MecMsi A y a n
9 1 faziran 1328 (1912)
1:16
C: 2
sekiz yüz. Mütercimlik ve hafız-ı kütüblük bin, bin
mize alalım. T e r a k k i n i n de n e yolda olacağını göre­
iki y ü z , bin d ö r t yüz, bin altı yüz. İşte efendim, b u
lim. Bunu d a Encümen-i Riyaset t a s m i m etmiş, tasar­
miktar
lamıştır. Bu b a p t a irad-ı m ü t a l â a edecek varsa dinle­
mu?»
üzerinedir.
sesleri.)
Bunu
Daire
da. («Daire
Müdirini
Müdiri y o k
koymadık.
yelim, yoksa bittabiî reye m ü r a c a a t edeceğim.
Daire
EKREM
Müdiri ile hademeleri h e p bir sınıfa ithal ettik.
BEY — Müsaade
buyurur
musunuz?
K a d r o h e r defasında yeni yeni tadilâtla geliyor. Böy­
D e m i n Ferit Paşa Hazretlerinin mütalaaları var­
lakin
le tadilâta m a r u z olan esas d e m e k ki doğru değildir.
d ö r t sene s o n r a gelecek bir şeyi şimdiden taht-ı k a ­
Şimdi bir defa d a h a göndersek, ihtimâl ki o d a yine
r a r a almayalım. Malum-uâliniz, E n c ü m e n - i
bazı tadilât ile yeniden gelecektir.
dı. V a k ı a kâtipler, lâyıktırlar, müstehaktırlar;
Riyasete
bir vazife tahmil edildi ki, bu misilli terakkiler ve
Bendeniz z a n n e d i y o r u m ki, sahih, adil bir nisbet,
saireden ibarettir. N i z a m n a m e d e k i fasl-ı m a h s u s u bi­
layetegayyer, yani şâyân-ı k a b u l bir esas v a z olunsa,
lirsiniz. Bu vezaif o fasıl mucibince tahmil edilmiş
d a h a muvafık olur. D e m e k istiyorum k i ; b u suretle
bir şeydir. B u n d a n b a ş k a k ü t t â b ı n ileride terfi ve te­
tertip olunan k a d r o , o n kerre de gitse yine tadil edil­
rakkisi h a k k ı n d a vadi-i kıyl-û k a a l olmayacak, kim­
meyecek bir esas üzerine müstenit olmalı.
Şimdi demin d e r m e y a n o l u n a n m ü t a l â a t
senin k i m s e y e h a k k ı geçmeyecek bir surette âdilâne
üzerine
bir usul vaz edilsin diye kararınız var. O k a r a r iki
tekrar bazıları ikiyüz kuruş tenzilât ile, bazıları d a
seneden beri u y k u d a idi. O n u b u vesileyle N i z a m ­
bilmem şu k a d a r z a m ile geldi. Bu nasıl olur efendim?
lüzumunu
Meselâ, bin kuruş hadd-i asgarî, b u n u n için yazı ile
hissettik. O d a niçin? Ç ü n k ü d ö r t senede bir terakki
binaltıyüz hadd-i a z a m î denmiş, Bu altıyüzü d ö r t se­
name-i İdaremizi
yaparken
buraya
ithal
usulünü tasvib ettik. Bu ö n ü m ü z d e k i senede d ö r t se­
nede ne suretle k a z a n a c a k ? O m e m u r eğer h e r d ö r t
n e d e i k m â l edenler v a r ki, b u n u n içine d ö r t seneye
senede ikişer yüz kuruş z a m görecekse, binsekizyüz
ithal ediyoruz.
o l m a k lâzım gelir. Nasıl oluyor d a binaltıyüz kalıyor?
