Zafer
(
r;l,t
I .1.
l?i
1.,.
tlr't:l;:lrrnt li,i,!,i',rl,
Ek‐
1:2015 Ylll Pr(le Tck!ifCagnlan ilan Metni
ToC.ZAFER KALKINMA AJANSI
2015 YILI PROJE TEKLIF cAё RILARIILAN METNI
AiansimlZ、 19 subat 2015 tarihi lづ banyla 2015 YllI Prtte Teklif CattHlarl kapsaminda toplam
bu"csi 30 MilyOn TL olan iki yeni mali destek programl ilan etmi゛ tir.Programlarin son basvuru
zamanil ebktronik o■ amda prae ba,vuruttHnin yaplhnatt iφ n 3 Maps 2015 saat 23:59;pttdC五 n
村anS'a teslimi 19inse 8 Mayls 2015 saat 18:00 olup ba,vuru rehbe‖ e面 ‖e bilgilendil“ le ve c慧 資im
toplan"lannin takvimに 五ne ttans internet sれ cshden da,lhЫ lir.
Ozel sekttrc yё nelik hazュ rlanan Sanayide Rekabetcilttin Gdistirilmesi Mali Destek Programl
わり ″ 々
諄
(SARED kapsamlnda″ ′
〃′な々′
″ι
ル″わ″ ′
ノ
〃ノθルα々″aυ 微 33胸 Jgg.sノ ″
f″ 力oな ′
`θ
力
ηα麟′ sα″cソ なメ
'ル ″
η
″
し ,た わ
rtp″
ス
■
9Bノ
加
κた
g″ ″
α
ゎ
θ
′
″
″ α″
′ノα沼たBo4r.″ メ
80Sた
η
'″
`′
s力 rttr″ ルわ′
レ
vι dし ″gF′ ′θわ
″θ 巌
“
hibc dattitilacaktir.
`″
`″
″′
″θ ttrた パ クまた7″ 鰐 rama,lanmakta olup 20 MilyOn TL
F′ なノ
“
SAREP'in hedeF kitiesi imalat sanayisinde faaliyet gё steren KOBlller Olup SAREP kapsaminda
asattldaki
ёnceliklere yOnelik pr● e
geli,ti百
11■
esi beklenrncktedir:
1) ihracat potansiycli bulunan veya ithal ikamesi Olabilecek yeni uriinlerin urctilincsi ya da
mevcut tiriinlerde katma degerin artirilmasina yonelik Olarak Ar―
yurttt畿
Ge
ねaliyetlcrinin
lmesil islctmelerin Ar‐ Ge kapasitcsinin aririlmasl
2)Yeni薔 滝nic画 n
yё nelik
ttretilmesi,mcvcut urunlerde katma detterin Veya 9e,Llilittin artirilmattna
olarak urttn ya da uretim sureci yenilikle面
(inOvasyon)yapllmasi
3)Islctmelcrin ulusiattrasila,ttna ve markala,ma dttzeyleバ
nin atilHilnaslna yё nclik olarak irun
ve ure」 lll sttre,lerinde kalite standardizasyOnun saこ laninasI; pazarlatlla kapasite ve
kabiliyetlerinin gelistirilmesi
KOЫ mm6na gtte ttmentt d錮 厖 К
よ
驚∬鮮1驚
聰肝:e露 驚1患 導 篭
a而
i鷺
Destek Miktan(TL)
Eq Finansman
(TL)
Proje Biitgesi (TL)
)ktcdir:
MIKItO
KttctK
lsLETME
IsLETⅣEE
Asgari
Azami
30
50
25.000
450.000
25.000
50.000
ORTA OLcEKLi
lsLETME
Azami
Asgari
Azami
50
20
40
50.000
500.000
60.000
550.000
1.050.000
50.000
1`500.000
90.000
2.200.000
1.500,000
100.000
2.000.000
150.000
2.750.000
Asgari
ぐ′
つ4
Destek Oranr (7o)
:1ば
1/2
憮
蘊轟
Kar amacl gutmeyen kurum ve kurulu,lara yё nelik hazlrianan Sosyal Kalklnma ve Beseri
Celisme Aityapl Mali Destek ProgramI(SOBEP)kapSal■ inda ise 刀 ?33 Bめ JgasF執 ノ′
y'4加 Sθ ッ θιわ れθ″清
yα ,α
か′
′
ガ v62 bθ ,62F′ Sθ ″閣α″ ∫滋′ αrr′ ″溜αた s夕 rθ め を 3δ ′
夕′
た グ滋 リ メ
"α
rtr s導腎 Q“ た αltソapr′ ″ ′″ θルダ″ 夕Jrl“ r amaヴ anmatta dup 10 Miけ on TL Mbe
あ ″む ″″″″
`物
da意 菫llacaktlr.
