Karar No
:176
Karar Tarihi :11/11/2014
KONUSU:
MUĞLA ORTACA İLÇESİ BEŞKÖPRÜ MAHALLESİ 312 ADA 7 PARSEL NUMARALI
TAŞINMAZA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
İmar ve Bayındırlık Komisyonu 11.11.2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan
müzakere sonunda;
Meclis Üyesi Avukat Gültekin AKÇA, Konuyla İlgili Taraf Olması Nedeniyle, Görüşme
Esnasında Meclis Toplantı Salonunda Bulunmamıştır.
03.11.2014 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi, Kurşunlu Caddesi, Muğla Büyükşehir
Belediyesi 1 No’lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığı’nın 10/10/2014 tarih ve 36521862-310.01.04-21367 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan,
Belediye Meclisimizin 14.10.2014 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilen, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (Muğla İli, Ortaca İlçesi, Beşköprü
Mahallesi, 312 ada, 7 parsel ) konusu görüşüldü.
07/11/2014 Cuma günü saat 10.00 Ortaca Belediyesine gidilerek konunun yerinde incelenmesine
karar verildi.
Komisyonumuzca 07/11/2014 Cuma günü saat 10.00 Ortaca Belediyesine gidilerek konunun yerinde
incelemesi yapıldı ve 11.11.2014 tarihinde saat 11.00’de Şeyh Mahallesi, Kurşunlu Caddesi, Muğla
Büyükşehir Belediyesi 1 No’lu Hizmet Binasında 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
(Muğla İli, Ortaca İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 312 ada, 7 parsel ) konusu görüşüldü
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;
İlgi:
23.05.2014 tarih ve 396 sayılı Ortaca Belediye Başkanlığı yazısı.
İ1gi yazı ile İlimiz Ortaca İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 312 ada, 7 parsel numaralı taşınmazda
yapılmış olan plan değişikliğinin Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2012/687 E. ve 2014/253 K. kararı
ile iptal edildiğinden bahisle; ilgili Mahkeme Kararına istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve
uygulama imar planı değişikliğinin yapılması istenilmektedir.
Söz konusu işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; 312 ada 7 nolu parselin 17.05.1985
tarihinde onaylanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli nazım ve uygulama imar planlarında (Ek-1) “Yol”,
“Otopark” ve “Konut + Ticaret” kullanımına sahip olduğu; taşınmaz sahibinin talebi ile Ortaca
Belediyesinin 04.04.2012 gün ve 24 sayılı Meclis Kararı (Ek-2) ile anılan parselin “LPG İkmal ve
Akaryakıt Satış İstasyonu” kullanımına dönüştürüldüğü ve buna yönelik 1/5000 ölçekli nazım ve
1/1000 ölçekli uygulama imar planı (Ek-3) teklifinin kabul edildiği tespit edilmiştir. Bahsi geçen
plan değişikliğine karşı açılan davalar neticesinde; Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2012/687 E. ve
2014/253 K. Sayılı kararı (Ek-4) ile Ortaca İlçesi Beşköprü Mahallesi 312 ada 7 parsel numaralı
taşınmazda yapılmış olan “LPG İkmal ve Akaryakıt Satış İstasyonu” amaçlı imar planı
değişikliğine yönelik 04.04.2014 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı iptal edilmiştir.
Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2012/687 E. ve 2014/253 K. Sayılı kararında “bu durumda,
yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile bilirkişi raporunun beraber incelenmesi neticesine;
Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkın Yönetmelik hükümlerine göre dava
konusu taşınmazda, kavşak mesafesi açısından LPG ikmal ve akaryakıt satış istasyonu kullanımının
Sayfa 1 / 2
geliştirilmesinin planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna
ulaşıldığından dava konusu meclis kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” denilmektedir.
Parsel maliki tarafından İlçe Belediye Başkanlığına 21.05.2014 tarihinde verilen dilekçede
(Ek-5) ise söz konusu mahkeme kararında plan değişikliğinin iptal edilme gerekçesi olarak
gösterilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı notlarında bulunan Akaryakıt Satış İstasyonu olarak
belirlenen alanlarda Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
hükümlerinin şehir içi LPG İkmal ve Akaryakıt Satış İstasyonu tesislerinde geçerli olmayacak
şekilde düzenleme yapılarak bahse konu yerinin yeniden LPG İkmal ve Akaryakıt Satış yeri olarak
planlanmasını talep etmektedir.
Dosyasında yapılan inceleme neticesinde; Ortaca Belediyesinin 04.04.2012 tarih ve 24 sayılı
Meclis Kararı ile onayladığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile söz konusu taşınmaz
“Yol”, “Otopark” ve “LPG İkmal ve Akaryakıt İstasyonu” olarak planlanmış olup; aynı plan
değişikliklerinin plan notlarının 3. maddesinde ise “Bu planda açıklanmayan hususlarda 1/100000
ölçekli Aydın Muğla Denizli Çevre Düzeni Planı Hükümleri, Mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Hükümleri, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan
Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.” denilmektedir. İlgili hüküm
doğrultusunda Ortaca İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planları plan hükümlerinin 2.11.
maddesinde ise “2.11. Akaryakıt İstasyonları: Bu alanlarda ‘Karayolu Kenarında Yapılacak ve
Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine uyulacaktır.” denilmekte olduğundan; konu
ile ilgili olarak herhangi bir işlem tahsis etmeden önce anılan Yönetmelik hükümlerine uyulması
gerektiği anlaşılmıştır. Ayrıca; parsel malikinin talebi doğrultusunda söz konusu Yönetmeliği
uygulamamak Başkanlığımız yetkisinde olmadığından; talep uygun mütalaa edilememektedir.
Sonuç olarak; imar planının iptal edilmesiyle bölge plansız bir konuma gelecek olup önceki
planda kendiliğinden yürürlüğe giremeyeceğinden planlar iptal edildikten sonra yeniden plan
yapılması zorunlu olduğundan ilgilisi tarafından gerek mahkeme kararı ve gerekse yeni bir teklif ile
başvurulmadığından söz konusu 312 ada 7 numaralı parselin 17.05.1985 tarihli plandaki
kullanımına dönüştürülmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (Ek-6)
dosyası hazırlanmıştır.
Yapılan değişiklik ile söz konusu parselin bulunduğu alan “yol”, “otopark” ve “Konut +
Ticaret” kullanımına yeniden dönüştürülmüş; imar durumu, yapı nizamı ve 17.05.1985 tarihinde
onaylanan plana ait plan hükümleri aynen korunmuş olup; plan değişikliği plan hükümlerine ise
“1/100000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı Hükümleri, mevcut imar planı
hükümleri, 3194 Sayılı İmar Kanunu Maddeleri geçerlidir.” hükmü eklenmiştir. Denilmektedir.
Komisyonumuzca uygun bulunarak oybirliği ile kabul edilen, Ortaca İlçesi Beşköprü
Mahallesi 312 ada 7 parsel numaralı taşınmaz üzerinde “Yol”, “Otopark” ve “Konut + Ticaret”
amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194
Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.
Sayfa 2 / 2
Download

konusu: muğla ortaca ilçesi beşköprü mahallesi