Vatandaşlık Eğitimi Bakımından Sosyal Bilgilerin Toplumsal Gücü
The Social Power of Social Studies in Terms of Citızenship Eduaction
Doç. Dr. Handan Anıl - Yrd. Doç. Dr. Tuğba Selanik Ay
97-110
Geçmişten Günümüze Özel Gereksinimli Olma ve Zihin Yetersizliği: Dünya’da ve Türkiye’de
Kavramların Evrimi
Special Needs and Intellectual and Developmental Disability from Pass to Present: The Evolution of
Terminologies in the World and Turkey
Doç. Dr. Atilla Cavkaytar - Öğr. Grv. Meral Melekoğlu - Arş. Grv. Gizem Yıldız
111-122
Pragmatic Functions of Interrogatives in the Conversations of Monolingual Turkish-Speaking Children
Türk Çocuklarının Söyleşilerinde Kullanılan Soru Cümlelerinin İşlevleri
Assoc. Prof. Dr. Fatma Hülya Özcan
123-130
A Look at the Major Language Teaching Methods from a Bakhtinian Perspective
Dil Öğretim Metodlarına Bakhtin Perspektifinden Bir Bakış
Asst. Prof. Dr. Özgür Yıldırım
131-136
Effect of Test Method on EFL Reading Comprehension
Test Yönteminin İngilizce Okuma Becerileri Üzerindeki Etkisi
Asst. Prof. Dr. Ali Merç
137-146
Tümce-Başında Kullanılan Eylemler: Derlem Tabanlı Bir Çözümleme
Sentence-Initial Verbs: A Corpus-Based Study
Prof. Dr. Ümit Deniz Turan - Arş Grv. Özkan Aslan - Okt. Ezgi Corga
147-154
Die Förderung der Herkunftssprache von türkischstämmigen Kindern in Deutschland
The Furtherance of Native Language Education of Turkish Children in Germany
Prof. Dr. Mustafa Çakır
Die Abtönungspartikel „denn, doch“ und „ja“ in den DaF-Lehrwerken „Hier sind wir“ und „ Themen aktuell“
German as a Foreign Language: “denn, doch” and “ja” particles in the “Hier sind wir” and “Themen aktuell”
course books
Asst. Prof. Dr. Gönül Karasu
4
Eğitim Fakültesi 30. Yıl Özel Sayısı
th
Faculty of Education 30 Anniversary Special Issue
ÖNSÖZ
ACRA-Yükseköğretim Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Uyarlanması Çalışması
The Adaptation of ACRA - Higher Education Learning Strategies Scale
Gülten Feryal Küçüker - Belgin Sönmez - Prof. Dr. Kıymet Selvi
155-166
1-14
Türkiye’nin Demografik Özellikleri Doğrultusunda İnformal Öğrenmelerin Sertifikasyonuna Yönelik Gereksinimin Analizi
An Analysis the Needs of Certification of Informal Learning in Line Demographic Characteristics of Turkey
Doç. Dr. Oktay Cem Adıgüzel
15-24
167-176
4
Anadolu Üniversitesi Basımevi 2014
FOREWORD
John Dewey: Okul, Toplum ve Eğitim
John Dewey: School, Society and Education
Prof. Dr. Kıymet Selvi - Belgin Sönmez - Okt. Fatma Özüdoğru
25-34
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ile Bilimsel Epistemolojik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi
The Investigation of the 6th Grade Students’ Scientific Epistemological Beliefs and Critical Thinking Skills
Prof. Dr. Mustafa Sağlam - Belgin Sönmez - Funda Çıray
35-52
Lise Öğrencilerinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tercih Etme/Etmeme Nedenleri
The Reasons of High School Students to Prefer or Not Prefer the International Baccalaureate Program
Doç. Dr. Meral Güven - Arş. Grv. Dr. Bilge Çam Aktaş
53-66
Türkiye’de Geleceğin Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Nasıl Olmalıdır?
How Should Social Studies Education Program Be in the Future in Turkey?
Prof. Dr. Şefik Yaşar - Yrd. Doç. Dr. Tuba Çengelci - Arş. Grv. Ömür Gürdoğan Bayır
67-82
7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Bazı Coğrafya Kavramlarını Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları
th
7 Grade Students’ Understanding Level and Misconceptions some of Geography Concepts in The Social Studies
Doç. Dr. Nazlı Gökçe - Arş. Grv. Murat Ekici - Esma Kapan
83-96
ISSN: 1303 - 0876
Anadolu Üniversitesi Yayınları; No: 3132
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Eğitim Fakültesi 30.Yıl Özel Sayısı
Faculty of Education 30th Anniversary Special Issue
Mart / March 2014
2014 - ESKİŞEHİR
sbd.anadolu.edu.tr
3
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Sahibi: Anadolu Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN
Owner: On behalf of Anadolu University, Rector Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN
Yayın Yönetmeni (Sorumlu Müdür)/Publications Director: Hasan AKIN
Dizgi/Typest: Gülgün BULUT
Görsel ve Kapak Tasarım/Graphic & Cover Design: Öğr. Grv. M. Emin ARSLAN
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD) yayın
hayatına 2001’de yılda iki sayı ile başlamıştır. 2012 itibariyle
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4
defa yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Anadolu University Journal of Social Sciences (AÜSBD), a internationally refereed journal, has been in publication since 2001.
