
Kurumsallaşma sürecinde önemli bir yol kat eden Sakarya Ticaret Borsası personeline çalışmaları
uygulanabilir ve sürdürülebilir kılmak için Dr. Yüksel Vardar tarafından İnsan Kaynakları, Çalışan
Performans Sistemi hakkında bilgiler verilerek çalışanlara performans yönetiminin önemi anlatıldı.
Macaristan Ticaret Ataşesi Janos Weısz ve Macaristan Trend Dırekt Export Import Kft Genel Müdürü
Davıd Nagy Borsamızı ziyaret etti. Macaristan ve Türkiye arasında ticaretin artırılması ve iki ülke
arasında neler yapılabileceği konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu ziyarette, süpürge
sektörü konuşularak, süpürgenin Macaristan’a ihracatı konusunda görüşmeler yapıldı.
Sayfa | 25
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ' nu makamında
ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz,
Meclis Üyesi Vedat Arslan Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen iş forumuna katıldılar.
Sayfa | 26
STB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 70. Mali Genel Kurulu’na katıldı. Genel Kurul'a Sakarya Ticaret
Borsası'nı temsilen TOBB Delegeleri Recep Pulat, Cevdet Mete, Nihat Özdemir, Aydın Çelikaslan, Cevdet
Çakır, Vedat Arslan Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çoroğlu, Levent Ali Kobal, Nihat Yılmaz, Genel
Sekreter Yasemin Arıkan katıldı.
Bosna Hersek’e yapılacak yatırımlar; BİGMEV tarafından STB’de anlatıldı. Bosna-Hersek ile İlişkileri
Geliştirme Merkezi (BİGMEV) Bursa Temsilcisi Samir Vildiç, BİGMEV Finans Direktörü Tuğrul Avcı ve
BİGMEV Ankara Temsilcisi Cenita Özgüner, Sakarya Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek, Bosna Hersek’e
yapılacak yatırımlara ilişkin bilgiler verildi.
Sayfa | 27
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete Borsamızı ziyaret etti. Ziyarette Sakarya tarımı
görüşüldü. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Cevdet Mete TOBB’ unun oda ve borsalarımızın hizmet
kalitesinin yükseltilmesi konusundaki girişimlerinin borsalara itici güç olduğunu belirterek, Sakarya
Ticaret Borsasının da hizmet çıtasının yükseltilmesi kararlılığı içinde stratejik faaliyetlere önem
verildiğini belirtti.
Sakarya Üniversitesi Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) ile Sakarya Ticaret
Borsası (STB) arasında işbirliği ve koordinasyonun inşası ve geliştirilmesinde önemli bir adım olan İş
Birliği Protokolü imzalandı. Bu protokolle borsamızın araştırma olanaklarının arttırılması, üyelerimize
ve personelimize yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi, iki kurum arasında ortak yayınların
üretilmesi, ortak akıl komisyonu oluşturulması, bilimsel ve toplumsal amaçlı toplantıların
düzenlenmesinde işbirliği yapılması, Sakarya Üniversitesi Bilim ailesinin değerli akademisyenlerinin,
Borsamız programlarına görüşleri ve bilimsel çalışmaları ile katkı sağlaması yanında sosyal ilişkilerin de
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Sayfa | 28
STB Genel Sekreteri Yasemin Arıkan, Personel ve İdari İşler Şefi Zümran Cebeci, Proje Arge Personeli
Semih Kınalı ve Dr. Yüksel Vardar Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Fatih
Akbulut ' u makamında ziyaret etti.
Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Kalite Akreditasyon Sorumlusu Zümran Cebeci, Proje Arge Personeli
Semih Kınalı ve Dr. Yüksel Vardar ile Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) ile
imzalanan protokol sonrası yapılacak çalışmalar hakkında istişare toplantıları gerçekleştirdi.
Sayfa | 29
Sakarya için önemli bir kazanım olan Canlı Hayvan Borsasının daha iyi hizmet verebilmesi ve Canlı
Hayvan Müzayede Sistemine geçiş sürecinde gerek meslek komiteleri üyelerimizle gerekse hayvancılık
konusunda faaliyet gösteren birlik başkanlarımızla istişarelerde bulunmak ve önerilerini almak için
1.Meslek Grubu ile istişare toplantısı düzenlendi.
6. Meslek Grubu Üye Bilgilendirme Toplantısı Borsamızda düzenlendi.
Sayfa | 30
Meclis Başkanı Sayın Recep Pulat ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cevdet Mete Kaynarca Kaymakamı
Huriye Küpeli Kan ' ı makamında ziyaret etti.
Meclis Başkanı Recep Pulat ve Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur
Özel 'i makamında ziyaret etti.
Sayfa | 31
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cevdet Mete Taraklı Belediye Başkanı Sayın Tacettin Özkaraman ' ı ziyaret
etti.
Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakkı Hınıslıoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Akgün ve Yönetim Kurulu
Borsamızı ziyaret ederek, STB Hayvan Borsasında incelemelerde bulundular. Yönetim Kurulu Başkanı
Cevdet Mete Sakarya Ticaret Borsasının kayıt dışı hayvancılığın kayıt altına alınması ve bölge
hayvancılığına yön verilmesi hususunda önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, Erzurum Ticaret
Borsası yetkililerine mevcut Canlı Hayvan Borsası hakkında detaylı bilgiler verildi.
Sayfa | 32
Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Recep Pulat, Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim
Kurulu Üyeleri, Nihat Özdemir, Mustafa Çoroğlu, Mustafa Genç, Nihat Yılmaz ve Genel Sekreter Yasemin
Arıkan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz ve Meclis Üyesi Vedat Arslan
HAYKOP'un geleneksel iftar yemeğine katıldı.
Sayfa | 33
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete; Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hüsamettin Şen ve Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Şener Bayraktar ile
birlikte Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Geleneksel İftar Yemeğine katıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında Meclis üyelerine yönelik işletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini
veya artırmalarını sağlamak amacı ile KOSGEB Yurtdışı İş Geliştirme Desteği bilgilendirme toplantısı
düzenlendi. Toplantıda KOSGEB Müdürü İsmet Yılmaz Hizmet Merkezleri, Meslek Kuruluşu veya TÜRSAB
üyesi organizatör kuruluşlar tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme
temsilcilerinin; hangi giderlerini karşıladığı, destek programından yararlanma koşulları ve hangi
aktivitelerin destek kapsamında olduğunu konusunda bilgiler vererek başvuruda izlenecek prosedürü
anlattı.
Sayfa | 34
Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz Tarafından Süpürgeci Esnafına verilen iftara Yönetim Kurulu Başkanı
Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir ve Meclis Üyesi Vedat Arslan katılım
gerçekleşti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiasının Oda-Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları
TOBB iftar yemeğinde bir araya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde 10 ve 20 yıl süreyle görev
yapan Delegelerine Hizmet Şeref Belgesi ve plaketleri 14 Temmuz 2014 tarihinde Ankara’da bulunan
TOBB Birlik Merkezi’nde TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın katıldığı törenle verildi. Törene Sakarya
Ticaret Borsasını temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete ve Meclis Başkanı Recep Pulat katıldı.
Sayfa | 35
Borsamızın Bilişim Sistemleri ve Proje Alt Yapısının Güçlendirmesine Yönelik yapılacaklar hakkında
Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı (BİTAV) yetkilileri Yönetim Kurulumuza bilgilendirme yaptı.
Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı'nın (BİGMEV) organizasyonuyla iki ülke arasındaki
ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve Türk yatırımcıları Bosna Hersek'e yatırım imkânlarını görmesi
amacıyla Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Recep Pulat, Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, Meclis üyeleri Nizamettin Sarı, Avni Uçar ve Aydın
Çelikaslan Bosna Hersek’e gitti Ziyarette Bosna’nın lider firmalarının üretim tesisleri ziyaret edilerek
saha incelemelerinde bulunuldu. FİPA (Yatırım Çekme ve Tanıtım Ajansı) ve Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı yetkilileri ile toplantılar düzenlendi.
Sayfa | 36
Sakarya Ticaret Borsası geleneksel iftar yemeğinde buluştu. Tuna Tan Tesislerinde gerçekleştirilen
Geleneksel İftar Yemeğine Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Borsa personeli, Sakarya Ticaret Borsası
Gıda Laboratuvarı personeli ve aileleri katıldı.
Ramazan Bayramının ilk günü STB Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve personeli; Hendek Melek
Nişancı Huzurevine ziyarette bulundu. Ziyarette yaşlılarımızla bayramlaşılıp elleri öpüldükten sonra
onlarla sohbet edildi. Yaptıkları el işi sergileri gezildi.
Sayfa | 37
Sakarya Valiliğinin düzenlemiş olduğu Ramazan Bayramı Bayramlaşma Törenine Meclis Başkanı Recep
Pulat ve Yönetim Kuru Başkanı Cevdet Mete katıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Sakarya AKPARTİ İl Başkanı Recep Uncuoğlu
Borsamızı ziyaret etti.
Sayfa | 38
Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfının Sandık Merkezinde
düzenlenen Genel Kurul toplantısına vakıf delegesi olarak Borsamızı temsilen Meclis Üyemiz Ayhan
Akman iştirak etti. Sandığın 50. inci Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Tandoğan
Sandığın 2013 Yılı Faaliyet Raporu, 2015 Yılı İş Programı ve Bütçesi ile Denetim Kurulu Raporları ve
sandığın faaliyetleri hakkında delegelere bilgiler verdi.
STB Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete TOBB Birlik Merkezinde Düzenlenen 7. Türkiye Ticaret ve
Sanayi Şurasına Katıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla TOBB Birlik Merkezi’nde
gerçekleştirilen VII. Ticaret ve Sanayi Şurası’nda, ticaret ve sanayinin temsilcileri bütün sorunları ve
çözüm önerilerini birinci ağızdan hükümetle paylaşma imkânı buldu.
Sayfa | 39
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan ve Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Genç Vergi Haftasında Sakarya Vergi Dairesi Başkanı Recep Alp ' ı
Makamında ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan Üyemiz
Adalılar Kuruyemiş ' in yeni şube açılışına katıldılar.
Sayfa | 40
GSF Gıda Sanayi Fabrikaları Üretim San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şule, Yönetim
Kurulu Başkanı Cevdet Mete’ yi ziyaret etti.
Sakarya Ticaret Borsasında her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk süpürge teli mahsulünü getiren müstahsile İlk
Mahsul Hediyesi verildi. Sezonun ilk süpürge teli otu 19 Temmuz tarihinde İbrahim Baran tarafından 57
kilo getirilerek 2.84 TL ‘den alıcı buldu. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, Meclis Üyesi Vedat Arslan ve
Aydın Çelikarslan İlk Mahsul ikramiyesi olan küçük altını İbrahim Baran ’a takdim etti.
Sayfa | 41
Sakarya Ticaret Borsası ve Sakarya Ziraat Odası hububat ürününün satışları için gerekli olan ürün
rutubet ölçümlerinde mağduriyeti ortadan kaldırmak için iş birliği yaptı. Yapılan işbirliği ile çiftçimiz
mahsulünü borsamıza getirip ölçümlerini ücretsiz yaptırma imkânı buldu.
Sakarya Ticaret Borsası TEPAV tarafından düzenlenen “Uygulamalı Stratejik Plan Çalıştayı” na katıldı.
TOBB akreditasyon sistemi kapsamında çeşitli illerden oda-borsa temsilcileri için iki gün süren
programa Sakarya Ticaret Borsasını temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir,
Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Akreditasyon Sorumlusu Zümran
Cebeci katıldı.
Sayfa | 42
Eylül 2014 Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı gerçekleştirildi.
Borsamızda ''Araştırma Teknikleri ve Raporlama'' eğitimi Sakarya Üniversitesi Araştırma Görevlisi
Bora Yenihan tarafından STB toplantı salonunda uygulamalı olarak gerçekleştirildi.
Sayfa | 43
Sakarya Ticaret Borsasında İş Güvenliği ve sağlığı kapsamında yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat yangın
söndürme, kurtarma, tahliye ve yaralılara ilk müdahale olmak üzere 4 bölümden oluştu.
Sakarya Ticaret Borsasında bölüm sorumlularına İş ve Sosyal Güvenlik hukuku eğitimi verildi. İki gün
süren eğitime Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Muhasebe Müdürü Şaduman Tokcanlı ve Personel ve İdari
İşler Şefi Zümran Cebeci katıldı.
Sayfa | 44
Sakarya Valiliği Resmi Bayramlaşma Törenine Meclis Başkanı Recep Pulat, Yönetim Kurulu Başkanı
Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir katıldı.
PL Gıda Tedarik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Hepyaz Borsamızı ziyaret etti. Ziyarete STB Yönetim
Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çoroğlu ve Nihat Yılmaz katıldı.
Sayfa | 45
Sakarya Ticaret Borsası Meslek Komite Üyeleri ‘BURTARIM 2014ve ‘Bursa 7'nci Uluslararası Hayvancılık
ve Ekipmanları Fuarı’ na katıldı. STB Üyeleri; Türk tarım sektörünün öncü kurum ve firmalarının
teknolojik gelişmelerini ve ekipmanlarının sergilendiği fuarda modern tarımın güncel uygulamalarını
yakından görme fırsatı bularak, “Türkiye’nin Tarım Politikaları ve Gelecek Vizyonu” temalı konferansa
katıldılar.
SATSO tarafından düzenlenen 6552.Sayılı Torba Kanun kapsamında bulunan SGK borçlarının yeniden
yapılandırılması ve diğer hususlara ilişkin seminere Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete katıldı.
Sayfa | 46
Sakarya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Proje Yazma Eğitimi KASEM eğitmeni Yüksek Endüstri
Mühendisi İbrahim Coşkun tarafından verildi. Proje Yazma Kapasitesinin arttırılmasına yönelik
düzenlenen eğitime Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Muhasebe Müdürü Şaduman Tokcanlı, Personel Ve
İdari İşler Şefi Zümran Cebeci, Basın Yayın ve ARGE Personeli Burcu Akoğlu ve Semih Kınalı, Hayvan
Pazarı İdari Amiri Veteriner Cenk Kahraman katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB)Antalya'da bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Akreditasyon
Çalıştayı, Akredite 152 oda ve borsanın genel sekreterleri ile akreditasyon sorumlularını bir araya
getirdi. Çalıştaya Sakarya Ticaret Borsasını temsilen Genel Sekreter Yasemin Arıkan ve Personel Ve İdari
İşler Şefi Zümran Cebeci katıldı.
Sayfa | 47
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Cumhuriyet Bayramı Resmi Kutlama Törenlerine Katıldı.
Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş Borsamızı ziyaret etti. STB Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Sakarya
Ticaret Borsası'nın işleyişi, Borsa Laboratuvarı ve Hayvan Borsası hakkında bilgiler verdi. Cevdet Mete; STB'
nin stratejik plan faaliyetleri içerisinde gelecekte hayata geçirilmesi planlanan piyasalarda fiyat istikrarı
sağlayacak olan Lisanslı Depoculuk Projesi konusunda fizibilite çalışmalarına başlandığını, belirterek yer tahsisi
konusunda valilikten talepte bulundu.
Sayfa | 48
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Laboratuvarında Personelimize Temel Bilgisayar Eğitimi Verildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün, ölümünün 76'ıncı yıl dönümünde
düzenlenen resmi törenlere katıldı.
Sayfa | 49
SESAM SAU Müdür Yardımcısı Yakup Köseoğlu ve Borsamız Danışmanı Yüksel Vardar Meslek
Komitelerimiz ile bir araya geldi. Hububat Mamulleri Toptan Ticareti Meslek Komitesi
Süpürge İmalatı Ve Toptan Ticareti Meslek Komitesi
Sayfa | 50
Çeşitli Gıda Maddeleri Meslek Komitesi
Canlı Hayvan, Ham Deri, Et Ve Et Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitesi
Sayfa | 51
Kuru Ve Sert Kabuklu Meyvelerin Toptan Ticareti Meslek Komitesi
Taze Sebze Ve Meyvelerin Toptan Ticareti Meslek Komitesi
Sayfa | 52
Tahılların Ve Baklagillerin Toptan Ticareti Meslek Komitesi
Borsamız ile Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı (BİTAV) İş Birliği Protokolü İmzalandı. “Bu protokol
kapsamında Borsamız BİTAV’la birlikte proje yazıp yürütülmesi gerçekleşecektir. Ayrıca Sakarya Ticaret
Borsası üyelerinin talepleri doğrultusunda üyelerimizle BİTAV arasında “Güvenilir 3. Taraf” rolü
üstlenilecektir.
Sayfa | 53
Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi.
Meclis Başkanı Recep Pulat, Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Genc Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği
(TÜMSİAD) Sakarya Şubesine iadeyi ziyarette bulundu.
Sayfa | 54
Meclis Başkanı Recep Pulat, Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Genç Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Mehmet Erdemir'i makamında ziyaret etti.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 9. Etap Bilgilendirme Toplantısı " Borsamız da
gerçekleşti. Bilgilendirme toplantısında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri projenin
amaçları, hibe miktarları ve başvuru tarihleri hakkında bilgiler verildi.
Sayfa | 55
Borsamız 3. Akreditasyon Denetimi Müjgan Çetin denetmenliğin gerçekleşti. Açılış ve kapanış
toplantılarında Akreditasyon İzleme Komitesi hazır bulundu. Yönetim Kurulu Başkanımız Cevdet Mete
günün anısına Denetmen Müjgan Çetin hediye takdim edildi.
Sayfa | 56
Aydın Ticaret Borsasi Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Meclis
Baskan Yardımcıları Kazım Günaydın ve Cihan Can, Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz Ülgen ve
Abdulkadir Yıldız, Meclis Üyelerinden Ali Çevik, Mustafa Akdam, Erkan Aslan, Rıza Uyar'dan oluşan heyet,
dönemin Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş ve Sakarya Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu. Sakarya Valisi
Hüseyin Avni Coş ve Vali Yrd. Zeki Koçberber eşliğinde Sakarya Ticaret Borsası'na ziyarette bulunan
Aydın Ticaret Borsası heyeti, Aydın Ticaret Borsası Gıda Laboratuvarları tarafından, Sakarya Ticaret
Borsası 'na anahtar teslim kurulan Gıda Laboratuvarı hakkında bilgiler veren Sakarya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Aydın Ticaret Borsası tarafından yapılacak her projede Sakarya
Ticaret Borsası olarak yer almaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir İle Birlikte
Semerkant Vakfı Tarafından gerçekleştirilen Sakarya Kültür Merkezi Tanıtım Programına katıldı.
Sayfa | 57
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Türkiye Ziraat Odaları Koordinasyonun’ da düzenlenen tarımda
kayıt dışılığın azaltılması konulu bilgilendirme toplantısına katıldı.
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Erdemir ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı
Akgün Altuğ ile görüşmelerde bulundu.
Sayfa | 58
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir Adapazarı
Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Azmi Aksu'yu makamında ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, Genel Sekreter
Yasemin Arıkan, Personel İdari İşler Şefi Zümran Tuzcuoğlu Cebeci ve Proje Arge Personeli Semih Kınalı
İnovasyon Haftası etkinliklerine katıldı
Sayfa | 59
Sakarya Valiliğinin Koordine ettiği Zonguldak İlinde yapılan ERASMUS Programı Bilgilendirme
Toplantısına Personel ve İdari İşler Şefi Zümran Cebeci, Basın Yayın- ARGE Personeli Semih Kınalı
katıldı.
Kocaeli Üniversitesi Arslan bey Meslek Yüksekokulu Organik Tarım ve Pazarlama bölümü öğrencileri,
hayvan yetiştiriciliği ve finansal teknikler kapsamında borsamızı ve hayvan borsamızı ziyaret etti.
Sayfa | 60
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir Erenler İlçe
Müdürü Recep Tepetaş' ı makamında ziyaret ettiler.
Adatıp Hastanesi ile üyelerimize ayrıcalıklı hizmet sunumu konusunda protokol imzalandı. İmza
Törenine Borsamız adına Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Genel Sekreter Yasemin Arıkan, ADATIP
Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Öner ve Genel Müdür Ozan Aydınlar katıldı.
Sayfa | 61
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Ticaret Borsaları Konsey toplantısına katıldı. TOBB Ticaret
Borsaları Konsey Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ’nun ev sahipliğinde, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in de katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda tarım sektörünün
dünyanın en stratejik sektörlerinden biri haline geldiğine işaret edilerek, bu alandaki yapısal reform ve
dönüşümleri hızla tamamlamak gerektiği vurgulandı.
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 Oda ve Borsa Başkanı
ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti.
Sayfa | 62
Sakarya 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Bilgehan Saymaz Borsamızı ziyaret etti.
Aralık ayı Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantısı Akreditasyon İzleme Kurulu tarafından gerçekleştirildi.
Sayfa | 63
Çağdaş Yönetim Anlayışı Olan Yönetişim Kavramının İçselleştirilmesin de önemli bir adım olan
"Kurumsal Yönetişim ve Liderlik" Eğitimi Öğretim Görevlisi Erdinç Cesur tarafından Borsamızda
gerçekleşti. Kurumsal Yönetişim ve Liderlik eğitiminde: İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere
ulaşmak için gerekli yöneticilik ve liderlik becerilerinin kazanılmasını, en gelişmiş yönetim stratejilerinin
kullanılmasını ve yöneticiliğin özünün kavranması konuları işlendi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Cevdet Mete Sakarya İl Müftüsü İlyas Serenli' yi makamında ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete; Müftü Serenli’ye Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgiler vererek
2014 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ve 2015 yılında yapılacak olan çalışmalardan bahsetti.
