TAŞERON SÖZLEŞMESİ
Madde 1- Taraflar
:
Bir tarafta İstanbul ili, Ümraniye ilçesi Yunus Emre Caddesi No:19 D:3 adresinde
bulunan ………………. ŞTİ adına hareket eden ................................. ile diğer tarafta
..................................... adına hareket eden (şirket değilse kendi adına hareket eden
yazılacak) .......................... arasında aşağıdaki şartlar dahilinde bu sözleşme
akdedilmiştir.
Müteakip maddelerde, …………. ŞTİ kısaca „Müteahhit‟, ……………….ise kısaca „Taşeron‟
olarak adlandırılacaktır.
Madde 2- Sözleşmenin Konusu ve Bedeli
:
Müteahhit tarafından İstanbul İli, ….İlçesi,…Ada,….Pafta….Parselde yapılacak olan
ve ……Noterliği‟nin …..tarih ve …..yevmiye numarasıyla da yapmayı taahhüt ettiği inşaat
işinin verilen projelere ve teknik ve idari şartnamelere uygun bir biçimde bu inşaat işinin
bir parçası olan ............................................. (Elektrik Tesisatı, temel kazma, hafriyat
çıkarma, kaba/ince sıva, boya, vs.) işinin yaptırılmasıdır. İşin bitirilmesi, teslimi ve
akabinde götürü fiyat esasına göre yapılacak olup işin götürü fiyat tutarı ................. TL
dir. (metrekare birim fiyatı…TL, dir, işin toplam bedeli … TL‟dir. Çıkarılan hafriyat tonaj
başı ….TL‟dir, boyanan duvar adedi ….TL‟dir vs. gibi değiştirilebilir.)
Taşeron söz konusu işi özel şartnamedeki hususlara göre Kat Karşılığı İnşaat
Sözleşmesi ve bu sözleşmenin şartlarına uygun olarak zamanında yapmayı kabul ve
taahhüt etmiştir.
Madde 3- Sözleşmenin Ekleri
:
12345-
İdari Şartname
İmza sirküleri
Taşeron Kimlik Fotokopisi
Taşeron‟a ait personelin Kimlik, İkamet ve Sabıka Durum belgeleri.
Taşeron‟un ehil olduğuna dair sertifika, kalfalık/ustalık belgeleri, iş bitirme
belgeleri, Taşeron‟un personellerine ait bu belgeler (gerektiğinde eklenebilir.)
6- Taşeron‟a ait demirbaş veya gerekli malzemeleri elinde bulundurduğuna dair
malzeme beyan listesi, leasing sözleşme sureti ( gerektiğinde eklenebilir)
Madde 4- Kesin Teminat
:
Bu işin kesin teminatı %10 dur. Taşeron kesin teminat olarak, Banka teminat
mektubu verecektir. Yapılacak işlerin bedeli ihale bedelini aştığı takdirde teminat da iş bu
fazlalığın % 10‟u nispetinde arttırılacaktır. (taşeron‟a ihale ile verirseniz bu madde
kullanılabilir, diğer türlü uygulaması yoktur, teminat olarak nakten kaydı olan senet
alınabilir)
Madde 5- Müddet ve Gecikme Cezası
:
İşin başlama tarihi, yer teslim tutanağı tarihidir. Yer teslimi, taraflar arasında işbu
sözleşme tarihini izleyen 3 gün içinde yapılacaktır, her halde işin bitirme müddeti …/…/….
tarihine kadardır. Taşeron bu zaman içinde, işi geçici kabule hazır hale getirecektir.
