KIRGIZİSTAN‐TÜRKİYEE MANAS Ü
ÜNİVERSİTESİİ 2014‐2015 EĞ
ĞİTİM‐ÖĞRETTİM YILI MÜ
ÜTERCİM‐TER
RCÜMANLIK BÖLÜMÜ AKADEMİK TAKVİM
Mİ Doküm
man No Tarih Revizyo
on No Sayfa N
No 1//1
Güz Yarıyılı Faaliyet
Bahar Y
Yarıyılı 14‐18 Teemmuz 2014 Manas ÖSS ile Asıl Listeden Ye
erleşen Öğrencilerin Kayıtları
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Özel Yetenek Sın
navı Sonuçlarrına Göre Yerleşen Öğrrencilerin Kayyıtları Manas Ö
ÖSS ile Ek Yerleştirme Sonucu Yerleşeen ve Özel 24‐25 Teemmuz 2014 Yetenek SSınavları Son
nucunda Yedek Listeden K
Kayıt Hakkı Kazanan
n Öğrencilerin Kayıtları
Türkiye’d
den (LYS Sonu
ucunda) ve Diğer Ülkelerden Kabul 02‐08 Eylül 2014 Edilen Ö
Öğrencilerin Kayıtları 21‐22 Teemmuz 2014 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 02 Hazziran 2014 Yan
ndal ve Çift A
Anadal Konte
enjanlarının İlanı 09 Ocak 2015 15 Eyylül 2014 Yan
ndal ve Çift A
Anadal İçin So
on Başvuru TTarihi 16 Ocak 2015 18 Eyylül 2014 Yandal ve Çift Anadal Sonuçlarrının Yönetim
m Kurulu K
Kararları ile İl
anı 22 Ocak 2015 22‐23 Eylül 2014 Ders Kayıtlaarının Yenilenmesi (OBİS) 23‐26 Occak 2015 22 Eyylül 2014 Derslerin Başlaması 26 Ocak 2015 29‐30 Eylül 2014 Ders Eklem
me‐Silme İşle
emleri (OBİS) 06‐09 Şubat 2015 03 Kasım 2014 Dersten Ç
Çekilme Yöneetim Kurulu Kararlarının Rektörlüğe (Ö.İ.D.B.) B
Bildirilmesinin Son Günü 13 Marrt 2015 22 Aralık 2014 Yarrıyıl İçi Notlarının Sisteme
e Son Giriş TTarihi 11 Mayyıs 2015 26 Aralık 2014 Dersslerin Sona EErmesi 15 Mayyıs 2015 28 Aralık 2014 09 Occak 2015 Yarıyıl Sonu Sınaavları 16‐28 Maayıs 2015 11‐17 O
Ocak 2015 Büttünleme Sınaavları 30 M
Mayıs‐ 05 Haziran 2015 20 Occak 2015 TeekDersSınavları 10 Haziran 2015 21 Occak 2015 Tek Derss Sınav Sonuç Listelerinin
n Rektörlüğe (Ö.İ.D.B.) Bildirilmesinin Son
n Günü 11 Haziran 2015 ‐
‐‐‐‐‐‐
D
Devlet Sınavl
arı 19‐24 Hazziran 2015 ‐
‐‐‐‐‐‐
M
Mezuniyet Tör
reni (Rektö
örlükçe Belirlenecektir) Eğitim-Ö
Öğretim Dillerii ve Yabancı Dil
D Muafiyet Sınav
S
Takvim
mi Dil Hazırlıkk Programları Akademik Taakviminde
Gösterilm
miştir.
Download

Güz Yarıyılı Faaliyet Bahar Y Yarıyılı