Kayserili > TANRI ULUDUR, TANRI ULUDUR
Camikebir Mahallesinde Cin Padiþahý namýyla bilinen merhum Mustafa Bediz,
Camikebir’de müezzinlik yapmaktadýr. Caminin biraz yakýnýnda Sadilerin
Kayanýn altýnda da kendisinin bahçesi vardýr. O devirde de ezan Türkçe
okunuyor.
Padiþah Emmi, minareye çýkar vaktin ezanýný okumaya baþlar:
-Tanrý uludur, Tanrý uludur!
Bu arada gözü bahçeye iliþir ki baþýboþ hayvanlar bahçesinde
dolaþýyor. Bu durumu karýsý Nazile Haným’a duyurmak için ezanýn
devamýný þöyle getirir:
-Nazile gedene (bahçe) hayvanla doludur!
fikracenneti.com
Download

TANRI ULUDUR, TANRI ULUDUR fıkrasını PDF olarak indir