Starting 2012, the journal will be published quarterly in March,
June, September, and December.
Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Der­gi­si, TÜ­BİTAKULAK­BİM Sos­yal Bi­lim­ler Ve­ri Ta­ba­nı, Akademia Sosyal
Bilimler İndeksi (ASOS Index), RePEc/Econpapers, Econlit,
Ebscohost Academic Search Complete, Index Islamicus, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory ve Sociological Abstracts tarafından in­deks­len­mek­te­dir.
Anadolu University Journal of Social Sciences has been indexed
in the TUBITAK-ULAKBIM Social Sciences Data Base, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), RePEc / Econpapers, Econlit, Ebscohost Academic Search Complete, Index
Islamicus, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory
and Sociological Abstracts.
Yayın dili Türkçe olup, İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılmış
araştırma makalesi, derleme, editöre mektup ve kitap yorumları
türünden metinleri, yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye kabul eder. Değerlendirilmek
üzere dergimize gönderilen metinlerin, daha önce yayınlanmamış, yayınlanmak üzere kabul edilmemiş ve yayınlanmak için
değerlendirilme sürecinde olmaması gerekir. Değerlendirme
sürecinde olan ve yayınlanan eserlerin sorumluluğu tümüyle
yazar(lar)a aittir.
AÜSBD hem basılı hem de online olarak yayınlanır ve değerlendirme süreci elektronik ortamda çift-körleme (double-blinded)
yöntemiyle yürütülür.
Although the language of the journal is Turkish, manuscripts prepared in English, German and French are also welcome. AÜSBD
accepts and publishes manuscripts prepared as research paper, literature reviews, letters to editor and book reviews as long as they are
in accordance with the journal’s writing guidelines.
Manuscripts, which have been published previously, accepted
for publication, or currently being considered for publication elsewhere, will not be considered for publication. The authors are
solely responsible for the ideas and opinions expressed in the articles, of which Anadolu University cannot be held responsible.
The Anadolu University Journal of Social Sciences is electronically managed, double-blinded journal from the submission of
manuscripts to the publication.
AÜSBD’de yayımlanan tüm eserlerin yayın hakkı Anadolu Üniversitesi’ne aittir.
Anadolu University holds the copyright of all published material that appear in AÜSBD.
Yazışma Adresi / Address: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi
Yunusemre Kampusü 26470 Tepebaşı - ESKİŞEHİR
e-mail: [email protected]
web: sbd.anadolu.edu.tr
ISSN: 1303 - 0876
Baskı Tarihi: 29 Eylül 2014
4
Önsöz...
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2012-2013 akademik yılında 30. Kuruluş Yılını kutladı. Fakülte Yönetim
Kurulunda 30. Yıl Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi belirlenen etkinliklerden biri de Eğitim
Fakültesinin 30. Kuruluş Yılı anısına eğitim alanında araştırmaların yayınlanacağı bir derginin çıkarılmasıydı.
Yönetim Kurulunun Özel Sayının Üniversitemizin seçkin yayınlarından biri olan Sosyal Bilimler Dergisinde yayınlanması kararı doğrultusunda, konu Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bayram Zafer ERDOĞAN’a
iletildi ve Enstitü Yönetim Kurulunun da oluruyla çalışmalar başlatıldı.
Özel Sayının Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının katkısıyla çıkartılmasının uygun olacağı kanaati doğrultusunda makale duyurusu yapıldı. Duyuruyu müteakiben makaleler dergiye ulaşmaya başladı. Bu kapsamda
belirlenen süre içinde derginin özel sayısına on altı makale ulaştı. Her bir makale için üniversitemiz içinden bir,
üniversitemiz dışından iki olmak üzere üç hakem belirlenerek değerlendirme süreci başlatıldı. Değerlendirme
sürecinde öngörülmeyen gecikmeler yaşansa da Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 30. Yıl Eğitim Özel Sayısı sonunda yayıma hazır hale geldi. Bu nedenle çok mutluyuz.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 30.Yıl Eğitim Özel Sayısında; Eğitim Bilimleri-Eğitim Programları
ve Öğretim alanından beş, İlköğretim Sosyal Bilgiler alanından üç, Özel Eğitim alanından bir, Yabancı Diller
Eğitimi-İngilizce alanından dört ve Yabancı Diller Eğitimi-Almanca alanından da iki olmak üzere toplam on
beş makale yer almaktadır. Bu makalelerin eğitim alanına katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Eğitim Fakültesi 30.Yıl Özel Sayısının gerçekleşmesine olan katkılarından dolayı öncelikle rektörümüz Prof. Dr. Davut AYDIN, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Bayram Zafer ERDOĞAN ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet TİRYAKİ’ye teşekkür ederiz. Dekan yardımcımız Doç. Dr. Mehmet GÜLTEKİN’in ve dergi editör ofisinden Gülgün BULUT’un
özverili katkılarına da burada değinmeden geçmemek gerekiyor. Derginin yayına hazırlanmasında emeği geçen
öğretim üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyor, basımdaki gecikmeden dolayı özür diliyoruz. Ayrıca bu özel
sayıda hakemlik yapan akademisyenlere değerli katkılarından dolayı teşekkürü bir borç biliyorum.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 30.Yıl Eğitim Özel Sayısının Fakültemize, eğitim alanında çalışan
akademisyen ve uygulamacılara katkıda bulunmasını diliyor, saygılar sunuyorum.