B u n u d a y a p m a k t a n m a k s a t , d ö r t seneden
ehliyetleri sabit olanlara m ü k a f a t ı n ı
beri
R E İ S — Söyleyeceğim, tâdil ettiğimizin sebebi, b u
vermektir. F a ­
kat h e r senenin bütçesi Meclis-i Alinizde
kadro,
hadd-i
zâtında
Hey'et-i
Umumiyyece
kabul
komisyo­
olunacak idi. İtiraz edildi, ekseriyyetle sükût edildi­
n u n m ü t a l a a ve tetkikinden sonra tasdik ediiieoek zaım-
ğinden bu itiraza iştirak edildiği m â n â s ı verilerek biz
miyatı
zaman
ve hallin
i ca batın a
göre
tecviz et­
mezseniz, o z a m a n zammedilmez. B u n u n için
de E n c ü m e n i n kararını tenzile m e c b u r olduk. M u h a ­
bu
sebeci maaşını tenzil ettik. Bir d e arkadaşlarımızın
k a d r o , Meclisin elini bağlamış olmuyor. Yalnız, te­
beyninde bazı m ü t a l â a t d e r m e y a n edenler v a r d ı ki,
r a k k i z a m a n ı dört senedir. Beşinci senede terakki za­
binyüz yaptınız. N e için? Şifr r o n d binbeşyüz yapın,
m a n ı gelince z a m olunur. B u o n u tespit edecek b i r
dediler.
Nizamnamedir.
E K R E M B E Y — Orası doğru.
Binaenaleyh, b u esas üzerine b u n u tetkik, M u ­
hasebe Komisyonumuz
hesabını
incelettirip
verme­
R E İ S — Evet, b u n u diyenler oldu. B u n u n için ta­
bir m ü t a l a a
biî bu yolda bir şey diyeceğiz, o n a bin dedik. S o m a
varsa dinlemeye hazırız. İsterseniz şimdiki ile beriki­
z a m l a r meselesine gelince; biz alesseviye z a m m e t m i ş -
nin had-di azamini bilmukayese söyleyeyim. Eliniz­
tik, b u n d a d a dediler k i , yazı ile binbeşyüz k u r u ş m ü -
deki m a t b u cetvelde hadd-i asgarî, ü ç bin beş yüz­
dirlerle muavinlerin hadd-i asgarî maaşı. Azâmisi iki-
sinden
başka bir şey kalmıyor. Şayet
dür. B u n d a d a öyle. Bin beş y ü z , b u d a öyle. Bin
binbeşyüz, a r a yerde bin k u r u ş vardır. Bu bini alesse­
yüz, b u d a öyle. Sekiz y ü z v e altı yüz, bunlar d a böy­
viye zammedeceğimize ilk senesi ikiyüz z a m m e d e l i m ,
le. Y a n i aynı m ü t e r c i m ve hafız-ı kütüblük
binyediyüz olur.
burada
bin, m a t b u d a bin yüzdür. M a t b u k a d r o d a veznedar
I
İkinci dört senede üçyüz zammedelim. Ç ü n k i es­
sekiz -yüz, b u r a d a beş yüzdür, b u n d a n ibaret. H a d d - i
kimiştir, dedik, s o n r a d a yani nihayet d ö r d ü n c ü se­
azamiler beş bin, iki bin b e ş y ü z , bin altı yüz, bin
nede de beşyüz z a m m e d e l i m ve m e m u r işte o s o n beş-
d ö r t yüz. Şimdikinde m u h a s e b e müdiri maaşı iki bin
yüze t a m a h eder de kalır dedik. V e b u usulü kullan­
beş yüzdür. Şimdiki m a t b u d a bin sekiz yüz hadd-i
dık. Diğerinde alesseviye idi.
azamî, b u n d a bin altı yüz. V e z n e d a r bin dört
yüz,
Z a n n e d e r i m bu d a e n mutedili olanıdır.
Şimdi b u usûl bir m e m u r eskidikçe z a m m ı n m i k ­
tarı d a a r t m a k üzeredir ki, iyi bir usuldür. M u k a b e ­
b u r a d a sekiz yüz. İşte b u n d a n ibarettir.
Maksat,
leciler, ikiyöiz idi ve öyle gitmişti. Müsevvidler b i n ,
binikiyüz, bindörtyüz, O n l a r ikişeryüz kuruş terfi eder-
kararlı olsun d a terakki ümidiyle ü ç , d ö r t seneyi eli¬
— 162
T B M M KÜTÜPHANESİ
Download

MecMsi Ayan 1 : 1 6 9 1 sekiz yüz. Mütercimlik ve hafız