Kareköklü Say›lar
SAYILAR
Bir Say›n›n Karesi ve Karekökü
1. Afla¤›daki öyküde geçen say›sal verileri kök içine al›n›z.
Kardeflim do¤du¤unda tam 3 kg’d›. Henüz gözlerini açam›yor, elinin birini kald›r›rsa di¤erini kald›ram›yordu. Annem, üzerinde 0 - 3 ay yazan bebek bezlerinden 8 - 10 paket ald›¤› için flimdilik tasas›
yoktu. 2 saatte bir alt›n› de¤ifltirir, karn›n› doyurduktan sonra m›fl›l m›fl›l uyumas›n› seyrederdi. Bize,
“Bebekler, 20 saatten fazla uyur.” diye de aç›klama yapard›.
Kardeflim k›sa zamanda yeni dünyas›na al›flm›flt›. Art›k günde 17 ya da 18 saat uyuyabiliyordu.
Uygun yemeklerin sular›ndan 3 - 4 kafl›k içebiliyor, 6 - 7 saat de bizimle oynayabiliyordu.
2. Afla¤›daki öyküde karekökle verilen say›sal verileri kök d›fl›na ç›kar›n›z.
Ben
64 s›n›f›na gidiyorum. Kardeflim
9 yafl›na geldi. Çantam› kar›flt›r›yor. Kitaplar›m›, defter-
lerimi çiziyor. Annem, bunu engellemek için ona
1 defter ve
güzel çizerken flimdi anlaml› çizmeye bafllad›. A, T, O, V, Z gibi
Bir resmi önceleri
1 figürle yaparken flimdi
36 ya da
4 kalem ald›. Çizgileri önceleri gelifli16 ,
25 harfi rahatça yazabiliyor.
49 figürle yapabiliyor.
3. Bir market sahibi ürünlerin fiyatlar›n› kar›fl›k flekilde yazm›fl. Biz de kök içinde olanlar› kök d›fl›na ç›karal›m. Afla¤›da tam say› olarak verilenleri kök içine alal›m.
49 TL
................
64 TL
................
25 TL
................
225 TL
................
9 TL
................
200 TL
................
36 TL
................
121 TL
................
4 TL
................
144 TL
................
19
`ˆÌi`Ê܈̅ʘvˆÝÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
‡ÊvÀiiÊvœÀʘœ˜‡Vœ““iÀVˆ>ÊÕÃi°
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
SAYILAR
Kareköklü Say›lar
4. Afla¤›da kök içinde verilen say›lar› kök d›fl›na ç›kar›n›z.
1 = ...........
25 = ...........
81 = ...........
169 = ...........
4 = ...........
36 = ...........
100 = ...........
196 = ...........
9 = ...........
49 = ...........
121 = ...........
225 = ...........
16 = ...........
64 = ...........
144 = ...........
400 = ...........
5. Afla¤›da kök içinde verilen say›lar› kök d›fl›na ç›kar›n›z.
12 = ...........
8 = ...........
18 = ...........
32 = ...........
27 = ...........
45 = ...........
54 = ...........
63 = ...........
72 = ...........
90 = ...........
80 = ...........
48 = ...........
75 = ...........
96 = ...........
112 = ...........
128 = ...........
6. Afla¤›daki say›lar› kök içine al›n›z.
2 3 = ...........
3 2 = ...........
5 2 = ...........
6 2 = ...........
2 5 = ...........
2 7 = ...........
2 8 = ...........
3 5 = ...........
4 2 = ...........
7 3 = ...........
6 5 = ...........
4 7 = ...........
