DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
SİYASET TEORİSİ, YÖNETİŞİM VE KALKINMA
Dersin Kodu
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Zorunlu
Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans,
Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
3
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
Haftalık Laboratuar Saati
Dersin Verildiği Yıl
2. yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl (Ders her iki
yarıyıl veriliyorsa yıllık ders olarak
belirtilmesi gerekir.)
3. yarıyıl
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Öğretim Sistemi (Örgün Eğitim,
Uzaktan Eğitim)
Örgün Eğitim
Eğitim Dili (Türkçe, İngilizce, Almanca)
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler) (Ön
Koşul olan dersler ya da bu dersi
başarmak için alınmış olması önerilen
dersler varsa yazılması gerekir. Ön koşul
dersi yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
(Ders için önerilen konular varsa
yazılması, yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Staj Durumu (Bu dersle ilgili herhangi
bir staj uygulaması varsa yazılması,
yoksa “yok” diye belirtilmesi gerekir.)
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerie güncel bağlamda uluslararası
kalkınma paradigmalarının oluşum süreçleri hakkında genel bir
görüş sağlamaktır. Farklı kuramsal çerçevelerden ve analitik
bakışlardan yönetişim ile kalkınma arasındaki ilişki farklı öncü
roller üstlenen aktörler üzerinden anlatılacaktır (örn. Devletler,
sivil toplum kuruluşları, çok uluslu şirketler vs.) Ayrıca,
öğrencilere hükümet, sivil toplu ve özel sektörlerin gelişimin
yönünü nasıl belirlediği aktarılacaktır.
Öğrenme Çıktıları
ÖÇ1. Alanındaki yerel ve küresel eğilimlerin farkına
varabilmek ve söz konusu eğilimlerden doğan fırsat ve
tehditleri değerlendirebilmek.
ÖÇ2. Alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle
inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve
değerlendirebilmek.
ÖÇ3. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri
eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, bilgiden bilgi
üretebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve
öğrenme sürecini yönlendirebilmek.
Dersin İçeriği
Bu ders, hükümet, sivil toplum ve özle sektör arasındaki
ilişkileri kalkınma açısından politik-ekonomik ve kurumsal
analizini yapmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte beklenmeyen
zorluklar ve avantajlar ile hükümet ve hükümet dışı aktörler
etkili olmaya başlamıştır. Bu ders, ilgili teoriler üzerinden
analitik araçlarla öğrencilerin uluslararası kalkınma gündemini
eleştirel ele almalarını sağlamaktadır. Kalkınma amacıyla,
aktörler arası ilişkilerin eleştirisi için gerekli vasıfları ve
becerileri kazandırmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (yarıyıllık
dersler için arasınav ve final sınavları
dahil edilerek 16 haftalık, yıllık dersler
için arasınav ve final sınavları dahil
edilerek 30 haftalık)
Ders Kitabı / Malzemesi/ Önerilen
Kaynaklar
1. Hafta Siyaset Teorilerine Giriş
2. Hafta Yönetişim ve Kalkınma üzerine Temel
Kavramlar
3. Hafta Sivil Toplum, Hükümet ve Yönetişim
4. Hafta Birleşmiş Milletler ve Küresel Kalkınma
Çalışmaları
5. Hafta Haricici Kalkınmadan Dahilici Kalkınmaya
6. Hafta Kalkınmanın Dinamikleri
7. Hafta Sivil Katılım ve Yönetişim Krizi
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Küreselleşme ve Eşitsizlik
10. Hafta Kalkınmada Eşitsizlik
11. Hafta Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma
12. Hafta Kadın ve Güçlendirme
13. Hafta Hükümet Dışı Örgütler ve Çoklu sektörel
İlişkiler
14. Hafta Yönetişim ve Kalkınmanın Analizi
15. Hafta Tartışma ve genel değerlendirme
16. Hafta Final Sınavı
Joseph Nye Jr. and John Donahue, Governance in a Globalizing
World (Washington: Brookings Institution Press, 2000)
Philip Oxhorn, Joseph Tulchin, and Andrew Selee, eds.,
Decentralization, Democratic Governance, and Civil Society in
Comparative Perspective (Washington, Woodrow Wilson Press,
2004)
Michael Edwards, Civil Society and Global Governance (2000),
Paper Series.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Yarıyıl (Yıl) Notuna % Katkısı
Devam
-
Laboratuar
-
Uygulama
-
Arazi Çalışması
-
Derse Özgü Staj (Varsa)/
-
Ödev
-
Sunum
Projeler
-
Seminer
-
Ara sınavlar
40
Final
60
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı
Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
TOPLAM
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş
Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
8
1
8
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Materyal tasarlama, uygulama
Okuma
İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
Sunu Hazırlama
1
Sunum
Seminer Hazırlama
Rapor Hazırlama
Proje
4
2
8
Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
15
15
Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
13
13
TOPLAM
36
35
90
Ödevler
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
90/30=3 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi *
Program Çıktıları
Ders
Öğrenme
Çıktıları
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 PÇ16 PÇ17
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük
4
4
4
4
5
5
5
5
2 Düşük
5
5
5
5
4
4
4
4
3 Orta
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4 Yüksek
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5 Çok yüksek
5
5
5
5
4
4
4
4
Download

siyaset teorisi, yönetişim ve kalkınma