“Mücbir Sebepler” dışında iş, bu müddet dahilinde bitmediği takdirde geçecek beher gün
için Taşerondan ...................- TL. gecikme cezası kesilecektir. Şu kadar ki; gecikme 10
günü geçerse ( işin niteliğine göre uzatıp kısaltabilirsiniz) müteahhit gecikme cezasını
almaya devam ederek …….güne kadar beklemekte veya durumun tehlikeye gitmesi
üzerine istediği zaman bu işte ehil ve aynı işkolunda hizmet veren 2 kişinin marifetiyle
durumu tespit ettirip ayrıca bir karara ve protesto çekmeye lüzum kalmaksızın taşeronun
nam ve hesabına işi bir başkasına yaptırmakta veya sözleşmeyi fesh ederek kesin
teminatı irat kaydetmekte (teminat alınmışsa) bundan dolayı uğradığı menfi ve müsbet
zararları veya üçüncü şahıslara ödemeye mecbur kalacağı cezai şart ya da tazminatı
Taşerondan talep etmeye yetkilidir. Bu yetki, iskan alınıp, yapılacak inşaata ilişkin tüm
özel kişilere ve kamuya ait borçlarının ödenmesine kadar geçerli olacaktır.
Madde 6- İş Programı
:
Taşeron, işi başlama tarihinden itibaren 7 gün zarfında taahhüdünün 5.madde de
yazılı müddet içinde bitirecek şekilde işlerin müddet ve sırasında gösterir bir iş programı
müteahhit‟e verilmesinde gecikildiği takdirde, gecikilen beher gün için ................ TL
ceza Taşeron‟dan kesilecektir. Müteahhit, bu iş programında işin durumuna göre işleri
kısımlara bölerek ara terminleri tespit edilir. Taşeron bu tespitlere itiraz edemez.
Madde 7- Vergi ve Sair Masraflar
:
Bu sözleşmenin akdine ve taahhüdün ifasına ait her türlü vergi, resim, harç ve 506
Sayılı kanun gereğince, sigorta primleri işin bedeline dahil olup her çeşit sigorta primleri,
işçi ve işveren hisseleri, İşsizlik Sigortası Primleri, fazla mesai, ikramiye ve Pazar
yevmiyeleri gibi iş kanununun gerektirdiği bilcümle vecibeler ve Noter Masrafları
Taşeron‟a aittir. Taşeron, şantiyede çalışan tüm işçi ve ustalarını sigorta ettirecektir.
Bunlarla ilgili her türlü vergi, sigorta, muhtasar, konut edindirme fonu, zorunlu tasarruf ve
ilerde çıkabilecek her türlü mükellefiyetler ve sair her türlü gider taşerona aittir. Taşeron
mevcut vergi, resim, prim ve harçların artması veya rayiçlerin yükselmesi veya yeniden
vergi, prim ve harçlar ihdası gibi sebeplere dayanarak yeni fiyat veya süre uzatılması gibi
taleplerde bulunamaz. Her ne surette olursa olsun yıllık fiyat farkı tatbikine ait kararname
ve bu mealde kararnameler uygulanmayacaktır. Taşeron‟un üstlendiği işlerden dolayı,
taşeronun işçi ve ustaları, müteahhitten herhangi bir hak talep edemeyecektir. Taşeronun
işçi ve ustalarının iş kazası riski taşerona aittir.
Madde 8- Vergi ve Fiyatların Değişmesi
:
Taşeron‟un tekilf ve taahhüt ettiği fiyatlar sabittir. Bu fiyatlar imalatın
kullanılabilecek şekilde bitmiş haline tekabül eder. Her çeşit vergi, nakliye, yatay ve düşey
taşımalar, sigorta ve işçilikler, taşeron karı ve genel giderler de bu fiyata dahildir. Taşeron,
vergi, resim, prim ve harç, işçilik ve sigorta primi ve benzeri kalemlerde olabilecek
artışlara istinaden Müteahhit‟ten fiyat farkı talebinde bulunamaz.
Madde 9- İşlerin Kontrolü ve Fenni Mesuliyet:
Taşeron‟un yapacağı işler, müteahhit tarafından kontrol edilecektir. Müteahhit‟in
uygun görmediği işler, hiçbir ücret alınmaksızın derhal yıkılıp düzeltilecek, taşeron
tarafından projedeki duruma getirilecektir. Taşeron, yer tesliminden geçici kabule kadar, iş
süresince iş başında tam sorumluluğa haiz ve işi bilfiil idare edecek olan bir elemanı
bulunduracaktır. (taşeron eğer şirket değilse, bilfiil taşeron işin başında bulunacak ve işi
başkasına devretmeyecektir şeklinde düzenlenmeli) İşin fenni mesuliyeti taşerona aittir.
