17/03/2015
Sayr : 3 1514383/6012900745
Konu:10 l -5-20 I 9 Strate'jik Plan
Semineri
MUDURLUGUNE
ULUS
ilgi :a)26/05/2006 tanhli Kamu idarelerindc Strateilk Planlamaya ili,kin Usul ve Esaslar
Hakkindaki Yё netmelik
b)Mi‖ li EEitim Bakan11言 l Strateii Gelistilllle Daircsi Ba,kanllttinin 16/09/2013 tarihli
66968699/60204/2498734 saylll yazlsl.
C)il Milli EEitilη
BilindiЁ i
Mudu‖ u色 ピnun 16/03/2015 ta面 h vc 774/2882600 saylll yazlsl.
3ibi l1/119c Milli EEitiln Mudurlukleri llc Oku1/Kurumlarin 2015-2019 Stratalk
kin bilg‖ endirmc
plan hazlriallla siireci dcvam ctinektedir. Bu sure9te kurulnlarl planlamaya Hi§
g6rc宙 Bakan11二 inllZ taranndan ll MEM Strateilk Planlama Koordinasyon Ekibine venlmi,tir.Ekip
taranndan yazlmlz ekinde yer alan planlama doErultusunda cttitimler ve面
lecektir.
Buna gё re yazlmlz ckinde ycr alan(EK-1)planlama doErultusunda(katlhm zorunlu)
okul/kurullnunuz da gё rcvli ldarcci vc
ait
b‖
g‖ crin
(EK‐ 2
[email protected]`う 。
■θ′″
Fornl)
adrcsinc c―
ёЁretinenlere gerekli duyurunun yapllarak, katllacak olanlara
dOldurularak
17.03.2015 Sall giinu
mesai bitirnine
kadar
mail atilmasl ve Mudu‖ uttumuze resmi yazl ile bildinlmesi
hususunda;
Bilgi ve gerettini面 Ca ede面 m.
Ozan BAs
Miidur a.
Sube Muduru
GIJve∩ ‖Elekt「 0「 lik
「
蹴寒
171.ソ 」
ゝ:ilcr町。
ga剛 oAほ )
臥0.m
_I`
u:n okul ve Kurum Mududukle面
ne
/場
i:knur cETIN
Sef
Download

臥0.m /場