TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.
PAZAR VE STRATEJİ BELİRLEME ARAŞTIRMALARI HİZMET ALIMI İŞİ BİRİM FİYAT
SÖZLEŞMESİ (TASLAK)
Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
İşbu sözleşme, bir tarafta Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. (bundan
böyle
"Türksat
A.Ş."
olarak
anılacaktır)
ile
diğer
tarafta
………………………………………………………. (bundan sonra "Yüklenici" olarak anılacaktır)
arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2-Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. Türksat A.Ş.’nin adresi: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
Cevizlidere Mah. Cevizlidere Cad. No:31/A Balgat / Çankaya / ANKARA
Tel no: (0312) 583 20 00
Faks no: (0312) 473 27 02
2.2. Yüklenicinin tebligata esas adresi: ……………………………..
Tel no: …………………………..
Faks no: …………………………..
E-mail: …………………………..
Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir.
Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen
adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya
elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.
Madde 3- Sözleşmenin Dili
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4- Tanımlar
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, ihale dokümanları olan İdari Şartname ve Teknik
Şartnamede yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 5- İşin Konusu
Sözleşme konusu iş; Teknik Şartnamenin 1’nci maddesinde belirtilen araştırmaların Yüklenici
Firma tarafından yapılarak, araştırma sonuçlarının Türksat A.Ş.’ye belirlenen şartlarda teslim
edilmesi işidir.
İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını
oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.
Madde 6-Sözleşmenin Türü ve Bedeli
İşbu sözleşme birim fiyat sözleşmesi olup, KDV hariç RAKAMLA (YAZIYLA) bedel
üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, Teknik ve İdari
Şartnamenin ilgili maddeleri esas alınır. Yapılan işlerin ve Yükleniciye ödenecek bedellerin
gösterildiği tablo aşağıda belirtilmiştir.
Teknik şartnamenin 1.1 ve 1.2 maddeleri kapsamında Yüklenici Firma tarafından yapılacak
ve sözleşme bedelinin hesaplanmasına esas teşkil edecek olan araştırmalara ait birim fiyat
tablosu aşağıda belirtilmiştir.
1
Denek
Sayısı
ARAŞTIRMA TÜRÜ
Fokus
Grup
Sayısı
KDV Hariç
Birim Fiyat
KDV Hariç
Toplam
Tutar
Teknik Şartname 1.1. Maddesindeki Marka Konumlandırma ve
Pazar Potansiyeli Belirleme Araştırması
Kantitatif Araştırma (Yöntem Belirtilecek)
Kalitatif Araştırma (Yöntem Belirtilecek)
Teknik Şartname 1.2. Maddesindeki Teledünya İçerik
Memnuniyeti Araştırması
Kantitatif Araştırma (Yöntem Belirtilecek)
Kalitatif Araştırma (Yöntem Belirtilecek)
KDV Hariç Toplam Sözleşme Bedeli
Teknik şartnamenin 1.3 maddesi doğrultusunda sözleşme süresi içerisinde Türksat
tarafından talep edilebilecek ve Yüklenici Firma tarafından yapılacak olan araştırmalara ait
birim fiyatların gösterildiği tablo aşağıda belirtilmiştir.
Teknik Şartname 1.3. Maddesinde Belirtilen Araştırma
Yöntemleri
Denek
Sayısı
Telefon ile anket yöntemi
200
Yüz yüze kağıt – kalem anket yöntemi
200
Fokus grup tartışması anket yöntemi
Fokus
Grup
Sayısı
Soru
Sayısı
5
Web üzerinden anket yöntemi
200
Mobil cihazlar (pda v.b.) üzerinden anket yöntemi
200
Omnibus çalışma tekniği / Aylık
10
2
KDV Hariç
Birim Fiyat
Madde 7-Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler
İşbu sözleşme konusu işin yerine getirilmesine ilişkin; ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç
giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer
vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp Türksat A.Ş. tarafından Yükleniciye ayrıca
ödenecektir.
Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
İşbu Sözleşmenin düzenlenmesine ait damga vergisi, karar pulu bedeli ile sözleşmenin
uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri
giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Madde 9- Sözleşmenin Ekleri
9.1. İhale dokümanları, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, Türksat A.Ş.’yi ve
Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile dokümanlardaki hükümler arasında çelişki
ya da farklılık olması halinde sözleşmede yer alan hükümler esas alınır.
