2931
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE
YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi
Dayandığı Kanunun Tarihi
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi
Yayımlandığı Düsturun Tertibi
: 6.8.1992,
No: 92/3393
: 4.6.1937,
No: 3201
: 11.9.1992,
No: 21342
: 5 Cildi : 32
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – (Değişik: 1/10/2008-2008/14232 K.)
Bu Yönetmelik, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel haricinde emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin
atama ve yer değiştirme işlemlerini, hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak amacıyla
hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 – (Değişik: 1/10/2008-2008/14232 K.)
Bu Yönetmelik, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel hariç, emniyet hizmetleri sınıfında görevli her derecede ve
rütbedeki personelin atama ve yer değiştirmelerinde gözetilecek temel ilkeleri, hizmet bölgelerini ve personelin bu
bölgelerdeki hizmet sürelerini, bölgeler arasında ve bölge içinde yer değiştirme esas ve usullerini ve bu konulara ilişkin diğer
hükümleri kapsar.
Tanımlar
Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık,İçişleri Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük,Emniyet Genel Müdürlüğünü,
c) (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Hizmet Bölgesi, ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen iki ana bölgeyi, (1)
d) (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Alt Bölge, hizmet bölgeleri içinde farklı hizmet sürelerine göre belirtilen ve
(Ek-2)'de gösterilen il ve ilçeler grubunu,
e) (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Zorunlu Bölge, ikinci hizmet bölgesini,
f) (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Zorunlu Hizmet Süresi, iki ana bölgeden her bölge için belirtilen hizmet
sürelerini,
g) (Mülga: 30/7/2012 - 2012/3540 K.)
h) Birim,Teftiş Kurulu, Özel Güvenlik Denetleme ve Polis Akademisi başkanlıklarını, Hukuk Müşavirliğini, daire
başkanlıklarını, Trafik Araştırma Merkezini taşrada Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı kuruluşları, il emniyet müdürlüklerini,
yurtdışındaki Emniyet Teşkilatı kuruluşlarını, (2)
ifade eder.
––––––––––––––
(1) 19/3/2012 tarihli ve 2012/2962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “(Ek-1) haritada”
ibaresi “ekli (1) sayılı cetvelde” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 19/3/2012 tarihli ve 2012/2962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Teftiş Kurulu”
ibaresinden sonra gelmek üzere “, Özel Güvenlik Denetleme” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve
T.B.M.M. koruma müdürlüklerini” ibaresi “Trafik Araştırma Merkezini” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
2932
İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler
Bölge Tespitine Ait Esaslar
Madde 4- (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller yurdumuzun emniyet ve asayiş, ekonomik, sosyal, kültürel,
ulaşım imkanı ve şartları yönünden birbirine benzerlik ve yakınlıkları itibarıyla iki hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu
bölgelerin kapsamına giren il merkezleri ile polis kuruluşu bulunan ilçe ve yerleşim yerleri, personelin bu yerlerdeki zorunlu
hizmet süreleri gözönüne alınarak alt bölgeler şeklinde gruplandırılmıştır.
(Değişik ikinci fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) Bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde ana bölgeler, alt bölgeler ve
hizmet süreleri gösterilmiştir.
Bölgelerde Hizmet Zorunluluğu
Madde 5 – Personelin,atandığı bölgede,bu Yönetmelik ile kalması öngörülen süreden önce alınmasını gerektiren bir
sebep olmadıkça o bölge için tespit edilmiş süre kadar hizmet görmesi zorunludur.
Standart Kadronun Aşılmaması
Madde 6 – Genel Müdürlük merkez kuruluşu ve bağlı kurum ve kuruluşlar ile il ve ilçe kuruluşlarının kadrolarına
yapılacak atamalarda,bu birimler için hizmet bölümleri ve rütbeleri itibariyle (…)(1) tespit olunan standart kadro sayısı
herhangi bir sebep veya suretle aşılmaz. Ancak, emniyet ve asayiş hizmetlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlık onayı ile
geçici süre için yapılan kadro takviyesi ve iller arası kuvvet kaydırma işlemleri bu sınırlamaya tabi değildir.(1)
Personelin Atanamıyacağı Yerler
Madde 7 – (Değişik : 30/7/2012 - 2012/3540 K.)
Genel Müdürlük merkez, taşra ve merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarının kadrolarında geçerli olmak üzere
personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yer
esas alınır.
b) Resmî verilere göre merkez nüfusu bir milyonu aşan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. İllerin nüfus
sayılarında meydana gelen değişiklikler o yılın genel atama döneminde dikkate alınır. Ancak, bu illere atanmış olanlar,
nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar.
c) Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az beş yıl geçmesi veya o yere
dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı il valiliğinin veya Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde birim
amirlerinin uygun görüş belirtmiş olması şartı aranır.
d) Kadro durumunun uygun olması halinde, aşağıdaki personel hakkında (a) ve (b) bentleri hükümleri
uygulanmayabilir.
1) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat
ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun
kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak
derecede malûl olanların eş veya çocukları.
2) Vazife malûlü idari polisler.
3) 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere
Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre
kendisinin, eşinin veya çocuklarının özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde bulunanlar.
___________________
(1) 30/7/2012 tarihli ve 2012/3540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “(TMK)’ya
göre” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
2932-1
Genel Müdürlük Merkez Kuruluşu ile Eğitim Kurumlarına Atama
Madde 8 – (Mülga : 2/3/2001 - 2001/2146 K.)
Personelin Hizmet ve Özel Durumlarının Gözetilmesi
Madde 9 – Personelin bir hizmet bölgesindeki hizmet süresini bitirmeden atama durumuna düşmemesi ve asgari
derecede yer değiştirmesi için,atamalar bir kaç yıl sonraki durumu gözönüne alınmak suretiyle yapılır.
(Mülga ikinci fıkra: 1/10/2008-2008/14232 K.)
Personelin Rütbe ve Kıdeminin Dikkate Alınması
Madde 10 – (Mülga : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
Aday Memurların Yer Değiştirmeleri
Madde 11 – (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
Emniyet Teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, adaylık süreleri içinde yer değiştirme
işlemi yapılmaz. Ancak, Devlet memurları ile evli emniyet mensuplarının adaylık durumuna bakılmaksızın ataması
yapılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerine İlişkin Esas ve Usuller
Öncelik Sırası
Madde 12 – Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen bölgelere yapılacak atama ve
yer değiştirmelerde aşağıdaki esaslara sıra ile uyulur.
a) Hizmet bölümlerine ve ihtiyacına uygun kadro ve rütbeler,
b) İdari veya asayişle ilgili zorunlu sebepler,
c) Personelin, eşinin veya çocuklarının hayati önemi haiz sağlık durumları,
d) (Değişik: 1/10/2008-2008/14232 K.) Personelin Atama İstek Formunda belirttiği yerler.
İlk Atama
Madde 13- (Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.)
Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olanların ilk atamaları öncelikle birinci bölgeye
yapılır.
Polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olan polis memurlarının atamaları, asayiş gerekleri ve hizmet
branşındaki ihtiyaç, personelin teknik bilgisi ve mesleki uzmanlığından yararlanma mecburiyeti olmadıkça, öncelikle polis
merkezleri, çevik kuvvet veya koruma hizmet birimlerine yapılır.
Teknik ve mesleki uzmanlıktan yararlanma mecburiyeti ile 7 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, polis amiri ve
polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olanların, eğitim kurumlarının mevzuatına göre oluşturulacak
sıralamaları esas alınarak, kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere
atamaları yapılır. Devlet memurlarıyla evli olanların ilk atamaları, talepleri halinde Genel Müdürlükçe eşlerinin görev yaptığı
yere yapılabilir. Tercih listesinden eşinin görev yaptığı yeri seçme imkânı var iken seçmeyenlerin yerleri değiştirilmez ve
atamalar yapıldıktan sonra eşinin görevi nedeniyle atama talepleri değerlendirmeye alınmaz.
2932-2
Mesleğe Yeniden Alınmada Süre ve Atama Şartı
Madde 14 – İstifa eden veya isteği ile emekli olan personelin yeniden mesleğe alınmalarında, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 92, 93 ve 94 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Ancak, bu isteklerin kabulü Bakanlığın takdirine
bağlıdır.
Yukarıdaki fıkra uyarınca mesleğe alınanlar, istifa veya emeklilik suretiyle yeniden ayrılırlarsa, tekrar mesleğe kabul
edilmezler.
Birinci fıkraya göre mesleğe alınmış olanlar, istifa ettikleri veya emekliye ayrıldıkları tarihte atanmış oldukları veya
görevli bulundukları bölgeye, bunlardan birinci bölgeye atanma durumunda olanlar sicil numarasına göre emsalleri ikinci
bölge hizmetini yapmış veya yapmakta ise ikinci bölgeye atanırlar ve bu bölge için tespit olunan hizmet süresi sonuna kadar
kalırlar. Ancak ikinci bölgedeki hizmet süresinin 2/3 ünü tamamlamış olanlar için bu hüküm uygulanmaz.
Bölgelerarası Yer Değiştirme
Madde 15 – (Mülga : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerinde Yetkili Makamlar
Madde 16 – 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun uyarınca, Emniyet
Teşkilatına mensup personelden;
a) Bu Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde unvanları sayılan personelin atama ve yer değiştirmeleri müşterek kararla,
b) Yukarıdaki (a) bendi kapsamı dışında kalan ve emniyet müdürü meslek derecelerine mahsus unvanları taşıyan
kadrolara yapılacak atamalar ve bu personelin yer değiştirmeleri Genel Müdürün önerisi üzerine Bakan onayı ile,
c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan personelin atamaları ile yer değiştirme suretiyle atamaları Genel Müdürün onayı
ile, yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvurma Usulü ve Atama Zamanı
Atama İstek Formlarının Gönderilmesi
Madde 17 – (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
Bölgelerdeki hizmet süresini doldurarak atamaya tabi olan personelin atama istek formları, bağlı bulunduğu birim
tarafından usulüne uygun şekilde hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük atama istek formundaki taleple
bağlı değildir.