Madde 10- İmalatın ve İhzaratın Muhafazası :
Taşeronun kendi işyerinde veya inşaat mahallinde yaptığı ihzarat, Müteahhit‟in
teslim ettiği malzemeler, Taşeron‟un kendi namına getireceği malzemeler, her türlü
makine, araç gereç ile inşaat ve tesisat malzemesi ve sair levazımın muhafazasından iş
bitimine kadar sorumluluğu devam edeceği gibi, yapılacak imalatların Müteahhit‟e
teslimine kadar muhafazası ve mesuliyeti Taşeron‟a aittir. Taşeron malzemelerin
muhafazası için bir depo kuracaktır.
Madde 11- Kusurlu Malzeme, İmalat ve Hasarlar :
Şartnamelerde yazılı hükümlere uymayan, müteahhit‟in sözlü taleplerine veya fen
gereği olarak belli vasıfları ve şartları haiz olmayan malzeme ile proje ve şartnamesine ve
tekniğine uymayan imalat reddolunur. Taşeron kabul edilmeyen malzemeyi değiştirmeye
veya düzeltmeye veya yeniden imal etmeye mecburdur. Bu yüzden hasıl olabilecek
gecikmeler iş müddetinin ve ara terminlerin uzatılmasını gerektirmeyeceği gibi
müteahhidin müsbet ve menfi zararlarına taşeron katlanacaktır.
Müteahhit, bu gibi kusurlu malzeme ve imalattan mütevellit maruz kalacağı ziyanı
ayrıca Taşeron‟dan talep etmek hakkına haizdir.
Madde 12- Ödeme
:
Geçici hakediş raporları yerin Taşeron‟a tesliminden ….. gün ara ile Taşeron‟un
müracaatı üzerine Müteahhit ile müştereken düzenlenir. Müteahhit‟in tasdikini müteakip
hakediş tutarından varsa vergi ve sair giderler kesilerek kalan ödenecek bedel
Müteahhit‟in şirket merkezinde yapılacaktır. Taşeron alacağını kesinlikle temlik edemez.
SSK ödemeleri tamamlanmadan ve hakediş + fatura Müteahhit‟e gelmeden ödeme
yapılamaz. Hakediş raporunun düzenlendiği tarihe kadar Taşeron tarafından meydana
getirilen imalat ve şantiyeye getirilmiş ancak yerine konmamış ihrazat bedelleri rapora
yazılacak, varsa sözleşme ve eklerinde yazılı ceza ve müteahhit‟in alacakları ve yasal
kesintiler düşecektir. İmalatı yapılmayan malzemeye ihrazat verilmeyecektir. Birim fiyat
cetvellerinde bulunan, ancak yapılması için Müteahhit‟ten müsaade alınmayan imalat ve
fiyatları tespit edilmeyen imalat, hakedişlerde dikkate alınmaz.
Madde 13- İş Avansı
:
Şantiyede işe başlanıldıktan 15 gün sonra Teminat mektubu karşılığı %10 a kadar
avans verilebilecektir. (Burayı her işin durumuna göre değiştirmek gerekir, ya da
tamamen kaldırabilirsiniz)
Madde 14- Kesin Hakediş ve Ödemesi
:
İnşaat devamı süresince taşeron tarafından tutulan ataşman, metraj, proje ve
hesaplara istinaden, Hesaplanan kesin hesap ve „as-built‟ projeler müteahhit‟e teslim
edilir. Kesin hesap sırasında mutlaka Taşeron‟un hazır bulunması şarttır. İşveren
onayından sonra, inşaatın kesin maliyeti oluşur. Son istihkakın ödenebilmesi için, geçici
kabulün yapılmış olması ve tüm projelerin „as-built‟ (tatbik edilmiş son proje) teslimi
şarttır.