Prof. Dr. Gül DURMUŞOĞLU KÖSE
Eğitim Özel Sayısı Editörü
sbd.anadolu.edu.tr
iii
Foreword...
Anadolu University Education Faculty celebrated 30th anniversary of its foundation in 2012-2013 academic
year. The Faculty Executive Board decided that one of the activities to be held within the frame of 30th Anniversary Celebrations would be the compilation of articles dedicated to educational sciences, to be published as
a special issue of Anadolu University Journal of Social Sciences, one of the prestigious publications of our university. This decision was communicated to Prof. Dr. B. Zafer ERDOĞAN, the director of the Graduate School
of Social Sciences, and following the approval of Executive Board of the Graduate School the preparations for
the publication of this special issue was launched.
With the opinion that this special issue should reflect the research carried out by our faculty members, a call
for papers (CFP) was issued in order to invite contributions from the academic staff in the Faculty of Education. Following the CFP, sixteen articles were submitted to the special issue until the deadline. Each article was
reviewed by three independent referees - one from Anadolu University and two from other Turkish universities. Although unanticipated delays were experienced during the review process, Faculty of Education 30th
Anniversary Special Issue, is now ready for publication. We are happy to be able to finish this process finally
and apologize for this delay from our distinguished contributors.
The Special Issue on Education of Anadolu University Journal of Social Sciences includes a total of fifteen articles — five articles on Educational Sciences and Curriculum and Instruction, three articles on Social Studies
Teaching in Primary Education, one article on Special Education, four articles on English Language Teaching
and two articles on German Language Teaching. We hope that these articles contribute to the field of education
and reflect thirthy years of accumulated experience in our faculty.
We would like to thank to our rector Prof. Dr. Davut AYDIN, the director of the Graduate School of Social
Sciences Prof. Dr. B.Zafer ERDOĞAN and vice director of the Graduate School of Social Sciences Assoc. Prof.
Dr. Ahmet TİRYAKİ for their valuable cooperation and encouragement, we would not have been able to realize
the publication of this special issue without their support. A special thanks goes to the vice dean of Faculty of
Education Assoc. Prof. Dr. Mehmet GÜLTEKİN and Ms. Gülgün BULUT from the journal’s editorial office.
We are also grateful to faculty members that contributed to the publication of this issue. Furthermore, we owe
thanks to the scholars that refereed the papers in this issue for their precious time and contribution.
We hope that the Special Issue of Anadolu University Journal of Social Sciences for the 30th Anniversary of
Faculty of Education will contribute to our faculty as well as scholars and practitioners working in the field of
education.
Prof. Dr. Gül DURMUŞOĞLU KÖSE
Editor of Special Issue on Education
iv
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Editör / Editor: B. Zafer ERDOĞAN
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 26470 Eskişehir - Turkey
Tel/Phone: +90 222 335 05 80 dahili/ext: 3243-1262 Faks/Fax: +90 222 335 08 95
e-posta/e-mail: [email protected]
Eğitim Özel Sayısı Editörleri / Editors of Special Issue: Gül Durmuşoğlu Köse - Mehmet Gültekin
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 26470 Eskişehir - Turkey
e-posta/e-mail: [email protected] - [email protected]
DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD
Meryem AKOĞLAN KOZAK - Anadolu Üniversitesi
Nazmi KOZAK - Anadolu Üniversitesi
H. Sabri ALANYALI - Anadolu Üniversitesi
Ahmet MAKAL - Ankara Üniversitesi
Erol ALTINSAPAN - Anadolu Üniversitesi
Theo NICHOLS - Cardiff University
Metin ARGAN - Anadolu Üniversitesi
Ahmet ÖZMEN - Anadolu Üniversitesi
Özlem ATALIK - Anadolu Üniversitesi
A. İlhan ORAL - Anadolu Üniversitesi
Michael J. BAKER - University of Strathclyde
Aydın Ziya ÖZGÜR - Anadolu Üniversitesi
Tahir BALCI - Çukurova Üniversitesi
Sevgi Ayşe ÖZTÜRK - Anadolu Üniversitesi
Şehmuz BALOĞLU - University of Nevada
Gülsev PAKKAN - Ufuk Üniversitesi
Michael BASIL - University of Lethbridge
Tony ROYLE - National University of Ireland
C. Necat BERBEROĞLU - Anadolu Üniversitesi
Serap SUĞUR - Anadolu Üniversitesi
Tyler COWEN - George Mason University
Deniz TAŞCI - Anadolu Üniversitesi
Nejat DOĞAN - Anadolu Üniversitesi
Elif TEKİN İFTAR - Anadolu Üniversitesi
Recai DÖNMEZ - Anadolu Üniversitesi
M. Necdet TİMUR - Anadolu Üniversitesi
H. Nüvit GEREK - Anadolu Üniversitesi
Selahittin TOLKUN - Anadolu Üniversitesi
Ramazan GEYLAN - Anadolu Üniversitesi
Metin TOPRAK - İstanbul Üniversitesi
John GRAHL - Middlesex University
Hakan SİVAS - Anadolu Üniversitesi
Zehra GÜLMÜŞ - Anadolu Üniversitesi
Halil İbrahim USTA - Ankara Üniversitesi
Abdülkadir GÜRER - Ankara Üniversitesi
Ferruh UZTUĞ - Anadolu Üniversitesi
Richard James HOLDEN - Leeds Metropolitan University
Ertuğrul UZUN - Anadolu Üniversitesi
Jens Normann JØRGENSEN - University of Copenhagen
Nezih VARCAN - Anadolu Üniversitesi
Ahmet KALENDER - Selçuk Üniversitesi
Erinç YELDAN - Yaşar Üniversitesi
Kurtuluş KARAMUSTAFA - Erciyes Üniversitesi
Cengiz YILMAZ - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
A. Çiğdem KIREL - Anadolu Üniversitesi
N. Aysun YÜKSEL - Anadolu Üniversitesi
Philip J. KITCHEN - Brock University
Erkan YÜKSEL - Anadolu Üniversitesi
Bu listedeki Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanlarından oluşmaktadır.
