Sporun Dünyas›
Metin Gören
Köstebek
Mehmet'in
Öyküsü
G
ecenin bir yar›s›nda, elindeki
tatl› paketinin flerbeti
damlaya damlaya yata¤›ma
gelen; ''Bunlar› ye o¤lum.
Tatl› sporcunun güçlü olmas›n› sa¤lar''
diyen babam Mehmet Gören hiç
akl›mdan ç›kmaz. Frans›z - Ermeni
iflbirli¤inin Adana'y› çocuk katilleri
kenti haline getirdi¤i o y›llarda,
ailenin en küçü¤ü ama çal›flan tek
erke¤i olarak, adeta bir çile yuma¤›
olan babam›n yaflamla ölüm
aras›ndaki gel gitleri, ciltlere s›¤mayan
roman olurmufl. Bebekli Kilise ad›yla
bilinen; körpe Türk çocuklar›n›n
bafllar›n› gövdelerinden ay›rarak
vahflice öldüren ''Cellatevindeki''
76
ermeni katillerden Varujyan'›n ismini
nas›l unutabilirim.
Babam›n sürekli rüyalar›na giren
ve 盤l›k 盤l›¤a uyanmas›na neden
olan ermeninin son y›llarda yeniden
hortlat›lan soyk›r›m›n kimler
BD HAZ‹RAN 2014
taraf›ndan yap›ld›¤›na örnek; tipik bir
katil olabilece¤ini düflünürüm.
becerisi gibi tan›mlar›m. Onun
düflünce flelalesinden akan fikirleri,
bir gölette toplayabilseydik; Türkiye
Cumhuriyeti'nin gücü flimdi okyanuslar olacakt›. Ve savafl›n ekmek kavgac›s›, yaflamak ve ailesini yaflatma
rollerini üstlenen kahraman çocuk
Mehmet Gören'i, Atatürk sevgisini
yüre¤inden tafl›ra tafl›ra, onun çizdi¤i
yolda yürümeyi ilke edinerek 1925
y›l›nda kurulan siyah beyaz renklerle
bezenmifl, çokça Befliktafl'a sevdal›
arujyan isminin y›llar sonra
ailemiz taraf›ndan, bu kez,
''Babam›n yak›n arkadafl› amca''
gibi konuflland›r›ld›¤› akl›ma
gelir, gülmekle a¤lamak aras›nda
dramatik bir oyun sergilerim. Savafl
y›llar›nda Varujyan ad›ndaki katilin
keskin balta hamlelerinden flans eseri
kurtulan Mehmet Gören'in, ‹stanbul'
da matbaa malzemeleri
toptanc›l›¤› yapan bir
baflka ermeni Varujyan'la, çok s›k› dost
Mehmet Gören, o
olmas›n›, o çocuksu
duygular›mla y›llar y›l› çileli günlerde ailesiyle
tepkilemifltim. Ancak;
birlikte, o köyden bu
babam›n ''O¤lum
geriye do¤ru bakmaköye kaçarken, Frans›z
yacaks›n, düflman›n
topçular›n›n hedefleri
olsa bile affedeceksin.
aras›ndayd›.
Katil Varujan'la, dost
Varujan'› ay›rt etmek
zorunday›z. Çünkü
insanl›k bunu gerektiriyor. '' fleklinde- gençlerin oluflturdu¤u, Adana
ki sözleri, kula¤›mda bir küpe gibi
‹dmanyurdu tak›m›nda futbolcu olarak
as›l› durur.
görürüz.
‹çinde bulundu¤umuz Haziran
ay›n›n son haftas› Babalar Günü olarak
ehmet Gören, o çileli
kutlanacak. Günlerin anal›, babal›
günlerde ailesiyle birlikte,
fleklinde ayr›lmas›na fliddetle karfl›y›m o
köyden bu köye kaçarken,
ama , birgüne s›¤d›r›lsa bile yüce
Frans›z topçular›n›n hedefleri aras›nsevgilerin asil insanlar›n› an›msamak dayd›. Yörenin "kaç kaç" diye
için bu günlerin çok anlaml› oldu¤unu tan›mlad›¤› yer de¤ifltirme olaylar›n›n
düflünürüm. Savafl y›llar›n›n, insan›n birinde, yak›n›na düflen bir flarapnel
genzini yakan barut kokular› salg›la- parças›n›n göz hizas›nda yapt›¤›
yan görüntüsünden, spor alanlar›na
tahribat onun gözlerinin gelecek
do¤ru yapt›¤› ata¤›, yüce Atatürk'ün günlerde sa¤l›kl› görebilmesini
her zaman oldu¤u gibi bir büyük
engelleyecekti.
