Turkish
Elektrik Sa©layıcı Íirketi seçmeye
ilißkin tüm bilgiler.
Adım adım izlenecek bir rehber.
Office of the Regulator-General, Victoria
¥çindekiler:
Seçme yetkisi
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Elektrik enerjisi size nasıl ulaßtırılır
........................................................................................................................................................................................................
3
.........................................................................................................................................................................................................................
3
.........................................................................................................................................................................................................................................................
4
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4
Satıß ve da©ıtım arasındaki fark
De©ißikliklerin yararları
Seçenekleriniz
3
Kirada oturuyorsanız
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Íu anda yapılması gerekenler
.................................................................................................................................................................................................................................
Gözönünde bulundurulması gereken konular
4
............................................................................................................................................................
5
.........................................................................................................................................................................................
5
........................................................................................................................................................................................................................
6
Abonelerin korunması sürdürülecektir
Yeni bir sayaç gerekmeyecektir
4
Di©er abonelerle birlikte ya da bir komisyoncu
aracılı©ıyla elektrik satın alabilirsiniz
7
Bundan sonraki aßamalarda neler olacak?
...........................................................................................................................................................................
7
...............................................................................................................................................................................................................................................................
7
......................................................................................................................................................................................................................................................................
7
...............................................................................................................................................................................................
Ayrıntılı bilgi edinmek
Genel Denetim Ofisi
Di©er kuruluß ve kurumlar, ve rolleri
................................................................................................................................................................................................
8
2
Seçme yetkisi
Victoria’da elektrik endüstrisi de©ißmektedir. Satıßta
rekabet Victoria’da konut ve ißyerlerinin elektrik enerjisi
sa©layacak ßirketi seçebilmeleri anlamına gelmektedir.
Bu kitapçık elektrik enerjisi piyasasının faaliyet
ßekli ve seçiminizi nasıl yapabilece©iniz konusunda bazı
bilgiler sunmaktadır.
Aßa©ıdaki ßema elektrik endüstrisinin nasıl
çalıßtı©ını göstermektedir.
Elektrik enerjisi size nasıl ulaßtırılır
2002 yılının baßından itibaren Victoria’da elektrik
enerjisi satıß yetkisine sahip bir grup ticari müessese
arasından bir elektrik ßirketi seçebileceksiniz. Bu
ßirketlerin karma bir sahiplik yapısı vardır; bazıları resmi
olarak di©er eyalet hükümetlerine ve bazıları da
Avustralyalı ya da yabancı özel yatırımcılara aittir.
Tüm elektrik sa©layıcı ßirketlere yetki belgeleri
Genel Denetim Ofisi (Office of the Regulator-General)
tarafından verilmektedir. Bu ßirketler teknik ve mali
kapasitelerine ilißkin belirli kriterleri karßılamak
zorundadırlar. Yetkili elektrik ßirketlerinin bir listesi ve
haberleßme ayrıntılarını bu kitapçı©ın ekinde
bulacaksınız.
Satıß ve da©ıtım arasındaki fark
Üretim
¥letim
Da©ıtım
Satıß
Üretim
Elektrik santralleri elektrik enerjisi üretirler
ve Victoria, New South Wales,
Queensland ve Güney Avustralya
Eyaletleri ile ACT bölgesini kapsayan bir
ulusal elektrik enerjisi pazarında ürünlerini
pazarlamak için rekabet ederler.
¥letim
¥letim ßebekesi elektrik enerjisini elektrik
santrallerinden Victoria’daki ana da©ıtım
noktalarına taßır.
Da©ıtım
Da©ıtım ßebekesi elektrik enerjisini
evinize getirmek için elektrik direk ve
hatlarından yararlanır. Victoria’da beß
tane elektrik da©ıtım ßirketi
bulunmaktadır. Bunların bir listesi ve
haberleßme ayrıntıları ekte verilmektedir.
