it
Manuale d’istruzioni
3
Forno elettronico da incasso multifunzione con 9 programmi
en
Instruction manual
14
Built-in multifunction electronic oven with 9 programmes
fr
Manuel d’instructions
25
de
Bedienungsanleitung
36
es
Manual de instrucciones
48
pt
Manual de instruções
59
gr
ǼȖȤİȚȡȓįȚȠ ȠįȘȖȚȫȞ
70
tr
Kullanma kilavuzu
82
ru
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
pl
Instrukcja obsáugi
105
ro
Manual de instrucĠiuni
116
Four électronique à encastrer multifonctions à 9 programmes
Elektronischer Einbau-Multifunktions-Backofen mit 9 Programmen
Horno electrónico empotrable con 9 programas
Forno electrónico de encastrar multifunções com 9 programas
ǾȜİțIJȡȠȞȚțȩȢ İȞIJȠȚȤȚȗȩȝİȞȠȢ ijȠȪȡȞȠȢ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ȜİȚIJȠȣȡȖȚȫȞ ȝİ 9 ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJĮ
9 programli çok fonksiyonlu ankastre elektronik firin
Ɇɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɜɫɬɪɚɢɜɚɟɦɚɹ ɞɭɯɨɜɤɚ ɫ 9 ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢɢ
Wielofunkcyjny piekarnik elektryczny z 9 programami
Cuptor electronic încorporabil multifuncĠional cu 9 programe
CS 981 M
CR 981 M
SM 981 M
SG 981 M
DCT
DCT
DCT
DCT
93
Fig. 1
A
B
C
CS 981 M DCT / CR 981 M DCT / SM 981 M DCT / SG 981 M DCT
Fig. 1
Fig. 2a/2b/2c
Fig. 2a
Fig. 2b
Fig. 2c
Fig. 3a/3b/3c
B
A
Fig. 3a
Fig. 3b
Fig. 3c
1
Fig. 4a/4b
Fig. 4a
B
Fig. 4b
mm
MIN 7 mm
595 mm
MIN
560 m
m
MIN 580 mm
560
mm
MIN 580 mm
550
MAX 590 mm
MIN
MIN
595
mm
MIN 55
595 mm
23
mm
0 mm
mm
544
595 m
m
23 mm
544
mm
Fig. 5/Fig. 6
B
A
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7a/7b
Fig. 7a
2
Fig. 7b
øçindekiler
Giriú................................................................................................................................................. 82
YakÕndan görünüm.......................................................................................................................... 82
ølk çalÕútÕrma.................................................................................................................................... 83
Öneriler ........................................................................................................................................... 83
KullanÕm úekli.................................................................................................................................. 83
Tabella indicativa di cottura............................................................................................................... 9
FÕrÕnÕn temizli÷i ve bakÕmÕ ............................................................................................................... 88
YardÕm............................................................................................................................................. 89
Güvenlik uyarÕlarÕ ............................................................................................................................ 89
Montaj (ùek. 5)................................................................................................................................ 90
Montaj talimatlarÕ............................................................................................................................. 91
Elektrik úebekesine ba÷lantÕ ........................................................................................................... 91
Teknik veriler ................................................................................................................................... 91
Giriú
Bir Franke ürününü seçti÷iniz için teúekkürler.
CihazÕ kullanmadan önce, kullanma kÕlavuzunda yer alan uyarÕ ve tavsiyeleri dikkatlice okumanÕzÕ tavsiye ederiz.
Böylelikle cihazÕ daha uzun süre verimli bir úekilde kullanabilir ve muhafaza edebilirsiniz. Bu kullanma kÕlavuzunu
gerekti÷inde kullanmak üzere özenle saklayÕnÕz.