9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
 İdari Şartname
 Teknik Şartname
 Zeyilnameler (varsa)
 Firma teklifi
 Yazılı açıklamalar (varsa)
9.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 10-Sözleşmenin Süresi
Sözleşmenin süresi imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıldır. Teknik şartnamenin 1.1 ve 1.2
maddelerinde belirtilen araştırmalara ait analiz raporları sözleşmenin imzalandığı tarihten
itibaren 2 ay içerisinde Türksat’a teslim edilecektir. 1 yıllık dönem içerisinde Teknik
şartnamenin 1.3 maddesinde bahsi geçen araştırmalar Türksat’ın talep etmesi halinde işin
Yüklenici firması tarafından yapılarak Türksat’a teslim edilecektir.Sözleşmenin süresi
istenildiği takdirde Yüklenici Firma’nın da yazılı onayı alınarak Türksat tarafından en fazla 1
(bir) yıl daha uzatılabilir.
Madde 11- Raporlama ve Teslim
İdari ve teknik şartnamede yer alan hükümler geçerli olacaktır.
Madde 12-Teminata ilişkin Hükümler
12.1. Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Bu işin kesin teminat miktarı; sözleşme bedelinin %
6‘sı olan …………………… (YAZIYLA)’dir. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ……………………
(YAZIYLA) bedelli kesin teminat vermiştir.
12.1. Sözleşmeye ait sürenin taraflarca uzatılmasını müteakip, uzatılan süre kadar kesin
teminatın süresi uzatılacaktır.
12.2. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat, İdari Şartnamenin 21. maddesinde belirtilen
diğer değerlerle değiştirilebilir.
12.3. Kesin Teminatın Geri Verilmesi: İşin, Sözleşme ve İhale dokümanı hükümlerine uygun
olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı Şirkete herhangi bir borcunun olmadığı
Şirket tarafından tespit edildikten sonra, kesin teminatın tamamı; sözleşme süresi bitiminde
sosyal güvenlik kurumundan alınan borcu yoktur belgesinin Şirkete verilmesinin ardından,
Yükleniciye iade edilir.
12.4. Yüklenicinin bu iş nedeniyle Şirkete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçları ile
ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine
3
kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin
teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade
edilir.
12.5. Her ne suretle olursa olsun, TÜRKSAT A.Ş. tarafından alınan teminatlar haczedilemez
ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
12.6. Mahsup işleminin 12.4 üncü madde uyarınca yapılmasına gerek bulunmayan hallerde,
sözleşme bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde Şirketin yazılı uyarısına rağmen talep
edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına
iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Şirkete gelir kaydedilir.
Madde 13- Ödeme Yeri ve Şartları
Teknik Şartname kapsamında hazırlanan analiz raporlarının Türksat A.Ş. tarafından geçici
kabul raporu ile kabul edilmesini müteakip firma tarafından sözleşme ve sipariş bedeli
mukabilinde fatura hazırlanacaktır. Fatura bedeli, Sözleşmedeki ceza ve kesintiler saklı
kalmak kaydı ile faturanın tam ve hatasız olarak Türksat A.Ş.’ye tesliminden sonra 10 takvim
günü içinde Türksat A.Ş. Muhasebe Direktörlüğü’nce Yükleniciye ödenecektir.
Madde14- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı
Sözleşme konusu iş kapsamında Yüklenici firmaya avans verilmeyecektir.
Madde 15- Fiyat Farkı
Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına
kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali
yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamayacak olup,
işbu Sözleşme kapsamında yapılan işler için Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.
Madde 16- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar
Firma ihtiyaç duyacağı hizmet alanını veya desteği, sorumluluk kendisinde kalmak ve
Türksat’tan yazılı izin almak koşuluyla yeterliliği bulunan başka firmaları alt yüklenici olarak
çalıştırabilecektir.
Madde 17- Cezalar ve Kesintiler
17.1. İhale dokümanında belirtilen yükümlülüklerden her hangi birisinin yerine getirilmemesi
halinde, Sözleşme bedelinin yüzde üçü (%3) tutarında, yerine getirilmeyen her yükümlülük
maddesi için ayrı ayrı olmak üzere cezai işlem uygulanır ve firmanın hakedişinden defaten
kesilerek tahsil edilir. Firmanın hak ediş alacağı olmaması halinde Firmanın iş bu sözleşme
kapsamında vermiş olduğu kesin teminat mektubu nakde çevrilerek tahsis edilen ceza tahsil
edilecektir.