Zaman dışı atamaya esas belgeler ise, bir ay içerisinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir. Bu kapsamdaki
personelin durumu Genel Müdürlükçe öncelikle değerlendirilir.
2933
Atama İşlemlerinin Zamanı ve Bildirme
Madde 18 – (Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.)
Atamalar, emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı sebepler dışında her yıl Mayıs ve Haziran aylarında bu Yönetmelikte
gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılır.
İkinci bölge görev sırası gelen personelin isimleri Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere
bildirilir. Bu personelin sayısı, ikinci bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak tespit edilir.
Zamandışı Atama (1)
Madde 19 – Aşağıdaki yazılı hallerde 18 inci maddedeki genel atama ve yer değiştirme zamanına bağlı
kalınmaksızın (…) (1) her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilir.
a) Emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı sebepler,
b) Birimlerin kuruluşu, değişikliği ve kaldırılması,
c) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü
Devlet hastanesinden verilecek sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi,
d) (Mülga: 14/6/2010-2010/591 K.)
e) Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu,
f) Eşinin veya çocuğunun ölmesi,
g) Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddesinde yer alan öğrenim durumu ile ilgili
şartların ortaya çıkması,
h) Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki şartların ortaya çıkması,
ı) Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii bir afet sebebiyle, hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin kendi
isteği üzerine,
k) Mevzuat değişikliği.
l) (Ek : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkanını kaybetmesi,
m) (Ek : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine
kendi talebi halinde.
Atama ve Yer Değiştirme Emrinin Tebliği
Madde 20 – Atama ve yer değiştirme emirleri atanan personelin ilk amirine geldikten sonra en geç 10 gün içinde
ilgiliye tebliğ edilir ve yolluğu verilerek ilişiği kesilir. Daha üst makamlar atama emrini geciktirmeksizin aşağı kademelere
ulaştırmakla sorumludurlar. Atanan personel hakkında mehil müddeti bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
değişik 62 nci maddesi hükmü uygulanır. Ancak sayman, mutemet ve mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere üzerindeki
hesap ve malları devir ve teslim için bir aya kadar süre verilebilir.
––––––––––––––––
(1) 14/6/2010 tarihli ve 2010/591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
“ve atama istek formu istenmeksizin” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
2934
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hizmet Bölgeleri ve Süreleri
Hizmet Bölgeleri
Madde 21- (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanların atama ve yer değiştirmeleri için yurdumuz birinci ve ikinci bölge
olmak üzere iki hizmet bölgesine ayrılmıştır.(Mülga ikinci cümle: 19/3/2012-2012/2962 K.) (…)
Her bölge, bölgeye dahil olan il ve ilçeler itibarıyla alt bölgelere ayrılmış ve bunlar ekli (1) sayılı cetvelde
belirtilmiştir. Emniyet Teşkilatındaki il ve ilçe kuruluşları dışında kalan ve doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı kuruluşlarda
görevli personelin o bölgede hizmet süresi, birimin bağlı bulunduğu il/ilçe merkezinin hizmet süresi kadardır.(1)
Mesleğe Giriş ve İlk Atama
Madde 22 – (Mülga : 213/2001 - 2001/2146 K.)
Bölgeler ve Hizmet Süreleri
Madde 23 – (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Personelin bölgelere göre zorunlu hizmet süreleri;
a) Birinci bölgenin;
A- Alt bölgesine girenler
10 yıl,
B- Alt bölgesine girenler
8 yıl,
C- Alt bölgesine girenler
7 yıl,
D- Alt bölgesine girenler
6 yıl,
E- Alt bölgesine girenler
5 yıl,
F- Alt bölgesine girenler
4 yıl,
G- Alt bölgesine girenler
3 yıl,
b) (Değişik: 14/6/2010-2010/591 K.) İkinci bölgenin;
A- Alt bölgesine girenler
6 yıl,
B- Alt bölgesine girenler
5 yıl,
C- Alt bölgesine girenler
4 yıl,
D- Alt bölgesine girenler
3 yıl,
E- Alt bölgesine girenler
2 yıldır.
Birinci bölgede hizmet süresini dolduranların atanma talebinde bulunmaları halinde, tercih formları alınmak suretiyle
talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Bu maddenin uygulanmasında personelin görev yapmakta olduğu alt bölgeler de
gözönüne alınır.
(Ek fıkra: 14/6/2010-2010/591 K.) Personelin hizmet süresinin hesaplanmasında süre başlangıç tarihi, atandığı
yerde göreve başlama tarihidir. Hizmet süresinin hesaplanmasında aynı il sınırları içinde bulunan farklı birimlerde geçirilen
süreler birleştirilir. Birinci bölgede hizmet süresini dolduranların süre hesabında, yıl döngüsü olarak genel atama dönemleri
esas alınır; ancak üç aya kadar eksik hizmeti olanlar bölgedeki hizmet süresini tamamlamış sayılır.
Personelin, Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesi zorunludur. (Ek cümle:
19/3/2012-2012/2962 K.) İkinci bölgede, Bakanlıkça uygun görülen yerlerde, o yer için belirlenmiş zorunlu hizmet süresinin
en az iki katı kadar kesintisiz olarak görev yapanlar, zorunlu bölge ikinci görevini tamamlamış sayılır.
–––––––––––––––
(1) 19/3/2012 tarihli ve 2012/2962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “(Ek-2)'deki
cetvelde” ibaresi “ekli (1) sayılı cetvelde” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
2935
Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci bölge hizmetinden sarfınazar
edilemez. Ancak, sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39
uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri uygulanır.
(Ek fıkra: 14/6/2010-2010/591 K.) Zorunlu ikinci bölge hizmeti için ataması yapılıp göreve başlayan ve 28/2/1985
tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamında fiilen uçuş hizmeti yapan
personelin ikinci bölgedeki hizmet süresi hesaplanırken, uçuş hizmetlerinin yüzde ellisinden fazlasının gerçekleştirildiği alt
bölgenin hizmet süresi esas alınır.
(Ek fıkra: 14/6/2010-2010/591 K.; Değişik : 30/7/2012 - 2012/3540 K) Talep etmeleri hâlinde, aşağıdaki personel
zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf tutulur.
a) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken
hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eş veya çocukları.
b) Vazife malûlü idari polisler.
c) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre eşi veya çocuklarından;
1) Özür oranı %50 ve üzerinde bulunanlardan günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine
getiremeyeceğine karar verilenler,
2) Özür oranı %80 ve üzerinde bulunanlar.
İkinci Bölgede Görevlendirilecek Personelin Sıralanması
Madde 24- (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
İkinci bölgeye ilk defa atanacak personelin sırası, birinci bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası,
rütbeleri ve hizmet branşları gözönüne alınarak bu bölgedeki kadro ve personel ihtiyacına göre tespit edilir.
(Değişik ikinci fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) İkinci bölgeye ikinci kez atanacak olan polis memuru rütbesindeki
personelin sırası; branş, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak, diğer rütbedeki personelin sırası ise;
rütbe, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak tespit edilir.
Birinci bölgede çalışan branşlı amir ve memurların ikinci bölgedeki hizmetlere gönderilmeleri, kendi aralarında sicil
numarası esasına göre ve bölgelerdeki kadro ve personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılır. (Ek cümle: 14/6/20102010/591 K.) Birinci bölgeden ikinci bölgeye ilk kez atanacak personel için birinci bölge hizmet süresini doldurma şartı
aranmaz.
İkinci bölge hizmetine ikinci kez kendi talebi ile atanmak isteyenlerin müracaatları halinde, en az üç yıl birinci
bölgede hizmetini tamamlaması durumunda ihtiyaç durumu gözönünde bulundurulmak suretiyle ve daha önce çalıştığı ile
atanmamak kaydıyla atamaları yapılabilir. Bu şekilde ikinci defa atanan personel bölgedeki hizmet sürelerini tamamlamak
zorundadır. (1)
Bayan Memurların Zorunlu Bölge Hizmetleri
Madde 25 – Emniyet hizmetleri sınıfına mensup bayan personelden ikinci bölgede zorunlu hizmete tabi olacakların
sayısı, söz konusu bölgede bayan personel çalıştırılması gereken birimlerin ihtiyaçları gözönüne alınarak tespit edilir ve
atamaları bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yapılır.
Eksik İkinci Bölge Hizmetinin Tamamlatılması(2)
Madde 26- (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
Personelden ikinci bölge hizmetini tamamlamadan diğer bir bölgeye alınarak yer değiştirmiş olanlar sebebin ortadan
kalkmasına müteakip noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere genel yer değiştirme süresi içinde eski bölgelerine
atanabilir.
–––––––––––––
(1) 14/6/2010 tarihli ve 2010/591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yen alan “isteyen polis
memurlarının” ibaresi “isteyenlerin” ve “beş yıl” ibaresi “üç yıl” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu madde başlığı “İkinci ve Üçüncü Bölgede Yeniden Görevlendirme” iken, 15/2/2002 tarihli ve 2002/3814 sayılı Kararname ile metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
2936
İkinci Bölgede Göreve Geç Başlayanlar
Madde 27- (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
İkinci bölgeye atanmış personelden, atamaların geç yapılma sebebi hariç, personelden kaynaklanmayan ve idarece
kabul edilebilir bir özür olmaksızın atandığı yerde göreve 15 Ekim'den sonra başlayanların ikinci bölgedeki hizmet süreleri,
göreve başladığı tarihten itibaren, o bölge için zorunlu olan hizmet süresini tamamlayıncaya kadar devam eder.
1 Ocak ve sonraki bir tarihte İkinci Bölge hizmetini tamamlayarak dönüşü hak edenlerin atamaları içinde bulunulan
yılın genel atama döneminde yapılır.
Yer Değişikliği Nedeniyle Hizmet Sürelerinin Farklı Yerlerde Geçirilmesi
Madde 28 – (Değişik: 14/6/2010-2010/591 K.)
Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik bölgelerde geçen personelin
hizmet süresi, yer değişiminden önceki bölgede kaldığı süre, kalınması gereken sürenin üçte ikisi veya daha fazlası ise önceki
bölge, daha az ise yeni bölge hizmet süresine göre hesaplanır.
Bu hesaplamada personelin eski görev yerinden ilişik kesme tarihi esas alınır ve mehil müddeti yeni atanılan yerin
hizmet süresine dâhil edilir. Ancak, aynı bölge veya il içinde son atanılan yerin hizmet süresi daha az olmak şartıyla; son
atanılan yerin hizmet süresi iki yıl ise en az onsekiz ay, üç yıl veya daha fazla ise en az oniki ay çalışılması kaydıyla son
atanılan yerin hizmet süresine tâbi olunur.
ALTINCI BÖLÜM
Ertelemeler
Hizmet İhtiyacı Sebebiyle Erteleme
Madde 29 – (Değişik : 2/3/2001 -2001/2146 K.)
Atama sırası geldiği veya hizmet süresini doldurduğu için diğer bir bölgeye atanacak personelden, merkez
teşkilatında Genel Müdür veya daire başkanları, illerde valiler, Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı birimlerde birim amirleri
tarafından, hizmetleri sebebiyle yerlerinde kalmaları gerekçeli olarak bildirilenlerin durumları Genel Müdürlükçe incelenerek
karara bağlanır.
(Değişik ikinci fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) İkinci bölge görev sırası gelen personelden, yerinde kalması veya
atanmasında yarar görülenler için aynı usulle Şubat ayı sonuna kadar talepte bulunulabilir. Birimlerce haklarında erteleme
talebinde bulunulacak personelin sayısı, her yıl Genel Müdürlükçe birimler ve rütbeler için ayrı ayrı tespit edilen sayıdan
fazla olamaz.
(Değişik üçüncü fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) Yukarıdaki fıkra uyarınca yerlerinde bırakılmış olanlar, ertesi yıl
haklarında zaruri bir gerekçeye dayanan yeni bir erteleme talebi olmadığı takdirde, hizmetle yükümlü oldukları bölgelere
atanırlar. Birinci bölgeden ikinci bölgeye gidecekler için dördüncü defa erteleme teklifinde bulunulamaz.
Sağlık Sebepleriyle Erteleme
Madde 30 – (Değişik : 2/3/2001 -2001/2146 K.)
Personel, kendisinin, eş ve çocuklarının sağlık durumları itibariyle tayin edilmemesi için Şubat ayı sonuna kadar
erteleme talebinde bulunabilir. Bu isteğe dayanak olan raporların tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınması şarttır.
Başka sağlık kurumlarından alınan raporlar geçerli sayılmaz.
2936-1
Yukarıdaki fıkrada sözü edilen sağlık kurulu raporları Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca incelenir.
Sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalık veya sakatlık personelin atanacağı bölgede mevcut sağlık kurumlarında tedavi
edilebilir nitelikte ise, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca bu tip tedavi kurumlarının bulunduğu iller belirtilmek suretiyle bu
personelin görev yapabileceği yerler tespit olunarak atama işlemi buna göre yapılır. Tedavisi mümkün olacak yer
bulunmayan personelin ataması ertelenir.
Tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporları en çok 2 yıl için geçerlidir.
Aldıkları sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi dolmuş olan personel, sağlık özürlerinin devam etmesi halinde,
Genel Müdürlüğe müracaatları üzerine başka bir Devlet hastanesine sevk edilirler ve bu hastaneden alacakları sağlık kurulu
raporunun sonuçlarına göre haklarında işlem yapılır. Personelin eşi ve çocukları için aldıkları sağlık kurulu raporlarına
dayanılarak yapılacak ertelemenin süresi hiç bir şekilde toplam 6 yılı aşamaz. Ancak, personelin eş veya çocuklarından ömür
boyu müşahade altında bulundurmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamını sürdürebileceğini tam teşekküllü Devlet
hastanesi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilenlerin atamalarının ertelenmesinde süre şartı aranmaz.
Çocuklarının sağlık özürü nedeniyle özel eğitim veren bir okula devam etme zorunluluğu bulunduğu hallerde
atanacağı bölgede aynı tip eğitimi veren bir okul bulunmadığı takdirde idarece o bölgedeki görev süresi uzatılabilir.
Önceki Yılda Yapılan Yer Değiştirme Nedeniyle Erteleme
Madde 31 – Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca, bölgedeki hizmet süresini tamamlamadan aynı
bölgenin diğer bir alt bölgesindeki yere atanan personelden ertesi yıl başka bölgede hizmet sırası gelenlerin atamaları bir yıl
için ertelenir.
İstek Üzerine Erteleme
Madde 32 – (Mülga : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
İşleme Konulmayacak Erteleme Teklifleri
Madde 33 – Atama ve yer değiştirme işlemi onaylanıp kesinleştikten sonra yapılan erteleme teklifleri ile personelin
bu yoldaki başvuruları işleme konulmaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Yer Değiştirmeler
Yetkili Amirlerin Teklifi Üzerine Yer Değiştirme
Madde 34 – (Değişik: 14/6/2010-2010/591 K.)
Kendisinin ve/veya aile fertlerinin tutum, davranış ve fiilleri nedeniyle bulunduğu yerde görev yapma niteliğini
kaybettiği değerlendirilen personelin yer değişikliği, gerekçeleri ile birlikte teklif edilebilir. Bu teklif illerde il emniyet
müdürünün önerisi üzerine valiler tarafından Bakanlığa, merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında ise
birim amirleri tarafından Genel Müdürlüğe yapılır.
Yer değişikliği teklifleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Yer değiştirmenin gerekli olup olmadığı hususunda
müfettiş marifetiyle inceleme yaptırılabilir.
Yer değişikliği teklifi uygun görülen personelin yeri, hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına bakılmaksızın
aynı bölge içinde veya başka bir bölgede olmak üzere değiştirilir.
2936-2
Görevden Uzaklaştırılan veya Tutuklananların Yer Değiştirmeleri
Madde 35 – (Değişik fıkra: 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Görevden uzaklaştırılanlar veya göz altına alınanlarla adli
makamlarca tutuklanan veya mahkum edilenlerden serbest bırakılanların yeniden göreve alınmaları halinde aynı kadroda
çalışmaları, illerde valinin, merkez ve merkeze doğrudan bağlı birimlerde bizzat birim amirlerinin teklifi ile sakıncalı
görüldüğü taktirde başka bir ile atanır.
Yukarıdaki duruma düşen personelin görev yeri teklife bağlı kalınmaksızın gerekli görüldüğü takdirde atamaya
yetkili makamca re'sen değiştirilebilir.
Performans Değerlendirme Puanı Yetersiz Olanların Yer Değiştirmeleri (1)
Madde 36 – (Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.)
Bir yıllık performans değerlendirme puanı yetersiz olarak değerlendirilen personelin görev yeri, birim içerisinde
değiştirilir. Sonraki bir yıllık performans değerlendirme puanı da yetersiz olarak değerlendirilenler hizmet içi eğitime tabi
tutulur. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarısız olanlar ile hizmet içi eğitimde başarılı olmakla birlikte, eğitimi takiben
yapılan ilk değerlendirmede yine performans değerlendirme puanı yetersiz olarak değerlendirilenler başka bir birime
atanırlar.
Sağlık Sebepleriyle Yer Değiştirme
Madde 37 – (Değişik : 2/3/2001 -2001/2146 K.) Personelden, görevli bulunduğu hizmet bölgesinde kalmasının
kendisini veya eşini ya da çocuklarından birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, tam teşekküllü bir devlet
hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler
yer değiştirme istediğinde bulunabilirler.
Başka sağlık müesselerinden alınan raporlar geçerli sayılmaz ve işleme konulmaz.
Bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra, raporda "acil" kaydı
olanların en kısa sürede, "acil" kaydı olmayanlarında genel atama zamanında yer değişimi yapılır. Bu yer değişiminde
öncelikle, aynı hizmet bölgesinde rapora uygun bir alt bölge seçilir. Bu bölge içinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun
alt bölge bulunmadığı takdirde, personel diğer hizmet bölgesine atanır.
Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme
Madde 38- (Değişik: 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu
takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.
Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge
hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.
Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.
Genel İdare Hizmet Sınıfına Atanma
Madde 39 – Personelin, sağlık ve eş durumu sebebiyle Yönetmeliğin 30, 37 ve 38 inci maddelerinde gösterilen usul
ve esaslara göre erteleme ve yer değişikliği yapılır. Ancak;
a) Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde sayılan hallerden biri sebebiyle başka bir ile atandıkları halde, kendisinin veya
eş ve çocuklarının sağlık durumları sebebiyle atandığı yerde veya eski görev yerinin dışında bir bölgede görev yapamayacağı
sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, önceden adlarına tebligat yapılmak suretiyle doğrudan,
–––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Sicil Raporları Olumsuz Olanların Yer Değiştirmeleri” iken, 19/3/2012 tarihli ve 2012/2962 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı Eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
2937
b) (Değişik: 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Yer değiştirme işlemine tabi personelin kendisinin, eş veya çocuklarının
sağlık özürleri sebebiyle en fazla 6 yıl, eş durumu sebebiyle 3 yıl ertelenebilme imkanı tanıyan 30 ve 38 inci maddelerdeki
hükme rağmen, bu süreden fazla aynı yerde veya bölgede kalmak zorunda bulunanlar, kendilerine bildirilerek Emniyet Genel
Müdürünün teklifi, Bakan'ın onayı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfından bir göreve atanabilirler.