Özel DCT teknolojisi (dinamik piúirme teknolojisi) ile Franke evde piúirme ile profesyonel piúirme iúlemlerinde
devrim yaratmaktadÕr: Yeni rezistanslar tarafÕndan üretilen ÕsÕ akÕúÕ oldukça hassas bir úekilde, gerçekten gerekli
olan yere yönlendirilmekte, ÕsÕ yayÕlÕmÕ sÕnÕrlandÕrÕlmakta ve çalÕúma sÕcaklÕ÷Õ sabit kalmaktadÕr. Sonuç, enerji
tüketiminin ve hazÕrlÕk sürelerinin kÕsÕtlÕ tutuldu÷u mükemmel bir piúirme iúlemidir. Özel DCT teknolojisi sayesinde,
ÕsÕ fÕrÕnÕn içerisinde optimum úekilde da÷Õlarak yiyeceklerin yanma riski olmaksÕzÕn ve tatlar ve kokular
karÕúmaksÕzÕn mükemmel bir úekilde piúmesini sa÷lar.
DCT teknolojisiyle, fÕrÕnÕn önceden ÕsÕtÕlmasÕ gerekmemektedir; giriúteki so÷uk hava çÕplak örgülü kafesten geçerek ani
úekilde sÕcak havaya dönüúür ve piúirme süreleri geleneksel fÕrÕnlara kÕyasla ortalama olarak %25 oranÕnda kÕsalÕr.
DCT teknolojisi her türlü tarifin 1,5 kW güç tüketimi ile piúirilebilmesini sa÷lar. Bu úekilde aynÕ anda daha fazla
sayÕda elektrikli ev aleti kullanÕlarak 3 kW'lÕk kullanÕlabilir güç dahilinde kalÕnabilir, ayrÕca alternatif ve yenilenebilir
enerji kaynaklarÕndan tam olarak faydalanÕlabilir.
YakÕndan görünüm
Kontrol paneli
82
A
Piúirme Modu seçme dü÷mesi
B
ùunlarÕ görüntülemek için LCD grafik gösterge:
Piúirme öncesinde: Çeúitli ayarlar ve piúirme seçimi menüsü
Piúirme esnasÕnda: SÕcaklÕk
piúirme süreleri (artÕmlÕ, süre, piúirme sonu)
zaman ölçer
seçili piúirme modu
kullanÕcÕya yönelik çeúitli çalÕútÕrma talimatlarÕ
C
ArttÕrma (+) / azaltma (-), ileri / geri ve onay (OK) dü÷mesi
D
Tepsi ve Õzgara kÕlavuzlarÕ
IzgaralarÕ ve tepsileri önceden belirlenmiú 5 veya 6 konuma (modele göre;
aúa÷Õdan baúlayarak 1'den 6'ya kadar) düzgün úekilde yerleútirmek içindir; örnek
piúirme tablosunda (s. 9) fÕrÕnÕn her tipteki kullanÕmÕ için ideal konum açÕklamasÕnÕ
bulabilirsiniz.
E
Tepsiler
F
D
E
Normal olarak Õzgara yemeklerin suyunu toplamak için ya da yiyecekleri direk
olarak piúirmek için kullanÕlÕrlar; kullanÕlmadÕklarÕ takdirde, tepsiler fÕrÕndan
çÕkarÕlmalÕdÕrlar. Tepsiler, gÕda amaçlÕ kullanÕma uygun “AA” tipi emaye
çeliktendir. Not Mükemmel piúirme sonuçlarÕ elde etmek için, tepsiyi e÷ik kÕsmÕ
fÕrÕn boúlu÷unun arka duvarÕna do÷ru olacak úekilde yerleútirmeniz
önerilmektedir.
F
Izgara
Yemeklerinizin bulundu÷u sahanlarÕn, hamur iúi kalÕplarÕnÕn ve fÕrÕnla beraber verilmiú tepsiden farklÕ di÷er tüm
kaplarÕn üzerine konuldu÷u taúÕyÕcÕlar olarak, ya da et-balÕk, fanlÕ Õzgara ve ekmek kÕzartma gibi fonksiyonlarda
kullanÕlÕr. IzgaranÕn yiyeceklerle direk olarak temas ettirilmesi önerilmemektedir.
ølk çalÕútÕrma
FÕrÕnÕ ilk kez kullanmadan önce,
fonksiyonunu seçerek, içi boú iken maksimum sÕcaklÕkta en az 40 dakika
süreyle, kapa÷ÕnÕ tamamen açÕk tutarak ve bulundu÷u mekanÕ iyi havalandÕrarak çalÕútÕrÕnÕz.
