Download

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 1/2011, ktorým sa