Değerlendirme Kurulunda Görüşülecek Ar-Ge Destek Programı Yeni Teklif Projeleri (9. Çağrı)
Sıra
No
Proje Adı
Yürütücüsü
Yürütücü Kurum
1
Tarım Sektöründe Mevsimlik İşçi Hareketleri: Çocuk İşçiler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri:
Adana Örneği
Doç. Dr.
Müge KANTAR DAVRAN
Çukurova Üniversitesi
2
Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programının Etkisinin Değerlendirilmesi:
Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri
Doç. Dr.
Ferit ÇOBANOĞLU
Adnan Menderes Üniversitesi
3
Turunçgillerde İhracat Yapısının Hedef Ülkeler Açısından İncelenmesi ve İhracat Desteklerinin
Uluslararası Rekabet Gücüne Etkilerinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr.
Dilek BOSTAN BUDAK
Ulusal Turunçgil Konseyi
4
İklim Değişikliği ve Kuraklığın Türkiye’deki Bitkisel Üretime Etkileri: Yeşilırmak Tarım Havzası
Örneği
Prof. Dr.
Arslan ZAFER GÜRLER
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
5
Bitkisel Ürünler Maliyet Projesi (MOSİS) Verilerine Dayalı Olarak Türkiye Genelinde Yeter
Gelirli Arazi Büyüklüklerinin Tespiti
Prof. Dr.
M. Erdemir GÜNDOĞMUŞ
Adnan Menderes Üniversitesi
6
Büyükşehir Yasasının Kırsal Kesimin İdari, Nüfus, Tarımsal Yapı Ve Üretimine Olası Etkilerinin
Belirlenmesi Ve Alınması Gereken Önlemler
Prof. Dr.
Adnan ÇİÇEK
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
7
Türkiye’nin Bitkisel Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımına İlişkin
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Doç. Dr.
Alptekin KARAGÖZ
Aksaray Üniversitesi
8
Tarım Sigortaları ve Tarımda Doğal Afet Yönetimi
Doç. Dr.
Kasırga YILDIRAK
Hacettepe Üniversitesi
9
Halk Elinde Ulusal Küçükbaş Hayvan Islah Projelerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Sorunlar
ve Çözüm Önerileri
Yrd. Doç. Dr.
Abdurrahman KARA
Dicle Üniversitesi
10
Tarımsal Sulama Politikaları ve Sulama Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr.
Süleyman KODAL
Ada Hidroenerji Strateji Mühendislik
Müşavirlik İnşaat Ticaret Ltd. Şti.
11
Türkiye’de Arazi Toplulaştırması Uygulamalarının Ekonomik Etkinliği, Sorunları ve Çiftçi
Memnuniyet Analizi
Prof. Dr.
Osman KARKACIER
Akdeniz Üniversitesi
12
Halk Elinde Ulusal Küçükbaş Hayvan Islah Projelerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Sorunlar
Ve Çözüm Önerileri: Marmara Bölgesi Örneği
Doç. Dr.
Aynur KONYALI
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
13
İklim Değişikliği ve Kuraklığın Türkiye’deki Hayvansal Üretime Etkileri: Seyhan Havzası Örneği
Prof. Dr.
Nazan KOLUMAN
Çukurova Üniversitesi
14
İklim Değişikliği ve Kuraklığın Türkiye’de Tarımda Etkilerinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr.
İlkay DELLAL
Ankara Üniversitesi
15
Tarımsal Yayım Politikaları, Yayım Destekleri ve Uygulamanın Etkinliğinin Değerlendirilmesi,
Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Tarım Danışmanları Samsun ve Ankara Örneği
Doç. Dr. Kürşat
DEMİRYÜREK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
16
İki Aşamalı Sansür Denklem Sistemi ile Türkiye’de Temel Gıda Ürünlerinde Gıda Tüketim
Deseni, Kişi Başına Tüketim Miktarlarının Tespiti ve Gıda Ürünleri Harcamalarına Etki Eden
Faktörlerin Belirlenmesi
Prof. Dr.
Abdubaki BİLGİÇ
Atatürk Üniversitesi
17
Türkiye'de Tarımsal Destek, Ar-Ge ve Yatırım Harcamalarının Etki Analizi
Prof. Dr.
Ahmet Ali KOÇ
Akdeniz Üniversitesi
18
Tarım Piyasalarında Vergilendirme ve Vergilendirmenin Fiyat Oluşumuna Etkileri: Antalya İli
Örtüaltı Üretim Örneği
Prof. Dr.
Cengiz SAYIN
Akdeniz Üniversitesi
19
Türkiye’de Tarım-Çevre Politikalarının Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması(ÇATAK)
Uygulamaları Çerçevesinde değerlendirilmesi
Prof. Dr.
Ela ATIŞ
Ege Üniversitesi
20
Yeter Gelirli Arazi Büyüklüğünün Belirlenmesi
Prof. Dr.
Bülent MİRAN
Ege Üniversitesi
Sunum Tarihi
21.10.2014 Tarihi
10:00-18:00
Saatleri Arası
Download

gorusulecek_arge_projeleri