LAK-GS-2014-04
GÖSTERGELİ SICAKLIK ÖLÇER KALİBRASYONU
KONUSUNDA LABORATUVARLARARASI
KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ
1. AÇIKLAMA
Bu Laboratuvarlararası karşılaştırma ölçümü akredite
laboratuvarların SICAKLIK
alanında gerçekleştirdiği
karşılaştırılması amacını güder.
olmuş
ölçüm
kalibrasyon
sonuçlarının
Laboratuvarlararası karşılaştırma ölçümleri ISO/IEC 17025:2012 standardının 5.9.
maddesinde gerekliliğinin belirtildiği gibi, ölçüm sonuçları kalitesinin izlenebilirliğinin
sağlanması adına en önemli araçtır.
Ölçüm birlikteliğini ve ölçüm sonuçlarının güvenirliğini sağlamak bütün kalibrasyon
laboratuvarlarının hedefidir.
2.0 GENEL BİLGİLER
2.1
Amaç
LAK’nın genel amacı, laboratuvarların genel olarak kullandığı DIN/ISO/TS
Standartlarına veya VDI/DKD/TURKAK Rehber Dokümanlarına göre hazırlamış
oldukları prosedür ve metotları uygulayarak Göstergeli Sıcaklık Ölçer kalibrasyonunu
yapmaktır.
2.2
Ölçüm Metodu
Ölçüm metodu olarak, Ulusal veya Uluslar arası (TS, ISO, DIN, VDI, TÜRKAK)
Standartları/Rehber Dokümanları esas alınarak katılımcı laboratuvarın hazırlamış
olduğu metot kullanılacaktır. Metodun genel uygulamalara yakın bir şekilde
gerçekleştirilmesi önerilir.
2.3
Kalibrasyon Şekli :
Laboratuvarlar, Göstergeli Sıcaklık Ölçer kalibrasyonunu direkt mukayese metodu ile
yapacaktır.
2.4
Çevre Şartları
Ortam Sıcaklığı : (20 ± 3) oC
Bağıl Nem : (30 ÷ 70) % RH
Sayfa : 1 / 4
LAK-GS-2014-04
3.0
ÖLÇÜMLERİN GERÇEKLEŞTİRLMESİ VE RAPORLAMA
3.1
Ölçülecek Parametreler:
Dijital Termometrede (Göstergeli Sıcaklık Ölçer) aşağıda belirlenen noktalarda
kalibrasyon yapılacaktır.
Cihaz
Ölçüm Aralığı
Ölçülecek Parametre (Nokta)
-
0 ºC – 50 ºC – 150 ºC – 250 ºC
Dijital
Termometre
UYARI : Laboratuvarlararası karşılaştırmanın amaçlarını gerçekleştirebilmek
doğrultusunda; Cihazlar üzerinde herhangi bir ayar müdahale kesinlikle yasaktır .
3.2
Ölçüm Sonuçları ve Raporlama:
Ölçüm sonuçları ekinde ölçüm belirsizliği beyanı da bulunan bir kalibrasyon
sertifikası hazırlanacaktır. Kalibrasyon Sertifikası EN ISO IEC 17025 standardına
uygun olarak hazırlanacaktır. Hazırlanan kalibrasyon sertifikası LAK
organizatörünün adresine ölçüm tarihinden itibaren 14 gün içerisinde
gönderilecektir.
3.3
Ölçüm Belirsizliği:
Laboratuvarlar, ölçüm sonuçlarını ilgili belirsizliklerle birlikte vereceklerdir. Ölçüm
belirsizliklerinin tespiti, GUM ya da EA-4/02 dokümanları doğrultusunda
yapılmalıdır. Laboratuvarlararası karşılaştırma en iyi laboratuvar ölçüm
uygulamaları doğrultusunda yapılacaktır, bu nedenle ölçüm sonuçlarının
belirsizlikleri mümkün olduğunca düşük olmalıdır. Eğer katılımcı laboratuvarın
saptayacağı ölçüm belirsizlikleri kendi “Beyan Edilen En Küçük Belirsizlik”
değerinden daha geniş bir aralıkta olursa, laboratuvar bu durumu izah etmelidir.
4.0
Karşılaştırma Ölçümünde Kullanılacak Cihazlar:
Cihaz
Üretici
Seri No
Tip
Ölçme
Bölüntüsü
Aralığı
Dijital
WELMES
100105927
Termometre
Cihazların sahibi : JERA LTD.ŞTİ.
Sayfa : 2 / 4
Dijital
0-250 ºC
0,1 ºC
LAK-GS-2014-04
5.0
Referans Değerin Temini:
Karşılaştırma ölçümü Yıldız tip olarak uygulanacak olup, test cihazlarının
referans değerleri, karşılaştırma ölçümleri sürecinde pilot laboratuvar tarafından
kontrol altında tutulacaktır. Nihai referans değerler bu ölçümlerin aritmetik
ortalaması ile elde edilecektir.
Referans ölçüm belirsizliği olarak, ölçüm noktalarındaki en yüksek belirsizlikler
alınacaktır. Bu belirsizlikler, referans ölçümler sırasında tanımlanan ölçüm
cihazının en yüksek kararsızlık/hassasiyet değerini de içerecektir.
Pilot Laboratuvar:
UMS Ltd.Şti. / Ankara
Pilot Laboratuvarın Sıcaklık Ölçümü İzlenebilirliği: UME - PTB
6.0
Sonuçların Değerlendirilmesi:
Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi aşağıda belirtilen ölçüm sonuçlarında ve
belirtilen hesaplamaya göre yapılacaktır.
-
Gösterge Değerleri Sapması
-
Belirsizlik
En 
7.0
X Lab  X Re fLab
2
2
U Lab
 U Re
fLab
XRefLab
: Referans Laboratuvarın ölçüm Değeri (Sapma)
XLab
: Laboratuvarın ölçüm Değeri (Sapma)
ULab
: Laboratuvarın hesapladığı Kalibrasyon Belirsizliği
URefLab
: Referans Laboratuvarın hesapladığı kalibrasyon belirsizliği
|En| ≤1
ise ölçüm sonucu yeterlidir/kabul edilebilir seviyededir.
|En| >1
ise ölçüm sonucu yeterli değildir/kabul edilebilir seviyede değildir.
Katılımcı Laboratuvarların Kodlanması
Her laboratuvara, kendi ölçüm sonuçlarının tamamını görebileceği bir kod
numarası verilecektir. Laboratuvarların kodlaması için alfabetik harfler
kullanılacaktır. Bu kodlama alfabetik sıraya ya da ölçüm sırasına göre
olmayacaktır.
Sayfa : 3 / 4
LAK-GS-2014-04
8.0
Süre ve Maliyet
Karşılaştırma ölçümü 05.06.2014 ile 30.10.2014 tarihleri arasında yapılması ve
tamamlanması planlanmaktadır.
Katılım Ücretleri: 250,-TL + KDV
Cihazların katılımcı laboratuvarlara gönderilmesi ve tekrar organizatör kuruluşuna
gönderilmesi esnasında oluşan kargo masrafları katılımcı laboratuvarlar
tarafından karşılanacaktır.
9.0
İletişim
İletişim ve diğer konularda sorumlu personel : Hikmet Terzi
JERA Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.
Uzayçağı Caddesi Uzayçağı İş Merkezi No: 29/33
Ostim / Ankara
Tel : 0.312.386 31 55
GSM: 0.532.277 41 31
Sayfa : 4 / 4
Download

Protokol - Jera Elektronik