Madde 15- Nefaset Farkı Kesilmesi
:
İşveren tarafından kabulü mümkün olabilen, ancak düzeltilmesi mümkün olmayan
veya masraflı, zaman kaybı yaratacak, kusurlu ve noksan işler mevcut ise, Taşeron‟un
hakediş ve tazminatından Müteahhit‟ce uygun görülen bir nefaset farkı kesilir.
Madde 16- Teminat Süresi ve Bakım
:
Geçici Kabul ile Kesin kabul arasındaki 1 (bir) senelik süre, teminat süresidir. Bu
süre içindeki, kullanma kusurları hariç, arıza ve sonradan ortaya çıkabilecek kuruşların
düzeltilmesi ve masrafları Taşeron‟a aittir. (geçici ve kesin kabule bağlı olarak bu madde
sözleşmenin niteliğine göre değiştirilmeli)
Madde 17- Kesin Kabul
:
Kesin Kabul, Geçici Kabul tarihinden 1 (bir) sene sonra, Taşeron‟un yazılı talebi
üzerine, aynen Geçici Kabul‟de olduğu gibi yapılır. Kullanımından dolayı meydana gelen
kusurla haricindeki kusurlu imalatlar, Taşeron‟a yaptırılır. Eksik ve kusurlu işlerin ıslah ve
ikmali ile Kabul Tutanağı‟nın Müteahhit‟çe tasdiki suretiyle Kesin Kabul işlemi yapılmış
olur.
Madde 18- İmalat Miktarının Artma veya Eksilmesi:
Taşeronun Kapsamı dışında ve karşılıklı fiyat mutabakatı sağlanması kaydı ile
Müteahhidin göreceği lüzum üzerine fazla veya eksik iş yaptırmaya yetkilidir. Ancak iş
miktarındaki artma veya eksilme yekûn bedelin % 30‟dan fazla veya eksik olamaz.
Taşeron işlerin bu nispet dahilindeki artma veya eksilmeden dolayı zarar ve ziyan gibi bir
talep ve itirazda bulunamaz.
Madde 19- Taahhüdün Devri
:
Taşeron bu sözleşme ile taahhüt ettiği işleri Müteahhit‟in yazılı onayını almaksızın
kısmen veya tamamen başka birine devir ve temlik edemez.
Madde 20- İmalatın Teslimi
:
Taşeron tarafından işin ikmal edildiği Müteahhit‟e bildirilmesini müteakip,
Müteahhit‟çe teşkil olunacak heyet marifetiyle imalatın monte edildiği mahalde işin
kontrolu yapılıp, kabul edilerek veya 9.madde uyarınca işlem yapılarak bir tutanak tanzim
edilecektir. Taşeronun imalat yerinden Müteahhit iş yerine kadar olan her türlü nakliye,
yükleme, boşaltma, istifleme giderleri ile bu meyanda meydana gelecek her türlü hasar
ve kusurlar taşeron‟a aittir.
Madde 21- Garanti Müddeti
:
Kat Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesinde istenilen tarihe kadardır.
Madde 22- Sigorta ve İşçi Ücretleri
:
Taşeron, kimliksiz 18 yaşından küçük işçi çalıştırmayacaktır. Taşeron çalıştırdığı
işçilerin, isimlerini, görev ünvanlarını ve günlük ücretlerini içeren bir listeyi Müteahhit‟e
verecektir. İşçilerden yeni girenleri ve çıkanları da günlük olarak bildirecektir.
Taşeron Sosyal Sigortalar Kurumuna muhatap her türlü mükellefiyetlerini
Müteahhit‟in S.S.K. İstanbul ..................SİGORTA Müdürlüğü nezdinde tescili yapılmış
bulunan ............................... sicil no.lu dosyasında yerine getirecektir.
Taşeron çalıştırdığı işçilerin sigorta girişlerini yaptıracak ve bu girişleri en geç işe
başladıkları gün Sosyal Sigortalar Kurumu‟na verecektir. Bu girişlere ait dizi pusulasının
bir suretini de Müteahhit‟e verecektir. İşçilerin sigorta primleri ve stopaj vergileri
Taşeron‟a ait olacaktır. İşçi ücretleri çalıştırdıkları ayı takip eden ayın en geç 10‟na kadar
ödenmiş olup, işçilere imzalatılmış bordrolar en geç ayın 15‟ne kadar müteahhit‟e ibraz
edecektir. Bu bordrolar müteahhit tarafından tutulan puantajları ile mutabık olacaktır.
