Sunuş
OSTİM, üretimin kalbi...
OSTİM, 17 ana sektörde, 139 işkolu 5.200 işletme ve 60.000 çalışanıyla Türkiye’de nitelikli üretimin
adresi olarak ülkemize katma değer sağlıyor. Makina imalattan, savunma ve havacılığa; medikal
cihazlardan, raylı sistemlere; kauçuktan yenilenebilir enerji ve çevreye varan bir yelpazede
firmalarımız ülkemizin refahı için çalışıyor, üretiyor ve istihdam yaratıyor.
Artık, üretim yeteneklerimizi yenilikçi ve küresel pazarlarda rekabet gücü sahibi ürünler için
kullanmaya başlıyoruz. İşletmelerimizin Ar-Ge’ye ve teknolojik yeniliğe yatırım yapmaları için en
verimli ekosistemi oluşturuyoruz.
OSTİM Teknopark: Tematik Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Ülkemizin karşı karşıya kaldığı en önemli darboğazlardan birinin enerji alanında olduğunu
biliyoruz. Enerji kaynaklarımız kısıtlı; bu alandaki teknolojimizi kendimiz üretemiyoruz, ithal
ediyoruz.
Küresel rekabette, çevreye duyarlı çözümler ve ürünler gün gittikçe daha çok önem kazanıyor.
Çevresel etkiler satın alıcıların en çok önem verdiği kriterler arasında yer almaya başlıyor.
Yerküremizin, bizden sonraki kuşaklar için de yaşanabilir olmasını istiyoruz.
OSTİM’de yenilenebilir enerji ve çevre alanındaki firmalarımızı daha çok üretmeye, daha nitelikli,
daha yenilikçi ürünler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Bunun için OSTİM’de bir Teknoloji Geliştirme
Bölgesi kuruyoruz.
OSTİM Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi...
Hedefimiz yenilenebilir enerji ve çevre alanında çalışan işletmelerimize Ar-Ge ve yenilikçilik
faaliyetleri için en uygun ekosistemi oluşturabilmek. Bunun için ülkemizde ilk defa, 6 üniversitenin
bu alanlardaki araştırma yeteneğini bir araya getiren bir teknoloji geliştirme bölgesi kuruyoruz...
Ülkemizde ilk defa, yenilenebilir enerji ve çevre alanındaki firmalarımıza özel bir teknoloji geliştirme
bölgesi kuruyoruz...
OSTİM’in kalbinde, Ar-Ge çalışmalarının prototiplere ve ticari ürünlere dönüştürülmesine olanak
sağlayacak üretim yeteneğine erişim sunuyoruz...
Ülkemizin Ar-Ge yapan firmalara sunduğu desteklere erişim sağlıyoruz...
Ülkemizin enerji ve çevre alanındaki tüm işletmelerini, girişimcilerini, araştırmacılarını
yeni teknolojiler ve Ar-Ge alanlarında referans merkezi olacak OSTİM Teknopark’a davet
ediyoruz...
www.ostimteknopark.com
1
Türkiye’nin ilk Tematik Teknoparkı
Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektöründe,
bilim ve sanayinin gücü OSTİM Teknopark’ta buluşuyor.
6 üniversite’nin akademik birikimi ve OSTİM’in üretim altyapısı
yenilikçi enerji ve çevre firmalarının hizmetinde.
87.000 m2’lik alanda Ar-Ge firmaları ve yüzlerce Ar-Ge çalışanıyla
yenilenebilir enerji ve çevre teknolojilerine yön verecek bir
teknoloji geliştirme bölgesi
En stratejik sektörde
İddialı bir girişim;
Yenilenebilir enerji ve çevre alanında çalışan araştırmacılar, firmalar ve
yatırımcılar için bölgesel ve ulusal seviyede bir
referans merkezi...
OSTİM Teknopark
2
Ostim
teknopark
www.ostimteknopark.com
3
Yenilik Ekosistemi
Üniversiteler, Kamu ve Özel Sektör
Kurumları, Sanayici ve Yatırımcılar
için fırsatlar.
• Teknoloji içeriği yüksek, ticarileştirme odaklı bilgi üretimi
• Sektör taraflarının buluşma noktası ve işbirliği ortamı
• Araştırmacı, girişimci ve yatırımcılar için yeni iş alanları ve
yönelimler
• Finans, altyapı ve insan kaynaklarına kolay erişim
4
Ostim
teknopark
www.ostimteknopark.com
5
Firmalara sağladığı avantajlar
OSTİM Teknopark’ta yer alın
Ar-Ge ve inovasyon alanındaki
birçok destek ve teşvikten faydalanın
• Firma ve Girişimcilere Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti: Bölgede
faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, yazılım ve
Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine
kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
• Ar-Ge Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti: AR-GE personelinin bu
görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve her türlü
vergiden müstesnadır.
• Destek Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti: Destek personelinin
bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü
vergiden müstesnadır.
