Ders Profili – Ekonomi Bölümü
Dersin Kodu: ECO 583
Dersin Adı: Sağlık Ekonomisi
Zorunlu/Seçmeli: Seçmeli
Ön koşul: -
Katalog Tanımı: Sağlık ekonomisi sistemlerinde
analiz, ölçüm, modelleme ve etkinlik kriterleri,
sağlık ve beşeri sermaye yatırımları; sağlık ve ilaç
sigortasının uzun dönemli işgücü arz ve talebine
etkileri, sağlık, ekonomik büyüme ve kalkınma
teorileri, reçeteli ilaç politikası, fayda-maliyet
analizi, özendirmeler ve özel-kamu sektör
eşgüdümü; sağlık sektöründe yüklenici ve taşıyıcı
firmalar arasındaki ilişkilerin analizi, Türkiye’deki
sağlık sektöründe gelişmeler ve ekonomik
değerlendirme konuları.
Ders Kitabı/Gerekli Kaynaklar:
James Henderson (2009). Health Economics and
Policy. Thompson, South-Western College
Publishing.
Folland, S., Goodman A. C. & Stano M. (2012).
The Economics of Health and Health Care. Pearson
Prentice Hall: Upper Saddle River.
Kredi/AKTS Sayısı: (3+0+0) 3 / 7 AKTS
Detaylı Tanım: Giderek genişleyen bir alan olan Sağlık Ekonomisi kamu politikaları içinde önemli bir yer
tutmaktadır. Bu ders, öğrencilere sağlık ekonomisi alanındaki literature birikimi tanıtmak üzere
tasarlanmıştır. Sağlık hizmetlerinin üretim ve koşullarının özellikleri ve özendirmeleri, dersin ana hattını
oluşturmaktadır. İşlenecek konular, sağlık ve sağlık hizmeti talebi, sağlık sigortası piyasalarına içkin
özendirmelere bireysel tepkiler, emek piyasası etkileri, sağlık sermayesi ile sağlık davranışı başlıklarını
içermektedir.
İçerik Tasarımı: Yok
Bilgisayar Kullanımı: Gerekli
Ders Çıktıları:
Ders sonunda öğrenciler,






Sağlıkla ilgili piyasalara ait tarihsel ve güncel verileri incelemekte ekonomi teorisini kullanabilir.
Ekonomik özendirmelerin, rekabetin (ya da yokluğunun) ve sağlık hizmeti sisteminin işleyine
ilişkin düzenlemelerin rolünü anlayabilir.
Sağlık piyasalarında gerçekleşebilecek çeşitli olası değişikliklerin sonuçlarını öngörmek üzere
sağlık hizmetleri piyasasının ayrıntılı bir arz-talep modelini geliştirebilir.
Sağlık hizmetleri piyasasını ve kurumlarını anlar ve değerlendirir.
Sağlık hizmetleri finansmanında kamu veya özel sektörün rollerini ve sektörler arasındaki
farklılıkları tartışabilir.
Sağlık hizmetleri endüstrisinde oluşan sorunları ve önerilen politikaların etkilerini analiz edebilir.
Öğrenim Metotları: Ders anlatım, tartışma, video gösterimi ve sunumlar
Ders Çerçevesi
Hafta
Konu
1
Giriş
2
Giriş: Sağlık ve Tıbbi Bakım ile Ekonominin İlişkisi
3
Sağlık Üretimi Fonksiyonları
4
Sağlık Hizmetleri Talebi
5
Bir Yatırım Malı Olarak Sağlık
6
Sağlık Sigortası Endüstrisi: Sigorta Piyasaları
7
Sağlık Sigortası Endüstrisi: Belirsizlik – Ahlaki Çöküntü
8
Sağlık Sigortası Endüstrisi: Belirsizlik – Tersine Seçim
9
Hastaneler ve Tıbbi Ürünler I
10
Hastaneler ve Tıbbi Ürünler II
11
Tıbbi Bakımda Kamu Politikaları
12
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
13
Sağlık ve Ekonomik Kalkınma I
14
Sağlık ve Ekonomik Kalkınma II
15
Tartışma ve Sunumlar
Değerlendirme Yöntemi:
Tartışma ve Katılım: %20
Ödev: %30
Sınav: %50
Ders Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı
Öğrenci İş Yükü / AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Tablosu:
Okuma
Dersler
Sınıf Tartışması
Ödev
Sınav
72
15
35
50
3
Toplam …………………………. 175 saat (25x7) 7 AKTS
Hazırlayan:
Son Revizyon Tarihi:
Download

Ders Profili – Ekonomi Bölümü Dersin Kodu: ECO 583 Dersin Adı