Satıß
Elektrik sa©layıcı ßirketler elektrik
enerjisini toptan satın alarak size satarlar
ve gereksinimlerinize uygun paket ve
hizmetler gelißtirirler. Faturanızı gönderir
ve genel olarak elektrik endüstrisinin di©er
kesimleriyle ilißkilerinizi sizin adınıza
yürütürler.
Elektrik enerjisi endüstrisinde aboneleri do©rudan
etkileyen iki farklı ißlev vardır. Bunlar satıß ve da©ıtımdır.
Da©ıtım ßirketleri, elektrik enerjisini konutunuza
getiren elektrik “direk” ve “hatları” yüksek ve alçak
gerilim ßebekesinin sahibi olup, yönetimini yürüten
ßirketleridir. Bu ßirketler konutunuza kaliteli ve güvenilir
elektrik enerjisi sa©lanmasından sorumludurlar.
Elektrik sa©layıcı ßirketler elektrik enerjisini toptan
satın alarak size satarlar ve gereksinimlerinize uygun
paket ve hizmetler gelißtirirler. Faturanızı gönderir ve
genel olarak elektrik enerjisi endüstrisinin di©er
kesimleriyle ilißkilerinizi sizin adınıza yürütürler. Bazı
elektrik sa©layıcı ßirketler Victoria ya da di©er eyaletler
de sahiplik yoluyla da©ıtım ßirketleri ile ba©lantılıdırlar;
bazıları ise da©ıtım ßirketlerinden ba©ımsız çalıßırlar.
Elektrik sa©layıcı ßirketin de©ißtirilmesi size
sa©lanan elektrik enerjisinin kalitesini ve güvenirli©ini
etkilemeyecektir. Mevcut Da©ıtım ßirketiniz, hangi
elektrik sa©layıcı ßirketi seçmiß olmanıza bakmaksızın
size elektrik getiren direk ve hatların ißletmesini
yürütmeyi sürdürecektir. Elektrik sa©layıcı ßirketi
de©ißtirdi©iniz için mülkünüze elektrik getiren mevcut
hatlarda herhangi bir de©ißlik yapılması gerekmeyecektir.
Bu, Telstra’nın geçmißte ev telefonunuzla ilgili
telekominikasyon hizmetlerini satmasına benzer bir
uygulamadır. Artık bu endüstride rekabet vardır. Telstra
‘direk ve hatların’ ißletmesini sürdürmekte, ancak servis
sa©layıcı ßirketi seçme hakkı sizin olmaktadır.
Konut
3
De©ißikliklerin yararları
Elektrik sa©layıcı ßirketler arasında rekabetin olması,
bireysel gereksinimlerinize en uygun olan fiyat ve
hizmetleri içeren en yenilikçi paketleri edinmek için
ßirketler arasında seçim yapabilece©iniz anlamına
gelmektedir. Sözgelimi; do©aya dost enerji kaynakları ya
da çevre dostu baßka ürünlerle ilgilenmeniz ya da çokluyakıtlı hizmet aramanız halinde, bu tür paketleri sunan
ßirketlerle ilgili ön araßtırma yapabileceksiniz.
Her sektörde oldu©u gibi, elektrik endüstrisinde de
rekabet; ßirketlerin ürün, hizmet ve fiyatların en iyi
kombinasyonunu sa©lamak amacıyla rekabet içine
girmeleri sonucu tüketicilere uzun dönemli yararlar
sa©lamaya yönelik tasarımlanmaktadır.
Seçenekleriniz
2002 yılının baßlarından itibaren aßa©ıdaki
seçeneklerden birisini seçeceksiniz:
• Herhangi bir elektrik sa©layıcı ßirketle bir
sözleßme imzalamak için araßtırma yapmak.
• Mevcut ßirketinizle bir sözleßme yapmak.
