T.C.
SAMSUNVALILIGI
IIMiInEgitinlM的drl蒔竜
Sayi;18867085/90302.02/5291666
13/11/2014
Konu川kDcfbveYenldenOkulM関山車軸ne
G∂revlendlrileceklcrinBa持しI…VCTerclh
blemlerl
…、.K∧YMAK∧MLIGINA
(11ccMllliEかimMhdhr時雨)
Ilg∼:a)10/06/2014tarihve29026saylllResmiGazete,de yaylmlananMllliE組m
BakanJlglnaBa軌 E鉦mKumnlarlYdmticilerlninGdrevLcndlrmCIc…CIl函n
Y6netmellk,
b)M‘111EgitlmBakanllgmaBaかE血nK−lnlm−arlYdnctlCllcrmlnGorevlendirme
C)26/08/2014tarlhvc106676saylllMEBInsanKaynaklarlGcneIMud軸蘭n品
Illmizde mhnhalbulunan eg∼tlm kLlrL一mlarlnallglyOnelmengln22.mad。eslnln
3血asl dogmltusunda s6zli∴sll−aVlnLlan70(yctmiS)vc uzerl Puan alanlardan,
gOreVlendlrmeyeeSaSPuanhstilnlu鉦egore,terCIhlerIallnaCaktlrIlkdefavcyenldenokul
mtlC柾rl蘭ncgorevlendlrmetCrCihiSlemlerl・S6zkonusuyonetmeligmekindekltakvlmde
be剛enJ3−18Kaslm2014 tarihlcrlarasmdaclek‘ronlkortamdaMEBBIS tizcrindcn
yapllacaktlr.
Ilgl(b)kllavuzun(5)B猫miiniin jlk deIh vc yeniden n高湿r olarak
gOrCVlendirileceklerbaPhglaltmdaki5・maddcnln12日kraslgeregiba叩rudabuIunanlara
On egltimkummuterclhetme hakklVcrilecckterclhlcridlilndakleginmkurumlarlna
gorevlendirmeyikabLlledenler・baSVurularlndabudt皿ml−ayr−Cを一belirteceklcrdir.
11gl yOnetlllellgm22・maddeslnlnlflkras高・騎Itl・S′11aVLLLJbaSarlIt∴OLan
L7dLD,lar〝′gd,・eL・le′筋r′n”,eeSaSPLtanhrl;Ek−2,deyerahnjbr〃ldZerilhenaLdtkhrI
PtLafunyhZdee栂i/esdz杭Jna面′7〃倣ILlrtL”La刷り戒偽eI励int(所amlhieriluten
belirle′諒‘‘dcnmektcolup,aynlmaddcnin2・nkrasmdalSebumad。enlnbirincinkrasIna
g6rebellrlencnpuanlara;〟10unct′〃′(,ddeT,i′7be函ij7klW〃LhbetiIdknalanLardagCrev
ylpmLtん短0〟〃Iarthm‘y′uj諦r“LLa b′∴aIu′高rLlagCrevy‘TPa′面ririnislism Ol〟rak
belirtilen勧im妨′′m励nda gdrevlen初庇高専l脇b高mnIar擁b〝祐Iim
kurlLmlur′iLes′n′′/′Oln面tiereikipuan,Ly′′nmLMe′ti′…Ltt′ZClりurasLrIdabelirtLhn
前in∼k剛mlar面agore而初脇e鴫初eb′面na′‘妬初旬hr函b′′蜜紡
ktm′′面iIes肋rl′OLmL,k巌re岬p‘′an,kuruc‘′〃調子ohrakgdnevy‘函klartl勃inl
kurl‘mhmdhgorevIendtriJme短蜜indeb′′(unanlarif・inbt‘夢timkurum.larIite細′rL1
0JnlakdZerebeSp〟al,iLayee‘mr・Butercihlerei研ilM′′anlartercihleri′′karS′S′n‘Jayer
L,hnbdLi:m仰rellen‘噂inLteekr・anayanSり,aCak1.,.,,d。nm。kt。d,.
A(uCSllMllll博一mMu(lurl蘭A一・一(LIrkBuivnrlY…HukulnetKomglKat3−SAMSUN
Sanlrai O(362)435806β−4338064−4353450−4355046
FaxO(362)4319376母24854−4320009@mosta洲S…C…伽Cbgovtr Web申//san細目mebgovtr
AYrIn間Ihilgiicin:Scvledd…∧ltSlノ∧N−Ser Dal,iIi246
Il…両袖油川eiek(r(、両日順一icilT17鉦lI、中正、(中〟“rnti,OTLu−mCbg(、、tradrcslild”64cc−d189−32rf−841 1−8eb3k‘、Jし直tey‖‘相ebiiir
鮎盟
BukapsamdabaSVuruSahipleriveilcemilliegitimmi嵐irlhkleri,yaZlmlZdakihususlar
Ve ekindeki aClklamalar do rultusundailk defa ve yeniden okul mもd証1晦もne
gorevlendirileceklerintercihlerineiliSkiniSVeiSlemleritamamlayacaklardlr.
