1 : 21 Meclisi Ayan 23 Kânunuevvel 1326 (1910) C : 1
REİS — Evet, evvel (be evvel tab ve tevzi olun­
sun buyuruluyor, değil mi? Encümenin mazbatası son­
radan zaten tab ve tevzi olunacak.
HÜSEYİN HİLMİ PAŞA — Yalnız bir şey üâve
etmek istiyordum. O da Encümene gitmezden evvel
tab ve tevzii.
IV. — MÜZAKERE OLUNAN MEVAD
1. — Osmanlı Ordusunda kolordu teşkilâtı kurul­
ması için 1326 Senesi Harbiye Bütçesinin bazı fusu­
lünde münakalât icrası hakkındaki kanun lâyihasına
dair Harbiye ve Maliye Encümenleri mazbatası.
REİS — Encümen mazbatalarını okutuyorum.
Riyaseti Celileye
Osmanlı Ordusunda kolordu teşkilatı icrası için,
1326 senesi Harbiye Bütçesinin bazı fusûlünden di­
ğerlerine münakalât icrası hakkında, Hükümetçe tan­
zim ve Meclisi MebUsânca tadilen kabul olunup, Mec­
lisi Mezkûr Riyasetinden, 12 Kanünievvel sene 1326
tarihli ve 14 numaralı tezkire ile irsal olunan Layihai
Kanuniye ile müteferriâtı, Heyeti Umumiye kararı
ile berayı tetkik Encümenimize havale buyurulmuş
olmakla mütalaa olundu.
Müzâkerâtı vakıa neticesinde KuVvai Ösmaniyenin düveli sairede mer'î olan kolordu teşkilâtı üze­
rine tensiki muvafık görülmüş ve ancak ciheti mali­
yesinin tezekkürü Maliye Encümenine ait olup zaten
layihai rnezkûrenin Encümenimize havalesi sırasında
ledelicap Maliye Encümeniyle birleşmesi de Heyeti
Umumiyenin kararı iktizasından olmasına nazaran,
ciheti maliyesi hakkında iktizayi hal ifa edilmek üze­
re iş bu mazbata sallfüzikf layihai kanuniye ve merbutâtı ile maan Maliye Encümenine teVdi kılınmıştır.
20 Kânunuevvel sene 1326.
Ahmet Muhtar
Ömer Rüştü
Ali Rıza
Ferik Rıza
Salih
Zihni
Fuat
Birinci Ferik
Mehmet
'Bohor
Riyaseti Celileye
Orduyu Osmaniyede kolordu teşkilatının icrası hak­
kında Hükümdtce tanzim ve Meclisi MebUsânca ta­
dilen kabul olunup Meclisi Mezkur Riyasetinden
12 Kânunuevvel sene 1326 tarihli ve 14 numaralı tez­
kire ile Meclisi Ayana irsal olunan layihai kanuniye,
Ayan, Harbiye Encümeninin mazbatası ile beraber En­
cümenimizde mütalaa olundu. Düveli sâirede mer'î
olan kolordu teşkilatı üzerine Kuvayi Askeriyei Osmaniyyenin tensiki esası, Ayan Encümeni Askerisinde
tasvip edildiği anlaşılmış ve teklif olunan teşkilatın
müştekim olacağı 300 milyon kuruş masrafın. 1325 se­
nesi muvazenesinin hangi fasıllarından tedarik ve ten­
zil ve hangi fasıllara zammedileceği beyan edilmediğin­
den, Kanuni Esasi ile Usulü Muhasebei Umumiye Ka­
nununa muvafık görülmeyen bu muamelenin tasdiki'
Encümenirnizce mucibi tereddüt olmuş ise de, teşki­
latın katiyen kabili tehir olmadığı ve teşkilat mevkii
tatbike vaz edilmedikçe bir fasıldan tenzü ve diğer fas­
la nakil ve zammedilecek mebâliğin mekadiri sa'hihasını beyan etmek mümkün olamayacağı, izahatı va­
kıadan müstebân olmuş olduğuna binaen, hitamı teş­
kilâtta fasıldan fasıla vuku bulan münakale, bir ka­
nunu mahsus ile Kuvvei Teşri iyeye tasdik ettirilmek
üzere, Meclisi Mebusânda tadilen kabul edilen layi­
hai kanuniyenin Ayanca d a tasdiki Encümenirnizce
zaruri addolunduğu Heyeti Umumiyeye arz olunur.
21 Kânunuevvel sene 1326.
Zihni
Damat Ferid
Âli Rıza
Mehmet Sait
Gabriyel Noradonkiyan
Salih
Nuri
Bohor
Meclîsi Mebusan Muvazene Encümeninin mazbatasıyla kabul edilen layihai kanuniyye suretidir:
Osmanlı Ordularında icra kılınacak teşkilâtı cedide
için, 1326 Harbiye Bütçesinin bazı fusûlünden diğer­
lerine münakalât icrası zımmında talebi mezuniyeti
müşir maddei kanuniye -ve esbabı mucibe lâyihaları
Encümemizde tetkik edildi.
Encümeni Askerî, teşkilatı mezkûra için Meclisten
müsadei mahsusa istihsalini lazım görerek maddei
mezkûreyi ona göre tashih etmiş isede, maddei kanu­
niyyenin şekli musahhahı miktar ve fasıl tashih edil­
meksizin, lalettayin münakalât icrasını hâvî olup o ise,
Muhasebei Umumiye Kanunuyla kabili telif görül­
mediğinden ve Orduda teşkilat icrası ise nezareti addesince elzem addedildiğinden,
1326 muvazenesinden
Harbiye Nezaretine tahsis olunan 900 milyon kuruş­
tan 300 milyon kuruşun iptali ve işbu meblağın teşki­
lâtı rnezkûrenin icrası ve Orduyu Hümâyûnun sene
nihayetine kadar vuku bulacak ibtiyacatına sarfı Encümenizce tensip ve layihai kanuniye ona göre bittanzim Heyeti Umumiyeye arz olunur.
1
Layihai Kanuniyye
Birinci Madde — Osmanlı Ordusunda kolordu
teşkilâtı kabul edilmiştir.
309
TBMM KÜTÜPHANESİ
Download

1: 21 Meclisi Ayan 23 Kânunuevvel 1326 (1910) C : 1 HÜSEYİN