KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNE
YÖNELİK TEŞVİKLER
_________________________İSTANBUL TİCARET ODASI_________________________
KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU ÇERÇEVESİNDE
SAĞLANAN AVANTAJLAR

Taşınmaz Mal Tahsisi:
Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz mallar kültür
yatırımları ve girişimlerine tahsis edilmektedir.

Gelir Vergisi Stopajı İndirimi:
Kanun kapsamında belge almış kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin,
ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli
yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir
vergisine yönelik olarak, yatırım aşamasında 3 yılı aşmamak kaydıyla % 50, işletme
aşamasında ise 7 yılı aşmamak kaydıyla % 25 oranında indirim yapılmaktadır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi İndirimi:
Kanun kapsamında belge almış kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin,
ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli
yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin, prime esas kazançları üzerinden
hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında 3 yılı aşmamak
şartıyla %50'si, işletme aşamasında ise 7 yılı aşmamak şartıyla% 25'i Hazine tarafından
karşılanmaktadır.

Su Bedeli İndirimi ve Enerji Desteği:
Kültür yatırımları ve girişimlerinde su ücretleri için, yatırım ve girişimin bulunduğu yörede
uygulanan tarifelerden en düşüğü uygulanmaktadır.
Ayrıca sözkonusu yatırımlar ile girişimlerin elektrik enerjisi ve doğalgaz giderlerinin
%20’si, 5 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Yabancı Uzman Personel ve Sanatçı Çalıştırabilme:
Kanun kapsamında belgelendirilmiş yatırımlar ile girişimlerde, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı'nca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatçılar çalıştırılabilir.
Ancak bu şekilde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin %10'unu
geçemez. Bu oran Bakanlıkça %20'ye kadar artırılabilmektedir. Sözkonusu personel,
işletmenin faaliyete geçiş tarihinin 3 ay öncesinden itibaren çalışmaya başlayabilir.

Haftasonu ve Resmi Tatillerde Faaliyette Bulunabilme
Belgeli girişimler ile belge kapsamındaki diğer birimler, belgede belirlenen çalışma süresi
içinde hafta sonu ve resmi tatillerde de faaliyetlerine devam edebilirler.
______________________________REKABETİ GELİŞTİRME_____________________
2
Download

Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Yönelik Teşvikler