Taşeron işçilerin ücretlerini zamanında ödemediği takdirde, müteahhit, inşaat
işçilerin ücretlerini bizzat ödeyecek ve tutarını da Taşeron hakedişinden kesecektir.
Taşeron işçi bordrolarının SSK Aylık Bildirge tutarı, o ayki stopaj dahil KDV hariç
hakedişinin en az mevcut yasada belirtilen işçilik oranında olacaktır. Taşeron‟un tali
taşeron çalıştırması halinde de bu işyeri dosyasına girecek tali taşeron bordro ve aylık
bildirgelerini de müteahhit‟e tevdi edecektir. Bu bordrolar esas olmak üzere tanzim
edilecek sigorta, aylık ve dört aylık bildirgeler, süresi içinde kuruma verilecek ve prim
tutarı da Taşeron tarafından kuruma ödenecektir.
Taşeron hakedişinin kendisine ödenebilmesi için ;
a) Sigortalı işe giriş bildirgesi veya dizi pusulası,
b) Aylık sigorta bildirge sureti, (SSK tasdikli)
c) Ücret bordroları (imzalı, tasdikli)
d) Aylık prim makbuzu sureti,
e) Dört aylık dönem bordro sureti, (SSK tasdikli)
f) İşsizlik sigortası ödeme makbuzu sureti,
belgelerinin ait olduğu ayı takip eden ayın 15‟ine kadar müteahhit‟e verilmiş olması
zorunludur. Bu belgeleri vermeyen Taşeron‟a hakediş veya avans ödemesi
yapılmayacaktır.
Taşeron çalıştırdığı işçilerin bütün sosyal güvenlik ödemelerini yerine getirecektir.
İşçilerin sendika ile olan ilişkilerinden ve sendikal faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkacak
eylem ve haklara karşı doğrudan doğruya Taşeron muhatap olacaktır. Bu eylem ve
haklardan dolayı Taşeron, müteahhit‟in herhangi bir talepte bulunamaz. Bölge Çalışma ile
ilgili işlemler (Ek-1 İşçi bildirim, Ek-2 İşçi çıkış bildirim listeleri gibi v.s) Taşeron tarafından
yapılacaktır. Bölge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟na bildirimde bulunmamaktan
dolayı gelecek her türlü ceza ve yükümlülükler Taşeron‟a aittir. Sosyal Sigortalar
Kurumu‟na bildirge vermemek, prim yatırmamak ve kayıt ibraz etmemekten ötürü cezaya
tabi tutulduğu takdirde teminatı müteahhit tarafından gelir kaydedilecektir.
Madde 23- Taşeronun Personeli
:
Taşeron işyerinde işe vakıf tüm yetkili bir vekili devamlı olarak bulunduracaktır.
(Eğer şirket değilse bizzat kendisi bulunacaktır şeklinde değiştiririz) Taşeron tarafından
çalıştırılacak olup sigorta primleri ile işveren hisseleri, vs. masrafları Taşeron tarafından
ödenecek işçiler, işin büyüklük, önem ve seyri ile mütenasıp sayıda ehil işçiler olacaktır.
Taşeron işçilerin şahsi dosyalarını ve bordrolarını muntazam tutacak, ücretlerini
muntazam ödeyecek, her ay işçi bordrolarının bir suretini, işin sonunda da işçi
dosyalarının tamamını müteahhit‟e teslim edecektir. İşçiler arasında ehliyetsiz, itaatsiz
veya her ne suretle olursa olsun iş başında bulunmasına mani halleri olanların işyerinden
uzaklaştırılmasını talep etmeye müteahhit yetkilidir. Taşeron bu talebi en geç 24 saat
içinde yerine getirmeye ve işten uzaklaştırılan kimse yerine 3 gün zarfında ikame etmeye
mecburdur.
