PREFABRIK BETON KÖK BINASı
METAL MUHAFAZALI MODÜLER HÜCRELER
YERLEŞIM PLANI
10260
mm
)
ıÇ IHTIYAÇ
KESlcıLI
KESlcıLI
GERILIM
KESICILI
GERILIM
ÇıKıŞ
GıRış
TRAFa
ÇıKıŞ HOCRESl
HOCRESI
HOCRESI
TRAFO HOCRESI
KEslelLI BAM BAGlAMA
jKUBLAJ)
HOCRESI
KESlclU
ÇıKıŞ HOCRESI-2
GERILIM
TRAFO
KESlclLl
GIR!Ş HOCREs1.2
KESICILI
ÇıKıŞ HOCRESI.2
HOCRESI
HOCREsı
E
E
8
<o
<'l
'",",m
'_m
'_m
'",",m
'_m
'_m
'",",m
'_m
'_m
1 "I
500çe
k
YERLEŞiM PLANI
PKN-6 (1 no.lu direk)
3x(1ıc95ft6) mm2
x\?e kablo
YAPıLMAsı
LANLANA
ÖKBINAS
MEVCUT
KÖKBINAsı
3x(1ıc240) mm2
x \?e kablo
71 no.lu
direk
l'Şlklar1-2eoh
lşıklar1-2eoh
N10 PIGEON
Adi ayıneıli direk
1
200 ölçek
TEK HAT şEMASı
....
GEIl'U",TRolFG~ı
~VDC
~
""
,~
•••
=
••
••
:.:~
IŞIKl
R
1 IŞI
",.,..ht
••
DIREOI
••
(k!S
HARICI TIP
TOPRAKlı
AYIRICI
3,M KY 12.~ KA
630A
,....II.0
••
''"')
tM.5 "'2)/QJ /v3) ..,..,.
&tV,.
GIR
••
ş-ı
ÇıK
ş-ı
3S ItV 10 KA s-.on
p ••• llldrdl •• ~monIlJ'
30 METRE k.bkı
Sm
~
-
Lı.
~
IIIOV,.
N.10 PIOEON
R2
41J••
•••
6,...
""V~
"k'
6•••
""V~
3'lcY~
l'lc~
KO$KE4)((1~O
KAaLOILE~
Il'I'lI2)XLPE
WYCVf cılll:I!G U(1l1.H" •••••
IlAkO LU! ii~ NIlCAK
2~lJ"I!
YIRICI DIRECINDEN
KE4X(l~OIl'l'll2}XLPE
aLoILE~
41J"II~,b-o
20 METRE klbIo
Sm.
N-lO PlOEON
TEDAŞ
71
DEVRE
ışıKLAR
NOLU ÇiFT
DIREOI
HARICITIp
TOPRAKlı
AYIRICI
34,0 KY 12,0 KA
3SKV1OKASlIIlcorı
flıdr di"o- monttJ.
p •••
3SKV10MSllkOll
p'''IIIdrll ••oe monttJı
3UV 10 KAS.".
p ••• fııdr diltoı manttJı
630A
HATTı
2S M
RE k.blo
PKN-6 (1 no.lu direk)
30M
TRE
PKN-6 (1 no.lU direk)
ELEKTRİK OG/OG TRAFO MERKEZİ
~~~~~\
\
ı
i
?ROJEADI
ÖLÇEK
ELİ SOMA KARANLIKDERE KÖK
BİNASI YERİ DEGİşME VE
YENİLEME İşİ PROJESİ
PAFTA ADI
PAFTANO
.Vv'
'vtJı<JJu'
'''''''''''.1\
I~'" kı\nl,((l
'CM\\m!~3=
"••ı,!"""lk.
.~,._..<--~=~::/{\"'
..~,~o._~
TEK HAT şEMASı
.~,
•••••.•• -'OHDCRfIl-l
[...L...ı
L~\
D.A
36kV,
~i~:
SI"6 K,
36kV
\
12:5006.
16ko6.
D
2 '"
0-300/5c\,O,S-l
1'\(:5-n>lO
1.
IA-'''
.j-x:
R1
IŞI
(34.5
800""-
DIREGl
"'C \.-\1
1250A
16kA
St6 1(,
36kV
"l >250.
50~t,g~£:;
t.<-JI~~~
sn;
SF6
ı"ıı/mı
~
iy])
1<,
36kV
1250,6,
K
36kV
125006.
16ko6.
"kA
J- .-(,..:i.,lS50-aOO/5-
1001,.,
ıSVA
(,01,1 ••••
(l4.:!
/ ••.])/(0.1
ı,,])
AOI Y1RtCtLt
34,5 KV 12,5 KA
630A
n(5-M)1
dlr~ıı
15VA
t-0-I
t-0-I
('01,1,,"
Çı IŞ-2
montııjh
'N
30 METRE kablo
KOşKE
31«1)(240
mm2)XlPE
MEVCUT
OIREO
KABLO ILE BAG
]X(IX95116
mm2)XLPE
NACAK
MEVCUT
OIREG
KABLOlle
BAG
KABLO LLE BAOlANACAK
~eQO\I.bıoO
"Sm.
N-10 pJGEON
TEDAŞ 71 NOLU çiFT
DEVRE IŞıKLAR HATTı
DiRE()1
ADI AYIRICILI
34,5 KY 12,5 KA
530A
20 METRE kablo
36 KY 10 KASIIikon
pıınılOOr
dlf8!]8
montajl,
36 KV 10 KA Sııılten
parafudrdlr~9 monlııjlı
36 KV 10 KA Sillkoıı
pıırafudr dir&Qtı rnontajlı
1Pıp.~lt
28 ME RE kablo
PKN-6
(11lO.lu direk)
30 M TRE
PKN-6 (1 no.lu direk)
100lM
ıSVA
36 KY 10 KA Silikon
parııludr
Sm.
ÇıK Ş-l
16kA
cIoO.5-1
do'
GIR Ş-l
K.
36kV
1250A
n(5-1'\)1
1001,.,
~
$,6
0-300/5cl'O,5-1
VJ,
Hl"'ll""~
411
D.A
36kV
1;1-1
N.10 PIGEON
R2
~.....
~
~
IŞIK
1250,6,
16ko6.
n<5-n)1
lSVA
'yJH?ZO
do'
36kV
1250,6,
16ko6.
100In
(34.5
D.A\
D.A
36k
$00:-
••.• 1'1"••
Download

2015-496 PROJE