• Yayımlanmıß fiyatlar ve ßartlar çerçevesinde bir
‘deemed’ (varsayılan) sözleßme kapsamında
mevcut ßirketiniz size elektrik enerjisi sa©lamayı
sürdürecektir.
Tüm sözleßmelerde incelemeniz gereken özel koßullar
aßa©ıdakileri kapsar:
• Ödemeniz gereken bedel ve di©er ücretler
• Nasıl ve ne zaman faturalandırılaca©ınız
• Faturayı ödemek zorunda oldu©unuz tarih
• Kapama ve açmaya ilißkin ayrıntılar, ve
• Íikayetin incelenmesi sürecinde haklarınızın
neler oldu©u.
Tüm sözleßme türlerinin koßulları Genel Denetim
Ofisi tarafından belirlenen asgari standartlara uymak
zorundadır. Sözleßmenizde yer alması gereken hak ve
sorumlulukların tam listesi, Elektrik Enerjisi Satıß
Yönetmeli©i’nde (Electricity Retail Code) belirtilmektedir.
Bu yönetmeli©in bir kopyasını elektrik ßirketinden
isteyebilir; ya da www.reggen.vic.gov.au adresli web
sitesini ziyaret ederek veya 1300 134 575 numarayı
arayarak edinebilirsiniz.
Bazı sözleßmeler sabit bir dönem için olabilir. Böyle bir
sözleßme imzalamadan önce, bu sözleßmeye
zamanından önce son vermek istedi©inizde sizden talep
edilecek her türlü bedeli elektrik sa©layıcı ßirkete
sormayı unutmayınız.
Elektrik ßirketi ile sözleßme konusunda görüßürken,
aßa©ıdaki terimlerle karßılaßabilirsiniz:
deemed contract (varsayılan sözleßme) her hangi bir yeni sözleßme
yapmadı©ınız anlamına gelmektedir. Muhtemelen halen bu tür bir
sözleßme kapsamında olabilirsiniz.
standing contract (mevcut sözleßme) sizin talebiniz üzerine size
verilmesi gereken ve elektrik ßirketiniz tarafından yayımlanan bir
sözleßmedir.
market contract (piyasa sözleßmesi) bir elektrik ßirketiyle pazarlı©ı
yapılır ve yayımlanması gerekmez.
Bu konuyu tam olarak anlayamamanız halinde, ßirketten,
size bu farklı sözleßme türlerini açıklamasını isteyiniz ya da
1300 134 575 numaradan Abone Bilgi Hattı’nı (Customer
Information Line) arayınız.
Kirada oturuyorsanız
Kiralık bir mülkde tüketilen elektrik için ödeme
yapıyorsanız, elektrik sa©layıcı ßirketi seçme hakkınız
bulunmaktadır.
Íu anda yapılması gerekenler
Íu anda herhangi bir karar vermeniz gerekmez. Bu
konuya gereken zamanı ayırabilir ve çeßitli ßirketlerin
tekliflerini karßılaßtırabilirsiniz.
Bir karara varmadan önce bilinçli bir seçim yapmak
amacıyla olabildi©ince bilgi toplamanız en do©ru
olanıdır.
Elektrik ßirketleri, arkadaßlarınız ve iß arkadaßlarınız
dahil bir çok kißiyle konußmak isteyebilirsiniz.
Ne kadar bilgi sahibi olursanız, o kadar iyi bir
seçim yapabilirsiniz.
Bir sözleßme yapmayı düßündü©ünüzde,
sözleßmenin özel koßullarını dikkatli bir biçimde
okumanız ve bunun sizin için en iyi sözleßme olup
olmadı©ını de©erlendirmeniz gerekir. Bu sözleßmenin
koßullarını mevcut sözleßmenizin koßulları ile
karßılaßtırmayı isteyebilirsiniz. E©er elinizde yoksa,
mevcut sözleßmenin bir kopyasını ßirketten isteyiniz.