Madde 24- Emniyet Tedbirleri
:
Herhangi bir ameliyenin yapılması dolayısı ile vukua gelebilecek kazalardan
korunmak için TAŞERON iş güvenliği ve iş tüzüğü ile tespit edilen bütün tedbirleri alacak
ve kazalardan korunma usul ve çarelerinin işçi ve personeline öğretecektir.
TAŞERON, kazalara karşı her türlü emniyet tedbirlerini almakla mükellef olup,
gerek ihmal, dikkatsizlik veya tedbirsizlikten, gerekse ehliyetsiz işçi kullanmaktan veya
herhangi bir başka sebeplerle vuku bulacak kazalardan mesul olup, kazaya uğrayacak
işçi, personel ve üçüncü kişilerin tedavi ve kendilerine, ailelerine verilecek tazminat,
mahkeme masrafları ve sair masrafları tamamen TAŞERON‟a aittir. Müteahhit bu nedenle
herhangi bir talep ve/veya ödemeye maruz kalırsa bu bedel TAŞERON tarafından aynen
karşılanacaktır. Bunun için, taşeron yaptığı işler ve almadığı ücretler mahsuba konu
edilecek ya da durumun elverdiği ölçüde taşeron‟un verdiği teminat ya da yaptığı iş,
müteahhit aleyhine doğacak zarara teberru edilecektir.
Madde 25- Kesin Teminatın Geri Verilmesi
:
Kesin teminat, imalatın kabul edildiğine dair tutanağın tanziminden ve imzasından,
kesin hesap ve kesin hakedişin tasdikinden, müteahhit‟in taşerona yaptırdığı işlerle ilgili
eksiksiz kesin kabul yaptırmasından sonra, Taşeron‟un bu işle bir ilişiğinin bulunmadığı
anlaşıldıktan ve müteahhit‟e ibraz edecek bir vesikanın (ibranamesinin) tevdiinden,
Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatına göre bu işle ilgili evrak, belge eksiği, prim borcu ve
Tasarrufu Teşvik Kesintileri ve bunlara benzer yeni ihdas edilecek kesintilerden borcunun
olmadığını ispat etmesi ve işçilik ödemeleriyle ilgili kayıt tetkikinin S.S.K. Müfettişliğine
yaptırılıp, kayıt tetkiki tutanağının müteahhit‟e ibrazından sonra ödenir.
Madde 26- İş Sahasının Temizlenmesi
:
İşin tamamlanmasından sonra ve son hakkedişten önce, Taşeron iş yerindeki her
türlü artığı bedelsiz olarak kaldıracak ve iş yerini kullanabilir halde temiz olarak
Müteahhit‟e teslim edecektir. Temizlik yapılmadığı takdirde bu işler Taşeron‟un nam ve
hasabına Müteahhit tarafından yaptırılarak masrafı taşerondan alınır, hakkedişten veya
taşeron‟un verdiği teminattan mahsup edilir.
Madde 27- Diğer Hususlar
:
Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlar için Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesi,
Türk Ticaret Yasası, Borçlar Yasası hükümleri tatbik olunur.
Madde 28- Taşeron’un İflası, Tutukluluk Ve Sair Ölüm Hali: (şirket ve şahıslara
göre değiştirilebilir)
Taşeron‟un iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek sözleşme konusu işe ilişkin
olarak Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesi 47. Maddesi esaslarına göre kesin hesap
tasfiyesi yapılır.
Taşeron; askerlik, tutukluluk, ağır hastalık ve hükümlülük halleri nedeniyle
taahhüdünü yerine getiremeyecek duruma gelirse, bu hallerin ortaya çıkmasını takip eden
10(on) gün içinde belirleyeceği birini vekil tayin etmek şartı ile Müteahhit‟in onayını da
alarak taahhüdüne devam edebilir.