Sayfa | 64
STB BİRİM BAZINDA İSTATİSTİKİ VERİLER
MESLEK GRUPLARINA GÖRE İŞLEM HACİMLERİ (2014)
4.000.000.000,00 TL
3.500.000.000,00 TL
3.000.000.000,00 TL
2.500.000.000,00 TL
2.000.000.000,00 TL
1.500.000.000,00 TL
1.000.000.000,00 TL
500.000.000,00 TL
0,00 TL
1.GRUP
2.GRUP
3.GRUP
4.GRUP
5.GRUP
6.GRUP
7.GRUP
İŞLEM HACMİ 579.855.153 95.203.435, 1.851.768.1 307.679.023 3.704.358.3 706.749.419 2.133.344,8
MESLEK GRUPLARINA GÖRE TESCİL HACİMLERİ (2014)
1.600.000,00 TL
1.400.000,00 TL
1.200.000,00 TL
1.000.000,00 TL
800.000,00 TL
600.000,00 TL
400.000,00 TL
200.000,00 TL
0,00 TL
1.GRUP
2.GRUP
3.GRUP
4.GRUP
5.GRUP
6.GRUP
7.GRUP
TESCİL HACMİ 580.897,41 T 82.568,29 TL 949.023,66 T 285.687,02 T 1.502.974,63 664.542,31 T 2.367,38 TL
TOPLAM İŞLEM HACİMLERİNİN YILLAR İTİBARİYLE
KARŞILAŞTIRILMASI
4.500.000,00 TL
4.000.000,00 TL
3.500.000,00 TL
3.000.000,00 TL
2.500.000,00 TL
2.000.000,00 TL
1.500.000,00 TL
1.000.000,00 TL
500.000,00 TL
0,00 TL
Seri 1
Tescil Hacmi
2013
2.764.932,48 TL
Tescil Hacmi
2014
4.068.060,70 TL
Sayfa | 65
İLK 5 ÜRÜNE GÖRE İŞLEM HACİMLERİ (2014)
700.000.000,00
600.000.000,00
500.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
0,00
KABUKLU
BUĞDAY
FINDIK
EKMEKLİK
MİKTAR 675.275.970,00 563.067.592,00 305.500.763,00 223.415.844,00 143.710.918,00
PANCAR
MISIR
İNEK SÜTÜ
TOPLAM İŞLEM HACİMLERİNİN YILLAR İTİBARİYLE
KARŞILAŞTIRILMASI
4.068.060,70
TL; 60%
2013 Tescil Hacmi
2.764.932,48
TL; 40%
2014 Tescil Hacmi
Sayfa | 66
YILLAR İTİBARİYLE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE
RAKAMLARI
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
-
2006
BÜTÇE
1.500.000
GERÇEKLEŞEN BÜTÇE 1.355.537
2007
1.600.000
1.490.483
2008
1.700.000
1.555.602
2009
1.775.000
1.580.544
2010
1.780.000
2.564.042
2011
2.050.000
2.574.201
2012
2.350.000
3.137.890
2013
2.750.000
3.301.283
2014
3.000.000
4.901.505
2008-2014 YILLARI ARASI ÇALIŞAN PERSONEL
20
18
18
17
17
16
16
16
14
13
12
12
10
8
6
4
2
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sayfa | 67
BURS ALAN ÖĞRENCİLERİN DÖNEMLERE DAĞILIMI
50
45
40
50
35
30
25
29
20
15
10
5
0
2012-2013 DÖNEMİ
2013-2014 DÖNEMİ
YARDIMLARIN DÖNEMLERE DAĞILIMI
50.000,00
45.000,00
40.000,00
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
-
EĞİTİM YARDIMLARI
GIDA YARDIMI
2013
30.000,00
47.763,87
2014
38.400,00
44.800,00
Sayfa | 68
2014 YILI MÜŞTEREK KOMİTELERİN KATILIM
ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
62%
65%
1. Müşterek Meslek Komitesi
2. Müşterek Meslek Komitesi
2013-2014 YILLARI MÜŞTEREK MESLEK
KOMİTELERİNİN KATILIM ORANLARININ
KARŞILAŞTIRMASI
55%
64%
2013
2014
2013-2014 YILI KOMİTELER KATILIM ORANI
KARŞILAŞTIRMA
72%
79%
2013
2014
Sayfa | 69
2014 YILI TÜM KOMİTELERİN
KATILIM ORANI
1. Canlı Hayvan, Ham Deri, Et
ve Et Ürün. Top. Tic. Mes.
Grubu
2.Hububat Mamulleri Top. Tic.
Mes. Grubu
81%
85%
3.Tahılların ve Baklagillerin Top.
Tic. Mes. Grubu
60%
71%
4.Taze Sebze ve Meylerin Top.
Tic. Mes. Grubu
68%
67%
5. Kuru ve Sert Kabuklu
Meylerin Top. Tic. Mes. Grubu
75%
6.Çeşitli Gıda Maddeleri Mes.
Grubu
7.Süpürge İmalatı ve Top. Tic.
Mes. Grubu
GENEL KATILIM %72
2014 YILI MECLİS KATILIM ORANI
15.01.2014
29.01.2014
83%
90%
95%
26.02.2014
90%
90%
26.03.2014
85%
65%
30.04.2014
90%
85%
75%
70%
70%
70%
95%
90%
85%
28.05.2014
10.06.2014
25.06.2014
07.07.2014
23.07.2014
27.08.2014
24.09.2014
30.10.2014
26.11.2014
24.12.2014
Sayfa | 70
2013-2014 Meclis Toplantı Karşılaştırma
83%
89%
2013 Yılı Meclis Ortalaması
2014 Yılı Meclis Ortalaması
2013 - 2014 Yönetim Kurulu Toplantısı
Karşılaştırma
89%
92%
2013 Yılı Yönetim Kurulu Ortalaması
2014 Yılı Yönetim Kurulu Ortalaması
2014 YILI ÜYE DAĞILIMI
96
79
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
6
Kaydı Yapılan Üye
Sayısı
Silinen Üye Sayısı
Askıdan İnen Üye
Sayısı
Sayfa | 71
2014 YILI ÜYE KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ
80; 8%
Faal Üye
Askıdaki Üye
928; 92%
ASKIDAKİ ÜYELERİN MESLEK GRUPLARI VE STATÜLERİNE GÖRE
DAĞILIMI
Meslek Grubu
1 CANLI HAYVAN HAM DERİ ET VE ET ÜRN.TOP.TİC.
Gerçek Üye
Tüzel Üye
Toplam Üye
3
6
9
3
3
2 HUBUBAT MAMÜLLERİ TOP.TİC.
3 TAHILLARIN VE BAKLAGİLLERİN TOP.TİC.
7
9
16
4 TAZE SEBZE VE MEYVELERİN TOP.TİC.
3
6
9
5 KURU VE SERT KABUKLU MEYVELERİN TOP.TİC.
12
17
29
11
11
6 ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
7 SÜPÜRGE İMALATI VE TOP.TİC.
3
Genel Toplam:
3
28
52
80
Gerçek Üye
Tüzel Üye
Toplam Üye
1 CANLI HAYVAN HAM DERİ ET VE ET ÜRN.TOP.TİC.
172
84
256
2 HUBUBAT MAMÜLLERİ TOP.TİC.
18
20
38
3 TAHILLARIN VE BAKLAGİLLERİN TOP.TİC.
27
59
86
4 TAZE SEBZE VE MEYVELERİN TOP.TİC.
76
46
122
5 KURU VE SERT KABUKLU MEYVELERİN TOP.TİC.
130
81
211
6 ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
35
114
149
7 SÜPÜRGE İMALATI VE TOP.TİC.
62
4
66
520
408
928
MESLEK GRUPLARINA GÖRE ÜYE STATÜLERİ DAĞILIMI
Meslek Grubu
Genel Toplam
Sayfa | 72
STB’de 2014 yılı içinde üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 58 konu başlığında basın bildirisi
yayınlanmıştır. Borsamızda medyada görünürlük 2013 yılına oranla 2014 yılında %+173,12 artmıştır.