Editör Yardımcısı / Associate Editor
Ahmet TİRYAKİ
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 26470 Eskişehir - Turkey
Tel/Phone: +90 222 335 05 80 dahili/ext: 3243-1264 Faks/Fax: +90 222 335 08 95
e-posta/e-mail: [email protected]
Editör Yardımcısı / Associate Editor
Alper Tolga KUMTEPE
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 26470 Eskişehir - Turkey
Tel/Phone: +90 222 335 05 80 dahili/ext: 3243-1267 Faks/Fax: +90 222 335 08 95
e-posta/e-mail: [email protected]
sbd.anadolu.edu.tr
v
HAKEM KURULU / REVIEW BOARD
Abdullatif Acarlıoğlu, (Anadolu Ü.)
Işıl Açıkalın, (Anadolu Ü.)
Sezgin Açıkalın, (Anadolu Ü.)
Bülent Açma, (Anadolu Ü.)
F. Râna Adaçay,(Anadolu Ü.)
O. Cem Adıgüzel, (Anadolu Ü.)
Muharrem Afşar,(Anadolu Ü.)
Esmahan Ağaoğlu,(Anadolu Ü.)
Ahmet Ağca, (Dumlupınar Ü.)
Ömer Akat,(Uludağ Ü.)
Nazire Akbulut,(Gazi Ü.)
Yavuz Akbulut,(Anadolu Ü.)
Tahir Akgemci,(Selçuk Ü.)
Semiha Akıncı,(Anadolu Ü.)
Mine Akkan, (Dokuz Eylül Ü.)
Meryem Akoğlan Kozak,(Anadolu Ü.)
H. Kıvanç Aksoy,(Osmangazi Ü.)
Şafak Aksoy, (Akdeniz Ü.)
Feriştah Alanyalı, (Anadolu Ü.)
H. Sabri Alanyalı, (Anadolu Ü.)
Ertuğrul Algan, (Anadolu Ü.)
Nesrin Alptekin, (Anadolu Ü.)
Erol Altınsapan, (Anadolu Ü.)
Figen Altuğ, (İstanbul Ü.)
Handan Anıl, (Anadolu Ü.)
Mustafa Apaydın, (Çukurova Ü.)
Metin Argan, (Anadolu Ü.)
M. Zafer Arıcan, (Bahçeşehir Ü.)
M. Necip Arman, (Adnan Menderes Ü.)
Zeki Arsal, (Abant İzzet Baysal Ü.)
Özgür Arun, (Akdeniz Ü.)
Murat Aslan, (Osmangazi Ü.)
Ergin Aslanargun, (Düzce Ü.)
H. Rıza Aşıkoğlu, (Afyon Kocatepe Ü.)
Olcay Bige Aşkun Yıldırım, (Marmara Ü.)
Nejdet Atabek, (Anadolu Ü.)
Murat Ataizi, (Anadolu Ü.)
Murat Atalı, (Yakın Doğu Ü.)
Özlem Atalık, (Anadolu Ü.)
Gökhan Atılgan, (Ankara Ü.)
C. Hakan Aydın, (Anadolu Ü.)
Ufuk Aydın, (Anadolu Ü.)
Şule Aydın Tükeltürk, (Trakya Ü.)
Belgin Aydın, (Anadolu Ü.)
Enver Aydoğan, (Gazi Ü.)
Serpil Aygün Cengiz, (Başkent Ü.)
Oya Aytemiz Seymen, (Balıkesir Ü.)
Tahir Balcı, (Çukurova Ü.)
Zülal Balpınar, (Anadolu Ü.)
Kerim Banar, (Anadolu Ü.)
A. Barış Baraz, (Anadolu Ü.)
Gülfidan Barış, (Anadolu Ü.)
Ali Baş, (Selçuk Ü.)
Mehmet Başar, (Anadolu Ü.)
E. Sema Batu, (Anadolu Ü.)
Dilek Baybora, (Anadolu Ü.)
Ayhan Bayrak, (Anadolu Ü.)
A. Kemal Bayram, (Afyon Kocatepe Ü.)
Nuran Bayram, (Uludağ Ü.)
vi
Suzan Duygu Bedir Erişti, (Anadolu Ü.)
Çetin Bektaş, (Erzincan Ü.)
Ş. Dilek Belet, (Anadolu Ü.)
Serap Benligiray, (Anadolu Ü.)
C. Necat Berberoğlu, (Anadolu Ü.)
Senem Besler, (Anadolu Ü.)
Faik Bilgili, (Erciyes Ü.)