17.2. Araştırma raporlarının teslim edilmesi gereken süre dahilinde teslim edilmemesi halinde
her geçen gün için o araştırmaya ait toplam bedelin %2’si oranında ceza tahakkuk
ettirilecektir. Ancak işbu madde kapsamında kesilen cezaların toplamı sipariş geçilen
araştırmaya ait KDV hariç bedelin %50’sini geçemeyecektir.
17.3. Daha önce cezai hüküm uygulanmasına neden olan fiilin tamamen veya kısmen
devamında, ceza oranları, Şirket tarafından kademeli olarak 5 katına kadar (2, 3, 4, 5, katı)
yükseltilerek uygulanır. Firmanın bu ceza uygulamalarına rağmen yükümlülüklerini yerine
getirmemesi durumunda ise sözleşme fesih hükümleri uygulanır.
Madde 18-Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
18.1. Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre verilir uzatımı ve cezai
müeyyide uygulaması yapılmaz:
(a) Doğal afetler,
(b) Kanuni grev,
4
(c) Genel salgın hastalık,
(d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
(e) Ulusal ve uluslar arası alanda internet ve telefon sisteminin kesilmesi veya kesintiye
uğraması,
(f) Makul ikame çözüm yöntemlerinin bulunmaması veya sonuç vermemesi,
18.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı
verilebilmesi için mücbir sebebi oluşturacak durumun;
(a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
(b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
(c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
(d) Meydana geldiği tarihi izleyen 3 (üç) gün içinde yüklenicinin Türksat A.Ş.ye yazılı olarak
bildirimde bulunması,
(e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
gerekmektedir.
18.3. Ayrıca Türksat A.Ş.'nin, sözleşmede ve Teknik Şartnamede yer alan, sözleşmenin ifasına
ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının
onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan
gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte
olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde;
durum Türksat A.Ş.'ce incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre,
gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.
Madde 19- Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri
İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp
yürütülmediği Türksat A.Ş. tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatı (Kablo Hizmetleri
Pazarlama ve Satış Direktörlüğü) tarafından denetlenir. Kablo Hizmetleri Pazarlama ve Satış
Direktörlüğü yetkilerini kullanarak işin şartnamede belirtilen esaslar çerçevesinde yerine
getirilmesini sağlayacaktır. Türksat A.Ş., Yüklenicinin işin hazırlanma aşamalarının herhangi bir
yerinde görevlendirdiği personeli ile katılabilir. Yüklenici, Türksat A.Ş.’ye karşı herhangi bir gizlilik
içinde olmayacaktır.
Madde 20- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar
Şirket tarafından işin kontrolü amacıyla kontrol teşkilatı olarak görevlendirilen personel ile
Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte
tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak
Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kablo
Hizmetleri Pazarlama ve Satış Direktörlüğü kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu
Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır. Yüklenici söz konusu hizmeti sözleşme ve
eklerindeki hükümlere aykırı olmamak üzere Türksat A.Ş.’nin vereceği talimata göre yapmak
zorundadır.
Madde 21- Hizmetin Yapılmasına İlişkin Şartlar
Teknik ve İdari Şartnamelerin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Madde 22- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin
Sorumlulukları
Yüklenicinin Sözleşme Konusu iş ile İlgili Çalıştıracağı Personele ilişkin Sorumlulukları; ilgili
mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümlerinde belirtilmiş olup, Yüklenici bunları
aynen uygulamakla yükümlüdür.
Madde 23- Sözleşmede Değişiklik Yapılması
Sözleşme bedelinin aşılmaması ve Türksat A.Ş. ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması
5
kaydıyla işin yapılma veya teslim şeklinde değişiklik yapılabilir. Bu halin dışında her iki tarafın
onayı olmadan sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 24- Eğitim Verilmesi İle İlgili Hükümler
Teknik şartnamenin 10’uncu maddesinde belirtilen hükümler geçerli olacaktır.
Madde 25- Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi
Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde
bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte Türksat
A.Ş.’ye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme
feshedilerek Yüklenicinin vermiş olduğu teminatları gelir kaydedilecektir.