Çocukların Öğrenim Durumları Sebebiyle Yer Değiştirme
Madde 40- (Değişik: 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
Personelin, üniversite ve yüksek okullarda öğrenim gören çocuklarının yurt veya yatılı okuma imkanı olmadığı veya
parasız yatılı olan okullar hariç, yabancı dil ağırlıklı orta öğretim kurumları ile meslek lisesinde öğrenimde bulunan
çocuklarının bu durumlarını belgelemeleri halinde, atanmak istediği ilde ihtiyaç bulunması ve kadro durumunun uygun
olması halinde, ikinci bölge hizmetini aksatmamak kaydıyla okulun bulunduğu il veya dengi bir okulun bulunduğu illerden
birine yer değiştirmek suretiyle ataması yapılabilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve İl Emniyet Müdürlerinin Atama Yer Değiştirmeleri
Madde 41 – (Mülga : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılacak Süreler
Madde 42 – Yıllık izinler, mazeret izinleri ve yılda toplamı 30 günü geçmeyen sağlık izinleri ile görev nedeniyle
yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri, o bölgedeki hizmet süresinden sayılır.
İkinci Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılmayacak Süreler (1)
Madde 43- (Değişik: 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
(Değişik birinci cümle: 5/5/2008-2008/13654 K.) Aşağıda belirtilen hallere ait süreler ikinci bölgedeki hizmet
süresinden sayılmaz.
a) Yurt içinde; öğrenim, kurs, staj ve geçici görevlendirme gibi nedenlerin birine veya birkaçına bağlı olarak toplamı
4 aydan fazla olan ve diğer bölgede geçen süreler,
b) Yurt dışında; kurs ve öğrenim, misyon koruma, barış gücü gibi görevlerde geçirilen sürelerin hiçbiri,
c) (Değişik: 5/5/2008-2008/13654 K.) Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya hüküm giyenlerin 3 ayı aşan
süreleri,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.
e) Sağlık sebebiyle 42 nci maddede belirtilen istisnası saklı kalmak şartı ile sağlık izinlerinin yılda 30 günü aşan
süreler,
–––––––––––––––––––
(1) 5/5/2008 tarihli ve 2008/13654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle; bu madde başlığı” Bölgedeki Hizmet
Süresinden Sayılmayacak Süreler” iken metne işlenlendiği şekilde değiştirilmiştir.
2938
Yaş Haddine Yaklaşma Sebebiyle Erteleme veya Yer Değiştirme
Madde 44 – (Değişik: 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Halen bulunduğu bölgedeki hizmet süresini tamamlayan
personelden kanuni yaş haddine iki yıl kalmış olanlar, kadro müsait olduğu takdirde ve istemeleri halinde yerinde
bırakılabilirler.
Personelin isteği üzerine yerinde bırakılabilmesi için;
a) Görev yerinin değiştirilmesi için 34 ve 35 inci maddeler çerçevesinde teklif yapılmamış olması,
b) Hakkında herhangi bir soruşturma yapılıyor olmaması,
c) Görev yerinin değiştirilmesi için müfettiş raporu bulunmaması,
şartı aranır.
Bu madde kapsamına giren personelin istediği illerden kadrosuna veya durumuna uygun bir ile atanabilmesi için;
a) Personelin bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmış olması,
b) 7 nci maddede belirtilen engel hallerin bulunmaması,
c) Atanmak istediği yerden daha önce teklif üzerine alınmamış olması,
d) İkinci bölge hizmetini tamamlamış olması,
şarttır.
Yurt Dışında Görevlendirilme
Madde 45 – (Mülga : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
Geçerli Olmayan Belgelere Dayalı İşlemler
Madde 46 – Atama ve yer değiştirme işlemlerinin dayanağı olan ve ilgili personel tarafından Genel Müdürlüğe
verilen formlardaki bilgilerin gerçek dışı veya belgelerin sahte olduğu tespit edildiği takdirde, yapılan atama ve yer
değiştirme işlemi iptal edilir ve sorumluları hakkında adli ve idari soruşturma yapılır.
Diğer Hizmet Sınıflarında Görevli Personelin Atamaları
Madde 47 – Emniyet Teşkilatında görevli emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer personelin atama ve yer
değiştirmelerinde de, gerektiğinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanabilir.
Komiser Yardımcılığı Kursu Mezunlarının Atanmaları
Ek Madde 1 – (Ek: 5/5/2008-2008/13654 K.; Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.)
Komiser yardımcılığı kursundan başarı ile mezun olanların; eğitim kurumu mevzuatına göre oluşturulacak
sıralamaları esas alınarak kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere
atamaları yapılır.
Kursu başarı ile bitirenler, resmi rakamlara göre merkez nüfusu bir milyonu aşan yerler hariç eski çalıştıkları
birimleri atanmak üzere seçemez.
Devlet memurlarıyla evli olanlardan, seçtikleri yere eşlerinin kanuni gerekçelerle atanması mümkün olmayanlar ile
Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde seçtiği yerde kendisinin, eş veya çocuğunun tedavi imkânı
bulunmayanların yerleri Genel Müdürlükçe değiştirilebilir. Bu mazeretlere bağlı olarak, atanacağı yerin değiştirilmesi
talebinde bulunan kursiyerlerin, eş durumu veya sağlık sebebi ile tercih listesinden mazeretine uygun yer seçme imkânı var
iken seçmemiş olması halinde yerleri değiştirilmez. Atamalar yapıldıktan sonra belirtilen mazeretler nedeniyle atanma
talepleri değerlendirmeye alınmaz.
2938-1
Mezunların atanacağı yerler birinci ve ikinci bölge birimler olarak ayrı ayrı belirlenir.
İkinci bölge zorunlu hizmetini daha önce yapmış olanlar ile ikinci bölgeden dönüşe tabi olanlara birinci bölge atama
listesinden seçme işlemi yaptırılır.
İkinci bölge zorunlu hizmetini henüz tamamlamamış olanlar ve ikinci bölge hizmetini yapmamış olanlar ile 24 üncü
maddeye göre, birinci bölgeye dönüş yılları ikinci bölge ikinci kez görev sırası gelen komiser yardımcısı rütbesindeki
personelle aynı olanlara ikinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır.
Kadrosuzluk sebebiyle atama
Ek Madde 2 – (Ek: 14/6/2010- 2010/591 K.) (1)
Emniyet Teşkilatı merkez ve taşra birimleri için rütbelere göre belirlenmiş standart kadro sayısının aşılması hâlinde,
öncelikle zorunlu ikinci bölge hizmet sırası gelenler, bulunduğu il veya birimdeki hizmet süresi fazla olanlar, hizmet
sürelerinin eşitliği hâlinde son üç yıl performans değerlendirme puanı ortalaması düşük olanlardan başlanarak bulundukları
yerin hizmet süresini doldurma şartı aranmaksızın öngörülen kadro aşımı sayısı kadar personelin genel atama döneminde
başka bir il veya birime atamaları yapılır.
Bu maddenin uygulamasında değerlendirmeye alınacak hizmet süresinin hesabında, yıl bazı esas alınır. Yıl
hesabında, yıl döngüsü olarak genel atama dönemleri esas alınır. Kadrosuzluk sebebiyle yapılacak atamalarda personelin
hizmet süresi hesaplanırken, farklı zamanlarda aynı ildeki farklı birimlerde geçirilen sürelerin toplamı değerlendirmeye alınır.
Hizmet Süresi Değişikliği
Ek Madde 3 – (Ek: 19/3/2012-2012/2962 K.)
Bu Yönetmelikte belirtilen il veya ilçelerin hizmet sürelerinin artırılması halinde; yeni hizmet süreleri, değişikliğin
yürürlüğe girmesinden önce o yerde göreve başlamış olanlar için uygulanmaz. Herhangi bir nedenle il içerisinde veya ikinci
bölge içinde yapılan yer değişikliklerinde, personelin hizmet süresinin hesaplanması, bölgede ilk göreve başladığı tarihte
geçerli olan hizmet süreleri dikkate alınarak yapılır.
Hizmet Bölgesi Değişikliği
Ek Madde 4 – (Ek: 19/3/2012-2012/2962 K.)
Bu Yönetmelikte belirtilen ikinci bölge il veya ilçelerin birinci bölge kapsamına alınması halinde, değişikliğin
yürürlüğe girmesinden önce hizmet bölgesi değiştirilen yerde göreve başlayanlar, başladıkları tarihte geçerli olan hizmet
süresini tamamlamaları durumunda ikinci bölge hizmetini tamamlamış sayılırlar.
Birinci bölge kapsamında iken, ikinci bölge kapsamına alınan il veya ilçelerde görev yapmakta olan personelin,
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bu yerde çalıştıkları süreler ikinci bölge hizmetinden sayılır.
––––––––––––––
(1) 19/3/2012 tarihli ve 2012/2962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 11 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “sicil notu”
ibaresi “performans değerlendirme puanı” şeklinde değiştirilmiş metne işlenmiştir.
2938-2
DOKUZUNCU BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 – (Mülga : 2/3/2001 - 2001/2146 K.)
Geçici Madde 2 – (Değişik : 2/3/2001 -2001/2146 K.) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak olan
il veya ilçeler, ayrıldıkları il veya ilçe hizmet grubuna dahil edilmiş sayılırlar. Bu il veya ilçede geçen hizmet süreleri
ayrıldıkları il veya ilçenin hizmet süresine tabi tutulur.
Geçici Madde 3 – (Ek: 14/6/2010-2010/591 K.)
23 üncü maddede belirtilen hizmet sürelerine ilişkin değişiklikler, belirtilen yerlerde bu maddenin yayımı tarihinden
sonra göreve başlayanlar hakkında uygulanır.
Geçici Madde 4 – (Ek: 19/3/2012-2012/2962 K.)
Bu Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin uygulanmasında son üç yıllık performans değerlendirme puanı bulunmayanlar
için var olan performans değerlendirme puanlarının ortalaması, performans değerlendirme puanı bulunmayanlar için ise sicil
numarası küçük olan personel esas alınır.
Geçici Madde 5 – (Ek: 30/7/2012-2012/3540 K.)
Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası kapsamına giren personelden, ikinci bölge illere ataması
yapılmış olanların veya halen bu illerde görev yapanların talep etmesi halinde kadro durumu dikkate alınarak birinci bölge
illere ataması yapılır.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 48 – 17/5/1989 tarih ve 89/14144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 28/8/1989 tarihli ve
20266 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile
ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 49 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Yürütme
Madde 50 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
2939/2940-1
6/8/1992 TARİHLİ VE 92/3393 SAYILI ANA YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN
HÜKÜMLER
1 – 10/3/2000 tarihli ve 2000/3393 sayılı Yönetmeliğin geçici maddesi:
Geçici Madde – Bu Yönetmeliğin 2 ve 3 üncü maddeleri, bu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihte İkinci Bölge illerde
görev yapan tüm personele uygulanır.
2 – 2/3/2001 tarih ve 2001/2146 sayılı Yöntemeliğin geçici maddeleri:
Geçici Madde 1 – Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, bu Yönetmelikte ikinci bölge il kapsamında bulunan ve
halen bu illerde görev yapan personel, öngörülen hizmet süresini tamamlamış olsalar dahi, 29 uncu maddenin birinci fıkrası
gereğince kendi talebi ve teşkilatın bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak en fazla hizmet süresi olan
personelden başlamak üzere birinci bölge illere atanabilirler.
Geçici Madde 2 – Bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde daha önce görev yapmış olan personelin
çalıştıkları süreler, bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde çalışmış sayılırlar.Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihte Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Rize, Sivas, Yozgat illerinden birisinde görev yapan personel, bu illerdeki
hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde üçüncü bölge hizmetlerini tamamlamış sayılırlar ve Yönetmeliğin 12 nci maddesi
(b) bendi de gözönünde bulundurularak görev yapmadıkları bölgeye atanırlar.
3 – 15/2/2002 tarih ve 2002/3814 sayılı Yöntemeliğin geçici maddeleri:
Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Rize, Sivas, Tokat ve
Yozgat illerinde görevli personelden İkinci Bölge hizmetini yapmamış olanlar, bu Yönetmelikte belirtilen hizmet sürelerini
tamamlamaları halinde İkinci Bölge hizmetini yapmış sayılırlar. Bu illerde görev yapmakta olan personelden, daha önce
İkinci Bölge hizmetini yapmış olan polis memurları Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonraki genel atama döneminde
diğer bir bölgeye atanma talebinde bulunabilirler.
Daha önceden İkinci Bölge hizmet süresini tamamlamış olan ve halen yukarıda sayılan illerde görev yapmakta
olan amir rütbesindeki personel için, bu iller için tespit edilen hizmet süresini tamamlamak zorunludur ve bu illerde geçirilen
süreler, ikinci defa İkinci Bölge hizmetinden sayılır, ancak iki defa İkinci Bölge hizmet süresini de tamamlamış olanlar için
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
2940/2940-2
Ek -1 sayılı harita
(Mülga : 19/3/2012-2012/2962 K.)
Ek-2
(Mülga : 19/3/2012-2012/2962 K.)
2941
Ek-1 sayılı cetvel
(Ek: 19/3/2012-2012/2962 K.)
BİRİNCİ BÖLGE
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
ADANA
A
10 YIL
Aladağ
G
3 YIL
Ceyhan
C
7 YIL
Çukurova
A
10 YIL
Feke
G
3 YIL
İmamoğlu
C
7 YIL
Karaisalı
E
5 YIL
Karataş
E
5 YIL
Kozan
C
7 YIL
Pozantı
E
5 YIL
Saimbeyli
G
3 YIL
Sarıçam
A
10 YIL
Seyhan
A
10 YIL
Tufanbeyli
G
3 YIL
Yumurtalık
D
6 YIL
Yüreğir
A
10 YIL
AFYONKARAHİSAR
D
6 YIL
Başmakçı
F
4 YIL
Bayat
G
3 YIL
Bolvadin
E
5 YIL
Çay
F
4 YIL
Çobanlar
G
3 YIL
Dazkırı
F
4 YIL
Dinar
E
5 YIL
Emirdağ
E
5 YIL
Evciler
G
3 YIL
Hocalar
G
3 YIL
İhsaniye
F
4 YIL
İscehisar
G
3 YIL
Kızılören
G
3 YIL
Sandıklı
E
5 YIL
Sinanpaşa
F
4 YIL
Sultandağı
F
4 YIL
Şuhut
F
4 YIL
İL VE İLÇELER
2942
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
AKSARAY
D
6 YIL
Ağaçören
G
3 YIL
Eskil
F
4 YIL
Gülağaç
G
3 YIL
Güzelyurt
F
4 YIL
Ortaköy
F
4 YIL
Sarıyahşi
G
3 YIL
AMASYA
D
6 YIL
Göynücek
G
3 YIL
Gümüşhacıköy
F
4 YIL
Hamamözü
G
3 YIL
Merzifon
E
5 YIL
Suluova
E
5 YIL
Taşova
F
4 YIL
ANKARA
A
10 YIL
Akyurt
E
5 YIL
Altındağ
A
10 YIL
Ayaş
E
5 YIL
Bala
E
5 YIL
Beypazarı
D
6 YIL
İL VE İLÇELER
Çamlıdere
E
5 YIL
Çankaya
A
10 YIL
Çubuk
C
7 YIL
Elmadağ
C
7 YIL
Etimesgut
A
10 YIL
Evren
E
5 YIL
Gölbaşı
B
8 YIL
Güdül
E
5 YIL
Haymana
E
5 YIL
Kalecik
E
5 YIL
Kazan
C
7 YIL
Keçiören
A
10 YIL
Kızılcahamam
C
7 YIL
Mamak
A
10 YIL
Nallıhan
E
5 YIL
Polatlı
B
8 YIL
Pursaklar
A
10 YIL
Sincan
A
10 YIL
Şereflikoçhisar
D
6 YIL
Yenimahalle
A
10 YIL
2943
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
ANTALYA
A
10 YIL
Akseki
E
5 YIL
Aksu
A
10 YIL
Alanya
B
8 YIL
Demre
D
6 YIL
Döşemealtı
A
10 YIL
Elmalı
E
5 YIL
Finike
C
7 YIL
Gazipaşa
D
6 YIL
Gündoğmuş
E
5 YIL
İbradı
E
5 YIL
Kaş
C
7 YIL
İL VE İLÇELER
Kemer
C
7 YIL
Kepez
A
10 YIL
Konyaaltı
A
10 YIL
Korkuteli
E
5 YIL
Kumluca
C
7 YIL
Manavgat
C
7 YIL
Muratpaşa
A
10 YIL
Serik
D
6 YIL
AYDIN
B
8 YIL
Bozdoğan
D
6 YIL
Buharkent
D
6 YIL
Çine
C
7 YIL
Didim
C
7 YIL
Germencik
C
7 YIL
İncirliova
D
6 YIL
Karacasu
D
6 YIL
Karpuzlu
D
6 YIL
Koçarlı
D
6 YIL
Köşk
D
6 YIL
Kuşadası
B
8 YIL
Kuyucak
D
6 YIL
Nazilli
B
8 YIL
Söke
B
8 YIL
Sultanhisar
D
6 YIL
Yenipazar
D
6 YIL
2944
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
BALIKESİR
B
8 YIL
Ayvalık
B
8 YIL