SOI〕 EP'in
hedef kitlesi kamu kurulnlarl, belediycler, ‖ ёzel idarcler, odalar, borsalar, birlikler,
organize sanayi bё lgelcri,sivil topluln kurulu§ lari vb.kar amacn gntmtten kurum ve kurulusiar
olup SOBEP kapsamlnda a§
aこ ldaki
ёnceliklere
yё nelik pttc gelisti“
imcsi beklenmektedir
l)Kent merkezlerinde sosyal ve kthurel ya§ amin canlandirllmasi ve kcnt cazibesinin
artirllmasl aFnaClyla kent dokusu ile tlyurnlu olacak,ekilde donatilarin tesis edillllcsi
2)Dezavantain gruplann sosyJ Hzmcttre e轟 ゛mhi Ve sosyockonomik ya,ama
entegrasyonunu kolayla,tiricl altyapllarin tesis ed‖
3)Yerelde ёnem arz eden sckめ rierde
nitclikli l゛
mesi
gucu yetiメ irilmesi amactyla uygulamall
mcsleki ve teknik egitiine yonclik alty,pllarin tesis edilmesi
SOBEP kapsaminda proiCnin uygulanaca色 l danin gdi§
mi§ lik duzcyine gё
re belirlenmi,olan azami
ve asga活 destek limitlen a,attldaki tabloda gOsterilmektedir:
oUznv-z
ilqnlnn
Asgari
Azami
Asgari
Azami
70
Asgari
Azami
′
60
てフ
ヽ4
つ4
Dcstek Onnl(%)
nUzrv-s il,qsr,nn
,
ilcrl,Bn
く0
う乙
DUzEY-t
Destek Miktarl(TL)
180,000
1.020.000
140.000
910.000
75,000
600.000
(TL)
120,000
3.060.000
60.000
2.730.000
25,000
1.800.000
300.000
4.080.000
200.000
3.640.000
100,000
2.400.000
Eg Finansman
Proje Biitgesi (TL)
3a,mak91,BOIVadin,│
caゝ Dazk:日
1lseler
,Dinat.
Afyonkarahisar Merkez, Emirda意
,IscehiSar,
K0tahya Merkez, Ugak
Sandlk11,Emet,Gediz,
Merkez, $ehzadeler,
SimavB Ahmetli,
Yunusemre, Akhisar,
Salihli, Turgutlu.
Tavqanh
Sarigё l,Saruhan11,
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
ToCoZAFER KALKINMA AJANSI
iRTiBAT
y,視
慧 │:RI辞 l誌 I胤
suhut,Ahmtas,AJanapa,
CaVdarhisar,Dolnani9,
Duiniupinar,llisarclk,
Ala,chir,Gё lmarmara,
Pazarlar,saphane,Demirci,
KIrkatta9,Kula,
Gё rdes,Kё pruba,1,selendi,
Soma,3anaz
:響 現 場 号;F牙 割覧
Faks:02742717763
Bayrat,cobanla亀 Evcileニ
HOcalaL ihsaniye,Klzl16rcn,
Sinanpasa,Suitandaこ 1,
,186
′/aた「.()1.Ц :t
E‐ Posta:り 、卜々
Web:IItlDノ 、■■ヱュ
tr=塑 ■11
2/2
Esmc,KarahaHl,Sivasil,
Ulubey
Download

2015 Yılı Proje Teklif Çağrıları İlan Metni