Bu iúlem esnasÕnda çÕkacak koku, fÕrÕnÕn üretim ile kurulum aúamalarÕ arasÕndaki süreçte fÕrÕnÕ koruma amacÕyla
kullanÕlan maddelerin buharlaúmasÕ nedeniyle ortaya çÕkan kokudur. Bu iúlem tamamlandÕ÷Õnda fÕrÕn kullanÕma
hazÕrdÕr.
Öneriler
tr
Piúirme sÕrasÕnda, kaplarÕ ve tencereleri asla do÷rudan fÕrÕn tabanÕna koymayÕnÕz, bunlar fÕrÕndaki 5 kattan birinde
bulunan ÕzgaralarÕn veya tepsilerin üzerine yerleútirilmelidir; bu talimata riayet edilmemesi halinde, fÕrÕnÕn iç emayesi
zarar görebilir.
FÕrÕn panellerini, özellikle de iç piúirme bölmesinin panellerini, asla alüminyum folyo ile kaplamayÕnÕz.
Gerekli onarÕmlar, kalifiye personel tarafÕndan yapÕlmalÕdÕr.
Bu gibi durumlarda en yakÕn yardÕm merkezimizi arayÕnÕz ve sadece orijinal yedek parça kullanÕlmasÕnÕ talep ediniz.
Franke marka fÕrÕnÕnÕzda kolay temizlenen özel emaye kullanÕlmÕútÕr, bununla birlikte fÕrÕnÕ sÕkça temizleyerek
kirlerin ve önceki piúirme iúlemlerinden kalan artÕklarÕn tekrar piúmesini önlemek faydalÕ bir uygulamadÕr.
Not - FÕrÕnÕ çalÕútÕrmadan önce ilgili talimatlarÕ dikkatlice okuyunuz.
KullanÕm úekli
Bu Franke fÕrÕn ev ortamÕnda profesyonel performanslar sunmak üzere tasarlanmÕú olup, tasarlanma aúamasÕndan
üretime kadar bütünüyle øtalya'da imal edilmiútir. Son derece kullanÕúlÕ bir fÕrÕn olup, farklÕ piúirme yöntemleri arasÕndan
kolay ve güvenli bir úekilde seçim yapmanÕza imkan tanÕr. Franke fÕrÕnÕnÕzÕ en iyi úekilde kullanabilmek için örnek
piúirme tablosunu inceleyiniz, bkz. sayfa 9.
Ayarlar
ølk olarak, “AYARLAR” menüsüne giriniz ve gösterilen verileri uygun gördü÷ünüz úekilde güncelleyiniz.
FÕrÕnÕ çalÕútÕrÕnÕz. C dü÷mesini kullanarak “AYARLAR” üzerine geliniz ve aynÕ dü÷meye basarak teyit ediniz.
Bu durumda, dü÷meyi döndürmek suretiyle, tarih ve saat, tercih edilen dil, kumanda kontrol paneli parlaklÕ÷Õ,
ekran kontrastÕ ve sesli uyarÕ tonu ayarÕnÕ seçmek mümkündür.
AyrÕca, her defasÕnda yine C dü÷mesine basÕlarak teyit edilmeleri suretiyle çeúitli de÷erlerin de÷iútirilmesi de
mümkündür.
Bu ayarlar, teyit edildiklerinde, fÕrÕn kapandÕktan sonra da kaydedilirler; ayrÕca, yaklaúÕk 24 saate kadar olan geçici
bir elektrik kesintisi durumunda da ayarlar kayÕtlÕ halde kalÕrlar.
Seçenekler
Eco gösterge: Aktive edildi÷inde, bu seçenek fÕrÕnÕn bekleme modu esnasÕnda göstergenin aydÕnlanma
yo÷unlu÷unun azaltÕlmasÕnÕ ve enerjiden de küçük çapta tasarruf edilmesini sa÷lar.
Gösterge kapalÕ: Aktive edildi÷inde, bu seçenek, fÕrÕn çalÕúmadÕ÷Õnda ekran fonunun aydÕnlatÕlmamasÕnÕ sa÷lar
(estetik için ve/veya küçük çapta enerji tasarrufu için).