Balya
E
5 YIL
Bandırma
B
8 YIL
Bigadiç
D
6 YIL
Burhaniye
B
8 YIL
Dursunbey
D
6 YIL
Edremit
B
8 YIL
Erdek
B
8 YIL
Gömeç
E
5 YIL
Gönen
C
7 YIL
Havran
D
6 YIL
İvrindi
E
5 YIL
Kepsut
E
5 YIL
Manyas
D
6 YIL
Marmara
D
6 YIL
Savaştepe
D
6 YIL
Sındırgı
D
6 YIL
Susurluk
D
6 YIL
BARTIN
D
6 YIL
Amasra
E
5 YIL
Kurucaşile
F
4 YIL
Ulus
F
4 YIL
BİLECİK
D
6 YIL
Bozüyük
E
5 YIL
Gölpazarı
F
4 YIL
İnhisar
G
3 YIL
Osmaneli
F
4 YIL
Pazaryeri
F
4 YIL
Söğüt
F
4 YIL
Yenipazar
G
3 YIL
BOLU
D
6 YIL
Dörtdivan
G
3 YIL
Gerede
E
5 YIL
Göynük
F
4 YIL
Kıbrısçık
G
3 YIL
Mengen
F
4 YIL
Mudurnu
F
4 YIL
Seben
F
4 YIL
Yeniçağa
F
4 YIL
İL VE İLÇELER
2945
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
BURDUR
D
6 YIL
Ağlasun
G
3 YIL
Altınyayla
G
3 YIL
Bucak
D
6 YIL
Çavdır
G
3 YIL
Çeltikçi
G
3 YIL
Gölhisar
E
5 YIL
Karamanlı
F
4 YIL
Kemer
G
3 YIL
Tefenni
F
4 YIL
Yeşilova
G
3 YIL
BURSA
A
10 YIL
Büyükorhan
G
3 YIL
Gemlik
A
10 YIL
Gürsu
A
10 YIL
Harmancık
F
4 YIL
İnegöl
A
10 YIL
İznik
C
7 YIL
Karacabey
B
8 YIL
Keles
F
4 YIL
Kestel
A
10 YIL
Mudanya
A
10 YIL
Mustafakemalpaşa
B
8 YIL
Nilüfer
A
10 YIL
Orhaneli
D
6 YIL
Orhangazi
A
10 YIL
Osmangazi
A
10 YIL
Yenişehir
C
7 YIL
Yıldırım
A
10 YIL
ÇANAKKALE
B
8 YIL
Ayvacık
D
6 YIL
Bayramiç
D
6 YIL
Biga
C
7 YIL
Bozcaada
E
5 YIL
Çan
C
7 YIL
Eceabat
E
5 YIL
Ezine
C
7 YIL
Gelibolu
C
7 YIL
Gökçeada
E
5 YIL
Lapseki
C
7 YIL
Yenice
D
6 YIL
İL VE İLÇELER
2946
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
ÇANKIRI
D
6 YIL
Atkaracalar
G
3 YIL
Bayramören
G
3 YIL
Çerkeş
F
4 YIL
Eldivan
F
4 YIL
Ilgaz
F
4 YIL
Kızılırmak
G
3 YIL
Korgun
G
3 YIL
Kurşunlu
F
4 YIL
Orta
G
3 YIL
Şabanözü
F
4 YIL
Yapraklı
G
3 YIL
ÇORUM
D
6 YIL
Alaca
F
4 YIL
Bayat
G
3 YIL
Boğazkale
G
3 YIL
Dodurga
G
3 YIL
İskilip
F
4 YIL
Kargı
F
4 YIL
Laçin
G
3 YIL
Mecitözü
G
3 YIL
Oğuzlar
G
3 YIL
Ortaköy
G
3 YIL
Osmancık
F
4 YIL
Sungurlu
F
4 YIL
Uğurludağ
G
3 YIL
DENİZLİ
A
10 YIL
Acıpayam
E
5 YIL
Akköy
E
5 YIL
Babadağ
G
3 YIL
Baklan
G
3 YIL
Bekilli
G
3 YIL
Beyağaç
G
3 YIL
Bozkurt
F
4 YIL
Buldan
E
5 YIL
Çal
F
4 YIL
Çameli
G
3 YIL
Çardak
F
4 YIL
Çivril
E
5 YIL
Güney
G
3 YIL
Honaz
E
5 YIL
Kale
F
4 YIL
Sarayköy
E
5 YIL
Serinhisar
E
5 YIL
Tavas
E
5 YIL
İL VE İLÇELER
2947
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
DÜZCE
B
8 YIL
Akçakoca
D
6 YIL
Cumayeri
F
4 YIL
Çilimli
F
4 YIL
Gölyaka
F
4 YIL
Gümüşova
F
4 YIL
Kaynaşlı
D
6 YIL
Yığılca
F
4 YIL
EDİRNE
B
8 YIL
Enez
E
5 YIL
Havsa
D
6 YIL
İpsala
F
4 YIL
Keşan
D
6 YIL
Lalapaşa
F
4 YIL
Meriç
F
4 YIL
Süloğlu
F
4 YIL
Uzunköprü
D
6 YIL
ESKİŞEHİR
B
8 YIL
Alpu
F
4 YIL
Beylikova
F
4 YIL
Çifteler
E
5 YIL
Günyüzü
G
3 YIL
Han
G
3 YIL
İnönü
F
4 YIL
Mahmudiye
F
4 YIL
Mihalgazi
G
3 YIL
Mihalıççık
F
4 YIL
Odunpazarı
B
8 YIL
Sarıcakaya
G
3 YIL
Seyitgazi
F
4 YIL
Sivrihisar
E
5 YIL
Tepebaşı
B
8 YIL
GAZİANTEP
B
8 YIL
Araban
F
4 YIL
İslahiye
C
7 YIL
Karkamış
F
4 YIL
Nizip
C
7 YIL
Nurdağı
E
5 YIL
Oğuzeli
C
7 YIL
Şahinbey
B
8 YIL
Şehitkamil
B
8 YIL
Yavuzeli
F
4 YIL
İL VE İLÇELER
2948
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
GİRESUN
D
6 YIL
Alucra
G
3 YIL
Bulancak
E
5 YIL
Çamoluk
G
3 YIL
Çanakçı
G
3 YIL
Dereli
G
3 YIL
Doğankent
G
3 YIL
Espiye
E
5 YIL
Eynesil
F
4 YIL
Görele
F
4 YIL
Güce
G
3 YIL
Keşap
F
4 YIL
Piraziz
F
4 YIL
Şebinkarahisar
G
3 YIL
Tirebolu
E
5 YIL
Yağlıdere
G
3 YIL
HATAY
B
8 YIL
Altınözü
D
6 YIL
Belen
D
6 YIL
Dörtyol
C
7 YIL
Erzin
C
7 YIL
Hassa
D
6 YIL
İskenderun
B
8 YIL
Kırıkhan
C
7 YIL
Kumlu
D
6 YIL
Reyhanlı
C
7 YIL
Samandağ
C
7 YIL
Yayladağı
D
6 YIL
ISPARTA
B
8 YIL
Aksu
F
4 YIL
Atabey
F
4 YIL
Eğirdir
D
6 YIL
Gelendost
F
4 YIL
Gönen
F
4 YIL
Keçiborlu
F
4 YIL
Senirkent
F
4 YIL
Sütçüler
F
4 YIL
Şarkikaraağaç
E
5 YIL
Uluborlu
F
4 YIL
Yalvaç
D
6 YIL
Yenişarbademli
F
4 YIL
İL VE İLÇELER
2949
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
İSTANBUL
A
10 YIL
Adalar
A
10 YIL
Arnavutköy
A
10 YIL
Ataşehir
A
10 YIL
Avcılar
A
10 YIL
Bağcılar
A
10 YIL
Bahçelievler
A
10 YIL
Bakırköy
A
10 YIL
Başakşehir
A
10 YIL
Bayrampaşa
A
10 YIL
Beşiktaş
A
10 YIL
Beykoz
A
10 YIL
Beylikdüzü
A
10 YIL
Beyoğlu
A
10 YIL
Büyükçekmece
A
10 YIL
Çatalca
A
10 YIL
Çekmeköy
A
10 YIL
Esenler
A
10 YIL
Esenyurt
A
10 YIL
Eyüp
A
10 YIL
Fatih
A
10 YIL
Gaziosmanpaşa
A
10 YIL
Güngören
A
10 YIL
Kadıköy
A
10 YIL
Kağıthane
A
10 YIL
Kartal
A
10 YIL
Küçükçekmece
A
10 YIL
Maltepe
A
10 YIL
Pendik
A
10 YIL
Sancaktepe
A
10 YIL
Sarıyer
A
10 YIL
Silivri
A
10 YIL
Sultanbeyli
A
10 YIL
Sultangazi
A
10 YIL
Şile
A
10 YIL
Şişli
A
10 YIL
Tuzla
A
10 YIL
Ümraniye
A
10 YIL
Üsküdar
A
10 YIL
Zeytinburnu
A
10 YIL
İL VE İLÇELER
2950
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
İZMİR
A
10 YIL
Aliağa
B
8 YIL
Balçova
A
10 YIL
Bayındır
D
6 YIL
Bayraklı
A
10 YIL
Bergama
B
8 YIL
Beydağ
F
4 YIL
Bornova
A
10 YIL
Buca
A
10 YIL
Çeşme
D
6 YIL
Çiğli
A
10 YIL
Dikili
D
6 YIL
Foça
D
6 YIL
Gaziemir
A
10 YIL
Güzelbahçe
A
10 YIL
Karabağlar
A
10 YIL
İL VE İLÇELER
Karaburun
F
4 YIL
Karşıyaka
A
10 YIL
Kemalpaşa
C
7 YIL
Kınık
F
4 YIL
Kiraz
F
4 YIL
Konak
A
10 YIL
Menderes
B
8 YIL
Menemen
C
7 YIL
Narlıdere
A
10 YIL
Ödemiş
B
8 YIL
Seferihisar
B
8 YIL
Selçuk
B
8 YIL
Tire
B
8 YIL
Torbalı
B
8 YIL
Urla
B
8 YIL
KAHRAMANMARAŞ
D
6 YIL
Afşin
F
4 YIL
Andırın
F
4 YIL
Çağlayancerit
G
3 YIL
Ekinözü
G
3 YIL
Elbistan
E
5 YIL
Göksun
F
4 YIL
Nurhak
G
3 YIL
Pazarcık
F
4 YIL
Türkoğlu
E
5 YIL
2951
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
KARABÜK
D
6 YIL
Eflani
G
3 YIL
Eskipazar
F
4 YIL
Ovacık
G
3 YIL
Safranbolu
E
5 YIL
Yenice
F
4 YIL
KARAMAN
D
6 YIL
Ayrancı
F
4 YIL
Başyayla
G
3 YIL
Ermenek
G
3 YIL