V
M
77
BD HAZ‹RAN 2014
Köstebek lakab› da ilginç bir öyküyle
flöyle anlat›lm›flt›:
Mehmet Gören'in tak›m› ‹dmanyurdu, güçlü rakipleri Seyhanspor'la
önemli bir karfl›laflma oynamaktad›r.
Saha köstebeklerin oluflturdu¤u
tümseklerle doludur. ‹dmanyurdu'nun
tehlikeli bir ata¤› faulle durdurulur.
Serbest vuruflu kaptan Mehmet Gören
yapacakt›r. Ancak at›fl sa¤l›kl› yap›lamaz. Babam, köstebek yuvas›n›n
yan›na koydu¤u topa vuraca¤›na,
yuvaya vurur. fien kahkahalar seyirci
armonisiyle bütünleflir ve ad› o günden
sonra Köstebek Mehmet olarak kal›r.
K
östebek Mehmet benim
babamd›. Hani derler ya;
adam gibi adam, helale,
haram katmam›fl birisi. O yoksullu¤un
isyan günlerinde, çal›flarak, okuyarak
ve futbol oynayarak kendisini yaflam
üçgenine adapte etmiflti. Futbolcu
olarak ancak Adana karmas›na dek
yükselebilmifl. Gündüz Adana’n›n
ünlü yay›n organ› Türksözü Gazetesi’nde çal›flm›fl, geceleri okula giderek
diploma sahibi olmufl. ‹ki iflinde de
yükselmifl. Ancak; benim için en gurur
Albert Einstein
Chaplin’e der ki:
Sizin sanat›n›zda en
hayran oldu¤um fley, tek sözcük
söylemedi¤iniz halde
sizi tüm dünyan›n anlamas›d›r.
verici yan› babam olmas›yd›. Y›llar›n
ne çabuk geçti¤inin bilincindeyim.
Amerikan ç›lg›nl›¤›n›n, günlere olan
ilgisi kimilerine göre ticari bir bereketin kasalara para olarak düflmesi.
Kimilerine göre de: anne ve baba gibi
ola¤anüstü varl›klar› her y›l bir kez
daha özümsemek.
Benim için bu çeliflkide tek
do¤ru babam›n hep yan›mda oluflu,
okul ve futbolculuk y›llar›mdan adam
oluncaya dek. Baflar›ma sürekli ortak
olan, s›k›nt›l› günlerimin da¤›lmas›
için iflini gücünü b›rakan ve ne ac›d›r
ki; torunlar›n› kuca¤›na alamadan son
yolculu¤una ç›kan birisi o. Babalar
gününüz kutlu olsun. Her kimseniz,
sporcu, serbest meslek sahibi, devlet
memuru, bay bayan, diplomat, ifl
adam›, sanayici, ya da gariban birisiniz. Lütfen; can›n›z›n iki parças›ndan
biri baban›z› asla unutmay›n›z, çünkü
onlar analar›m›zla birlikte bizim
gözümüzün nurlar›d›r. Keflke sevgili
babam Mehmet Gören hayatta olsayd›
ve bana gecenin bir yar›s›nda flerbeti
damlayan tatl› getirebilseydi, nas›l
mutlu olurdum, anlatamam. •
[email protected]
Chartlie Chaplin
yan›tlar: Do¤rudur.
Ancak sizin zaferiniz
çok daha büyüktür. Tüm dünyada
kimse sizi anlamad›¤› halde
herkes size hayrand›r .
Gönderi: Üstün Küsefo¤lu
Download

metin goren.fh11