• KDV Muafiyeti: Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan
girişimcilerin münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi,
veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri
komuta kontrol uygulama yazılımışeklindeki teslim ve hizmetleri
31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.
• Sigorta Prim Desteği: Ücreti gelir vergisinden istisna olan
personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden
hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı
bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.
6
Ostim
teknopark
www.ostimteknopark.com
7
Geleceğin teknolojilerinde
başarılı Ar-Ge için sınırsız imkan...
Kuluçka Merkezi - Ar-Ge Ofisleri
Ar-Ge çalışmalarını besleyen nitelikli çalışma alanları,
çeşitli destek ve teşvik avantajları ve yenilikçilik
iklimini destekleyen hizmet ve arayüzlerle araştırmacı,
girişimci ve sektör liderlerinin hizmetinde. Bölgede yer
alacak firma ve girişimcilerimiz,
• ortak sekreterya,
• muhasebe
• hukuk hizmetleri
• fikri mülkiyet hakları
• iletişim altyapısı
• ortak sosyal alan
olanaklarından faydalanabilecekler.
Enformasyon ve
Eşleştirme Merkezi
Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektörüne
ait her türlü bilginin kolayca erişilebildiği üniversite,
araştırma merkezleri, kamu, STK vb. bilgi
kaynaklarıyla entegre çalışan enformasyon merkezi;
başvuran kişi veya kurumun ihtiyaç ve taleplerine göre
işbirliği ağını kullanan ve tarafları buluşturarak bilginin
ürüne dönüşümü süreçlerinde operasyonel destek
veren bir hızlandırma merkezi niteliğindedir. Teknopark
faydalanıcılarına gelişmiş bir teknik alt yapı temelinde
hizmet sunacak olan merkez, özellikle girişimciler için
yatırımcı ve risk sermayesini buluşturarak Ar-Ge
sonuçlarının ticari ürüne dönüştürülmesinde önemli
bir arayüz olacaktır.
Teknopark’ta sunulacak kurumsal hizmetler
Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
teknoloji örnekleriyle tasarlanmış
sürdürülebilir yeşil binalar
ve çevre.
Ticarileştirmeye Yönelik
Pazar Araştırma ve
Raporlama Merkezi
Yenilikçi Ürün Sergi ve
Simülasyon Açık Alanı
Küme Yönetim Merkezi
2009 yılından bu yana OSTİM’de gösterdiği faaliyetlerle
tematik Teknopark girişiminin
öncü ve destek
gücünü oluşturan OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi faaliyetlerini Teknopark
bünyesinde sürdürüyor. 56 Ankara firması ve sahip
olduğu ulusal ve uluslar arası kamu, özel sektör, STK
işbirliği ağını OSTİM Teknopark yenilikçilik ortamının
faydasına sunacak olan kümelenme yönetimi,
sektörde yürütülen yerli ve milli üretim projelerinin
de Teknopark faydalanıcılarıyla birlikte destekçisi
ve öncüsü olmayı hedefliyor.
Paydaş üniversitelerle işbirliği içinde oluşturulacak
araştıma merkezinin Ar-Ge öncesi ihtiyaç ve pazar
analizi, Ar-Ge sonrası ticarileştirmeye hazır ürünler
için girişimci ve yatırımcılara yönelik pazar analizi ve
fizibilite hizmetleri vermesi hedefleniyor.
Yeşil bina yaklaşımı çerçevesinde enerji verimliliği,
yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri ürün ve
uygulamalarıyla inşa edilecek olan Tematik Teknopark;
en yeni ürün/prototip ve uygulamaların yer aldığı
özel bir sergi ve simülasyon alanlarıyla faydalanıcı ve
taraflara sektördeki gelişmeleri yakından izleme ve
tanıtma imkanı sunuyor.
8
Ostim
teknopark
www.ostimteknopark.com
9
Kurum Temsilcilikleri
OSTİM Teknopark içerisinde yer verilecek olan sektörle
ilgili tüm kamu ve özel sektör kurumlarının birim ve
temsilcilikleriyle sektör içi bilgi akışının hızlandırılması
amaçlanıyor.
Teknopark’ta sunulacak kurumsal hizmetler
Test, Analiz Merkezi ve
Laboratuvarlar
Danışmanlık ve
Eğitim Merkezi
Sektörün ihtiyacına yönelik olarak ve özellikle yenilikçi
alanlar dikkate alınarak planlanacak olan test, analiz
merkezleri ve laboratuvarların bölgedeki araştırmacı
ve girişimcilerimize hizmet sunması amaçlanmaktadır.
Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri
sektörüne yönelik olarak hizmet veren bir danışmanlık
ve eğitim birimi de OSTİM ve çevresinde yer alan
yaklaşık 17.500 işletmeye sunacağı Enerji Verimliliği
Danışmanlığı ve toplumun tüm kesimlerine hizmet
vermek üzere Teknopark’daki yerini alıyor.
