T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü(l 54566)
Sayı : 86555309.903.02/57/
Konu : Taşra Teşkilatı Şube
Müdürlüğü Sözlü Sınavı
27/01/2014
MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 27/01/2014 tarih 366873 sayılı yazısı ve
yazı ekinde gelen Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 24/01/2014
tarih ve 345409 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğinin ekte yer alan yazı doğrultusunda yapılmasını rica ederim.
\
Şube Müdürü
Eki:
2 adet yazı
Dağıtım:
Tüm Okul Müdürlükleri
Reyhanlı İlçe M illi Eğitim Müdürlüğü 31500 Reyhanlı/HATAY
Telefon
: 326 413 10 56
irtibat
Fax
: 326 413 37 02
Dahili No
http//
: reyhanli-meb.gov.tr
e mail
e-posta________ :reyhanli3 [email protected]_______ Cep__________
: E. SÖNMEZ
: 1074
:
:
T .C
HATAY VALİLİĞİ
İl M llfi E ğitim M ü d ü rlü ğ ü
Sayı ; 73943645/903.02/366873
K on«: Taşra Teşkilâtı Şube
M üdürlüğü Sözlü Sınavı
.KAYMAKAMI İU J N A
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü*
....................... .BC)İ l ' M i ' N F
ilgi: 24/01/2014 tarih ve 345409 sayılı yazı.
Milli Eğitim Bak.ınhği husul K*nr>.ikları ?»csuS NU‘<Iuiİu;uuh»* t*gi 1 m < < .<ı.gı
'A':
Müdürlüğü sözlü $im\ prı? helgden, Mf PBIS ¡ ./ u n k k ü »Uusİ<ik«« 2 4 ' 'M j n - j u*> m u i
itibaren temin edilebilen t ! M»
İlgi onayda görevde .yükselme sözlü sınavının 10'02 2014-
02 2014 (hafta .sonlan
hariç) tarihleri arasında Ankara Başkent ÖğtvtjiMtcvımle yapılacak olrnau nedeniyle sözlü
sınava katılacak.adayların smav günlerinde ı/mlı saş ılma.^t uygun görûiou^tüf.
Bilgilerinizi ve imza kareliği duyumlmasmi n c a a k n m .
Haiti SANLI
V a h a,
İ! M îllî 1-ğilivn M ü d ü r V
D A Ğ IT IM :
T ü m K a y m a k a m l ık la r a
V e T ü m B ö lü m le re .
EK: ! O nay
Bu belge, SUİS) sayds Elektronik İmza Kanununu« 5;im mtââm geregiaccgüvenli siekitonifc imza ite mtisbtsmt#»
bvrak teyidi http:<v'evfaksorga.meb,gov.tr adresinden ?4Şd-6ba4'3Sfe-MiPWv0a kotitı. ile yapıfabiür.
T.C .
M İL L İ E Ğ İT İM B A K A N L IĞ I
İn sa n K a y n a k la rı C e n e i M ild a r lig #
Sayı : 41289672/900/345409
Kon« î Taşra teş1eilatı.$ube mMöriögil sözlü srnavı
24/01/2014
DAĞITIM
İlgi:
a) M illî Eğitim 'B akanlığı Personelinin G örevde Yükselme, Unvan D eğişikliği vc Yer
D eğiştirm e Suretiyle Atanması H akkında \ -mctenelik,
b) M ilî!E ğilim Bakan!.-sğrİnsanKaynaklan < h w I M M itılilğikm o 20/Ö İ/20I4 tarihli vc
41289672/20/275960 sayılı onay*.
B akanlığım ı? m erkez ve taşra teşkilatım la gftrev yapan personelden Ugi (al Y ö n c tn v î'fo
göre, îi-tiçe nınîı c&ıtım roödürffikleri i, den.ee PUM >nhe tm km tu k^dromma -auraa için »'s 'ı M
tarafından 2^ İ2 2Ü H talibinde yapılan-, görevde yükselm e y;t?m Mmvımfp
puan barajım îi,v«*r ık
başarılı olası 5913 aday sözlü sınava katılm aya hak k:r/,annn^ui‘
Şube m tktürîüğıi söîdü .sınav girip belgelen. M FBliSS d«%rioden adaylarca 2 4 /0 1 /2 0 i 4
tarihinden itibaren tem in edilebilm ektedir.
İlg i(b ) onayda; g u a u l e vıkselm e w 1«ı ‘-îijav,:ıır !»ı 02 2‘ '4 -, s 02 2 >M ıh -d u ^>«1> u f»ü >
tarihleri arasında Ankara B<ı^Wnt Ö ğ re tm e m imle \ t«{>ılatak d m a » ıedtn<\ -* Mt/itı mi a,' i i* 11» •
adayların sınav gönlerinde izinli sayılm ası uygun,görülm üştür.
Bilgilerinizi- ve-gereğim arz/ric» ederim.
H araza A Y D O Ğ D U
Bakan a,
Genel. M üdür V,
DAĞITIM :
A Planı
ö Plans
3 u b«ige, 5 0 7 0 say üı E lektronik. im z a K am ınuöun 5 inci m addesi g sre g u îc e güvenli eiekIroniJcinıza île im?a!ai)nu>tiF
A tatü rk HH
E lektronik
W * Ih K ı* ıU > 'A N K A R A
\ u » ı mvl.’
îr
c-posi»: pi<rjıv.iji< .j>m «K ,fc.v <r
A v n o 'ıi M v " n,ı<ı { '<ui İ>EM İR Ş u b e Svludorii
M
;»• ^ ¡ 2 )
!”
! akv 'O M '< 4 , S
4i
Download

Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Sözlü Sınavı