4
2002 yılı baßına kadar mevcut elektrik ßirketinizi
de©ißtiremeyeceksiniz. Ayrıca, tekliflerini henüz
tamamlamayan ya da pazarlamayan bazı ßirketler de
olabilir. Size sunulan herhangi bir teklifi kabul etmek
zorunda olmadı©ınızı unutmayınız.
Gözönünde bulundurulması gereken
konular
Karar öncesinde size yardımcı olması için
yapabilecekleriniz:
Ne miktarda ve ne ßekilde elektrik tüketti©inizi
düßünmeye baßlayınız. Klimanız, elektrikli
ısıtıcınız, elektri©in yo©un kullanıldı©ı saatler
dıßında çalıßan sıcak su sisteminiz var mı?
Bunlar, elektrik ßirketinden size ne tür paket
sunmasını isteyebilece©iniz konusunda karar
vermenizde yardımcı olacaktır.
Mevcut elektrik faturalarınızda yer alan bilgileri
ö©reniniz. Bunu yapmanız size teklif vermelerinde
elektrik ßirketlerine yardımcı olacaktır.
Íirketinize, en iyi satıß tarifesinde olup
olmadı©ınızı ve seçeneklerinizin neler oldu©unu
sorunuz.
Faturalarınızı bir baßka yöntemle ödemek isteyip
istemedi©inizi ve hangi sıklıkta ödemek istedi©inizi
de©erlendiriniz.
‘Green Power’ onaylı do©ayla dost bir ürün
seçmeyi isteyip istemedi©inizi de©erlendiriniz.
Kendinize, elektrik sa©layıcı ßirketi de©ißtirtecek
etkenlerin neler oldu©unu sorunuz.
Sözleßmenizle ilgili karar verirken size yardımcı
olması için ilißikteki Rehberden yararlanınız.
Abonelerin korunması sürdürülecektir
Fiyatlar, masraflar ve ücretler
Elektrik için ödeyece©iniz bedel esas olarak ßebeke
ücretleri (direkler ve hatlar aracılı©ıyla elektrik
enerjisinin size ulaßtırılma masrafları) ve enerji
ücretlerinden (kullandı©ınız gerçek enerjinin maliyeti)
olußur.
Enerji, ya da satıß ücretleri rekabete açık olup,
elektrik sa©layıcı ßirketler tarafından belirlenecektir.
Toplum Hizmetleri Bakanlı©ı (Department of Human
Services) tarafından sa©lanan indirim uygulaması
sürdürülecek, halen aldı©ınız indirim ve yardım
ödenekleri elektrik ßirketini de©ißtirmeniz durumunda da
devam edecektir.
Tüketti©iniz elektrik için ödemekte oldu©unuz ve
faturanızda belirtilen fiyat, sözleßmenizin türüne ba©lı
olarak saptanacaktır. Size teklifte bulunan herhangi bir
elektrik sa©layıcı ßirket tam olarak ne kadar ödeme
yapaca©ınızı ve herhangi bir baßka masrafın olup
olmadı©ını açıklamak zorundadır. Bu masrafları
anlamamanız durumunda, ßirketten bunları size
açıklamasını istemeniz gerekir.
Deemed (varsayılan) ve standing (mevcut)
sözleßmelerde aboneler için fiyatlar, ßirket tarafından iki
ay öncesinden yayımlanmak zorundadır. Elektrik
sa©layıcı ßirkete size uygulanacak olan fiyatların
ayrıntılarını sorunuz ya da Ofisin,
www.reggen.vic.gov.au web sitesini ziyaret ediniz.
Rekabetin baßlamasından sonra belirli bir dönemde
Hükümet, adil ve makul olmasının sa©lanması amacıyla
yayımlanan bu fiyatları denetleyecektir. Hükümet
elektrik satan ßirketlerin fiyat tekliflerini, gerekli
durumlarda, tavsiye almak için Genel Denetim Ofisi’ne
gönderebilir.
