Dönem : 17
Yasama Yık : 4
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
S. Sayısı : 480
İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin ile Adana Milletvekili. Cüneyt
Canver'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye­
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ( 3 / 9 7 1 )
2\ C.
Başbakanlık
Personel ve Prensipler Genel
Müdürlüğü
Sayı : 19-304-04347
21,2.1986
Konıu : Yasama IDıolkıunulmiazlığı
-TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Meskûn mahalde silah atmak suçunu işledikleri iddia olunan İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin ve Adana
Milletvekili Cüneyt Canver haklarında tanzinı edilen dava dosyası ile Adalet Bakanlığının 18.2.1986 gün ve
1.128.2.1986-9763 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederim.
Turgut Özal
Başbakan
T. C,
'Adalet Bakanlığı
Ceza İş. Gn. Müdürlüğü
Sayı : CİGMJ.128.2.1986-9763
Kionu : Adama MİileltlvelkliJiiı
Cüneyit Cariyem ve İçel
MMeflvdtili AÜi İhsan Ellg&nı
18.2.1986
*
BAŞBAKANLIĞA
'Meskûn mahalde silah atmak suçunu işledikleri iddia ollunan Ali ihsan Elgin ve Cüneyt Canver hakla­
rında yapılan soruşturma sırasında, adı geçenlerden Cüneyt Canver'in Adana, Ali İhsan Elgin'in İçel ille­
rinden Milletvekili seçildiklerinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması için, Tun­
celi Cumhuriyet Salvciliığınnn 10.2.1986 gün ve 1280 sayılı yazısı ekinde aılınan fezlekeli evrak, birlikte takdim
kılınmıştır.
Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve İçel Milletvekilli Ali ihsan Elgin haklarında soruşturmaya devam
oîunabilmesini teminen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmaz­
lıklarının kaldırılıp kaldınllmaması hususunda gereğinin (takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur.
M. Necat Eldem
Adalet Bakam
—2—
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonu
Esas No. : 3/971
Karar No. : 10
20.10.1986
TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca 24.2.1986 tarihinde komisyonumuza gönderilen, İçdl Milletvekili Ali İhsan Elgin ve Ada­
na Milletvekili Cüneyt Canver'in yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve
Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 15.10.1986 ta­
rihli toplantısında incelenmiştir.
HazırMc Komisyonu halklarında .meskûn mahalde silah aitmialk suçu iısmait edilen İçel MMötivekiilii AM İh­
san Bilgin ve Adama 'MiibtMdk'illi Cüneyt Canver'in yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunma­
dığına ve haklarındaki kıowşıtarmıaının üyeük srfalfcımm sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.
Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporumu bmilmseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine
göre İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin ve Adana Milletvekili Cüneyt Canver haklarmdalki kovuşturmanın mil­
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Kâmil T. Coşkunoğlu
Ankara
Başkanvekil
Münir Fuat Yazıcı
Manisa
Sözcü
Ahmet Remzi Çerçi
Adana
Kâtip
Mehmet Sezai Pekuslu
Ankara
Üye
Nurettin Yağanoğlu
Adana
Üye
Mustafa Çakaloğlu
Antalya
Üye
İhsan Tombuş
Çorum
Üye
Mustafa Çelebi
Hatay
Üye
Namık Kemal Sentürk
İstanbul
Üye
Mustafa Uğur Ener
Kütahya
Üye
Mustafa Sabri Güvenç
Niğde
Üye
Ahmet Turan Soğancıoğlu
Sivas
Üye
Sevkı Taştan
Sivas
Üye
Ali Dizdaroğlu
Antalya
Üye
Mehmet Onur
Kahramanmaraş
Üye
Mehmet Bağçeci
Yozgat
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Üye
Ledin Barlas
Adana
(S. Sayısı : 480)
Download

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 480