Yılmaz Bingöl, (Yıldırım Beyazıt Ü.)
Haluk Birsen, (Anadolu Ü.)
Mutlu Binark, (Başkent Ü.)
Tamer Bolat, (Balıkesir Ü.)
Yücel Bozdağlıoğlu, (Adnan Menderes Ü.)
Müjgan Bozkaya, (Anadolu Ü.)
Deniz Börü, (Marmara Ü.)
Gürhan Can, (Anadolu Ü.)
Verda Canbey Özgüler, (Anadolu Ü.)
Aydan Cavcar, (Anadolu Ü.)
Celil Çakıcı, (Mersin Ü.)
Mustafa Çakır, (Anadolu Ü.)
Cenap Çakmak, (Osmangazi Ü.)
Şuayyip Çalış, (Sakarya Ü.)
Fatih Çelebioğlu, (Dumlupınar Ü.)
Adnan Çelik, (Selçuk Ü.)
C. Cengiz Çelikoğlu, (Dokuz Eylül Ü.)
Aydem Çiftçioğlu, (Uludağ Ü.)
Orhan Çoban, (Selçuk Ü.)
Sıtkı Çorbacıoğlu, (Osmangazi Ü.)
Elif Dağdemir, (Anadolu Ü.)
Özcan Dağdemir,(Osmangazi Ü.)
Banu Dağtaş, (Anadolu Ü.)
Erdal Dağtaş, (Anadolu Ü.)
Şule Daldal, (Marmara Ü.)
Emine Demiray, (Anadolu Ü.)
Uğur Demiray, (Anadolu Ü.)
İbrahim H. Diken, (Anadolu Ü.)
Meltem Dikmen Caniklioğlu, (İzmir Eko. Ü.)
Nejat Doğan, (Anadolu Ü.)
Ahmet Doğanay, (Çukurova Ü.)
Osman Doğru, (Marmara Ü.)
Recai Dönmez, (Anadolu Ü.)
Seyyare Duman, (Anadolu Ü.)
Gül Durmuşoğlu Köse, (Anadolu Ü.)
Hasan Durucasu, (Anadolu Ü.)
Gülsün Eby, (Anadolu Ü.)
Şemsettin Edeer, (Anadolu Ü.)
Ayla Efe, (Anadolu Ü.)
Vedat Ekergil, (Anadolu Ü.)
Aykut Ekinci, (Bilecik Şeyh Edebali Ü.)
Murat Emeksiz, (Anadolu Ü.)
Fikret Er, (Anadolu Ü.)
A. Volkan Erdemir, (Erciyes Ü.)
Erkan Erdemir, (Osmangazi Ü.)
Ceyda Erden, (Anadolu Ü.)
B. Zafer Erdoğan, (Anadolu Ü.)
Levent Erdoğan, (Anadolu Ü.)
Melih Erdoğan, (Anadolu Ü.)
N. Kemal Erdoğan, (Anadolu Ü.)
Serap Erdoğan, (Anadolu Ü.)
Şenol Erdoğmuş, (Osmangazi Ü.)
Serra Eren Sarıoğlu, (İstanbul Ü.)
İclal Ergenç, (Ankara Ü.)
Çağrı Erhan, (Ankara Ü.)
Nuri Erişgin, (Ankara Ü.)
Erhan Eroğlu, (Anadolu Ü.)
A. Figen Ersoy, (Anadolu Ü.)
Ali Ersoy, (Anadolu Ü.)
N. Figen Ersoy, (Anadolu Ü.)
Halim Esen, (Anadolu Ü.)
Rana Eşkinat, (Anadolu Ü.)
H. Mahir Fisunoğlu,(Çukurova Ü.)
A. Ercan Gegez, (Marmara Ü.)
Pınar Genç, (Anadolu Ü.)
H. Nüvit Gerek, (Anadolu Ü.)
Sevgi Gerek, (Anadolu Ü.)
M. Cem Girgin, (Anadolu Ü.)
Ümit Girgin,(Anadolu Ü.)
Emre Gökalp, (Anadolu Ü.)
Zeliha Gökalp, (Anadolu Ü.)
Doğan Gökbel, (Anadolu Ü.)
Nazlı Gökçe, (Anadolu Ü.)
Orhan Gökçe, (Selçuk Ü.)
Seda Gökmen, (Ankara Ü.)
Ece Göztepe, (Bilkent Ü.)
Ekrem Gül, (Sakarya Ü.)
Yasemin Gülbahar, (Ankara Ü.)
Bahadır Gülmez, (Anadolu Ü.)
Gülnihal Gülmez, (Anadolu Ü.)
Zehra Gülmüş, (Anadolu Ü.)
Mehmet Gültekin, (Anadolu Ü.)
Erdal Gümüş, (Osmangazi Ü.)
Gülten Gümüştekin, (Dumlupınar Ü.)
Kerim Gündoğdu, (Adnan Menderes Ü.)
Erdin Gündüz, (Anadolu Ü.)
Fatime Güneş, (Anadolu Ü.)
İhsan Güneş, (Anadolu Ü.)
Güler Günsoy, (Anadolu Ü.)
H. İbrahim Gürcan, (Anadolu Ü.)
Necmi Gürsakal, (Uludağ Ü.)
Meral Güven, (Anadolu Ü.)
Ayhan Hakan, (Anadolu Ü.)
