On5yirmi5.com
Yedi Bilgeden İş Yaşamına Öğütler
M.Ö. 6. yüzyıl, tarih öncesinde yaşanan ilk aydınlanma olarak tanımlanır, bu nedenle
birçok tarih araştırmacısı bu döneme Altın Çağ adını vermiştir.
Yayın Tarihi : 14 Ağustos 2014 Perşembe (oluşturma : 1/28/2015)
6. yüzyıl dünyanın birçok yerinde dehaların, bilginlerin, mesihlerin, bilgelerin yaşadığı, insanların
farklı biçimlerde aydınlanmaya, doğruya yönlendiği farklı bir yüzyıl olma özelliği taşımış, uyanışı
temsil etmiştir. Hindistan’da Siddharta Gautama Buda Budizm akımını kurmuş, kendi felsefi
yolculuğunu çevresindekilerle paylaşmış, dönemin kast sistemi odaklı katı Hinduizm öğretisine
başkaldırmıştır.
Dünya.com'da yer alan habere göre, Budizm, Hindistan’da doğmuş ve birkaç yüzyıl içinde Asya’nın
büyük bir bölümünü etkisi altına almıştır. Aynı dönemde Hindistan’da bir diğer guru Mahavira,
şiddetten uzak, barışçı bir felsefe üzerine kurulu Jaynizmin temellerine atmıştır. Çin kültürünün,
devlet yönetiminin, medeniyetinin ve yaşam biçiminin temel taşları olarak kabul edilen prensipler
gene 6. yüzyılda yaşamış Konfüçyus tarafından şekillendirilmiştir.
Medeniyetin beşiği Anadolu’da ise, Altın Çağ’da insanlara görüşleriyle önderlik etmiş 7 bilge ön
plana çıkar: Miletli Thales, Prieneli Bias, Lesboslu Pittakos, Lindoslu Kleobulo, Atinalı Solon, Spartalı
Khilon ve Korintoslu Periandros. Bu bilgelerin öğretileri, öğütleri zaman aşımına uğramamış,
döneminin insanına yol gösterdiği gibi, günümüz insanına da hem kişisel hem profesyonel alanlarda
ışık tutacak niteliklere sahip.
Altın Çağ’a Geri Dönelim
Altın Çağ’ın 7 bilgesinin en önemli özellikleri, evrensel erdemlerin, doğruların üzerinde düşünmeleri,
insanı insan yapan erdemleri beyinlerinin her bir nöronuyla benimsemeleri ve çevrelerindekilere
benimsetmek için ömürlerinin sonuna dek çalışmalarıdır. Bu erdemlere gönülden bağlı bilgeler ne
olursa olsun doğrularından ödün vermemiş, aklın ve bilginin her şeyin üzerinde tutulması
gerekliliğini bugüne taşımayı başarmışlardır.
Bazen bilgi kirliliğiyle karmaşıklaşmış dünyamızda en basit prensipleri unuturuz, kendimizden
uzaklaşırız. İşte böyle zamanlarda tarihe dönmek ve yüzlerce yıl öncesinin 7 bilginine kulak vermek
insanın sadeliğe, doğruluğa yönelmesi ve kendi kendine dönmesi anlamına gelecektir.
Felsefe diyarından hikmet yurduna Bilgelik Hikayeleri adlı kitabı hazırlayan Cevdet Kılıç Önsöz
Yerine adını verdiği giriş bölümüne Thales’le ilgili bir anekdotla başlar:
Biri Thales’e sorar: ‘Sana göre dünyada biricik devamlı olan şey nedir?’
‘Ümit’ der düşünür, ‘ zira bizi en son bırakan budur.’
‘Peki öyleyse en kolay olan şey nedir?’ diye bir soru daha yöneltir kişi.
‘Başkasına nasihat vermek’ diye karşılık verir bu kez Thales.
Filozofların Atası Thales
Yedi bilgenin birincisi olarak anılan Thales, Sokrat öncesi filozofların atası sayılır. Thales’i felsefi
düşüncelerinden çok, matematik derslerinden hatırlıyor olabilirsiniz. Thales, bir dairenin çapının
daireyi iki eşit parçaya böldüğünü ilk keşfeden matematikçidir. Ayrıca, ikizkenar üçgenin taban
açılarının birbirine eşit olduğunu, iki üçgenin iki açısının ve bir kenarının eşit olduğu durumlarda,
üçgenlerin birbirinin eşi olduğunu kanıtlamıştır.
Thales, dönemi için yenilikçi bir bilim adamı ve düşünür olarak öne çıkar. MÖ 630 yıllarında, o zaman
bir Yunan şehir devleti olan, Milet’te doğmuş, genç yaşta birçok yere seyahat etmiş, bu seyahatleri
sırasında Mısır ve Babilli bilim adamlarıyla beraber çalışma imkanı bulmuştur. Havanın, yıldızların ve
gezegenlerin tanrıların kontrolünde yaratıldığını ve varoluşlarını sürdürdüklerini savunan döneminin
Yunan bilim adamlarına mesafeli duran Thales bu açıklamalarla tatmin olmamış daha derin bilimsel
bir gerçeğin peşinden gitmiştir. Onun teorisine göre, tüm canlılar sudan türemiştir, her şeyin özü
sudur. Teorisi doğru olmasa da, bilimsel düşünme açısından Thales bir ilki gerçekleştirmiş, tanrılarla
ilgili dogmayı, bilimle kırmaya çalışmıştır.
