BASIN BiLDİRİSİ
Katı Atıktan Enerji Geri Kazanımı Projesi:
Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA)’nın bilindiği üzere üzerinde çalıştığı projelerden biri Katı Atık
yönetimi ile ilgilidir. Katı atıktan enerji üretimini içeren Katı Atık Enerji Üretim Projesi’nin
geliştirilmesi ve planlanması çalışmaları son 7 aydır sürmektedir. Bahse konu projenin geliştirilmesi
ile ilgili motivasyon ülkemizin içerisinde bulunduğu ve boyutları insan sağlığını ciddi bir şekilde
tehdit eder boyutta olan çöp sorunudur. Mevcut yapıda 9 belediyemiz toplayabildiği çöpü Güngör
Çöplüğüne getirmekte diğer 19 belediye ise çöpü vahşi depolama olarak bilinen ‘yöntem’
.çerçeves’nde doğaya salmaktadır. Mevcut düzensiz depolama alanları yangın, kirlilik, koku ve
duman gibi problemlerin yanında toprak. yeraltı su kaynakları ve hava kirliliği yaratarak insan
sağlığı, diğer canlılar ve bitkiler üzerinde çok ciddi riskler oluşturmaktadır. Bu nedenledir ki
yanabilen atıkların gömülerek depolanması 2000 yılında İsviçrede, 2003 yılında Danimarka’da
yasaklanmıştır. Bununla birlikte işlenmemiş evsel katı atıklarının gömülerek depolanması 2004
yılında Avusturya’da 2005 yılında Almanyada yasaklanmıştır. Bu yasaklamaların nedeni çöpten
dioxin, civa gibi sağlığa son derece zararlı olan maddelerin toprak ve suya sızmasındandır.
Dolayısıyle bahse konu proje elektrik üretmek için değil bu tip problemleri ortadan kaldırmak için
üzerinde çalışılmaktadır.
Kurulacak olan tesis, 18/2012 Sayılı Çevre Yasası ve Avrupa Birliği 2010/75/AB Sanayi Emisyon
Direktifi başta olmak üzere, ilgili tüm yerel ve AB mevzuat ve yasal hükümlerine uygun olacak
şekilde planlanmıştır. Bu doğrultuda seçilecek teknolojiye bağlı olarak toz, CO, oksijen, hidroklorür
konsantrasyonu, TOC, ağır metal gibi önemli parametrelerin gerektiği şekilde ölçümleri yapılmasına
imkan verecek teknolojiler ve izleme sistemleri kullanılacaktır. Tesis A’dan Z’ye tamamlanmadan
hizmete açılması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle diğer örnek gösterilen tesislerde olduğu gibi
baca filtresi ve/veya benzeri aksamlar eksik kalırsa havanın kirlenmesine yol açacak bir risk
oluşması mümkün olmayacaktır.
DHV Consultants BV ve R&R Bilimsel ve Teknik Hizmetler Ltd. Şti. tarafından hazırlanan “Katı Atık
Yakma Tesisleri İçin Teknolojiler ve Yer Seçimi” raporuna göre; Fransa’da 134, İtalya’da 52,
Almanya’da 51, Danimarka’da 32, İsveç’te 21, İspanya’da 13, Avusturya’da 3 ve Portekiz’de inşaat
halinde 2 çöp bertaraf tesisi bulunmaktadır. Bahse konu projemizde hedeflenen katı atık yönetme
yöntemi Avrupa Birliği Ülkelerinde her geçen yıl dahada yayılarak artmaktadır. Bahse konu yöntem
katı atık yönetme hiyerarşisinde düzenli depolamanın önünde ve daha önceliklidir, ki yukarıdada
bahsettiğim gibi, bizim ülkemizde düzenli depolama sadece 9 belediyenin çöpü için yapılabilmekte
ve geriye kalan 19 belediyenin çöpü yukarıdada belirttiğim gibi doğaya vahşice salınmaktadır.
Ülkemizdeki katı atık problemleri burada bahsedilenlerle sınırlı değildir. Bu problemlere çok büyük
ölçüde çüzüm bulma, bu projeyle mümkün olacaktır.
Diğer bir yandan ülkemize çöp ithalatı yapılacağı ile ilgili iddialar basınımıza yansımıştır. Ben
herkesi temin ederim ki böyle bir hazırlık bir yana dursun böyle bir düşünce bile kesinlikle yoktur.
Yürürlükteki yasalarımız çeçevesindede ülkemize çöp ithali yapmak yasaktır. Bizlerin planladığı
bahse konu projemiz, çöp ithalinin önü tamamen tıkanacak şekilde geliştirilmiş ve operasyon
modellemeleri yapılmıştır. Ayrıca hazırlanmakta olan şartnamelere açık ve sarih bir şekilde çöp
ithalatı talebi yasaklanmaktadır. Dolayısıyle böyle bir olasılık kesinlikle yoktur.
Herkesce bilinmesini isterim ki, bu projenin net bir misyonu vardır ve hedeflediği, Halkımızın hak
ettiği, katı atık yönetiminin etkin bir şekilde yapılmasına imkan verecek, düzgün bir katı atık veri
tabanının oluşturulduğu, uluslararası standartlarda çöp toplama ve bertarafının yapıldığı, atık
probleminden kurtulmuş TEMİZ bir ada ve daha yüksek bir YAŞAM KALİTESİ.
Berkan M. TOKAR
YAGA BAŞKANI
Download

Basin bildirisi icin