Hakan Hakeri, (İstanbul Medeniyet Ü.)
Ali Halıcı, (Başkent Ü.)
Şaduman Halıcı, (Anadolu Ü.)
Gürkan Haşit, (Bilecik Şeyh Edebali Ü.)
Yasemin Işıktaç, (İstanbul Ü.)
İbrahim İlkhan, (Selçuk Ü.)
S. Zeki İmamoğlu, (Gebze Ü.)
İsa İpçioğlu, (Bilecik Şeyh Edebali Ü.)
Ö. Faruk İşcan, (Atatürk Ü.)
Yusuf Kaderli, (Adnan Menderes Ü.)
C. Hakan Kağnıcıoğlu, (Anadolu Ü.)
Nuray Karaca, (Anadolu Ü.)
Hakan Karakehya, (Anadolu Ü.)
Kurtuluş Karamustafa, (Erciyes Ü.)
Fatih Karcıoğlu, (Atatürk Ü.)
S.Rıdvan Karluk, (Anadolu Ü.)
Bilhan Kartal, (Anadolu Ü.)
Filiz Kartal, (TODAİE)
Saadet Kasman, (Dokuz Eylül Ü.)
Tuğrul Katoğlu, (Bilkent Ü.)
Yüksel Kavak, (Hacettepe Ü.)
A. Yalçın Kaya, (Selçuk Ü.)
M. Mesut Kayalı, (Dumlupınar Ü.)
S. Yüksel Kaygusuz, (Uludağ Ü.)
Şaban Kayıhan, (FSMVÜ)
İlknur Keçik, (Anadolu Ü.)
Gülpınar Kelemci, (Marmara Ü.)
Aşkın Keser, (Uludağ Ü.)
Mehmet Kesim, (Anadolu Ü.)
Yılmaz Kılıçaslan, (Anadolu Ü.)
İbrahim Kırcova, (Yıldız Teknik Ü.)
Çiğdem Kırel, (Anadolu Ü.)
Murat Kiracı, (Osmangazi Ü.)
Fatma Kocabaş, (Anadolu Ü.)
Emine Kolaç, (Anadolu Ü.)
Osman Konuk, (Afyon Kocatepe Ü.)
İsa Korkmaz, (Necmettin Erbakan Ü.)
Nazmi Kozak, (Anadolu Ü.)
Erdoğan Köse, (Atatürk Ü.)
Sevinç Köse, (Celal Bayar Ü.)
A. Tolga Kumtepe, (Anadolu Ü.)
Zekeriya Kurşun, (Marmara Ü.)
Mesut Kurulgan, (Anadolu Ü.)
Erol Kutlu, (Anadolu Ü.)
Önder Kutlu, (Selçuk Ü.)
Abdullah Kuzu, (Anadolu Ü.)
Derman Küçükaltan, (İstanbul Arel Ü.)
Yakup Küçükkale, (KTÜ)
Aykut Lenger, (Ege Ü.)
Elçin Macar, (YTÜ)
Nazif Mandacı, (Yaşar Ü.)
İlknur Maviş, (Anadolu Ü.)
Ali Meydan, (Nevşehir Ü.)
Bilçin Meydan, (Uludağ Ü.)
Meltem N. Velioğlu, (Abant İzzet Baysal Ü.)
Yavuz Odabaşı, (Anadolu Ü.)
Aytunga Oğuz, (Dumlupınar Ü.)
Emel Oktay, (Hacettepe Ü.)
Erdal Onar, (Bilkent Ü.)
A. İlhan Oral, (Anadolu Ü.)
Nezih Orhon, (Anadolu Ü.)
A. Şevket Ovalı, (Dokuz Eylül Ü.)
Mine Oyman, (Anadolu Ü.)
Serdar Öge, (Selçuk Ü.)
Oktay Öksüzler, (Balıkesir Ü.)
Kemal Öktem, (Hacettepe Ü.)
Saime Önce, (Anadolu Ü.)
Tucay Önder, (Gazi Ü.)
F. Hülya Özcan, (Anadolu Ü.)
M. Tevfik Özcan, (İstanbul Ü.)
Ömer Özçiçek, (Gaziantep Ü.)
A. Murat Özdemir, (Hacettepe Ü.)
Erkan Özdemir, (Uludağ Ü.)
Muhammet Özekes, (Gediz Ü.)
Arzu Özen, (Anadolu Ü.)
Mustafa Özer, (Anadolu Ü.)
Alper Özer, (Ankara Ü.)
Ömer Özer, (Anadolu Ü.)
Aydın Ziya Özgür, (Anadolu Ü.)
Enver Özkalp,(Anadolu Ü.)
Ali Ekrem Özkul, (Anadolu Ü.)
Hayrettin Özler, (Dumlupınar Ü.)
Ahmet Özmen, (Anadolu Ü.)
Ahmet Öztürk, (Uludağ Ü.)
Feride Öztürk, (Dumlupınar Ü.)
Kadriye Öztürk, (Anadolu Ü.)
M. Canan Öztürk, (Anadolu Ü.)
Sevgi Ayşe Öztürk, (Anadolu Ü.)
Cem Pekman, (Marmara Ü.)
Helga Rittersberger-Tılıç, (ODTÜ)
Cem Saatçioğlu, (İstanbul Ü.)
Mustafa Sağlam, (Anadolu Ü.)