7. Afla¤›daki say›lar›n kareköklerini en yak›n onda birliklerine kadar tahmin ediniz.
15
20
34
45
50
73
86
92
75
110
10
200
. 3, 8
20
`ˆÌi`Ê܈̅ʘvˆÝÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
‡ÊvÀiiÊvœÀʘœ˜‡Vœ““iÀVˆ>ÊÕÃi°
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
Kareköklü Say›lar
SAYILAR
Kareköklü Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri
1. Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z.
a. 21 2 - 4 2 - 2 2 =
b. 20 5 - 3 5 - 5 =
2. Dörtgensel bölge fleklindeki bahçemizin kenar uzunluklar› 34 3 m, 48 3 m, 57 3 m ve
72 3 m’dir. Bahçemizin çevresinin uzunlu¤u kaç metredir?
3. Afla¤›daki ifllemleri yaparak sonucu yaz›n›z.
3 7
+2 7
+4 7
-3 7
-5 7
+8 7
+2 7
15 7
?
+9 7
+6 7
- 11 7
+4 7
-4 7
4. 7 3 + 5 3 + A = 18 3 iflleminde afla¤›dakilerden hangisi A’n›n yerine yaz›lmal›d›r?
A)
75
B)
108
C)
48
D)
121
5. Tarlas›na 75 10 kg bu¤day eken bir çiftçi, kalan 58 10 kg tohumluk bu¤day›n› da satt›. Çiftçinin toplam kaç kilogram bu¤day› vard›?
6. Pazara 125 7 kg karpuz götüren bir manav, ö¤leye kadar 36 7 kg’›n›, ö¤leden sonra da
65 7 kg’›n› satt›. Manav›n kaç kilogram karpuzu kald›?
7. Ali’nin kütlesi 45 5 kg, annesinin 53 5 kg ve babas›n›n ise 72 5 kg’d›r. Kütleleri aras›ndaki farklar› bulunuz.
21
`ˆÌi`Ê܈̅ʘvˆÝÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
‡ÊvÀiiÊvœÀʘœ˜‡Vœ““iÀVˆ>ÊÕÃi°
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
SAYILAR
Kareköklü Say›lar
8. Babamla birlikte bahçemizi bölümlere ay›rd›k. Afla¤›da verilenlere göre her bir bölümün çevre
uzunlu¤unu bulunuz.
m
m
12 m
m
48 m
12
m
27
m
192 m
m
7m
14
75
27
3
5 3m
12
12 m
12 m
m
12 m
48
12
75 m
243 m
108 m
2
3 3m
4 3m
12 m
m
75 m
12 m
108 m
147 m
108 m
9. Ali, Erhan ve Ertan kareköklü say›larla toplama ifllemi yapacaklar. Afla¤›daki ifllemleri do¤ru
olarak ilk önce yapan topu alacak.
Ertan
Erhan
Ali
6 3
6 5
6 2
9 2
10 3
80
3 5
363
75
5 3
-5 2
18
50
48
- 108
405
245
125
- 8
192
98
- 27
- 45
22
`ˆÌi`Ê܈̅ʘvˆÝÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
‡ÊvÀiiÊvœÀʘœ˜‡Vœ““iÀVˆ>ÊÕÃi°
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
Kareköklü Say›lar
SAYILAR
Kareköklü Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri
1. Afla¤›daki çarpma ifllemlerini yap›n›z.
a. 3 2 . 2 2
b. 8 2 . 3 2
c.
32 . 50
ç. 4 3 . 2 3
d. 5 5 . 5
e.
54 . 18
f. 6 5 . 3 5
g. 9 7 . 3 7
h.
75 . 375
4 2m
5 2m
Balkon
4 2m
3m
6 3m
a. Salonun alan›, .......................
5 3m
2. Elif, evlerinin kat plan›n› çizdi. Ölçüleri bu plan›n üzerine kareköklü say›larla yaz›lm›fl olan bölümlerin alanlar›n›
bulmam›z› istedi.
1. oda
Salon
c. 2. odan›n alan›, ....................
........................................................
.......................................... m2 dir.
3 3m
Banyo
Koridor
3 2m
4 3m
............................................ m2 dir.
Antre
3. oda
Mutfak
Mutfak
balkonu
b. 1. odan›n alan›, ....................
3 3m
.......................................... m2 dir.
2 3m
.........................................................
