r.ffi
T.C.
isr4NBriL irNivERSiTESi
Personel D.ire Batkanl,E'
It Ak,t $enalan
BIRIN'I:
5EllA
NOI
SE]UA ADI:
akademil K/ilr,, \e Ya/')ms Suhe !liidiirlijgii
Pe.sonel r)aire lldilanl,!i'00
AKADEI\,1iK KADRO iPTAL/|HDAS
AKADEMiK KADRO iPTAt/iHDAS
1
iptal/ihdas listelerinin hazrrlanrr
Resmi Gazetede yayrnlanan dolu-boi
> kadro deEiiikliklerinin icmal tablolannrn
hazrrlanrr
Li(t yazr ile Devler Per5onel Bat,<anlrgr, YOK ve
Maliye BakanIEr'na gdnderilir
Dolu kadrolafln Derece deEigikligl
yapacaklarrn belirlenerek Liniversite
Ydnetim Kurulundan onaylannrn alrn rr
L
Devlet Personel BaSkanlrErnrn iptal/ihdas
toplantrsr tarihi bildiriminin alrnrr
YilksekdEretim Kurulu BaskanlrEr'na
onay iEin gcinderjlir Y0Ksis ve DPB
programtna iSle n ir
Devlet Personel BaskanlrErnda iptal/ihdas
toplantrsrna katllrm ve protokoliin iryrzalanrr
Onay ve
diler defigiklik bilgilerinin ilgili
birimlere gonderilir
V
iptal/ihdaslann Resmi Gazetede
yayrnlanmasrnrn takip edilir
1
Hazrrlalsn
/
g$su
i.U.Pors
1</lt
1,"-,.-,.- ?a
,,,,.r.n^.
Ona\lavan - /
ML'
Download

Akademik Kadro İptal İhdas İş Akışı