MEDYADA GÖRÜNÜRLÜK
120
100
100
80
65
60
60
58
40
38
30
29
39
43
38
30
23
20
18
18
0
3
2
10
1
2013 Yılı 186 Haber
2014 Yılı 508 Haber
23
16
19
21
10
2013'e Göre 2014 Değişim Oranı %173,12
YEREL MEDYADA GÖRÜNÜRLÜK
163
41%
239
59%
2013
2014
Sayfa | 73
2014 AYLARA GÖRE HABER DAĞILIM
ORANLARI
OCAK
9%
ARALIK
12%
KASIM
5%
7
5
3
3
EKİM
12%
ŞUBAT
5%
MART
7%
4
7
2
5
2
5
6
EYLÜL
3%
NİSAN
9%
4
AĞUSTOS
11%
TEMMUZ
7%
6
MAYIS
9%
HAZİRAN
11%
Web sitemiz yeni iletişim platformu olan internet üzerinde bizi temsil eden, kendimizi en iyi biçimde
anlatabileceğimiz bir araç olarak kullanılmaktadır. Üyelerimizin ve kamuoyunun ilk izlenimi edinebilmesi için
internet sitemiz sürekli güncellenmekte haber ve duyurular anlık olarak yayınlanmaktadır. Sakarya Ticaret
Borsasının kurumsal vitrini olan www.stb.org.tr adresinde 2014 yılı içinde 244 duyuru yayınlanmış, 2014 yılı
duyuruları 2013 yılına oranla + %85 artmıştır. 2014 yılı içinde www.stb.org.tr adresinde borsadan basına servis
edilen tüm haberler, özel günlerde yayınlanan mesajlar ve ilanlar olmak üzere 115 haber bülteni yayınlanmıştır.
Basında yayınlanan tüm haber kupürleri web sitemiz içinde BASINDA BİZ ikonu altında resim olarak girişleri
yapılmıştır. 2014 yılında web sitemizde haber yayınlanma oranı 2013 yılına oranla %66.96 artmıştır.
WEB'TE YAYINLANAN HABER VE DUYURULARIN
DAĞILIMI
250
200
150
100
50
0
HABER
DUYURU
2013 YILI
38
42
2014 YILI
115
244
Sayfa | 74
2014 YILI İÇİNDE BASINDA STB
Sayfa | 75
2014 Yılı içinde Sakarya Ticaret Borsası web sayfası ile ilgili olarak ziyaret istatistikleri aşağıdaki gibidir. İnternet
sitesi ziyaretçi sayısı 2014 yılında 2013 yılına oranla %86 artmıştır. İnternet sitemizin tanınırlığının attırılması
amacıyla üyelerimize bilgilendirme mesajları çekilmiş bu tarih itibariyle görüntülenme oranında iki katı artış
sağlanmıştır.
YILLARA GÖRE WEB ZİYARETİ
İSTATİSTİKLERİ
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
WEB ZİYARETİ
2012
11488
2013
19308
2014
35928
2014 yılı içinde Sakarya Ticaret Borsası dergisi 48-49-50 sayılar olmak üzere toplam 3 Sayı 3900 adet basımı
yapılmıştır. Toplam dağıtım yapılan 3606 adet dergiden 128 tane geri dönüş olmuş geri dönen dergi adresleri için
muamelat servisi tarafından adres güncellemesi yapılmıştır.2014 Yılı içinde 9 (yıl/ay) Aylık Haber Bülteni
yayınlanarak dağıtımı sağlanmıştır.
Sayfa | 76
2014 YILI AYLIK LOBİ FAALİYET
DAĞILIMI
EKİM
6%
EYLÜL
3%
AĞUSTOS
6%
TEMMUZ
7%
ARALIK
8%
KASIM
6%
8
11
9
OCAK
6%
9
ŞUBAT
8%
12
MART
8%
11
5
9
14
10
27
NİSAN
10%
19
MAYIS
13%
HAZİRAN
19%
2014 YILI İSTEK-ŞİKAYET
15
60%
ÇÖZÜMLENEN
10
40%
ALINAN İSTEK-ŞİKAYET
Sayfa | 77
2014 YILI TOBB GÖRÜŞ OLUŞTURMA
İSTATİSTİĞİ
Ocak
4
5
Şubat
12
Mart
Nisan
Mayıs
13
Haziran
69
Temmuz
Ağustos
8
Eylül
3
8
2 4
4
3
3
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
FACE BOOK VE TWİTTER İSTATİSTİKLERİ
SAKARYA TİCARET BORSASI TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR- İSTATİSTİKİ BÜLTENLER
 STB Meslek Komiteleri Çalıştay Raporu
 Süpürge Otu Üreticilerinin Sorunları Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri Raporu
 Sakarya İlinde Tarımda Gelişme Stratejileri ve Planlama Raporu
 Sakarya İli Patates Araştırma Raporu
 Küçük İşletmeler Yasası ve Kobi Önlemleri Uygulamasının Değerlendirilmesi Raporu
 Sakarya Ticaret Borsası Swot Analizi Raporu
 Avrupa Birliği ve Yerel Sosyal Aktörler İşbirliği Çalıştay Raporu
 Sakarya Ticaret Borsası Firmalarının Kapasite Kullanım Araştırması
 Tescil Raporları (12/Ay)
Sayfa | 78
ADAPAZARI TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
2006 yılında kurularak aflatoksin analizi ile faaliyet göstermeye başlayan Adapazarı Ticaret Borsası
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, 2008 yılı içerisinde bünyesine Mikrobiyoloji ve Kimyasal Analiz
Laboratuarlarını da ilave ederek gelişme yolunda büyük mesafe kaydetmeyi başarmıştır.
2008 yılı içerisinde yeni açılan bölümler için gerekli personel alımını gerçekleştirerek bu personellerin
Kalite Yönetim Sistemi ve Teknik konularda eğitim almaları, böylece mevcut TSE EN ISO/IEC 17025
Kalite Yönetim Sistemi’ne uygun olarak çalışmalarını yapacak vasıflı ve nitelikli olmaları sağlanmıştır.
2013 yılında da bazı personel değişiklikleri yaşanmış ve Kalite Yönetim Sistemi’nin devamlılığını
sağlamak
amacıyla
bir personel alınmış gerekli oryantasyon eğitimleri tamamlanarak 2014 yılı
içerisinde Kimya Bölüm Teknikeri olarak yetkilendirilmiştir.
Yine Kimya Bölüm Sorumlusu doğum izni nedeni ile 5 Ekim 2013-1 Ekim 2014 tarihleri arasında
yaklaşık bir yıl süre ile izin kullanmış, personel işe başladıktan sonra TS EN ISO/IEC 17025 Standardı
ve Laboratuvar Dokümantasyonu konularında gerekli eğitimleri alarak çalışmalarına devam etmiştir.
Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuarı’nda halen 1 Gıda Mühendisi, 1 Biyolog, 5
Kimyager, 3 Gıda Teknikeri ve 1 Teknik Personel olmak üzere toplam 11 personel görev yapmaktadır.
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 2007 yılında Fındık, Mısır ve Yerfıstığı için
Aflatoksin Analizinde Akredite olan ve uluslararası geçerliliğini kanıtlayan Adapazarı Ticaret Borsası
Özel
Gıda
Kontrol
Laboratuvarı,
2009
yılında
Mikrobiyoloji Laboratuvarında
gerçekleştirilen,
“Salmonella spp. Aranması”, “Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı”, “Toplam Koliform Sayımı”
ve “Toplam Küf Maya Sayımı” analizleri için Akreditasyon çalışmalarını başarı ile tamamlayarak
akreditasyon kapsamını genişletmiştir. 14-15 Nisan 2011 tarihleri arasında Yeniden akredite olmuş ve
2012 yılında 2. Akreditasyonun ilk gözetim denetimini, 2013 Yılında 2. gözetim denetimini, 2014
yılında ise hem 3. Gözetim hem de kapsam genişletme denetimini başarılı bir şekilde geçmiştir.
Sayfa | 79
2009 yılı içerisinde, yaklaşık 133 adet analiz parametresi ile tam teşekküllü, uluslararası düzeyde ve
kalitede hizmet veren bir laboratuar olan Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
kapsam genişletme çalışmalarına 2014 yılında da devam etmiştir.
2014 Yılı içerisinde
Toksin Bölümü için;
-
Tüm Yağlı Kuru Meyveler ve Bunlardan Yapılan Ürünlerde Aflatoksin Analizi
-
Yemde Okratoksin-A Analizi
-
Yemde Aflatoksin-B1 Analizi
Faaliyet kapsamına alınmıştır. Bu analizler aynı zamanda akreditasyon kapsamına da alınmıştır.
Daha önce faaliyet kapsamında bulunan ancak akredite olunmayan
-
Hububatlarda (Buğday) Aflatoksin Analizi
-
Baharatta( kırmızı Biber) Aflatoksin Analizi
diğer
analizler
ile
birlikte
akreditasyon
kapsamına
alınmıştır.
Böylece
Toksin
Bölümünde
gerçekleştirilen tüm analiz grupları için aynı zamanda akreditasyon sağlanmıştır.
Mikrobiyoloji Laboratuvarı İçin ;
Daha önce faaliyet kapsamımızda bulunan ve FDA/BAM Metodu kullanılan tüm analizler için aşağıda
belirtilen ISO Metotlarına geçişi sağlanmış 26 Eylül 2014 tarihinde faaliyet kapsamı , 10 Kasım 2014
tarihinde
ise
akreditasyon kapsamı genişletilerek
hem FDA/BAM hem de ISO
Metotlarında
akreditasyon sağlanmıştır.
- “Tüm Gıdalarda TS ISO/ TS 16649-2 Metoduna Göre E.coli analizi”,
- “Tüm Gıdalarda TS ISO/ TS 16649-3 Metoduna Göre E.coli analizi”,
- “Tüm Gıdalarda TS ISO 4831 Metoduna Göre Koliform Analizi”,
- “Tüm Gıdalarda ve Yemlerde ISO 21528-2 Metoduna Göre Enterobakter Sayımı”,
- “Tüm Gıdalarda TS EN ISO 11290 Metoduna göre Listeria monocytogenes Aranması”,
- “Tüm Gıdalarda TS EN ISO 7932 Metoduna göre Bacillus cereus Sayımı”,
- “Tüm Gıdalarda ve Yemlerde TS EN ISO 6579 Metoduna göre Salmonella spp Analizi”,
- “Tüm Gıdalarda ISO 6888-1 metoduna göre Koagülaz Pozitif Stafilakoklar Analizi”,
- “Tüm Gıdalarda ISO 4833-1 Metoduna göre Aerobik Koloni Sayımı”
Sayfa | 80
-Çevre ve Yüzey Örneklerinde ISO 18593 Metoduna göre Aerobik Koloni Sayımı, Koagülaz
Stafilakoklar
Pozitif
ve Koliform Analizleri 2014 yılında yukarıda belirtilen mikrobiyolojik analizler için
akreditasyon sağlanmıştır.
Kimya bölümü için;
Validasyon çalışmaları tamamlanan
Büyükbaş Hayvan Yemlerinde
-
Rutubet,
-
Toplam Kül,
-
Ham Selüloz,
-
Toplam Yağ Tayini Analizleri ile
-Tüm Gıda Ürünleri ve Büyükbaş Hayvan Yemlerinde Protein Tayini Analizi’
26 Eylül 2014 Tarihi itibari ile faaliyet kapsamımıza alınmıştır. Ayrıca protein tayini analizi için gelen
yoğun talep nedeni ile bu analiz için akreditasyon çalışmaları tamamlanmış ve 10 Kasım 2014 tarihi
itibari ile Kimya Bölümü “Tüm Gıda Ürünleri ve Büyükbaş Hayvan Yemlerinde Protein Tayini Analizi”
için akredite olmuştur.
Böylece daha önce akredite olmayan kimya bölümü için de 2014 yılında
akreditasyon sağlanmıştır.
Gelişim süreci devam eden Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı 2014 yılı içinde
belirlenmiş olan ihtiyaçlarını gidermiştir. Bu anlamda 2014 yılı içerisinde imkânlar dâhilinde;
2014 yılı içerisinde imkânlar dâhilinde;
* Personelin panel, sempozyum ve eğitim programlarına katılımı sağlanmış,
*
2014 Yılı hedefleri arasında bulunan ve kapsam genişletme yapılması için planlanan analizlere ilişkin
çalışmalar tamamlanmış, Faaliyet ve akreditasyon kapsam genişletme işlemi hedeflenenden fazlası ile
gerçekleştirilmiştir.
* Yine Özel istek analizler için 2014 yılında özel fiyat uygulamasına geçilmiş, Analiz Listesi Formu ve
yazılı olarak müşterilere bilgilendirme yapılmıştır.
Sayfa | 81
* 2014 Yılında Aflatoksin Analizi için iki adet yeterlilik testi organize edilmiş ve ilk çevrim 14
katılımcı, 2. çevrim ise 13 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
* 2014 Yılında Kimyasal, toksin ve mikrobiyolojik yem analizleri kapsama ilave edilerek yem sektörüne
hitap edilmeye de başlanmıştır.
* 2014 Yılı içerisinde yem analizlerinde kullanılmak üzere vakumlu etüv temin edilmiştir.
*2014 Yılı içerisinde kimya bölümü için termohygrometreler, güç kaynakları, blenderlar, buzdolabı
alınmış, su tasarrufu sağlamak amacı ile su sirkülatörü temin edilmiştir.
*2014
Yılı
içerisinde
mevcut
bilgisayarlara
lisanslı işletim sistemi kurulmuş,
cihaz bakımları,
kalibrasyonları yaptırılmıştır.
* İş Güvenliği Yasası gereği yangın alarm sistemi ve paratonel yaptırılmış bakımı yaptırılmıştır.
* Kimyasal katı ve sıvı atıkların bertarafı için gerekli çalışmalar yapılmış ve uygun depolama koşulları
sağlanmıştır, bu kimyasalların İZAYDAŞ tarafından imha edilmesi sağlanmıştır.