Necdet Sağlam, (Anadolu Ü.)
Songül Sallan Gül, (Süleyman Demirel Ü.)
A. Yaşar Sarıbay, (Uludağ Ü.)
Arif Sarıçoban, (Hacettepe Ü.)
Şadi Can Saruhan, (Marmara Ü.)
Melike Sayıl, (Hacettepe Ü.)
Seval Selimoğlu, (Anadolu Ü.)
Celalettin Serinkan, (Pamukkale Ü.)
Serdar Sever, (Anadolu Ü.)
Güven Sevil, (Anadolu Ü.)
Adnan Sevim, (Anadolu Ü.)
Şerafettin Sevim, (Dumlupınar Ü.)
Selami Sezgin, (Osmangazi Ü.)
İ. Özgür Soğancı, (Anadolu Ü.)
Harun Sönmez, (Anadolu Ü.)
H. Cenk Sözen, (Başkent Ü.)
Meriç Subaşı Ertekin, (Anadolu Ü.)
N. Bulbin Sucuoğlu, (Ankara Ü.)
Nadir Suğur, (Anadolu Ü.)
Serap Suğur, (Anadolu Ü.)
S. Yücel Şenyurt, (Gazi Ü.)
Emel Şıklar, (Anadolu Ü.)
Ali Şimşek, (Anadolu Ü.)
İsmail Şiriner, (Kocaeli Ü.)
Deniz Taşcı, (Anadolu Ü.)
Demet Taşdelen, (Anadolu Ü.)
İskender Taşdelen, (Anadolu Ü.)
Çağatan Taşkın, (Uludağ Ü.)
Ümit Tatlıcan, (Adnan Menderes Ü.)
A. Tolga Tek, (Anadolu Ü.)
Elif Tekin İftar, (Anadolu Ü.)
Fatih Temizel, (Anadolu Ü.)
M. Necdet Timur, (Anadolu Ü.)
Ahmet Tiryaki, (Anadolu Ü.)
Filiz Tiryakioğlu, (Anadolu Ü.)
Selahattin Tolkun, (Anadolu Ü.)
H. Zümrüt Tonus, (Anadolu Ü.)
Özgür Tonus, (Anadolu Ü.)
Metin Toprak, (İstanbul Ü.)
Cengiz Toraman, (Gaziantep Ü.)
Ömer Torlak, (Karatay Ü.)
Cevat Tosun, (Gazi Ü.)
M. Umur Tosun, (Hacettepe Ü.)
Şebnem Tosunoğlu, (Anadolu Ü.)
M. Mahur Tulum, (Anadolu Ü.)
Nurcan Turan, (Anadolu Ü.)
Ü. Deniz Turan, (Anadolu Ü.)
Hasan Tutar, (Sakarya Ü.)
A. Umut Türkcan, (Anadolu Ü.)
Erhan Türker, (Anadolu Ü.)
H. Gökçe Türkoğlu, (Yaşar Ü.)
A. Sibel Türküm, (Anadolu Ü.)
Ayşe Nur Tütüncü, (İstanbul Ü.)
B. Yelda Uçkan, (Anadolu Ü.)
Banu Uçkan, (Anadolu Ü.)
Özcan Uçkan, (Anadolu Ü.)
Cemil Ulukan, (Anadolu Ü.)
Nazmi Ulutak, (Anadolu Ü.)
Canan Uluyağcı, (Anadolu Ü.)
M. Fatih Uşan, (Yıldırım Beyazıt Ü.)
Gülriz Uygur, (Ankara Ü.)
Doğan Uysal, (Celal Bayar Ü.)
Ferruh Uztuğ, (Anadolu Ü.)
Ertuğrul Uzun, (Anadolu Ü.)
Turgay Uzun, (Muğla Sıtkı Koçman Ü.)
Seyfettin Ünal, (Dumlupınar Ü.)
Sezen Ünlü, (Anadolu Ü.)
A. Oğuz Ünlüer, (Anadolu Ü.)
Yılmaz Ürper, (Anadolu Ü.)
M. Erkan Üyümez, (Anadolu Ü.)
İlhan Üzülmez, (Gazi Ü.)
Sezgin Vuran, (Anadolu Ü.)
Kemal Yakut, (Anadolu Ü.)
Abdullah Yalama, (Osmangazi Ü.)
Rahmi Yamak, (KTÜ)
Handan Yavuz, (Anadolu Ü.)
Şahinde Yavuz, (KTÜ)
Nazan Yelkikalan, (ÇOMÜ)
İbrahim Yerebakan, (R. Tayyip Erdoğan Ü.)
Ahmet Yıkmış, (Abant İzzet Baysal Ü.)
Hakan Yıldırım, (Marmara Ü.)
Kemal Yıldırım, (Anadolu Ü.)
Nihal Yıldırım Mızrak, (Anadolu Ü.)
Soner Yıldırım, (ODTÜ)
Sıtkı Yıldız, (Kırıkkale Ü.)
Zeki Yıldız, (Osmangazi Ü.)
Abdullah Yılmaz, (Dumlupınar Ü.)
Özlem Yılmaz, (ODTÜ)
R. Ayhan Yılmaz, (Anadolu Ü.)
Rasim Yılmaz, (Namık Kemal Ü.)
Veysel Yılmaz, (Osmangazi Ü.)