Astronomi alanında gözlemleri çığır açar niteliktedir: Dünyanın yuvarlak olduğunu, ayın güneşten
yansıyan ışıkla aydınlandığını anlamıştır. Herodot’un anlatımına göre, M.Ö. 585’te güneş tutulmasını
öngören ilk bilim adamı Thales’tir. Thales’in güneş tutulması diye tarihe geçen bu doğa olayı
sayesinde 5 yıldır süren Lidya-Med savaşı sona ermiş, güneş tutulması tanrılardan gelen bir işaret
olarak görünmüş ve savaşın en hararetli noktasında taraflar çekilmeye karar vermiştir.
Thales matematik bilimini pragmatik ölçümler için kullanmayı başarmıştır: Mısır piramitlerinin
boyunu dahiyane bir yöntemle doğru olarak ölçmüştür. Kendi gölgesinin boyuna eşit olduğu saatte,
piramitlerin gölgesini ölçerek piramitlerin gerçek boyunu ölçmeyi başarmıştır. Ayrıca, denizdeki
gemiler arasındaki uzaklığı kıyıdan ölçebilen bir teknik geliştirmiştir.
Matematikten Girişimciliğe
Thales, kendisine sen sadece konuşur düşünürsün gerçek hayatta başarılı olamazsın diyenlerin
haksız olduğunu kanıtlamak için Milet'in yağhanelerini kiralar ve gecesini gündüzüne katarak kısa
sürede çok para kazanır. Çevresindekilere işletmeci olarak kendini kanıtladıktan sonra,
kazandıklarını fakirlere dağıtıp filozofluğa döner.
Bir yandan filozofların tutkularının dünyalık olmadığını gösterirken, diğer yandan insanın zekâsını
nereye kullanırsa o alanda başarılı olacağını kanıtlar.
Burada Thales’in başarısı birçok farklı açıdan değerlendirilmelidir: Teoriden pratiğe geçmiş, başarılı
olacağını tasarladığı planlarıyla bir işletmeyi kârlı bir ticarethane haline getirmiştir. Belki de
tüccarlara verdiği nasihatleri hayata geçirerek söylemlerini, davranışlar ve başarılı sonuçlarla,
somutlaştırmıştır. Thales, başarılı olduğu matematik, felsefe ve astronomi dallarının çok dışında;
riske, ticari zekâya ve müşteri ilişkilerine dayanan bambaşka bir alanda para kazanmış ve
işletmesini kâra geçirmiştir. Yani, başarılı bir bireyin bambaşka bir alanda sıfırdan başlayabileceğini
ve bu yeni alanda başarıyı tekrar yakalayabileceğini göstermiştir.
Burada çıkarılacak önemli bir ders vardır: Herkesin birden fazla mesleki ilgi alanı olabilir. Bir alanda
başarılıyken, kişinin diğer bir alana yönelmesi kimse tarafından yadırganmamalı,
kösteklenmemelidir. Her bireyin birbirinden farklı mesleki, sanatsal veya entelektüel arayışları
olması doğaldır. Bunların bir kısmının peşinden gitmesi ve sonucunda kişinin farklı alanlarda başarıyı
yakalaması kişinin maddi ve manevi tatminini arttıracak, kişiyi her yönden zenginleştirecektir.
Yeni şeyler denemek risk almaktır
Mesleğinde başarılı bir insanın işini bırakması ve yepyeni bir alanda sıfırdan başlaması korkutucudur.
Ya her şey iyi gitmezse, ya başarısız olursam, ya istediğim şey bu değilse… gibi birçok düşünce
aklınızdan geçecektir. Her şey ters gitse de, başarısız olsanız da, başladığınız yeni işin istediğiniz
şey olmadığını anlasanız da deneyim deneyimdir. Tamamıyla bir başarısızlıkla sonuçlansa dahi,
içinizdeki sesi takip ettiğiniz için, bir maceraya atıldığınız için, kafanızı, düşünce tarzınızı, çevrenizi
tamamıyla biçimlendiren mesleğinizi geride bırakıp yepyeni bir dünyaya atılma cesareti
gösterdiğiniz için hiçbir zaman pişman olmayacaksınız.
Thales’ten Öğütler*
Kötü yoldan zengin olmayın.
Tembellik hoşa gitmez. Zengin de olsanız tembellik etmeyin.
Babadan kötü şey kapmayın.
Anne-babanıza ne gibi yardımlarda bulunduysanız, benzerlerini yaşlanınca çocuklarınızdan bekleyin.
Ölçülü olun.
Zengin olsanız bile, eli boşluktan kaçının.
Dostlarınıza, iyi günlerinizde de kötü günlerinizde de hep aynı şekilde davranın.
Yanınızda olsalar da olmasalar da dostlarınızı hatırlayın.
Fark gözetmeksizin herkese güvenmekten çekinin.
Güvendiğiniz kişilerin sizi etkilemesine engel olun.
*ozlusozler.gen.tr ve Bilgelik Hikayeleri kitabından derlenmiştir.
Bu dökümanı orjinal adreste göster
Yedi Bilgeden İş Yaşamına Öğütler
Download

Pdf İndir - On5yirmi5.Com