Karar No
:152
Karar Tarihi :09/09/2014
KONUSU:
6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLUŞTURULAN DEVİR TASFİYE VE
PAYLAŞTIRMA KOMİSYONU KARARLARI GEREĞİNCE MÜLKİYETİ MUĞLA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BODRUM BELEDİYESİNE ½ HİSSE ORANINDA VE
MÜSTAKİLEN DEVRİ YAPILAN TAŞINMAZLARIN, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İLE BODRUM BELEDİYESİNE MEDENİ KANUNUN 698. VE 699. MADDELERİ
GEREĞİNCE TAKSİMİ
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 28/08/2014 tarih ve 47720051-756.01/14594 sayılı
yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;
6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları
gereğince Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile Bodrum Belediyesine ½ hisse oranında ve
müstakilen devri yapılan; İlimiz Bodrum İlçesi, Bitez Mahallesi 182 Ada 81 (2405) parsel,
Göltürkbükü Mahallesi 15, 661 ve 882 parseller, Karakaya Mahallesi 335 Ada 3 (2319) ve 12 (817)
Parseller, Gündoğan Mahallesi 142 Ada 1 parsel, 289 Ada 2 Parsel, Konacık Mahallesi 50 ve 2590
parseller, Ortakent 412 Ada 11 (200 ada 3) parsel, Turgutreis Mahallesi 316, 828 ve 2522 parseller,
Yalıkavak Mahallesi 828 parsel ve 522 Ada 5 parseller Muğla Büyükşehir Belediyesi İle Bodrum
Belediyesi arasında ekte sunulan Taksim Listesi gereğince paylaşılması; 5393 Sayılı Kanunun 15.
Maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca
uygun mütalaa edilmektedir.
Mülkiyeti müstakilen ve ½ hisse oranında Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile Bodrum
Belediyesine ait taşınmazların Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, ekteki şekliyle
Taksim Listesi kapsamında paylaşılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi
Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.
1
TAKSİM ÇİZELGESİ
Parsel
Yeni
Ada
Yeni
Parsel
Yüz
ölçümü
(m2)
2405
182
81
8640.23
Hangi
Amaçla
B.B
/Hangi
. No
Kurum
Tarafından
Kullanıldığı
Yeni Yüz
ölçümü
(m2)2
Cinsi
Yeni
Cinsi
Hissesi
9291,74
BİNA
ARSA
TAM
BELEDİYE
BİNASI
B.ŞEHİR
BELEDİYESİ
S.No
Belediyenin Adı
Köyü /
Mahallesi
Mevkii
1
BİTEZ
BİTEZ
KÖY İÇİ
2
TURGUTREİS
TURGUTREİS
GERENLİK
6
2522
632,00
ARSA
TAM
BELEDİYE
HİZMET
BİNASI
B.ŞEHİR
BELEDİYESİ
3
TURGUTREİS
TURGUTREİS
DEĞİRMENDAĞI
2
316
30.450,00
TARLA
TAM
KADEME
B.ŞEHİR
BELEDİYESİ
4
GÖL
TÜRKBÜKÜ
GÖL
YALI
2
15
110,00
BİNA
AVLULU
KARGİR
KÖY
ODASI
TAM
BELEDİYE
HİZMET
BİNASI
B.ŞEHİR
BELEDİYESİ
5
GÖL
TÜRKBÜKÜ
GÖL
ANDIZLI
14
882
9663,00
ARSA
MEZARL
IK
TAM
BOŞ
B.ŞEHİR
BELEDİYESİ
6
GÖL
TÜRKBÜKÜ
GÖL
KARADAĞ
12
661
72275,00
ARAZİ
TARLA
TAM
BOŞ
B.ŞEHİR
BELEDİYESİ
7
GÜMÜŞLÜK
KARAKAYA
CUMAYANI
N18C16D4D
2319
HİZMET
BİNASI
ARSA
TAM
BELEDİYE
HİZMET
BİNASI
B.ŞEHİR
BELEDİYESİ
1
KONACIK
KONACIK
KONACIK
DEVEKOLANI
2
50
52,00
Kuyu ve Arsası
TAM
BELEDİYE
HİZMET
BİNASI
BODRUM
BELEDİYESİ
2
KONACIK
KONACIK
KONACIK
DEVEKOLANI
2
2590
380,52
Arsa
TAM
BELEDİYE
HİZMET
BİNASI
BODRUM
BELEDİYESİ
1.113,82
KÜTÜPHANE
VE KÜLTÜR
MERKEZİ
3
ORTAKENT
YAHŞİ
ORTAKENT
KÖYİÇİ
Pafta
26
Ada
200
3
335
412
3
11
611,73
8663
604,34
832,21
3 KATLI
BETONA
RME
BİNA VE
ARSASI
TAM
Blok
Kat
DEVREDİLDİĞ
İ KURUM
BODRUM
BELEDİYESİ
2
4
YALIKAVAK
MERKEZ
5
YALIKAVAK
MERKEZ
6
GÜNDOĞAN
GÜNDOĞAN
KÖYÜ
7
GÜNDOĞAN
BELEDİYESİ
GÜNDOĞAN
KÖYÜ
8
GÜMÜŞLÜK
KARAKAYA
ÇÖKERTME
8
828
4675,00
ZEYTİNLİ
TARLA
TAM
KADEME
BİNASI
BODRUM
BELEDİYESİ
TAM
BELEDİYE
HİZMET
BİNASI, 7
ADET
YAZHANE
BODRUM
BELEDİYESİ
522
5
5904,50
NARENCİYE
BAHÇESİ VE
ARSA
BELENBAŞI
289
2
2726,85
ARSA VE
TARLA
TAM
BELEDİYE
BİNASI
BODRUM
BELEDİYESİ
KÖYİÇİ
142
1
4509,88
ZEYTİNLİ
TARLA
TAM
BELEDİYE
KADEMES
İ
BODRUM
BELEDİYESİ
TAM
BELEDİYE
HİZMET
ALANI(KA
DEMELOJMANARŞİV)
BODRUM
BELEDİYESİ
SARICA
N18C16D4
D
-
817
335
12
2925,00
3033,48
KARGİR 2 EV
VE TARLA
-
-
-
Muğla Büyükşehir Belediyesinin 09/09/2014 tarih ve 152 nolu meclis kararı eki olarak kabul edilmiştir.
Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı
Can CANBEY
Katip Üye
Mehmet Murat YAZAR
Katip Üye
3
Download

Karar No :152 Karar Tarihi :09/09/2014 KONUSU