Meme kanserinde PIK3CA gen mutasyonlarının HRM
yöntemiyle belirlenmesi ve IGFBP-5 ekspresyon düzeyi ile
ilişkisi
Ebubekir Dirican1, Zehra Kaya1, Gökçe Güllü1, İrem Peker1, Tolga Özmen2, Bahadır Güllüoğlu3, Handan Kaya4,
Ayşe Özer1, Mustafa Akkiprik1
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD, Başıbüyük Yerleşkesi, Istanbul, Turkey
2Muş Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Muş, Türkiye
3Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, Başıbüyük Yerleşkesi, Istanbul, Turkey
4Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, Başıbüyük Yerleşkesi, Istanbul, Turkey
[email protected]
SONUÇ
GİRİŞ
Meme kanseri dünya çapında kadınlarda sıklıkla gözlemlenen
bir kanser türüdür. Fosfatidilinositol-3-kinaz (PI3K)/AKT yolağın birçok
bileşeninin amplifikasyon, mutasyon ve translokasyon ile hedeflendiği ve
kanser hastalarında başka yolaklara da katıldığı belirtilmiştir. Ayrıca bu
yolağın anormal aktivasyonu tümörogeneze, tümör metastazına ve standart
kanser tedavilerine dirence yol açmaktadır. Meme tümörlerinin %70’inden
fazlasında, bu yolağın bileşenlerinin en az birinde moleküler değişiklik olduğu
belirlenmiştir. Fosfatidilinositol-4,5-bifosfat 3-kinaz, katalitik alt ünite alfa
(PIK3CA) geni mutasyonları, meme kanserinde %25-45 arasında
gözlenmektedir. IGF sisteminin bir üyesi olan insülin benzeri büyüme faktörü
bağlayan protein-5 (IGFBP-5), IGF-bağımlı/bağımsız olarak aktivite
gösterebilir, meme kanserinde apoptoz, hücre göçü ve sağkalım üzerine farklı
etkiler gösterebilir.
Son dönemlerdeki çalışmalarda PIK3CA genindeki yüksek sıklıktaki
mutasyonları kolon, beyin, meme ve mide gibi birçok kanser tipinde
tanımlanmıştır. PIK3CA genindeki sıcak nokta mutasyonları kanserde
görülme sıklığı yaklaşık %80 olarak hesaplanmıştır PIK3CA genindeki
mutasyonlar tüm meme kanser hastalarının 25-40%’ında bulunduğu
belirtilmektedir. PIK3CA, ER-pozitif meme kanserinde insidansı
%41.3’ün üzerinde görülen mutasyonlardır Bizim çalışmamızda ise
100 meme kanser örneğinin 31’inde PIK3CA mutasyonlarını belirledik.
(%31) Stemke-Hale ve ark. (2008) ise PIK3CA mutasyonlarının
hormon reseptör pozitif ve HER-2 pozitif meme kanserlerinde sık
bulunduğunu Li ve ark. (2006) bu ilişkiyi doğrulamışlardır. PIK3CA
mutasyonların kötü sağ kalımla ilişkili olduğunu ve ER (+) ve PR(+) olan
tümörlerde sık bulunduğunu rapor etmişler. Bizim bu çalışmamızda
ise PIK3CA mutasyonlarıyla ER (+), PR(+) ve Her2 (+) durumlarını
karşılaştırdığımızda anlamlı bir ilişki belirleyemedik. Literatürde,
meme kanserinde IGFBP-5’in ekspresyonu ile PIK3CA mutasyonları
arasındaki ilişkiyi açıklayan herhangi bir çalışmaya rastlamadık.
AMAÇ
Bu çalışmada, meme kanserinde sık görülen PIK3CA mutasyonlarını
belirlemek ve bu mutasyonların IGFBP-5 ekspresyon düzeyi ile ilişkisinin
saptanması amaçlandı.
MATERYAL-METOD:
100 meme kanserli hastanın doku örneklerinden DNA izole
edildi, PIK3CA geninde, ekzon 9 ve ekzon 20 bölgeleri HRM yöntemiyle analiz
edildi.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak, Türk toplumunda PIK3CA ekzon 9 ve 20 mutasyon oranı
%31 olarak tespit edilmiş olup bu oran literatür ile uyumlu
bulunmuştur. Elde edilen bulgular ışığında PIK3CA mutasyonları ile
IGFBP-5 ekspresyonu arasında bir ilişki saptanamamıştır.
.
.
BULGULAR:
Aldığımız HRM sonuçlarına göre; belirlenen 37 örnek dizi
analizine gönderildi. Dizi analizi sonuçlarına göre, 10 örnekte PIK3CA ekzon 9
ve 21 örnekte ise ekzon 20 mutasyonu belirlendi. Ekzon 9’da Q546R, E542Q,
E545K, E542K ve E545D; ekzon 20’de ise H1047L, H1047R, T1025T ve
G1049R mutasyonları tanımlandı. Çalışılan örneklerde IGFBP-5 ekspresyonu
ile PIK3CA mutasyonlarının görülme sıklıkları karşılaştırıldı. Buna göre;
IGFBP5 ekspresyonu yüksek olan örneklerin %35’inde, düşük olanların ise
%29.41’inde PIK3CA mutasyonu tespit edildi (p=0.9924) .
.
KAYNAKLAR
Ahn BY, Elwi AN, Lee B, et al (2010). Genetic screen identifies insulin-like growth factor binding protein 5 as a modulator of
tamoxifen resistance in breast cancer. Cancer Res, 70, 3013-19.
Arsenic R, Lehmann A, Budczies J, et al (2014). Analysis of PIK3CA mutations in breast cancer subtypesAppl Immunohistochem Mol
Morphol, 22, 50-6.
Bos PD, Zhang XH, Nadal C, et al (2009). Genes that mediate breast cancer metastasis to the brain. Nature, 459, 1005-9.
Bachman KE, Argani P, Samuels Y, et al (2004). The PIK3CA gene is mutated with high frequency in human breast cancers. Cancer
Biol Ther, 3,772-5.
Barbareschi M, Buttitta F, Felicioni L, et al (2007). Different prognostic roles of mutations in the helical and kinase domains of the
PIK3CA gene in breast carcinomas. Clin Cancer Res, 13, 6064-69
Hollestelle A, Elstrodt F, Nagel JH, et al (2007). Phosphatidylinositol-3-OH kinase or RAS pathway mutations in
human breast cancer cell lines. Mol Cancer Res, 5, 195-01.
Jiang YZ, Yu KD, Bao J, et al (2014). Favorable Prognostic Impact in Loss of TP53 and PIK3CA Mutations after
Neoadjuvant Chemotherapy in Breast Cancer. Cancer Res, 74, 3399-407.
Kandula M, Chennaboina KK, Ys AR, et al (2013). Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3KCA) oncogene mutation analysis
and gene expression profiling in primary breast cancer patients. Asian Pac J Cancer Prev, 14, 5067-72.
Karamouzis MV, Papavassiliou AG (2012). Targeting insulin-like growth factor in breast cancer therapeutics. Crit Rev
Oncol Hematol, 84, 8-17.
Download

Meme kanserinde PIK3CA gen mutasyonlarının HRM yöntemiyle