Taşeron‟un ölümü halinde, iş tasfiye edilir. Yapılmış olan işlerin Bayındırlık
Bakanlığı Genel Şartnamesi 47. Maddesi esaslarına göre kesin hesabı çıkartılarak, kesin
teminatı ve varsa diğer alacakları mirasçılarına verilir. Teminatın verilmesinde, Bayındırlık
Bakanlığı Genel Şartnamesi 24. Madde esaslarına göre işlem yapılır.
Ancak, müteahhit işin devamı konusunda istekli olan mirasçılardan yeterli
gördüklerine, ölüm tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, kesin teminat vermeleri
şartı ile sözleşmeyi devredebilir.
Madde 29- Sözleşmenin Feshi
:
Sözleşme, aşağıda belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde;
a- Taşeron‟un sözleşme eki şartlara riayet etmemesi, yapılan uyarıları dikkate
almaması,
b- Sözleşme konusu işlere ait hakkedişlere bir haczin ya da tedbirin konması halinde,
c- Mücbir sebeplerin vukuunda,
Protesto/ihtarname çekmeye, hüküm almaya ve hiçbir kanuni uygulamaya tabi
olmaksızın müteahhit tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir ve taşeron‟un şantiye
alanında yaptığı, yarım bıraktığı bir mamül ya da malzeme olması halinde ve fesihle
beraber müteahhit herhangi bir ihtara hacet kalmaksızın cezai şarta veya tazminata
mahsup olmak üzere bu mallar üzerinde hapis hakkını kullanabilir. Taşeron, Müteahhit‟in
o tarihe kadar kendisine ödemiş olduğu avansları ve Müteahhit‟in uğrayacağı her türlü
menfi ve müsbet zararları tazmin etmeyi kabul eder.
Madde 30- Kanuni İkâmetgah
:
Müteahhit‟e ait ikametgah ve ticari sicil merkezi yukarıda anılmış olup, Taşeron
........................................................................... adresini kanuni ikâmetgah olarak
göstermiş olup, bu adrese yapılacak tebligat aynı günde Taşeron‟un kendisine yapılmış
sayılır.
Madde 31- İhtilafların Halli
:
Bu sözleşmenin tatbikinden doğacak her türlü ihtilafların halli, mercii İstanbul
Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
Madde 32- Sözleşmenin Ekleri
Sözleşme ekinde sayılan belgeler
ayrılmaz bir parçasıdır.
:
olan………………..sözleşmenin
Madde 33- Tarih ve Yer
tamamlayıcısı
olup,
:
33 (otozüç) maddeden oluşan işbu sözleşme, 2 (iki)nüsha olarak taraflar arasında
../../2014 tarihinde İstanbul‟da tanzim ve imza edilmiştir.
MÜTEAHHİT
…………………..
TAŞERON
………………………………………………………
Vergi Dairesi ve No
İDARİ ŞARTNAME
1-
Taşeron ve çalıştırdığı eleman ve işçiler, işyerinin çalışma nizam ve talimatlarına uygun
hareket edecektir.
2-
İş Programının aksatılmadan tatbiki gayesi ile lüzum gördüğü takdirde, Taşeron işçi
miktarını arttırmaya veya fazla mesai yapmaya mecburdur.
3-
Taşeron taahhüt ettiği işler dolayısıyla çıkacak olan moloz ve inşaat artıklarını iş
yerinden uzaklaştıracak ve iş yerini devamlı surette temiz tutacaktır.
4-
İş yerinde lüzumlu her türlü araç Taşeron tarafından temin edilecektir.
5-
Taşeron bu işi başarabilmesi için müteahhit‟in göstereceği teknik eleman, makine ve
teçhizatı daimi olarak çalışır halde iş başında bulundurmayı kabul ve taahhüt eder.
6-
Taşeron iş sırasında her türlü emniyet tedbirlerinin alacaktır. Bu sebeple her türlü
imalatın bakım ve muhafazası kendisine aittir.
7Taşeron,
müteahhit‟in şantiyelerinde Çevre Yönetim Sistemi, İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği, yasal tüm mevzuat ve yönetmeliklere uymakla yükümlüdür.
MÜTEAHHİT
……………………………………………………………….
Vergi Dairesi ve No
TAŞERON
……………………………………………………
Vergi Dairesi ve No
ÖZEL ŞARTNAME
1-
Ana elektrik malzemeleri müteahhit tarafından temin edilecektir. Şantiyede Taşerona teslim
edildikçe maliyet bedelleri üzerinden taşerona fatura edilecektir. Taşeron Götürü bedeline bu
miktarlar ilave edilerek hakedişine dahil edilecektir.
Müteahhit, teslim ettiği veya taşeronun şantiyeye getirdiği tüm malzemeler Taşeron‟a yed-i
emin olarak teslim edilsin veya edilmesin otomatikman taşeronun yed-i emin olarak
zimmetindedir. Bu malzemeler kesinlikle şantiye dışına çıkarılamaz. Aksi halde Taşeron Yed-i
emin kurallarına aykırı hareket etmiş sayılacaktır.
2-
Kum, çakıl, demir, çimento, hazır beton gibi bazı malzemeler şantiyenin imkanları dahilinde
maliyeti üzerinden taşerona verilecektir.
3-
Taşeron, Müteahhit‟in verdiği projeleri ve işin yerini incelediğini beyan etmiştir.
4-
Taşeron hakediş bedeli karşılığı işçilik sigortasını (SSK) toplamda tutturacak ve ibraz
edecektir. Tutturamazsa son hakedişten bedel kesilip taşeron adına SSK‟ya yatırılır.
5-
İmalatta kullanılacak her türlü malzeme Teknik şartnamelere uygun, TSE ve ISO 9000 belgeli
olup Müteahhit‟in onay alınacaktır. Müteahhit, onay verilmeyen her türlü malzemeyi
değiştirilmesini isteme hakkına sahip olacaktır. Taşeron kullanılacak malzeme örneklerini
sunmak mecburiyetindedir.
6-
İşin teslimine kadar fiyatlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. İş için hiçbir fiyat farkı
verilmeyecektir.
7-
Taşeron işin süresi içinde şantiyede bir elektrik mühendisi, teknikeri ile gerekli elemanları
şantiyede bulundurmak zorundadır. İlgili elemanlar şantiyede bulunmadığı her gün için
………………..-TL. ceza uygulanacaktır.
Elektrik Mühendisi müteahhit‟e karşı taşeron‟un sorumlu mühendisi olarak hareket edecektir.
Bu elemanların tüm alacak ve özlük hakları taşerona aittir.
8-
Taşeron işin geçici ve kesin kabullerini Müteahhit‟e yaptırmak zorundadır. Her türlü teknik
sorunun çözümlenmesi işverenin onayını almak koşulu ile Taşeron‟un sorumluluğundadır.
9-
Taşeron kendi işçilerinin yemek ve yatma ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Şantiyede yemek çıktığı
takdirde bedeli karşılığında taşeron elemanlarına yemek verilecektir.
Şantiye imkanları dahilinde yatacak yer temin edilecektir. (Yatak v.s.taşerona aittir)
1
0
İşin kapsamı; Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde ve projelerde belirtilen ve müteahhit‟in
alacağı ana malzemeler hariç tüm dahili ve harici elektrik işleri iş teslimi götürü fiyata dahildir.
Müteahhit‟e ve taşerona ait kapsam listesi ekte detaylı yazılmıştır.
1
1
Şantiye içi elektrik hatları çekimi ve elektrik sisteminin bakımı ve onarımı Taşeron tarafından
malzeme hariç ücretsiz yapılacaktır.
1
2
Bu sözleşme ve eklerinde belirtilmeyen hususlar Müteahhidin İdare ile Ana Sözleşme
hükümleri geçerlidir. Taşeron Ana sözleşmede elektrik işleri ile ilgili tüm istekleri ve
kontrolluğun istediklerini Taşeron yerine getirmek zorundadır.
MÜTEAHHİT
TAŞERON
…………………………………………………………………
Vergi Dairesi ve No
……………………………………………………
Vergi Dairesi ve No
Download

TAŞERON SÖZLEŞMESİ Madde 1- Taraflar : Bir tarafta İstanbul ili