Farkındalık/Bilgilendirme
Sergi/Müzesi
Konferans, Toplantı ve Sosyal
Alanlar Merkez/Kompleksi
OSTİM Teknopark bünyesinde tüm bölgenin ihtiyacını
karşılayacak olan konferans ve toplantı merkezi ile
çalışanların gereksinimlerine yönelik planlanmış
sosyal alanlar yer alacaktır. Kurumsallaşmış uluslar
arası organizasyonlara ev sahipliği yapması planlanan
konferans merkezinin, destekleyici konaklama
imkanlarıyla birlikte uzun süreli ulusal/ sektörel
eğitimler için bir cazibe merkezi ve ulusal buluşma
noktası olması amaçlanıyor.
10
Ostim
teknopark
Toplumun her yaş ve kesiminden kişilerin enerji
verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve çevre
konusunda farkındalıklarının sağlanması ve bilgi
edinmeleri amacıyla kurulacak bilim sergisi ve
müzesinin ilköğretimden üniversite sonrasına kadar
olan çocuk ve genç kesimi hedefleyen yazokulu,
atölye çalışmaları, kurs ve seminerlerle toplumla iç içe
olan bir sosyal merkez olması hedefleniyor.
www.ostimteknopark.com
11
OSTİM Teknopark ortakları
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi ve
Teknopark Güçbirliği.
OSTİM Teknopark, Türkiye’deki tek Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesinden güç almaktadır.
Bu alanda faaliyet gösteren firmalarımızın talepleri ve hedefleri
OSTİM Teknopark’ın vizyonunu oluşturmaktadır.
12
Ostim
teknopark
www.ostimteknopark.com
13
Neden OSTİM Teknopark?
güçlü bağlarla
Yaşanabilir yeni bir dünyaya...
YENİ GİRİŞİMCİLER;
• Güçlü bir girişimcilik altyapısı ve ekosisteminde yer almak
• OSTİM ve çevre sanayilerin üretim altyapısından faydalanmak
• Sektör paydaşlarına, bilgi birikimi ve tecrübesine kolayca ulaşmak
İŞLETMELER;
• Sektörün yenilikçi dinamiklerine ve paydaşlarına kolayca ulaşmak
• Dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve uluslararasılaşmak
• Sektörel literatüre ulaşmak
• Sektörle ilgili karar verici ve kamu temsilcileri ile etkin iletişim kurmak
ÜNİVERSİTELER;
• Ar-Ge çalışmalarını sonuçlarını ticari ürünlere dönüştürmek
• Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesi için yatırımcılarla buluşmak
• Ar-Ge süreci ile ilgili girişimci-sanayici ve kullanıcı ile buluşmak
• Yapılan çalışmaları ulusal-uluslararası boyutta yaygınlaştırmak
YATIRIMCILAR;
• Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojilerine yatırım yapmak
• Yapılacak yatırımların ticarileşme potansiyeli ve analizlerine ulaşmak
• Ar-Ge yapan yenilikçi firmalarla biraraya gelmek
• Ticarileştirme çalışmalarında doğru pazar araştırma ve analizlerine
ulaşmak
KAMU;
• Sektör paydaşlarıyla etkin iletişim kurmak
• Kamu politika ve çalışmalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının
sağlanması
hedefleri için OSTİM Teknopark.
14
Ostim
teknopark
www.ostimteknopark.com
15
Üretimin kalbinde tematik tteknoloji geliştirme bölgesi
OSTİM’de olmanın sağladığı avantajlar
Sanayi kentinin bütün unsurlarını içinde barındıran OSTİM,
ulaşım kolaylığı, alternatif finans çevreleri, lojistik hizmetler, sosyal yaşam ve sağlık hizmetleri, bir
çok kamu kurumu temsilciliği ve sivil toplum kuruluşlarıyla Teknopark için avantajlar sunuyor.
17 ana sektör
139 işkolunda
5.200 firma
ve 60.000 çalışanıyla
inovasyon ve Ar-Ge sonuçlarının ürüne
dönüşeceği binlerce nitelikli girişimci ve
üretici firması, Türkiye’nin en zengin makine
parkı ve 47 yıllık üretim tecrübesiyle
OSTİM işbirliğine hazır...
Kamu Kurum ve Kuruluşları Temsilcilikleri
SGK, KOSGEB, TSE, ATO, ASO
Metro İstasyonu
Şehir merkezine 15 dk.
16
Ostim
teknopark
Alışveriş Merkezleri
Sağlık Ocağı
Bankalar
Postane
www.ostimteknopark.com
17
/ostimteknopark
www.omedya.com
Türkiye’nin gelecek tasarımına yön veren
tüm taraflar yenilenebilir enerji, enerji
verimliliği ve çevre alanlarında teknoloji
üretmek, Ar-Ge ve inovasyon için
burada buluşuyor.
Download

Ostim Teknopark