TEMEL-SUBASMAN+KABA+İLERİ KABA İNŞAAT
YAPIM SÖZLEŞMESİ
(BODRUMLU)
MADDE 1 : TARAFLAR
YÜKLENİCİ
İŞVEREN
Adı / Firma Ünvanı
:
Adı / Firma Ünvanı
:
Adres
:
Adres
:
Tel
Fax
Vergi Dairesi
Vergi No
Büro Tescil No
:
:
:
:
:
Tel
Fax
Vergi Dairesi
Vergi No
Büro Tescil No
:
:
:
:
:
arasında aşağıda yazılı koşullar dahilinde sözleşme yapılmıştır.
Bu sözleşmede taraflar “YÜKLENİCİ” ve “İŞVEREN” olarak anılacaktır.
MADDE 2 : SÖZLEŞME KONUSU
İşverenin
İzmir
ili,Karaburun
ilçesi,Mordoğan
beledesi,Çatalkaya
mevkii,Kamukent
………………………
no.lu ada ve parsele ilişkin, aşağıda belirlenen şartlarda
TEMEL-SUBASMAN+KABA + İLERİ KABA İNŞAAT yapım işidir.
MADDE 3 : İŞİN TANIMI
Yüklenici,işverenin İzmir ili,Karaburun ilçesi,Mordoğan,Kamukent Kooperatifinde yer alan
……….ADA
………PARSEL………….PAFTA
………….M2
½
hisse
parseline,…………………….tarih ve ……………sayı numara ile inşaat ruhsatına esas
Mimari,Statik,Elektrik,Tesisat projelerine uygun TEMEL-SUBASMAN+KABA+İLERİ KABA
inşaat işini iş bu sözleşmede belirtilen hususlar ve şartnamelere uygun şekilde yapılacaktır.
MADDE 4 : İŞİN SÜRESİ
Yüklenici tanımlanan işleri, sözleşmenin imzalanması ve avans ödemesinin yapılmasını takibe
………….iş günü içerisinde tamamlayacaktır(Resmi tatil günleri,kış ve yoğun yağış şartları,afet ve
mücbir sebepler ile resmi ilan edilen olağanüstü haller bu süreye dahil değildir.) Sözleşmede
belirtilen yükümlülükleri yerine getiren işverenin, iş süresini geçen her gün için işverene 150 tl(Yüz
elli türk lirası)yüklenici gecikme cezası ödemeyi taahhüt eder.
MADDE 5 : TEKNİK ŞARTLAR VE YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI
1.Yapılacak tüm inşaat işleri,onaylı projelere uygun olacaktır.
2. İnşaat için gerekli elektrik, su giderleri yüklenici Firmaya aittir.
3.Şantiye Şefi teknik personeli yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
4.İnşaatta kullanılacak beton demir, sarf malzemeler,kalıp vb. inşaat işleri için tüm malzemeler
yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
5.Temel Kazısının yapılması, tesviye betonu, Temel Bohçalamasının yapılarak yalıtımın sağlanması
yüklenici tarafından sağlanacaktır.
6..Membran(yalıtım mal.) üstü Grobeton ve temel demirlerinin projeye uygun yapımı.
7.Temel topraklamalarının yapılması, kalıp işleri, derz boşluğu yalıtımı,temel dolgusu ve subasman
betonunun atılması sağlanacaktır.
8.Binanın tamamının betonarme karkas sisteminin projesine uygun olarak tamamlanması
sağlanacaktır.
9.Binanın tüm dış duvarlarının bims blok ile örülmesi yapılacaktır.
