T.C. SAdLIK BAKANLIdI
Tiirkiyetamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hiz'me;tlet Kurtun Baskan Yardtmciligt
IC SIuk
Bakanig)
TOrtlys Komi
Hastanied Kau=
Sayt
C. SAOLIK BAICANLIOI
11:311X1YE KAMU
IASTANELERI ICURUMU - TICHIC FINANSAL
.NAL/Z DA/RE BAS1CANIA6I
6.081014 13:46 - 2 14.5514.498/ 010 07.0
-
::96773357-010/
0
Konu : $eker Sigorta A.$. Petzsoneli
Sigorta ye Yardim Sandigt Vakft lie Protokol.
Eiloiontiningpoultilill
KAMU HASTANE BIRLIU dENEL SEKRETERLIdiNE
Ilgi
: Seker Sigorta A.S. Personeli Sigorta ye Yardtm Sandigt Vakfinin 26.06.2014 tarihli
ye )5/416. sayth yam'.
Seker Sigorta A.$. Personeli: $igorta ye tardim Sandigt YakiTi mensuplan ye
bakmakla yiikiimlil olduklan kisileriti Kuruniumuza bagli saglik tesisletinden hizmet
alabilmeleri tein ilgi yazi lie turum Baskanligimizdan talepte bulunulmu§ blup, vanlan
tnutabakat dogrultusunda protokol dfizenlenniistir. Ilgili protokole Finansal Analiz Daire
Baskanligunizin Web sayfasuun Protokollerbeiliimiinden (http://www.tkhk. gov-.tr/TR, 4308/
protokoller.html) ulasilabilmektedir.
Hizmetlerin aksamamast Ye inagdUriyetlerin: yasanmamast icin gerekli tedbirlerin
.
birliklerimize bagh saghle tesislertnin konuyla ilgili olarqk bilgilendirilmesi
alinmast
Intsuslarinda,
Bilgilerinizi ye geregini ari/rica ederim.
c ticlan
UKUROVA
Uzm, Drafe
Zo
Kur
88 Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterlikleri
Saghk..Hizmetleri Genet Miidiirkigii
Fig'ansal Anglcz Daire Baskanligi
Ziyabey Cad 1407 Sk..190:4 Balgat / ANKARA
e-posta: [email protected] Faks: (0312) 705 13 97
Irtibat: LKAYA
Tel: 0 (312) 705 13 55
Tel:,0 (312) 705 22 51
Download

0 Eiloiontiningpoultilill - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu