A‹LE HEK‹MLER‹NE ÖZEL
‹ntranazal
kortikosteroidlerin tahmini
mutlak biyoyararlan›mlar›n›n
k›yasland›¤› çal›flma
sonuçlar›n› görmek için
lütfen t›klay›n.
Aral›k 2014
Aile hekimlerine nefroloji
e¤itimi konulu gündem
konusuna göz atmak için
lütfen t›klay›n.
Yüksek düzeyde anksiyetenin
uzun dönemde inme riskini
art›rd›¤›n› biliyor muydunuz?
Anksiyeteyi inceledi¤imiz
yaz›m›z için lütfen t›klay›n.
‹LER‹
GER‹
ANA SAYFA
RESP-1114104-0000
Say›:06
Eski nesil intranazal kortikosteroidler ve oral ajanlar, ikinci nesil intranazal kortikosteroidler (mometazon furoat nazal sprey, flutikazon
propiyonat, siklesonid ve flutikazon furoat) ile k›yasland›¤›nda;
• Kullan›mda olan ikinci nesil intranazal kortikosteroidlerin, sistemik biyoyararlan›m› daha da azaltan olumlu farmakokinetik özelliklere
sahip oldu¤u ve bundan dolay› da sistemik yan etki risklerini s›n›rlad›klar› görülmektedir.
‹ntranazal kortikosteroidlerin tahmini mutlak biyoyararlan›mlar›
Kortikosteroid
Sistemik biyoyararlan›m
Deksametazon (oral)
%76
Flunisolid
%49
Triamsinolon asetonid
%46
Beklometazon dipropiyonat
%44
Budesonid
%34
Flutikazon propiyonata
<%1
Flutikazon furoat
%0.5
Mometazon furoat a
<%0.1
Siklesonid s›v›
Analiz ölçümlerinin alt s›n›r›ndan düflük
mometazon furoat ve flutikazonun farmakokinetik çal›flmas›
‹LER‹
GER‹
Referans: Sastre J and Mosges R. Local and Systemic Safety of Intranasal Corticosteroids. J Investig Allergol Clin Immunol. 2012;22(1): 1-12.
ANA SAYFA
RESP-1114104-0000
a
Aile hekimlerine nefroloji e¤itimi
Türkiye’de böbrek hastal›klar›n›n önlenmesi amac›yla çal›flmalar yürüten Türk Böbrek Vakf› bir ilke
daha imza att›. Vakf›n sürdürmekte oldu¤u bir çal›flma kapsam›nda, halka ilk sa¤l›k hizmetlerini vermekle
yükümlü olan 1. basamak hekimlere “Kronik Böbrek Hastal›¤›n›n Önlenmesi” konulu e¤itimler, gerek
mütevelli gerekse gönüllü uzmanlar taraf›ndan vak›f çat›s› alt›nda verildi.
‹LER‹
GER‹
ANA SAYFA
RESP-1114104-0000
Türk Böbrek Vakf› t›bbi koordinatörü ve Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Mehmet fiükrü
Sever’in moderatörlü¤ünde gerçeklefltirilen e¤itim, Tekirda¤ ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü ve
Tekirda¤ Halk Sa¤l›¤› Müdürlü¤ü himayelerine ek olarak, Tekirda¤ Kamu Hastaneleri
Birli¤i Genel Sekreterli¤inin deste¤iyle gerçeklefltirildi. Tekirda¤’da kronik böbrek yetmezli¤inin önlenmesi amac›yla 1. Basamak
hekimlerine söz konusu e¤itimin verilmesi, vakf›n gönüllü e¤itimci konuflmac›lar› Prof. Dr. Tevfik Ecder, Prof. Dr. Rümeyza
Kazanc›o¤lu, Prof. Dr. Nevin Dinçça¤ ve Prof. Dr. Aytaç Öncül arac›l›¤›yla gerçeklefltirildi. Böbrek hastal›klar› ile yap›lan
mücadelede hem vatandafllar›n kaliteli bir yaflam sürdürmelerinin sa¤lanmas› hem de sa¤l›k giderlerinden elde edilecek
tasarruflarla kamu yarar› yarat›lmas› bilincinde olan Türk Böbrek Vakf›, bu ve benzeri hizmetleri kesintisiz sürdürece¤ini dile
getirdi.
Anksiyete uzun dönemde inme riskini art›r›yor!
Amerikan Kalp Toplulu¤u taraf›ndan sonuçlar› aç›klanan yeni bir araflt›rma, yüksek düzeyde
anksiyetenin uzun dönemde inme riskini art›rd›¤›na iflaret ediyor. Araflt›rmac›lar›n anksiyete ve
inme aras›nda köprü kurduklar› çal›flma, bu bak›mdan bir ilk olma özelli¤ini de tafl›yor. Anksiyete
bozukluklar› toplumda en s›k rastlanan sa¤l›k problemleri aras›nda say›l›yor. Ola¤an d›fl› keder
hissi, stres, asabiyet veya gerilim, anksiyetenin en yayg›n belirtileri.
‹LER‹
GER‹
ANA SAYFA
RESP-1114104-0000
22-74 yafllar› aras›nda 6,019 bireyin 22 y›l boyunca izlendikleri bu tarama s›ras›nda kat›l›mc›larla birebir
görüflmeler yap›ld›, kan örnekleri al›nd›, ayr›ca anksiyete ve depresyon düzeylerinin ortaya ç›kar›lmas›
için t›bbi muayene ve psikolojik anket uygulamalar› gerçeklefltirildi. ‹nme olaylar›n›n tespitinde ise
araflt›rmac›lar hastane ya da bak›m evi kay›tlar›n› veya ölüm belgelerini temel alm›fllar. Altta yatan di¤er faktörlerin gözden geçirilmesinin
ard›ndan araflt›rmac›lar›n ulaflt›klar› sonuç endifle verici: anksiyetede en ›l›ml› kabul edilebilecek yükselmeler bile inme riskinde önesenmesi
gereken art›fllara neden oluyor.
Download

lütfen t›klay›n. - msd merkez bulten