Asgari standartlar
Elektrik Enerjisi Satıß Yönetmeli©i’nde belirlenen
ve gizlilik, faturaların ödenmesi, açma ve kapama ile
ßikayet konularını da kapsayan asgari standartlarla
abonelerin korunması sürdürülecektir.
Hükümet ve Genel Denetim Ofisi, rekabet
gelißtikçe bu standartları gözden geçirecek, ve Ofis
haklarınızın korunmasının sa©lanması amacıyla elektrik
sa©layıcı ßirketlerin bu Yönetmeli©e uygun hareket edip
etmediklerini izlemeyi sürdürecektir.
Elektrik sa©layıcı ßirket sizin ve ßirketin hak ve
sorumluluklarını belirten bir ‘Customer Charter’
yayımlamak ve size sa©lamak zorundadır. Elinizde bir
kopyası yoksa, ßirketinizle ilißki kurunuz.
Íebeke ücretleri Genel Denetim Ofisi tarafından
denetlenir ve yıllık olarak Elektrik Da©ıtım Fiyat Tespiti
kapsamında düzenlenir. Fiyat kontrolleri her 5 yılda bir
gözden geçirilir.
5
Hak ve sorumluluklarınızla ilgili bilgileri ayrıca,
Ofisin www.reggen.vic.gov.au web sitesinden ya da
1300 134 575 numarayı arayarak elde edebilirsiniz.
Pazarlama kuralları
Victoria’da elektrik sa©layıcı bazı ßirketler elektrik
enerjisi sözleßmeleri pazarlaması için bir Yönetmelik
hazırlamaktadır.
Bu Yönetmelik, abone görüßme saatleri ve
protokolleri gibi konuları kapsar ve kapıdan ya da
telefonla yapılan satıß ba©lantılarıyla ilgili kuralları
belirler. Müßteri grupları, Genel Denetim Ofisi, Enerji ve
Su ¥ßleri Kamu Temsilcisi (Victoria Energy and Water
Ombudsman) ve Tüketici ve Ticari ¥ßler Ofisi (Consumer
and Business Affairs) tarafından gelißtirilmiß olan bu
Yönetmeli©in, 2001 yılı sonunda uygulamaya girmesi
beklenmektedir.
Ayrıca, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu
(Australian Competition and Consumer Commission ACCC), ve Victoria Tüketici ve Ticari ¥ßler Ofisi
(Consumer and Business Affairs Victoria - CBAV) Ticaret
Usul Yasası (Trade Practices Act) ve Adil Ticaret Yasası
(Fair Trading Act) aracılı©ıyla piyasayı denetler. Bazı
ßikayetler Victoria Enerji ve Su ¥ßleri Kamu Temsilcisine
iletilebilir. Bir sözleßme imzaladı©ınızda, nasıl onay
verece©inizi seçme hakkınız vardır. Elektrik sa©layıcı
ßirket bu konuyu size açıklamak zorundadır. Ancak
herhangi bir endißeniz oldu©unda 1300 134 575
numaradan Abone Bilgi Hattı’nı arayınız.
Gizlilik
Elektrik sa©layıcı tüm ßirketler, sizinle ilgili bilgileri
nasıl kullanacakları ve açıklayacakları konusunda Genel
Denetim Ofisi tarafından belirlenen kurallara uymak
zorundadırlar. Bu ßirketlerin ayrıca, ürünlerini size
pazarlarken 1988 Federal Gizlilik Yasası’nın (Federal
Privacy Act 1988) hükümlerine uymaları da gerekir.
¥ndirimler
Kıß Enerji ¥ndirimi, Mülke Sa©lanan Servis
Ücretlerinde ¥ndirim ve Yaßam Destek Makineleri
¥ndirimlerini de kapsayan ve Toplum Hizmetleri
Bakanlı©ı (Department of Human Services) aracılı©ıyla
sa©lanan indirimlerin abone faturalarına uygulanması
sürdürülecek ve elektrik ßirketini de©ißtirip
de©ißtirmemenize bakmaksızın Elektrik, Su ve Gaz
Yardım Ödene©inden (Utility Relief Grants)
yararlanmaya devam edeceksiniz.