Madde 26- Sözleşmenin Türksat Tarafından Feshi Ve Fesih Sebepleri
a. Sözleşmenin Fesih Sebepleri
a.1 Yüklenicinin aleyhine iflas veya iflas ertelemesi kararı alınması, Konkordato ilan etmesi
veya borçlarını ödeyememesi dolayısıyla alacaklıları tarafından menkul/gayri menkul hak ve
alacaklarının haciz edilmesi,
a.2 Yüklenicinin mücbir sebepler dışında herhangi bir nedenle taahhüdünü yerine
getirmemesi,
a.3 Yüklenicinin Türksat’ın onayını almadan sözleşme konusu işleri veya bu sözleşmeden
doğacak hak ve sorumluluklarını başkasına devretmesi veya işin bir kısmını ikinci bir
Yükleniciye devretmesi,
a.4 Yüklenicinin bu sözleşme konusu işi şartnamelere ve tekliflerindeki teknik dokümanlara
uygun olarak inşa, imal ve monte etmemesi ve Türksat'ın yazılı uyarısına rağmen gerekli
düzeltme ve değişiklikleri yapmamakta ısrar etmesi,
a.5 Sözleşmenin devamı süresince herhangi bir anlaşmazlık olup, durumun mahkemece
tespit ve karara bağlanması halinde Yüklenicinin mahkeme kararına uymaması,
a.6 Yüklenicinin kendi kusuru olmayan değişikliklerin dışında sözleşme hükümlerini ihlal
etmesi veya taahhüdünü yerine getirmemesi veya sözleşme hükümlerine uymaktan
kaçınması veya sözleşme hükümlerine uymamakta direnmesi,
a.7 Yüklenicinin bu sözleşmede belirtilen işin bitirilme süresi içerisinde işi tamamlayamaması.
b. Sözleşmenin Feshi: Yukarıda belirtilen nedenlerden (a.1) ve (a.3) bentlerinde belirtilen
durumların oluşması halinde Türksat tarafından Yükleniciye herhangi bir süre verilmeksizin
sözleşmesi feshedilir.
Diğer sebeplerin oluşması halinde Türksat tarafından Yükleniciye yazı ile durum bildirilir ve
gecikmeli süre devam etmek kaydıyla 5 (beş) gün süre verilerek Yüklenici sözleşme
koşullarına uymaya çağrılır. Yüklenici bu süre içerisinde ihtarname hükümlerine uymazsa,
başka bir işleme, hüküm almaya ve yazılı bildirime gerek kalmaksızın Türksat sözleşmeyi
fesh etmeye yetkilidir.
Sözleşmenin Türksat tarafından feshini müteakip kesin teminatın tamamı, ihtar çekmeye
veya herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin
teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilmez. Yüklenicinin borcu ve varsa gecikme bedeli
ile Türksat’ın menfi/müspet zararları da dahil olmak üzere tüm zararları öncelikle varsa
Yüklenicinin tahakkuk etmiş alacaklarından, olmaması halinde Yükleniciden rızaen,
vermediği takdirde yasal yollarla tahsil edilir.
Sözleşmenin feshini müteakip, Yüklenici adına ihaleye çıkılacak, bu takdirde adına ihale
açılan Yüklenici bu ihaleye alınmayacağı gibi Türksat aleyhine fiyat farkı olursa, bu fark
Türksat tarafından Yükleniciden rızaen, vermediği takdirde yasal yollarla tahsil edilecektir.
6
Türksat Yüklenici adına çıkılacak ihaleyi dilediğine vermekte serbesttir. İkinci ihalede Türksat
lehine fiyat farkı olursa istekli bu bedel üzerinde herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
Madde 27- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi
Mücbir sebeplerden dolayı Türksat A.Ş. veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa Türksat
A.Ş.’nin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine
uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı
genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 28- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi Türk Ceza
Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak
veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak
üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir
cezaya hükmedilmesi halinde sözleşme feshedilir.
Madde 29-Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
Yüklenici, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak
yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan
sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilerek
sözleşme feshedilir.
Madde 30- Hüküm Bulunmayan Haller
Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre kanunlarda, Kanunlarda
hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.
Madde 31- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde
Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 32- Yürürlük ve İmza
İşbu sözleşme; imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 32 maddeden ibaret olan iş bu sözleşme;
Türksat A.Ş. ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/01/2013
tarihinde (1) nüsha olarak imza altına alınmış ve Türksat A.Ş. tarafından alıkonulmuştur.
TÜRKSAT A.Ş.
YÜKLENİCİ
TÜRKSATUYDU HABERLEŞME
KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.
7
Download

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A