* Laboratuvarda oluşan toksinli atıklar Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atık İmha Tesisine gönderilerek
imha edilmiştir.
Laboratuvarımızda gerçekleştirilen analiz sayıları incelendiğinde;
2010 yılı içerisinde ise 3154 adet Resmi; 1343 Adet Özel İstek olmak üzere 4497 analiz,
2011 yılında laboratuvarımız 3149 Resmi analiz, 1266 özel istek analiz olmak üzere toplam 4415 adet
analiz,
2012 yılı içerisinde ise 3890 adet Resmi analiz, 2021 adet özel istek olmak üzere 5911 adet analiz,
2013 yılı içerisinde ise 4189 adet Resmi analiz, 1840 adet özel istek olmak üzere 6029 adet analiz
gerçekleştirmiştir.
2014 yılı içerisinde 5396 adet Resmi analiz, 1386 adet özel istek analiz olmak üzere 6782 adet analiz
gerçekleştirilmiştir.
2012 yılı içerisinde müşteri portföyümüzde gerçekleşen büyük değişim, 2013 yılı içeresinde de devam
etmiş farklı sektörlerden yeni firmalarımız laboratuvarımız ile çalışmaya başlamıştır. Bu sektörler
Sayfa | 82
arasında, özellikle süt firmaları, et firmaları, tahıl işleyen firmalar ve fındık işletmeleri yer almaktadır.
2008 yılında 36 olan müşteri sayımız, 2009 yılında 55’e, 2010 Yılında 79’a, 2011 yılında ise 121’e,
2012
yılında ise 142’ye yükselmiştir.
Laboratuvarımızın 2013 yılında organize etmiş olduğu
“Aflatoksin Analizi Yeterlilik Testi” nedeni ile faklı 46 farklı laboratuvar da analiz hizmeti almadıkları
halde
müşterimiz arasına
girmiştir.
Böylece müşteri sayımız 199’a,
2014
yılında ise 246’ya
yükselmiştir.
2014 yılında laboratuvarımızın yapmış olduğu önemli çalışmalardan birisi de 2011 yılında “Türkiye’de
Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi” tarafından başlatılan Aflatoksin Analizi yeterlilik Testinin
proje desteği olmadan laboratuvarımızca gerçekleştirilmesidir. 2013 ve 2014 yıllarında ikişer Aflatoksin
Analizi için iki adet Ulusal Yeterlilik Testi organize edilmiştir.
2014 yılında;
12 Mart- 25 Nisan 2014 tarihleri arasında “ATB-TA-005: Fındık Füresinde Aflatoksin Analizi Yeterlilik
Testi” 14 katılımcı ile ;
24 Eylül- 6 Kasım 2014 tarihleri arasında “ATB-TA-008: Fındık Füresinde Aflatoksin Analizi Yeterlilik
Testi” ise 13 katılımcı ile düzenlenmiş ve raporları yayınlanmıştır.
Bu çalışma laboratuvarımız açısından son derece önemli bir gelişme olmuştur. Proje kapsamında
başlamış
olduğu
görevini
devam
ettiren
2
laboratuvardan
biri
durumundadır.
2013
yılında
katılımcılardan gelen talepler doğrultusunda laboratuvarımız 2014 Yılı Çevrim Programını hazırlamış,
yer fıstığı ve mısır için de çevrim düzenlemeyi planlayarak tüm laboratuvarlara duyurmuştur. Ancak
2014 yılında mısır ve yerfıstığı numunelerinde Aflatoksin Analizi Yeterlilik Testi için yeterli katılımcı
olmaması nedeni ile bu testler düzenlenememiştir. 2015 yılı için de yine bu matriksler çevrim
programına alınmış,
düzenlenecektir.
yeterli katılımcı olması durumunda mısır ve yerfıstığı için de bu testler
Yapılan
bu
çalışma
ile
laboratuvarımız özellikle
Aflatoksin Analizi konusunda
TÜRKAK, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TOBB ve UDDER ve bu analizi gerçekleştiren
laboratuvarlar tarafından tanınan oldukça önemli bir laboratuvar konumuna gelmiştir.
Sayfa | 83
Sayfa | 84
Sayfa | 85
Sayfa | 86
SAKARYA TİCARET BORSASI CANLI HAYVAN BORSASI
İlimiz coğrafi yapı ve iklim yapısı olarak tarım ve hayvancılığa uygun bir şehirdir. Tarıma elverişli
toprakların bulunması ve bu topraklardan hayvancılık hammaddelerinin karşılanması hayvancılığı ön
plana çıkarmaktadır. Bu duruma kurban döneminde geçiş yolları üzerinde bulunması da eklenince
hayvan potansiyeli yüksek bir il karşımıza çıkmaktadır. Bu potansiyel ise ister istemez bir Pazar ihtiyacı
doğurmaktadır. Sakarya Ticaret Borsası bu ihtiyacın farkına varmış ve 2007 yılında Sakarya Büyükşehir
Belediyesi ve Sakarya Valiliği ile 3 lü protokol imzalayarak Sakarya Ticaret Borsası hayvan park ve
Pazar Yeri için ilk adımlar atılmıştır.2009 yılı ocak ayında proje çalışmalarına başlanarak %50 si
tamamlanan hayvan park ve Pazar yerimiz başta Sakarya olmak üzere Kocaeli, Düzce, Bolu, Bilecik,
Zonguldak, Bursa gibi çevre illerden gelen alıcı ve satıcılara hizmet vermeye başlamıştır.
Sakarya ticaret borsası hayvan park ve Pazar yeri Tarım bakanlığının çıkarmış olduğu yönetmelikler ve
yayınlamış olduğu genelgeler doğrultusunda yapılmıştır. Pazarımızda 36 adet kapalı büyükbaş hayvan
padoğu 12 adet küçükbaş hayvan padoğu bulunmaktadır. Ayrıca büyükbaş hayvanları sıralı bağlamak
için kapalı ve açık alanda bağlama demirleri bulunmaktadır. Bu yapısıyla pazarımız 1200 büyükbaş ve
600 küçükbaş hayvanı barındırma kapasitesiyle hizmet vermektedir.20 adet aracın aynı anda indirme
veya
bindirme
yapmasına
olanak
sağlayan
geniş
rampası sayesinde
alıcı ve
satıcılar sıkıntı
yaşamamaktadırlar. Pazarımız içerisinde yönetmeliğe uygun olarak yapılan bir adet karantina ahırı,
gübre çukuru bulunmaktadır. Misafirlerimizin günlük olarak yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabileceği
bir kahvehane ve lokanta bulunmaktadır. Yine sosyal tesisimiz içinde gelen misafirlerimizin ibadetlerini
rahatça yapabilmeleri için geniş bir mescit mevcuttur. Hayvan satış devir işlemlerinin yapıldığı sorumlu
veteriner hekim odası da sosyal tesisler içerisindedir.
Sayfa | 87
Hayvan sayısı bakımından yoğun olan pazarımızda araçların düzenli bir şekilde park edebileceği 300
araçlık otopark bulunmaktadır. Sakarya Ticaret Borsası Hayvan Park ve Pazar yerini diğer pazarlardan
ayıran en önemli unsur Sakarya Ticaret Borsası’nın hayata geçirdiği hayvancılıkta gerçek fiyat
projesidir. Bu proje kapsamında pazarımız içerisine 1400 metrekarelik müzayede salonu kurulmuş olup
2013 yılı itibariyle pazarımıza gelen hayvanlar müzayede salonunda açık artırma usulü satılacaklardır.