Íikayetler ve anlaßmazlıklar
Victoria Enerji ve Su ¥ßleri Kamu Temsilcisi elektrik
ßirketleri ile ilgili ßikayet ve anlaßmazlıkları inceler.
Ancak, Kamu Temsilcisi’ne baßvurmadan önce ßikayeti
ßirketle birlikte çözmek girißiminde bulunmanız gerekir.
Güvenlik ve çevre standartları
Endüstrideki de©ißiklikler, güvenli veya
sürdürülebilir enerjiden sorumlu di©er kurum ve
bakanlıkların mevcut rol ve sorumluluklarında bir
de©ißiklik yaratmamıßtır. Baß Elektrik Denetmeni Ofisi
(The Office of the Chief Electrical Inspector) güvenlik
konuları ile ilgilenmeyi sürdürmektedir. Enerji verimlili©i
ile yenilenebilir enerji konusunda öneri ve yardımlar
Sürdürülebilir Enerji Kurumu (Sustainable Energy
Authority) tarafından sa©lanmaktadır.
Tüm bu kurulußların haberleßme ayrıntıları bu
kitapçı©ın 8. sayfasında yer almaktadır.
Yeni bir sayaç gerekmeyecektir
Elektrik sa©layıcı ßirketi de©ißtirseniz de, yeni bir sayaç
taktırmanız gerekmeyecektir.
Íu anda, elektrik sa©layıcı ßirket seçene©i olan fazla
elektrik enerjisi tüketen aboneler, sa©layıcı ßirketi
de©ißtirmek istemeleri durumunda, yeni ölçüm sistemi
satın almak zorundadırlar. Bu, ßirketlerin elektrik üretim
ßirketlerinden yarım saatlik esasına dayalı elektrik
enerjisi satın almayı denetlemeleri için zorunludur.
2002 yılından itibaren az elektrik enerjisi tüketen
abonelere yönelik ulusal pazarın yarım saatlik veri
gereksinimine yanıt vermek amacıyla “sınıflandırma” adı
verilen bir sistem uygulanacaktır.
Bu sistem kapsamında sayacınızda gösterilen
tüketime ve tabi oldu©unuz sözleßmeye göre
faturalandırılmaya devam edilecektir.
2002 yılından itibaren yeni bir sayaca ihtiyacınız
olmasa da, gelißen teknoloji para ve enerji tasarrufu
sa©lamanızda yardımcı olabilece©inden, yeni bir sayaç
taktırmayı düßünebilirsiniz. Gelißmelerle ilgili olarak
elektrik sa©layıcı ßirketle görüßünüz.
6
Di©er abonelerle birlikte ya da bir
komisyoncu aracılı©ıyla elektrik satın
alabilirsiniz
Ayrıca di©er abonelerle birlikte bir ßirketten elektrik satın
almak için bir gruba katılabilirsiniz. Bu “biraraya gelme”
olarak adlandırılır ve en uygun fiyatların ya da ilave
hizmetlerin elde edilmesini sa©lamaya yönelik
girißimlerde bulunmak amacıyla her bir abonenin bir
alıcı grup ya da kooperatif çatısı altında biraraya
gelebileceklerini ifade eder.
Enerji kooperatifleri olußturmaya ilißkin bilgiler
Victoria Kooperatifçiler Federasyonu’ndan (Co-operative
Federation of Victoria) 03 5728 2005 numaralı telefon
aranarak elde edilebilir.
Ayrıca, komisyoncu (broker) rolü üstlenen bir kißi
ile görüßebilir ya da bu kißi tarafından aranabilirsiniz.
