Perihiler Kolanjiokarsinomda, Portal Ven ve
Hepatik Arter Rekonstrüksüyonu ile
Hepatobilier Rezeksiyon
İlgin Özden1,Cem İbiş1, Ayşen Yavru2,
Mine Güllüoğlu3, Arzu Poyanlı4
Genel Cerrahi1, Anesteziyoloji2, Patoloji3 ve Radyoloji4 Ana Bilim Dalları
İstanbul Tıp Fakültesi
N.S.E. (55,K)
Şikayet:
Sarılık, kaşıntı
Hikaye:
10 gündür
Ön tanı:
Perihiler kolanjiokarsinom tanısıyla İTF’ye sevk
N.S.E. (55,K)
Laboratuar:
Üre: 12 mg/dL
Kreatinin:0.6mg/dL
ALT: 114 U/L
AST: 86 U/L
GGT: 245 U/L (< 85)
ALP: 596 U/L (< 135)
T.bilirubin: 8.1 mg/dL
D.bilirubin: 7.3 mg/dL
AFP: 4.3 ng/mL (< 13.6)
CA 19 – 9: 76 U/L (<37)
CEA: 8.9 ng/mL(<5)
INR: 0.8
*
Karaciğer sol lob kaynaklı, sağ lob anteriör-sağ lob posteriör ve sol lob
safra yollarını ayırmış perihiler kolanjiokarsinom ile uyumlu kitle (*)
Tutulmuş sol ve orta hepatik arterler; normal
görünümde sağ hepatik arter ve dalları;
aksesuar sağ posteriör hepatik arter (ok)
PV sol dalı
?
Tümör tarafından sarılmış portal ven sol dalı; sağ dalda invazyon
açısından şüpheli görünüm (ok).
N.S.E. (55,K)
Seyir:
Sağ loba iki adet PTK eksternal bilier drenaj kateteri yerleştirildi.
İkterin düzelmesi beklenirken kolanjit geçirdiği için, sol lob
safra yollarına da eksternal drenaj kateteri takıldı.
Özofagogastroduodenoskopide antral gastrit, kolonoskopide
rektumda hiperplastik polip saptandı.
PET-BT’de sistemik hastalık lehine bulgu yoktu.
Sol taraflı major hepatobilier rezeksiyona engel hastalığı yoktu.
Koledok güdüğü
*
Tümör
A.hepatica propria güdüğü
*
Aksesuar RHA post
PV
*
Gastroduodenal arter
Bilateral hepatik arter, ana portal ven arka duvarı ve portal ven sol dalı invazeydi.
Aksesuar sağ posteriör arter korundu.
Orta hepatik ven
*
* *
*
*
*
*
*
*
PV
*
Aksesuar RHA post
*A.hepatica propria güdüğü
*Gastroduodenal arter
Sağ hepatik arter salim olduğu bölgenin hemen distalinde, anteriör ve posteriör dallarını
verdiği için, bu dallara ayrı ayrı arter klipleri koyuldu. Doppler USG de sadece posteriör
seksiyonda arteryel sinyal alındığı için, rekonstrüksüyon kararı verildi.
Orta hepatik ven
**
*
*
*
IVC
*
RHAant
RHApost
Gastroduodenal arter
PV
*
Aksesuar RHApost
Dallanma bölgesine anastomoz, riskli olacağı için, sadece sağ anteriör arter
rekonstrükte edildi. Çap uyumu için,gastroduodenal arter kesilip çevrilerek kullanıldı.
N.S.E. (55,K)
Seyir:
Sol hepatektomi+subtotal kaudat lobektomi+portal ven ve
hepatik arter rezeksiyon ve rekonstrüksüyonu + Roux-Y
kolanjiojejunostomi yapıldı. Ameliyat gecesi yoğun
bakımda
izlendi. Ameliyat sonrası 9. günde taburcu edildi.
Patoloji: Perihiler yumuşak doku invazyonu gösteren, az diferansiye
alanlar içeren, orta derecede diferansiye kolanjiokarsinom.
Cerrahi sınırlarda (en yakın yerde 2 mm) ve bir adet lenf
nodunda tümör görülmedi.
İzlem:
Nüks riski yüksek olduğu için, adjuvan radyokemoterapi
uygulanmasına karar verildi.
Download

Perihiler Kolanjiokarsinomda, Portal Ven ve Hepatik Arter