+92-312-286-47-5s
22/64/2gZB IBiA9
W
STRAIEJI GEL,
PAGE Z7/b1.
DA. BSK.
T.C.
YIJKSEKOdRETiM KIJRI,'LU BA$KANLIdI
Sayr 75850160-312
_ 131
Konu: 6529 Sayrl Kanun 29 Madde
"'
"-
iiilililif, illillilfiifllii.'
tlgi:
19.01 .20l 5
tarih v e 15850160-312-2561 sa;rlt yazt mz'
yayrmlanan
Bilindif,i rizere 26 Kasrm 2014 tadh ve 29187 sayrh Mt'lkerrer Resmi Cazetede
Tnrkiy; Saghk Erstittileri BslkaflltBt Kurulmssr ile Bazl Kanun ve Kanun Hiikmiilde
ile 2547
KararnamelJrde Deligiklik Yaprlmasrna Dait 6569 Sayrlr Kanunun 29 uncu maddesi
l9l11/2014"(DeEilik:
Sayrlt Kanunun 46 r-ncr maddesinde defigiklik yaprlmrg g beudinde
yrlhk
656919 rrld.) Diploma ptogramla nrn h&zrrlk srnrfi egitimi h3rig olmak ilzere, iki
(ijg'etim
harig)
bu
programlarr
onlisans ve iort, L"9 t. at,l,tttt lisans programlanndan (s9
6n86rulen katkt payl ya da
sr.ireler sonunda mezun olamayan dErencilerden, ilSili donem iQin
ogr"ni, ,i"r"tinin y-r slra bu maddenin (c) fikasrna 86te hesaplanan.kedi -baqrna ddenecek
baSrna kath payt
ku:tkr payr veya ogienim iicreti; dersin shnaca$ donem igirt belirlenentredi
,"v" lf*"i. ucletinin yuzde elli fazlasr ile hesaplanarak alntr' Qift aoa dal programrnda
bir yl sonuoda bu
tay,tt, itan olrencilerden ise diploma prograornln dlrenim silresi.ve ilave
,udd" hukumle,in" gdre kalkr payl veya d8renim ilcreti slmrr'" hiikmii yer Elnustrr'
ge9€n madd€nin 2014-2015 egitim
llgiyazrmrz ile de sdz konusu kanun hiikmti gereBince adr
ofraim yrh
bahar doneminden itibaren uygulaamasr
gereki[i bilditilmitti
gahgma
i)igkin ya;anan srkmtllat ii"€rine Balbakanhk nezdinde bir
ulcu
init"t,t*,S otauEunaan yiiksekdgretim kuum'lanman 2547 sayrh Kanunun 29
rnJaa*;; '1;;;"0, uyairnca 1'tirutulecek illemlerini $ubat aymn sonuna kadar ertelemelc'i
hususunda gereEini rics e.derim.
Kamuoln-rnda konuya
Prof Dr. M. A. Yekta SARAC
Baskan
DA6ITIM
Devlet Universitelerine,
Unlv.Bltel.r M.h.
Tel.aon : (03t2)
epo6t!
:
t500. Ctd. No:l 0653t
F.k:
Bilk.lr /ANKAR^
(0312)
AFtrol, Eilsl lgln irtib.l:
El.hrcl|t.{*: m.Yokaot.rr
-'
Download

"v" lf*"i. ucletinin yuzde elli fazlasr ile hesaplanarak alntr` Qift aoa dal