Komisyoncu, bir sözleßme için pazarlık yapılırken sizin
adınıza, satıß ßirketleri için bir satıß acentası olarak
hareket edebilir, ya da sadece sizin için hangi teklifin “en
iyi” olabilece©i konusunda ba©ımsız önerilerde
bulunabilir.
Bir komisyoncu ile pazarlık öncesinde bir elektrik
ßirketi adına mı yoksa kendi adına mı çalıßtı©ını sorunuz.
Kendi adına çalıßıyor olması durumunda, bir elektrik
ßirketi ile sizin için en iyi sözleßmeyi nasıl sa©layaca©ını
sorunuz. Ayrıca, sizinle ilgili bilgileri bir elektrik ßirketine
verece©i için bir komisyon alıp almayaca©ını da
ö©renmeniz gerekir.
Satın alma grupları ya da komisyoncularla ilgili her
türlü sorunuz için Abone Bilgi Hattı’nı 1300 134 575
numaradan arayınız ya da bir elektrik sa©layıcı ßirket ile
görüßünüz.
Bundan sonraki aßamalarda neler olacak?
Gaz sa©layıcı ßirketi de 2002 yılının sonlarında
seçebileceksiniz. Bu de©ißiklikle ilgili ayrıntılı bilgiler
önümüzdeki yıl sa©lanacaktır.
Ayrıntılı bilgi edinmek
Abone Bilgi Hattı’nı 1300 134 575 numaradan
arayınız.
Pazartesi-Cuma, saat 08.00 - 20.00 ve
Cumartesi- Pazar, saat 10.00 - 18.00 arası.
YA DA
Ofisin www.reggen.vic.gov.au web sitesini ziyaret
ediniz.
Genel Denetim Ofisi
Genel Denetim Ofisi (Office of Regulator-General)
elektrik sa©layıcı ßirketler ve aboneler arasındaki
ilißkilerin eßitlik temelinde gerçekleßmesini sa©lamak
amacıyla, denetlenen belirli sektörlerde (elektrik enerjisi
sektörü dahil) rekabeti özendirmek ve bir “gözetici” rolü
oynamak için olußturulan ba©ımsız bir endüstri denetim
kurumudur.
Victoria Hükümeti bu ofisin 2002 yılından itibaren
Temel Hizmetler Komisyonu’na (Essential Services
Commission) dönüßtürülmesini sa©layacak yasa tasarısını
parlamentoya sunmußtur.
Bu Ofis size bilgi sa©layabilir, ancak seçmeniz
gereken elektrik ßirketi konusunda öneri de bulunamaz.
Bu sizin kararınız olacaktır.
Telefon: (03) 9651 0214
Web sitesi: www.reggen.vic.gov.au
Faks: (03) 9651 3688
E-posta: [email protected]
Genel denetim ofisi bu yılın sonlarında daha ayrıntılı
bilgiler sa©layacaktır. Ayrıca, 1300 134 575 numaradan
Abone Bilgi Hattı’nı arayabilir ya da Ofisin
www.reggen.vic.gov.au web sitesini ziyaret
edebilirsiniz.
Bundan baßka elektrik sa©layıcı ßirketler ve
komisyoncular da tekliflerini yakında size bildirebilirler.
Íu an için herhangi bir girißimde bulunmanız
gerekmemektedir. Ne kadar bilgi sahibi olursanız, daha
sonra o kadar iyi durumda olabilece©inizi unutmayınız.
7
Di©er kuruluß ve kurumlar, ve rolleri
Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (Australian Competition and Consumer Commission)
1974 Ticaret Usul Yasası (Trade Practices Act 1974) ve 1983 Fiyat ¥zleme Yasası’nın (Price Surveillance Act 1983)
yürütülmesinden sorumlu ba©ımsız yasal bir kurumdur ve di©er yasalar kapsamında ek sorumluluklara sahiptir.