Kazımkarabekir
F
4 YIL
Sarıveliler
G
3 YIL
KASTAMONU
D
6 YIL
Abana
E
5 YIL
Ağlı
G
3 YIL
Araç
F
4 YIL
Azdavay
F
4 YIL
Bozkurt
F
4 YIL
Cide
F
4 YIL
Çatalzeytin
F
4 YIL
Daday
F
4 YIL
Devrekani
F
4 YIL
Doğanyurt
G
3 YIL
Hanönü
G
3 YIL
İhsangazi
G
3 YIL
İnebolu
E
5 YIL
Küre
F
4 YIL
Pınarbaşı
G
3 YIL
Seydiler
G
3 YIL
Şenpazar
G
3 YIL
Taşköprü
F
4 YIL
Tosya
F
4 YIL
İL VE İLÇELER
2952
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
KAYSERİ
B
8 YIL
Akkışla
G
3 YIL
Bünyan
E
5 YIL
Develi
E
5 YIL
Felahiye
G
3 YIL
Hacılar
C
7 YIL
İncesu
D
6 YIL
Kocasinan
B
8 YIL
Melikgazi
B
8 YIL
Özvatan
G
3 YIL
Pınarbaşı
F
4 YIL
Sarıoğlan
G
3 YIL
Sarız
G
3 YIL
Talas
B
8 YIL
Tomarza
F
4 YIL
Yahyalı
F
4 YIL
İL VE İLÇELER
Yeşilhisar
E
5 YIL
KIRIKKALE
B
8 YIL
Bahşili
D
6 YIL
Balışeyh
E
5 YIL
Çelebi
G
3 YIL
Delice
G
3 YIL
Karakeçili
G
3 YIL
Keskin
D
6 YIL
Sulakyurt
G
3 YIL
Yahşihan
C
7 YIL
KIRKLARELİ
B
8 YIL
Babaeski
D
6 YIL
Demirköy
G
3 YIL
Kofçaz
G
3 YIL
Lüleburgaz
D
6 YIL
Pehlivanköy
G
3 YIL
Pınarhisar
E
5 YIL
Vize
E
5 YIL
KIRŞEHİR
D
6 YIL
Akçakent
G
3 YIL
Akpınar
G
3 YIL
Boztepe
G
3 YIL
Çiçekdağı
G
3 YIL
Kaman
F
4 YIL
Mucur
F
4 YIL
2953
İL VE İLÇELER
KİLİS
Elbeyli
Musabeyli
Polateli
KOCAELİ
Başiskele
Çayırova
Darıca
Derince
Dilovası
Gebze
Gölcük
İzmit
Kandıra
Karamürsel
Kartepe
Körfez
ALT HİZMET
BÖLGE SÜRESİ
D
6 YIL
G
3 YIL
G
3 YIL
G
3 YIL
B
8 YIL
B
8 YIL
B
8 YIL
B
8 YIL
B
8 YIL
D
6 YIL
B
8 YIL
B
8 YIL
B
8 YIL
D
6 YIL
B
8 YIL
B
8 YIL
B
8 YIL
2954
İL VE İLÇELER
ALT
HİZMET
BÖLGE SÜRESİ
KONYA
B
8 YIL
Ahırlı
F
4 YIL
Akören
F
4 YIL
Akşehir
C
7 YIL
Altınekin
F
4 YIL
Beyşehir
C
7 YIL
Bozkır
E
5 YIL
Cihanbeyli
D
6 YIL
Çeltik
F
4 YIL
Çumra
C
7 YIL
Derbent
F
4 YIL
Derebucak
F
4 YIL
Doğanhisar
E
5 YIL
Emirgazi
F
4 YIL
Ereğli
C
7 YIL
Güneysınır
F
4 YIL
Hadim
F
4 YIL
Halkapınar
F
4 YIL
Hüyük
F
4 YIL
Ilgın
D
6 YIL
Kadınhanı
D
6 YIL
Karapınar
D
6 YIL
Karatay
B
8 YIL
Kulu
D
6 YIL
Meram
B
8 YIL
Sarayönü
E
5 YIL
Selçuklu
B
8 YIL
Seydişehir
C
7 YIL
Taşkent
F
4 YIL
Tuzlukçu
F
4 YIL
Yalıhüyük
F
4 YIL
Yunak
F
4 YIL
2955
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
KÜTAHYA
D
6 YIL
Altıntaş
G
3 YIL
Aslanapa
G
3 YIL
Çavdarhisar
G
3 YIL
Domaniç
G
3 YIL
Dumlupınar
G
3 YIL
Emet
F
4 YIL
Gediz
E
5 YIL
Hisarcık
G
3 YIL
Pazarlar
G
3 YIL
Simav
E
5 YIL
Şaphane
G
3 YIL
İL VE İLÇELER
Tavşanlı
E
5 YIL
MANİSA
B
8 YIL
Ahmetli
E
5 YIL
Akhisar
C
7 YIL
Alaşehir
C
7 YIL
Demirci
E
5 YIL
Gölmarmara
E
5 YIL
Gördes
E
5 YIL
Kırkağaç
D
6 YIL
Köprübaşı
G
3 YIL
Kula
D
6 YIL
Salihli
C
7 YIL
Sarıgöl
F
4 YIL
Saruhanlı
D
6 YIL
Selendi
F
4 YIL
Soma
C
7 YIL
Turgutlu
C
7 YIL
MERSİN
A
10 YIL
Akdeniz
A
10 YIL
Anamur
C
7 YIL
Aydıncık
F
4 YIL
Bozyazı
C
7 YIL
Çamlıyayla
F
4 YIL
Erdemli
C
7 YIL
Gülnar
F
4 YIL
Mezitli
A
10 YIL
Mut
D
6 YIL
Silifke
C
7 YIL
Tarsus
B
8 YIL
Toroslar
A
10 YIL
Yenişehir
A
10 YIL
2956
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
MUĞLA
B
8 YIL
Bodrum
C
7 YIL
Dalaman
C
7 YIL
Datça
C
7 YIL
Fethiye
C
7 YIL
Kavaklıdere
D
6 YIL
Köyceğiz
C
7 YIL
Marmaris
C
7 YIL
Milas
C
7 YIL
Ortaca
D
6 YIL
Ula
D
6 YIL
Yatağan
C
7 YIL
NEVŞEHİR
D
6 YIL
Acıgöl
F
4 YIL
Avanos
E
5 YIL
Derinkuyu
F
4 YIL
Gülşehir
F
4 YIL
Hacıbektaş
F
4 YIL
Kozaklı
F
4 YIL
Ürgüp
E
5 YIL
NİĞDE
D
6 YIL
Altunhisar
G
3 YIL
Bor
E
5 YIL
Çamardı
F
4 YIL
Çiftlik
G
3 YIL
Ulukışla
F
4 YIL
ORDU
D
6 YIL
Akkuş
G
3 YIL
Aybastı
G
3 YIL
Çamaş
G
3 YIL
Çatalpınar
G
3 YIL
Çaybaşı
G
3 YIL
Fatsa
E
5 YIL
Gölköy
G
3 YIL
Gülyalı
F
4 YIL
Gürgentepe
G
3 YIL
İkizce
G
3 YIL
Kabadüz
G
3 YIL
Kabataş
G
3 YIL
Korgan
G
3 YIL
Kumru
G
3 YIL
Mesudiye
G
3 YIL
Perşembe
E
5 YIL
Ulubey
F
4 YIL
Ünye
E
5 YIL
İL VE İLÇELER
2957
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
OSMANİYE
B
8 YIL
Bahçe
E
5 YIL
Düziçi
F
4 YIL
Hasanbeyli
G
3 YIL
Kadirli
D
6 YIL
Sumbas
G
3 YIL
Toprakkale
G
3 YIL
RİZE
D
6 YIL
Ardeşen
E
5 YIL
Çamlıhemşin
G
3 YIL
Çayeli
E
5 YIL
Derepazarı
E
5 YIL
Fındıklı
E
5 YIL
Güneysu
F
4 YIL
Hemşin
G
3 YIL
İkizdere
G
3 YIL
İyidere
F
4 YIL
Kalkandere
G
3 YIL
Pazar
E
5 YIL
SAKARYA
B
8 YIL
Adapazarı
B
8 YIL
Akyazı
C
7 YIL
Arifiye
B
8 YIL
Erenler
B
8 YIL
Ferizli
D
6 YIL
Geyve
D
6 YIL
Hendek
C
7 YIL
Karapürçek
E
5 YIL
Karasu
C
7 YIL
Kaynarca
D
6 YIL
Kocaali
E
5 YIL
Pamukova
D
6 YIL
Sapanca
C
7 YIL
Serdivan
B
8 YIL
Söğütlü
D
6 YIL
Taraklı
F
4 YIL
İL VE İLÇELER
2958
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
SAMSUN
B
8 YIL
Alaçam
D
6 YIL
Asarcık
E
5 YIL
Atakum
B
8 YIL
Ayvacık
D
6 YIL
Bafra
C
7 YIL
Canik
B
8 YIL
Çarşamba
C
7 YIL
Havza
C
7 YIL
İlkadım
B
8 YIL
Kavak
D
6 YIL
Ladik
D
6 YIL
Ondokuzmayıs
B
8 YIL
Salıpazarı
E
5 YIL
Tekkeköy
D
6 YIL
Terme
C
7 YIL
Vezirköprü
D
6 YIL
Yakakent
E
5 YIL
SİNOP
D
6 YIL
Ayancık
F
4 YIL
Boyabat
E
5 YIL
Dikmen
G
3 YIL
Durağan
G
3 YIL
Erfelek
F
4 YIL
Gerze
F
4 YIL
Saraydüzü
G
3 YIL
Türkeli
G
3 YIL
TEKİRDAĞ
B
8 YIL
Çerkezköy
C
7 YIL
Çorlu
C
7 YIL
Hayrabolu
C
7 YIL
Malkara
C
7 YIL
Marmara Ereğlisi
D
6 YIL
Muratlı
C
7 YIL
Saray
C
7 YIL
Şarköy
D
6 YIL
İL VE İLÇELER
2958-1
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
TOKAT
D
6 YIL
Almus
G
3 YIL
Artova
G
3 YIL
Başçiftlik
G
3 YIL
Erbaa
E
5 YIL
Niksar
F
4 YIL
Pazar
F
4 YIL
Reşadiye
G
3 YIL
Sulusaray
G
3 YIL
Turhal
E
5 YIL
Yeşilyurt
G
3 YIL
Zile
F
4 YIL
TRABZON
B
8 YIL
Akçaabat
B
8 YIL
Araklı
C
7 YIL
Arsin
D
6 YIL
Beşikdüzü
D
6 YIL
Çarşıbaşı
D
6 YIL
Çaykara
E
5 YIL
Dernekpazarı
E
5 YIL
Düzköy
E
5 YIL
Hayrat
E
5 YIL
Köprübaşı
E
5 YIL
Maçka
D
6 YIL
Of
C
7 YIL
Sürmene
C
7 YIL
Şalpazarı
E
5 YIL
Tonya
E
5 YIL
Vakfıkebir
C
7 YIL
Yomra
D
6 YIL
UŞAK
D
6 YIL
Banaz
E