Medet Yolal, (Anadolu Ü.)
Mehmet Yüce, (Uludağ Ü.)
Süleyman Yükçü, (Dokuz Eylül Ü.)
A. Haluk Yüksel, (Anadolu Ü.)
Coşgül Yüksel, (Anadolu Ü.)
Erkan Yüksel, (Anadolu Ü.)
N. Aysun Yüksel, (Anadolu Ü.)
A. Tülin Yürük, (Anadolu Ü.)
T. Volkan Yüzer, (Anadolu Ü.)
Mahmut Zortuk, (Dumlupınar Ü.)
sbd.anadolu.edu.tr
vii
İÇİNDEKİLER / CONTENT
MAKALELER / ARTICLES
ACRA-Yükseköğretim Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Uyarlanması Çalışması
The Adaptation of ACRA - Higher Education Learning Strategies Scale
Gülten Feryal Küçüker - Belgin Sönmez - Prof. Dr. Kıymet Selvi ................................................................
1-14
Türkiye’nin Demografik Özellikleri Doğrultusunda İnformal Öğrenmelerin
Sertifikasyonuna Yönelik Gereksinimin Analizi
An Analysis the Needs of Certification of Informal Learning in Line Demographic
Characteristics of Turkey
Doç. Dr. Oktay Cem Adıgüzel .........................................................................................................................
15-24
John Dewey: Okul, Toplum ve Eğitim
John Dewey: School, Society and Education
Prof. Dr. Kıymet Selvi - Belgin Sönmez - Okt. Fatma Özüdoğru ...............................................................
25-34
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ile Bilimsel Epistemolojik
İnanç Düzeylerinin İncelenmesi
The Investigation of the 6th Grade Students’ Scientific Epistemological Beliefs and Critical
Thinking Skills
Prof. Dr. Mustafa Sağlam - Belgin Sönmez - Funda Çıray ..........................................................................
35-52
Lise Öğrencilerinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tercih Etme/Etmeme
Nedenleri
The Reasons of High School Students to Prefer or Not Prefer the International Baccalaureate
Program
Doç. Dr. Meral Güven - Arş. Grv. Dr. Bilge Çam Aktaş ..............................................................................
53-66
Türkiye’de Geleceğin Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Nasıl Olmalıdır?
How Should Social Studies Education Program Be in the Future in Turkey?
Prof. Dr. Şefik Yaşar - Yrd. Doç. Dr. Tuba Çengelci - Arş. Grv. Ömür Gürdoğan Bayır ..........................
67-82
7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Bazı Coğrafya Kavramlarını
Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları
7th Grade Students’ Understanding Level and Misconceptions some of Geography
Concepts in The Social Studies
Doç. Dr. Nazlı Gökçe - Arş. Grv. Murat Ekici - Esma Kapan .....................................................................
viii
83-96
Vatandaşlık Eğitimi Bakımından Sosyal Bilgilerin Toplumsal Gücü
The Social Power of Social Studies in Terms of Citızenship Eduaction
Doç. Dr. Handan Anıl - Yrd. Doç. Dr. Tuğba Selanik Ay ..........................................................................
97-110
Geçmişten Günümüze Özel Gereksinimli Olma ve Zihin Yetersizliği: Dünya’da ve Türkiye’de
Kavramların Evrimi
Special Needs and Intellectual and Developmental Disability from Pass to Present: The Evolution of
Terminologies in the World and Turkey
Doç. Dr. Atilla Cavkaytar - Öğr. Grv. Meral Melekoğlu - Arş. Grv. Gizem Yıldız ...............................
111-122
Pragmatic Functions of Interrogatives in the Conversations of Monolingual
Turkish-Speaking Children
Türk Çocuklarının Söyleşilerinde Kullanılan Soru Cümlelerinin İşlevleri
Assoc. Prof. Dr. Fatma Hülya Özcan ..........................................................................................................
123-130
A Look at the Major Language Teaching Methods from a Bakhtinian Perspective
Dil Öğretim Metodlarına Bakhtin Perspektifinden Bir Bakış
Asst. Prof. Dr. Özgür Yıldırım .....................................................................................................................
131-136
Effect of Test Method on EFL Reading Comprehension
Test Yönteminin İngilizce Okuma Becerileri Üzerindeki Etkisi
Asst. Prof. Dr. Ali Merç ................................................................................................................................
137-146
Tümce-Başında Kullanılan Eylemler: Derlem Tabanlı Bir Çözümleme
Sentence-Initial Verbs: A Corpus-Based Study
Prof. Dr. Ümit Deniz Turan - Arş Grv. Özkan Aslan - Okt. Ezgi Corga ................................................
147-154
Die Förderung der Herkunftssprache von türkischstämmigen Kindern in Deutschland
The Furtherance of Native Language Education of Turkish Children in Germany
Prof. Dr. Mustafa Çakır ................................................................................................................................
155-166
Die Abtönungspartikel „denn, doch“ und „ja“ in den DaF-Lehrwerken „Hier sind wir“ und „
Themen aktuell“
German as a Foreign Language: “denn, doch” and “ja” particles in the “Hier sind wir” and
“Themen aktuell” course books
Asst. Prof. Dr. Gönül Karasu .......................................................................................................................
167-176
sbd.anadolu.edu.tr
ix
Download

Eğitim Fakültesi 30. Yıl Özel Sayısı