10.Çatı kalkan duvarlarının örülerek üzerine betonarme hatıl atılması,
11. Duvar içinde kalacak olan tüm temiz su, pis su, güneş enerjisi tesisatlarınınısıtmalı plastik boru
ile döşenmesi,
12.Tüm binanın sıva altında kalan elektrik, telefon ve uydu sistemlerinin borularının döşenerek
kablolarının çekilmesi,
13.Pencere önlerindeki ve duvar üstümermerlerin 2 cm kalınlığında beyaz mermerden hazırlanarak
yerlerine konması,
14.Tüm binanın iç, kaba sıvasının ve iç alçısının yapılması,
15.Seramik, mermer veya laminat parke döşenmesi planlanan tüm zeminlerin tesviye şaplarının
atılarak kaplama malzemesi yapıştırmaya hazır hale getirilmesi,
16.Kapı eşik mermerlerinin konması.
17.İnşaatlık çam keresteden çatı iskelesinin kurulması,
18.Çatı iskeletinin üzerine 2 cm kalınlığında çam tahta kaplanması,
19. Çatı tahtası üzerine su geçirimsizlik malzemesi serilmesi,
20. Çatının perlit içeren vidalanan tipte kiremitle örtülmesi,
21.Bina dış mantolama –ekolojik yalıtım sıvası ile yalıtımın sağlanması ve boyasının yapılması,
22.PVC pencereler ve Isıcam(çift cam-4+12+4) takılması
22.Bina çelik giriş kapısının yapılması,
23. Çatı terası ve balkonların seramik kaplanması,
24.Balkon – teras korkuluklarının, aliminyum korkuluk yapılması,
İşleri yüklenici tarafından sağlanacaktır.
25.İnşaatla ilgili, resmi kurumlara ödenecek harçlar, (harita TUS, temelüstü harcı, v.b.)
S.S.K.giderleri, olası parselde oluşacak istinat duvarları, bahçe duvarları ve peyzaj uygulamaları,
(parsel tesviyesi hariç) işveren tarafından karşılanacaktır.
MADDE 6 : ÖDEME PLANI,AVANS VE İŞİN BEDELİ
İşin bedeli
: 98,000 TL + KDV aşağıda belirtilen şekilde ödenecektir.
Avans ödemesi : (TARAFLARCA
BELİRLENECEKTİR.)
Ödeme Planı
BELİRLENECEKTİR.)
: (TARAFLARCA
MADDE 6 a:Teklif gerçerlilik süresi, 60 gün olup, Ülke geneli yada Bölgesel inşaat temel
malzemelerinde (demir – hazır beton – çimento v.b.) yaşanacak olağanüstü fiyat dalgalanmaları
(%10 ve üzeri) işin bedeline ilave edilecektir.
MADDE 7 : SÖZLEŞMENİN FESHİ
Taraflardan biri aşağıdaki şartlarda sözleşmeyi bozabilir.
İşin tamamından veya bir kısmından vazgeçilmesi veya bu sözleşmenin hükümlerine aykırı işler ve
işlemler yapılması hallerinde, karşı taraf bu davranışlarda bulunan tarafa 15 gün süreli ve noter
aracılığı ile bir bildirim gönderir. Bu süre içerisinde, bildirimde ileri sürülen hususlar düzeltilmez ve
yerine getirilmezse işin feshi hakkı doğar. Sözleşme feshi söz konusu olduğu takdirde, yüklenicinin
fesh tarihine kadar yapmış olduğu hizmetler dikkate alınarak, yükleniciye ödemesi yapılır.
MADDE 8 : KANUNİ İKAMETGAH
Sözleşme tarafları Madde 1’deki adresleri kanuni ikametgâh olarak kabul eder ve bu adreslere
yapılacak her türlü tebliğin kendilerine yapılmış sayılacağını şimdiden kabul ederler.
MADDE 9 : ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Taraflar arasında sulh yolu ile çözülemeyen anlaşmazlıkların çözümünde İZMİR İLİ
MAHKEMELERİ ve İCRA DAİRELERİ yetkilidir.
İş bu 9 maddeden ve 3 sayfadan oluşan sözleşme …………………. Tarihinde yüklenici ile işveren
arasında imzalanmış ve 2 Nüsha olarak düzenlenmiştir.
YÜKLENİCİ
İŞVEREN
Download

bodrumlu