2 3m
2. oda
6 2m
4 2m
2 2m 3 2m
ç. Banyonun alan›, ......................................................................................................................
...................................................................................................................... m2 dir.
d. Mutfak balkonunun alan›, ........................................................................................................
...................................................................................................................... m2 dir.
e. Dairenin toplam alan›, .............................................................................................................
...................................................................................................................... m2 dir.
3. ‹ki tane harf küpü ya da zar al›n›z. Kareköklü say›lar›
yazd›¤›n›z k⤛tlar›, bu küpün ya da zar›n yüzeylerine yap›flt›r›n›z. ‹kisini birden avucunuzda sallayarak masan›n üzerine
b›rak›n›z. Üste gelen kareköklü say›lar› çarp›n›z.
2 5
5 2
3 3
4
3
5 2
4
5
4. Afla¤›daki tabloya göre otomobillerin kaç kilometre yol ald›klar›n› bulunuz.
Saatteki
H›z› (km)
1. Oto
60 2
2. Oto
75 3
3. Oto
80 5
Saat
2 2
3 3
3 5
4 8
5 7
6 12
7 15
23
`ˆÌi`Ê܈̅ʘvˆÝÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
‡ÊvÀiiÊvœÀʘœ˜‡Vœ““iÀVˆ>ÊÕÃi°
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
SAYILAR
Kareköklü Say›lar
5. Afla¤›daki kareköklü ifllemleri yap›n›z.
a.
ç.
0, 49 - 0, 25
0, 16 - 0, 09
0, 16 . 0, 09
0, 36
b.
d.
1, 96 + 6, 25
c.
0, 09
32 + 8
0, 72
e.
0, 25 + 0, 16
0, 18
0, 36 : 0, 81
0, 09 : 1, 44
6. Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z.
a. 3 28 : 63
b.
32 + 50
72 + 18
c. ^2 8 + 18 h : 98
ç.
27 - 2 3 + 75
48 + 2 3
e.
8 + 32 + 2 2
18 - 2
g.
5 . 2 . 75
24 . 45
›.
27 + 3 - 12
75 + 2 48 + 3
j.
67 + 25 . 18
32 . 50
d.
f.
4 5 + 2 80
98 + 50
14 + 14 + 3 + 1
22 +
h.
2 . 3 . 12
27 . 4
3+
i.
22 + 7 + 4
1
+
2
9
+4
4
1
+2
4
k.
2 . ^ 5 + 20 h
3 2 .2 5
l.
^ 75 + 108 h . 3
^ 128 - 18 h . 2
m.
27 - 12 + 3
48 + 75 + 27
n.
5 . ^ 20 + 45 h
2 . ^ 50 + 18 h
24
`ˆÌi`Ê܈̅ʘvˆÝÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
‡ÊvÀiiÊvœÀʘœ˜‡Vœ““iÀVˆ>ÊÕÃi°
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
Kareköklü Say›lar
SAYILAR
7. Afla¤›daki ifllemlerden do¤ru olan›n bafl›na “D”, yanl›fl olan›n bafl›na “Y” yaz›n›z. Yanl›fl olan
ifllemlerin do¤rular›n› yap›n›z.
^2 3 + 3 3 h . 12 = 30
10 . 20 . 2 = 40
75 . 48 + 27 . 108 = 8 2
^2 50 - 18 h . ^ 48 - 27 h = 7 6
43 +
41 -
21 + 13 + 7 + 4 = 7
^ 98 - 32 h . 2 14 = 12 7
8. Afla¤›daki dantellerin altlar›nda verilen say›lar›n kareköklerini alarak bu dantellerin örgü geniflliklerini bulunuz.
0,04 cm
0,09 cm
0,25 cm
0,01 cm
25
`ˆÌi`Ê܈̅ʘvˆÝÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
‡ÊvÀiiÊvœÀʘœ˜‡Vœ““iÀVˆ>ÊÕÃi°
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
Download

dosyayı indir - MB