1974 Ticaret Usul Yasası, rekabeti önleyici ve haksız pazarlama uygulamaları, ßirketler arası birleßme ya da
devirler, ürün güvenli©i/sorumlulu©u ve üçüncü tarafın ulusal öneme sahip tesislere erißim alanlarını kapsar.
Telefon: 1300 302 502
Web sitesi: www.accc.gov.au
Enerji ve Su ¥ßleri Kamu Temsilcisi (Victoria)
Aboneler ile elektrik ßirketleri arasındaki anlaßmazlıkları çözer.
Kamu temsilcisi tüm abonelere açık olup ücretsiz hizmet sa©lar.
Ücretsiz telefon: 1800 500 509
Tercümanlık Servisi: 131 450
E-posta: [email protected]
Ücretsiz faks: 1800 500 549
Ulusal Elektrik Düzenleyici Servis: 133 677
Web sitesi: www.ewov.com.au
Baß Elektrik Denetmeni Ofisi (Office of the Chief Electrical Inspector)
Victoria’da elektrik enerjisi güvenirli©i ve ekipman verimlili©inden sorumlu ba©ımsız teknik düzenleyicidir.
Telefon: (03) 9203 9700
Web sitesi: www.ocei.com.au
Faks: (03) 9686 2197
E-posta: [email protected]
Sürdürülebilir Enerji Kurumu (Sustainable Energy Authority)
Abonelere, ißyerlerine, okul ve di©er kamu kurulußlarına enerji verimlili©i ve sürdürülebilir enerji seçeneklerini
benimsemelerinde yardımcı olan Victoria Hükümeti’nin bir kurumudur. Kurum Melbourne, Ballarat, Bendigo,
Geelong, Gippsland ve Wangaratta’da ‘Energy Smart Advisory’ Merkezleri aracılı©ıyla ücretsiz çok çeßitli bilgiler
sa©lamaktadır.
Telefon: 1300 363 744 (Sadece Victoria için)
E-posta: [email protected]
Faks: (03) 9655 3256
Web sitesi: www.seav.vic.gov.au
Toplum Hizmetleri Bakanlı©ı ¥ndirim Birimi (Concession Unit, Department of Human Services)
Ödeme zorlu©u olan abonelere bir defaya mahsus olmak üzere faturalarının bir kısmının ya da tamamının
ödenmesinde yardım sa©layan Elektrik, Su ve Gaz Yardım Ödene©i Programı (Utility Relief Grant Scheme - URGS)
yanında, koßulları uygun olan düßük gelirli abonelerin elektrik faturalarında indirimden yararlanmalarını da
düzenler.
Telefon: (03) 9616 7600 ve 1800 658 521 (Melbourne dıßından arayacaklar için)
Web sitesi: www.dhs.vic.gov.au/concessions/
Victoria Tüketici ve Ticari ¥ßler Ofisi (Consumer and Business Affairs Victoria - CBAV)
Eski adı ‘Adil Ticaret ve Ticari ¥ßler Ofisi’ olan CBAV Victoria’da tüketicilerin korunmasından ve adil ticaret
yönetmeliklerinin uygulanmasından sorumlu ana kamu kurulußudur. CBAV’nin sorumlulukları geniß çaplı olup
konut kiracılı©ı, ev eßyaları, motorlu araçlar, kredi, inßaat ve ilgili sektörler, emlak ve seyehat acentalarını da
kapsar. Elektrik endüstrisindeki baßlıca rolü elektrik sa©layıcı ßirketler ve komisyoncuların pazarlama
faaliyetlerinde, 1999 Adil Ticaret Yasası’na ba©lı kalıp kalmadıklarını denetlemektir.
Telefon: (03) 9627 6000
Web sitesi: www.justice.vic.gov.au/cbav/fairsite.nsf/
8
Download

Elektrik sağlayıcı şirketi seçmeye ilişkin tüm bilgiler