Bilgilerinizivebu yazlmlZlnilgililereduyurulmaslnl dnemlericaederim
AytekinGIRGIN
Valia.
IIMllliegitimMudhril
EK:AclklamalarYazISl(1sayfa)
DAGITIM:
euM謝untHTRoN血I輸孤u
ASLIlLENNIDIR
17IlCeKaymakamlLgl(IIceMEM)
一 触l・当
諾貯
AdresIIMllllEgitlmM追証1唾uAtat嵐Bulvan YenlHtiktmletKonaglKat3−SAMSUN
Santmi O(362)4358063−4358064−4355450−4355046
Fax’0(362)4319376−4324854−4320609 @E−Posta:SamSunmem@mcbgovtr Web http〟samsunmcbgov.tr
BLieVrakguVeniieIektromkimZailelmZalamniS血httpI/cvraL.sorgulnCbgoVtradrcsindcn64ce−d189−32fF・8411−8eb3kod=ieteylIedIieb血
ACTKLAMALAR
l−BaSVL一rL11ar Bakanhglm171n http://mcbbis・meb.go、′.tr/baWLIrulSlcmLeriekranl
uzerindekielektronikbaSVurLllbrIllu庇erindenyapllacaktlr.
2−Adaylar sistellle’I\C・Kimlik NumaralarL Ve MI肥BIS 申子elerl ile glrlS
yapacaklardlr YapllanlSlcmlerinnLImarとllarlkayltaltlnaallnaCaktlr.
3−Adaylarln baSVurularda herhangi bjr magduriyct yaSamamaSllClll MEBBIs
bilgilerlnin dogrulugunu kolltrOl etmelcrL・bllgllerlnde eksik veya hata tesplt Ctmeleri
durLmLlndaKurulllVCI1ccMilliEgitimMudLlrlt廟OZILikb6111mtinebaSVurarakcksLkveya
llatallbilgileriniddzeltllmelerlgerekmektedll∴
4−Adaylarln言lgi(a)Y6netmel蘭n“Y6neticiolarakg6revlendirliecckIerdearanacak
genel簿rtlar”baSllkl151nCimaddcslnln C bcndlnde yer alan‘‘g6revlendirllccegl egitim
kurumuna,g6revIcndlrllecegJlarihte alanlltlbarlyla堰retmen olarak atanabilme∴Sartlm
taslyOrOlmak、’’htlkmtineayklrlOlantcrcllllerionaymakamlarltaranndanreddedilcccktir.
5−BaiVurLlfbrmundaklbllgilcl、lnKurLImVeIIceMilliEgitimMudur同kleritaraflndan
白li加kleincelellmCSl,hatallterClhlermlPtaledilmeslgerekmekledir
6−BaSVuru ekranlarlbaSVurunun SOll glinu saat17:00’de kapanacaktlr.Ba;Vuru
ekranlkapatlldlktansonra;baSVLlruyaPlimasIVCyatCrCihlPtallmumktlnOlmayacaktlr
7−BaSVL刑bilgllcrilldckihatalardandoiaylOIuSabilccckcksikvcya hatalardall ttIm
yasal sorumluluk Elektronik BaiVuru Ve Ollay Forlllunda“bllgilerimin tam ve dogru
oldLlgunLl.aksihaldebaSVurumungeCCrSIZSayllmasllll kabulederim”beyanlndabulunarak
imzalayalladayaaiuir.
8−KamLl HIZmCtlcrinin Sunumunda UygLllanacak Usul vc EsaslaraIliSkin
Yonetmellgin“Gercege ayklrl bclgc verilmesi、reya beyanda bLllunulmasl”baSllkll
bolumuntin9.maddesine gore,gerCege aykll“i belge vcrcnlcr ya da beyanda bulunanlar
hakklndaBakanll軌tllZCa yaSalLSlem yapllacagllluSL一SLmun baSVLlru SahiplerlnCe bilinmesi
gerekmcktcdir・
9−0grcncilcrinin tamaml k17 01an cgitlm kurLImiarlnln mudtirl醸しmde
gOrevlendirilmek Lizere kadln adaylara Oncellk verllecektlr・(1htlyaCln kar河anamamasl
halindebukurLImlara Bakanhglmmnilgili(C)yaZISldogrLlltusunda erkekadaylararaslndan
mudurgOrevlelldlrmCSl)′aP−1acaktlr・)
10−BaiVuruSalliplerinceMEBBISEgitimKurumlarlY6ncticiligiElektronikBaSVuru
VeOnayFormulla∴alt91ktllarikilluSllaOlarakdnzenleneeek;birndsllaSlllCeMilliEgitim
Mud蘭ltlgundc muhafaza edilecck,digcr 面shasliseIiCe Mill=Egjtim Mudurlukleri
taranndan en geG baSVurunun SOll guntiII Mllli Egitim Mudurlugune basvuruda
bLllunanhrlnhizmetcetvelleriilebirllJkteeldenimzakarSlllglteSlimedilecektir・
SAMSUNTTJMILLIEGTTTMMUDURT.LJGU
Download

İlk Defa ve Yeniden Okul Müdürlüğüne Görevlendirileceklerin