5 YIL
Eşme
F
4 YIL
Karahallı
F
4 YIL
Sivaslı
F
4 YIL
Ulubey
F
4 YIL
İL VE İLÇELER
2958-2
İL VE İLÇELER
ALT
HİZMET
BÖLGE SÜRESİ
YALOVA
B
8 YIL
Altınova
C
7 YIL
Armutlu
C
7 YIL
Çınarcık
C
7 YIL
Çiftlikköy
C
7 YIL
Termal
C
7 YIL
YOZGAT
D
6 YIL
Akdağmadeni
G
3 YIL
Aydıncık
G
3 YIL
Boğazlıyan
F
4 YIL
Çandır
G
3 YIL
Çayıralan
G
3 YIL
Çekerek
G
3 YIL
Kadışehri
G
3 YIL
Saraykent
G
3 YIL
Sarıkaya
G
3 YIL
Sorgun
E
5 YIL
Şefaatli
G
3 YIL
Yenifakılı
G
3 YIL
Yerköy
E
5 YIL
ZONGULDAK
D
6 YIL
Alaplı
F
4 YIL
Çaycuma
F
4 YIL
Devrek
F
4 YIL
Ereğli
E
5 YIL
Gökçebey
F
4 YIL
2958-3
İKİNCİ BÖLGE
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
ADIYAMAN
B
5 YIL
Besni
C
4 YIL
Çelikhan
D
3 YIL
Gerger
E
2 YIL
Gölbaşı
C
4 YIL
Kahta
C
4 YIL
Samsat
D
3 YIL
Sincik
E
2 YIL
Tut
D
3 YIL
AĞRI
D
3 YIL
Diyadin
E
2 YIL
Doğubeyazıt
D
3 YIL
Eleşkirt
D
3 YIL
Hamur
D
3 YIL
Patnos
D
3 YIL
Taşlıçay
D
3 YIL
Tutak
D
3 YIL
ARDAHAN
D
3 YIL
Çıldır
E
2 YIL
Damal
E
2 YIL
Göle
E
2 YIL
Hanak
E
2 YIL
Posof
E
2 YIL
ARTVİN
C
4 YIL
Ardanuç
E
2 YIL
Arhavi
C
4 YIL
Borçka
D
3 YIL
Hopa
C
4 YIL
Murgul
E
2 YIL
Şavşat
E
2 YIL
Yusufeli
E
2 YIL
BATMAN
C
4 YIL
Beşiri
D
3 YIL
Gercüş
E
2 YIL
Hasankeyf
E
2 YIL
Kozluk
D
3 YIL
İL VE İLÇELER
Sason
E
2 YIL
BAYBURT
D
3 YIL
Aydıntepe
E
2 YIL
Demirözü
E
2 YIL
BİNGÖL
D
3 YIL
Adaklı
E
2 YIL
Genç
D
3 YIL
Karlıova
E
2 YIL
Kiğı
E
2 YIL
Solhan
D
3 YIL
Yayladere
E
2 YIL
Yedisu
E
2 YIL
2958-4
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
BİTLİS
D
3 YIL
Adilcevaz
D
3 YIL
Ahlat
D
3 YIL
Güroymak
E
2 YIL
Hizan
E
2 YIL
Mutki
E
2 YIL
Tatvan
D
3 YIL
DİYARBAKIR
C
4 YIL
Bağlar
C
4 YIL
Bismil
D
3 YIL
Çermik
D
3 YIL
Çınar
D
3 YIL
Çüngüş
E
2 YIL
Dicle
E
2 YIL
Eğil
E
2 YIL
Ergani
D
3 YIL
Hani
E
2 YIL
Hazro
E
2 YIL
Kayapınar
C
4 YIL
Kocaköy
E
2 YIL
Kulp
E
2 YIL
Lice
E
2 YIL
Silvan
D
3 YIL
Sur
C
4 YIL
Yenişehir
C
4 YIL
ELAZIĞ
A
6 YIL
Ağın
E
2 YIL
Alacakaya
E
2 YIL
Arıcak
E
2 YIL
Baskil
D
3 YIL
Karakoçan
D
3 YIL
Keban
D
3 YIL
Kovancılar
D
3 YIL
Maden
E
2 YIL
Palu
D
3 YIL
Sivrice
C
4 YIL
ERZİNCAN
C
4 YIL
Çayırlı
D
3 YIL
İliç
E
2 YIL
Kemah
E
2 YIL
Kemaliye
E
2 YIL
Otlukbeli
E
2 YIL
Refahiye
D
3 YIL
Tercan
D
3 YIL
Üzümlü
D
3 YIL
İL VE İLÇELER
2958-5
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
ERZURUM
B
5 YIL
Aşkale
C
4 YIL
Aziziye
B
5 YIL
Çat
E
2 YIL
Hınıs
E
2 YIL
Horasan
D
3 YIL
İspir
D
3 YIL
Karaçoban
E
2 YIL
Karayazı
E
2 YIL
Köprüköy
E
2 YIL
Narman
D
3 YIL
Oltu
D
3 YIL
Olur
E
2 YIL
Palandöken
B
5 YIL
Pasinler
C
4 YIL
Pazaryolu
E
2 YIL
Şenkaya
E
2 YIL
Tekman
E
2 YIL
Tortum
D
3 YIL
Uzundere
E
2 YIL
İL VE İLÇELER
Yakutiye
B
5 YIL
GÜMÜŞHANE
D
3 YIL
Kelkit
D
3 YIL
Köse
E
2 YIL
Kürtün
E
2 YIL
Şiran
E
2 YIL
Torul
D
3 YIL
HAKKARİ
E
2 YIL
Çukurca
E
2 YIL
Şemdinli
E
2 YIL
Yüksekova
E
2 YIL
IĞDIR
D
3 YIL
Aralık
E
2 YIL
Karakoyunlu
D
3 YIL
Tuzluca
E
2 YIL
KARS
D
3 YIL
Akyaka
E
2 YIL
Arpaçay
E
2 YIL
Digor
E
2 YIL
Kağızman
E
2 YIL
Sarıkamış
D
3 YIL
Selim
E
2 YIL
Susuz
E
2 YIL
2958-6
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
MALATYA
A
6 YIL
Akçadağ
D
3 YIL
Arapgir
E
2 YIL
Arguvan
E
2 YIL
Battalgazi
B
5 YIL
Darende
D
3 YIL
Doğanşehir
D
3 YIL
Doğanyol
E
2 YIL
Hekimhan
D
3 YIL
Kale
D
3 YIL
Kuluncak
E
2 YIL
Pütürge
E
2 YIL
Yazıhan
D
3 YIL
Yeşilyurt
B
5 YIL
MARDİN
C
4 YIL
Dargeçit
E
2 YIL
Derik
E
2 YIL
Kızıltepe
D
3 YIL
Mazıdağı
E
2 YIL
Midyat
D
3 YIL
Nusaybin
D
3 YIL
Ömerli
E
2 YIL
Savur
E
2 YIL
Yeşilli
D
3 YIL
MUŞ
D
3 YIL
Bulanık
E
2 YIL
Hasköy
E
2 YIL
Korkut
E
2 YIL
Malazgirt
E
2 YIL
Varto
E
2 YIL
SİVAS
B
5 YIL
Akıncılar
E
2 YIL
Altınyayla
E
2 YIL
Divriği
D
3 YIL
Doğanşar
E
2 YIL
Gemerek
D
3 YIL
Gölova
E
2 YIL
Gürün
D
3 YIL
Hafik
D
3 YIL
İmranlı
E
2 YIL
Kangal
D
3 YIL
Koyulhisar
E
2 YIL
Suşehri
D
3 YIL
Şarkışla
D
3 YIL
Ulaş
D
3 YIL
Yıldızeli
D
3 YIL
Zara
D
3 YIL
İL VE İLÇELER
2958-7/2958-8/2958-10
ALT
BÖLGE
HİZMET
SÜRESİ
SİİRT
D
3 YIL
Aydınlar
D
3 YIL
Baykan
E
2 YIL
Eruh
E
2 YIL
Kurtalan
D
3 YIL
Pervari
E
2 YIL
Şirvan
E
2 YIL
ŞANLIURFA
B
5 YIL
Akçakale
D
3 YIL
Birecik
C
4 YIL
Bozova
D
3 YIL
Ceylanpınar
D
3 YIL
Halfeti
D
3 YIL
Harran
D
3 YIL
Hilvan
D
3 YIL
Siverek
D
3 YIL
Suruç
D
3 YIL
Viranşehir
D
3 YIL
ŞIRNAK
E
2 YIL
Beytüşşebap
E
2 YIL
Cizre
E
2 YIL
Güçlükonak
E
2 YIL
İdil
E
2 YIL
Silopi
E
2 YIL
Uludere
E
2 YIL
TUNCELİ
E
2 YIL
Çemişgezek
E
2 YIL
Hozat
E
2 YIL
Mazgirt
E
2 YIL
Nazımiye
E
2 YIL
Ovacık
E
2 YIL
Pertek
E
2 YIL
Pülümür
E
2 YIL
VAN
D
3 YIL
Bahçesaray
E
2 YIL
Başkale
E
2 YIL
Çaldıran
E
2 YIL
Çatak
E
2 YIL
Edremit
D
3 YIL
Erciş
D
3 YIL
Gevaş
D
3 YIL
Gürpınar
D
3 YIL
Muradiye
E
2 YIL
Özalp
E
2 YIL
Saray
E
2 YIL
İL VE İLÇELER
2959-2985
6/8/1992 TARİH VE 92/3393 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
Tarihi
Numarası
Değişen Maddeler
28/4/1993
19/8/1997
14/12/1997
10/3/2000
93/4375
97/9832
97/10423
2000/393
-
18/5/2000
2/3/2001
15/2/2002
31/7/2003
22/1/2004
5/5/2008
2000/688
2001/2161
2002/3814
2003/6102
2004/6795
2008/13654
1/10/2008
14/6/2010
2008/14232
2010/591
19/3/2012
2012/2962
30/7/2012
2012/3540
2,3 ve Geçici Madde
Diğerleri
7
43
Ek Madde 1
EK-2 sayılı Cetvel
1, 2, 9 ve 12
7, 19, 23, 24, 28, 34,
Ek Madde 1, 2, Geçici
Madde 3, Ek (2) sayılı
Cetvel
3, 4, 13, 18, 21, 23, 29,
36, Ek Madde 1, 2, 3,
4,Geçici Madde 4, Ek
-1 sayılı harita, Ek-2
sayılı cetvel, Ek (1)
sayılı cetvel
3, 7, 23,
Madde 5
Geçici
Yürürlüğe
Giriş Tarihi
13/5/1993
27/8/1997
2/1/1998
1/1/2001
4/5/2001
1/1/2001
8/4/2001
26/3/2002
24/9/2003
26/2/2004
30/5/2008
15/7/2008
1/1/2009
4/11/2008
29/6/2010
27/3/2012
9/9/2012
Download

emniyet teşkilatı atama yönetmeliği