Bu değer pazarımızı ülkenin sayılı pazarları arasına koymaktadır. Pazarımız güvenlik konusunda
oldukça korunaklıdır. Pazarımızın etrafı iki metre yüksekliğinde ve üzerinde jilet tel bulunan çit ile
kapalıdır. Pazarımızda 3 güvenlik görevlik görevlisi çalışmakta ve 24 saat vardiyalı olarak pazarda
görev yapmaktadır. Ayrıca müzayede binası haricinde 19 adet dış güvenlik kamerası ile pazarın içi ve
dışı 24 saat kayıt altına alınmaktadır.
ÇALIŞMA ŞEKLİ
Hayvan pazarı Perşembe ve Pazar olmak üzere haftanın 2 günü kurulmaktadır. Pazarımızın kapıları
sabah saat 05.00’da açılır. Pazara gelen tüm hayvanlar içeri alınmadan önce gerekli evraklarla
getirilmesi ve Türkvet veteriner bilgi sistemi üzerinden nâkilinin yapılıp
yapılmaması yönünden
incelenir. Tüm satış işlemleri alıcı ve satıcılara kolaylık sağlaması açısından idare amirlik tarafından ve
görevli Tarım ilçe personeli tarafından pazarın olduğu gün, Pazar içerisinde yapılmaktadır. Gerekli
şartları sağlayan hayvanları taşıyan araçlar dezenfeksiyon tünelinden geçirilerek içeri alınır. İçeri alınan
araçlar
indirme
rampalarına
sevk
edilir
evraklarının doğruluğu kontrol edilir.
ve
araçlardan
indirilirken
görevli personel tarafından
Sorumlu veteriner hekim tarafından dış bakı muayeneleri
yapılmaktadır. Hastalıktan şüpheli hayvan tespiti halinde hayvan derhal karantina ahırına alınarak
gerekli birimlere haber verilir. Bu kontrollerden sonra hayvanlar satışa sunulmak üzere büyükbaş ve
küçükbaş padoklara konulur.
Gebe hayvanların kesilmemesi, hayvanların gebelik aylarının tespit edilmesi açısından talep edilmesi
halinde dişi hayvanlara ultrason ile gebelik muayenesi yapılmaktadır.
Pazarın dağılmasını takiben temizlik işlemlerine başlanır. Kaba gübre toplanarak gübre çukuruna atılır.
Kaba gübre temizliği bittikten sonra pazar zemini basınçlı su ile yıkanır. Temizlik işlemleri bittikten
sonra dezenfeksiyon yapılarak pazar mikroplardan arındırılarak hijyenik bir ortam oluşturulur.
Sayfa | 88
KURBAN DÖNEMİ ÇALISMALARI
Kurban döneminde Borsa ilgili tüm kurumlar ile işbirliği içinde çalışmaları yürütmektedir. Hayvan Zabıtası
Komisyonunca alınan karar gereği borsa hayvan pazarı dışında başka bir yerde kurban pazarı
kurulamayacağı gibi hiçbir surette şehir merkezinde kurbanlık satısına izin verilmez. Şehir merkezinde
yapılan tüm kurbanlık satışları hayvan pazarında gerçekleşmektedir.
Hal böyle olunca borsamız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için her türlü önlemi almakta ve
yürütmektedir.
Kurban döneminde 35-40 bin civarında küçükbaş, 2.000 civarında büyükbaş hayvan alım satım için pazara
gelmektedir. Bu nedenle kurbanlıkların sağlıklı bir ortamda alınıp satılması, alıcı ve satıcıların huzur ve
güven içerisinde alım satım yapmaları ve sağlıklı bir kurbanlık almaları sağlanmıştır.
Satıcılar getirmiş oldukları kurbanlıklarını kurban dönemi için kiraladıkları padoklarda satışa sunarlar. Her
padokta satıcının nereden geldiği, hayvanların menşei, sağlık raporu ve satıcının adres ve telefon bilgileri
yer alır. Hayvanlar satışa sunulmadan önce veteriner hekim kontrolünden geçirilirler.
Pazar sabah 8 de baslar aksam saatlerinde sona erer. Satışların bittiği anons edilir ve bu saatten sonra
güvenlik amacıyla hayvan çıkışlarına izin verilmez. Hayvanları güvencede olan satıcılar alış veriş yada
gezmek için pazardan istedikleri zaman ayrılabilirler. Tüm gece boyunca güvenlik önlemleri alınmıştır.
Satışların o gün için sona ermesiyle birlikte gün boyunca sokaklarda devam eden temizlik işlemleri
padoklara kaydırılır ve gerekli ilaçlamalar yapılır.
Kurbanlık almaya gelen vatandaşların huzur ve güven içinde sağlıklı bir kurbanlık almaları da sağlanmıştır.
Pazar içine yeteri kadar anlaşmalı nakliyeci alınır. Bu nakliyecilerin sıra numaraları ön camlarında yazılıdır.
Tüm kayıtları sıra numaralarına göre borsada mevcuttur. Bu uygulama ile, kurbanlık alanların
kurbanlıklarının sorunsuz bir şekilde adreslerine teslim edilmektedir.
Büyükbaş hayvan alanlar, isterlerse kurbanlıklarını götürecekleri güne kadar borsada bakımını
sağlatabilirler. Pazara getirilen dişi düvelere ultrason cihazları ile gebelik kontrolü yapılmakta sonra satış
izni verilmektedir. Kurban amaçlı satısı yapılan büyükbaş hayvanlar internet üzerinden Tarım Bakanlığı
Türkvet kayıt sisteminden derhal düşülmektedir.
Pazarda bulunan sosyal tesisler pazara gelenlerin her türlü ihtiyacını karşılayacak niteliktedir.
Pazar yerinin sürekli olarak güvenlik kameraları ile korunması, satışa sunulan hayvanların sağlık
kontrolünden geçirilmesi, satıcıların ve nakliyecilerin kayıt altında bulunması kısacası pazarın kontrol
altında bulundurulması hırsızlık dolandırıcılık gibi birçok olayları da en aza indirmiştir.
Özetle; alım satımların yalnızca Pazar yerinde yapılması ve gerek alıcılara gerekse satıcılara ihtiyaç
duydukları her türlü hizmetin en iyi şekilde verilmesi kurban dönemlerinde yaşanılan kötü görüntüleri
ortadan kaldırmış, yerine halkımızın layık olduğu ve özlediği Pazar görüntülerini getirmiştir.
Sayfa | 89
2014 yılında 38.400 adet hayvan girişi olmuştur. 2014 yılında aylık ortalama hayvan girişi 3.200 adet
2014 yılında haftalık hayvan girişi ortalaması 800 adettir.
HAYVAN PAZARI CANLI HAYVAN İSTATİSTİKLERİ
Tür
Pazara Giriş Yapan
Raporlu
Menşeli
Toplam Satışı Olan
Buzağı-Dana
23.210
1.110
22.100
21.200
Düve –İnek
8.550
340
8.210
8.000
Tosun-Boğa
2.460
230
2.230
2.200
Koyun
2.530
250
2.280
1.550
Keçi
250
0
250
250
Kuzu-Toklu
550
0
550
550
Manda-Malak
850
0
850
800
Sayfa | 90
Download

2014 Yönetim Kurulu Toplantısı Karşılaştırma