SW versiyonlarÕ: FÕrÕndaki yazÕlÕmÕn versiyonunu belirtir. Teknisyenin fÕrÕna yapmasÕ gereken olasÕ bir müdahale
durumunda faydalÕ olacaktÕr.
Demo: Aktive edilmesi için bir parola girilmesi gerekir. FÕrÕnÕn ÕsÕtÕcÕ rezistanslar aktive edilmeksizin
çalÕútÕrÕlabilmesini sa÷lar. Nihai kullanÕcÕ tarafÕndan kullanÕlamaz.
83
FÕrÕnÕn manuel olarak çalÕútÕrÕlmasÕ
FÕrÕn ÕúÕ÷Õ: FÕrÕn kapalÕ halde iken sa÷daki C dü÷mesine sadece kÕsa süreli basÕlarak açÕlabilir; 10 saniyelik iúlemsizlik
süresi sonunda ÕúÕk söner. AçÕk tutmak istedi÷inizde, C dü÷mesine basÕnÕz ve “IùIK AÇIK” ifadesini seçiniz.
FÕrÕn piúirme modunda iken fÕrÕn boúlu÷unun içerisindeki ÕúÕk otomatik olarak yanÕk halde kalÕr. Kapatmak istedi÷inizde,
C dü÷mesine basÕnÕz ve “IùIK KAPALI” ifadesini seçiniz.
A dü÷mesi döndürüldü÷ünde, hemen manuel Piúirme ModlarÕna geçilir. BunlarÕn her biri, sa÷ dü÷meyi döndürmek
suretiyle iste÷e göre de÷iútirilebilen bir önerilen sÕcaklÕk ile iliúkilendirilmiútir.
Bir Piúirme Modu seçildi÷inde, fÕrÕn ÕsÕnmaya baúlar: Gösterge piúirme iúlemi baúlangÕcÕndan itibaren geçen süreyi
gösterir
.
Bu süreyi sÕfÕrlamak veya örne÷in yeme÷in fÕrÕna yerleútirilmesine karúÕlÕk gelecek úekilde tekrar baúlatmak
istedi÷iniz takdirde, C dü÷mesine kÕsa süreli basÕp, “ArtÕmlÕ zaman ölçeri sÕfÕrla” seçimini yapmanÕz ve teyit
etmeniz gerekmektedir.
Gösterge aktif fonksiyonun açÕklamasÕnÕ gösterir ve bu açÕklama ayarlÕ sÕcaklÕ÷a ulaúÕlÕncaya kadar “ÕsÕtma” yazÕsÕ
ile dönüúümlü olarak görüntülenir.
AyarlÕ sÕcaklÕ÷a eriúince, fÕrÕn iki kez üçlü bir sinyal sesi verir ve gösterge sadece aktif fonksiyonun tanÕmlamasÕnÕ
görüntüler. Bu noktada, termometre simgesi (
) “cÕva sütununun” maksimum seviyeye ulaútÕ÷ÕnÕ iúaret eder:
Bu, yine anlÕk iç sÕcaklÕklarÕn bir göstergesidir (ayrÕca, ayarlÕ sÕcaklÕ÷a ulaúÕldÕ÷Õnda, geçici olarak “cÕva sütununun”
sondan bir önceki seviyesine do÷ru gidip gelme de fÕrÕnÕn normal bir otomatik ayarlama iúlemi olarak kabul edilir).
C dü÷mesini kurcalamak suretiyle, ön ayarlÕ sÕcaklÕ÷Õ herhangi bir anda 5 °C'lik kademelerle minimum 50 °C ile
maksimum 270 °C arasÕnda (soft, statik Õzgara ve fanlÕ Õzgara fonksiyonlarÕ hariç) de÷iútirmek mümkündür.
AnlÕk sÕcaklÕk: C dü÷mesine uzun süreli (yaklaúÕk 5 saniyeli÷ine) basÕldÕ÷Õnda, fÕrÕnÕn anlÕk sÕcaklÕ÷Õ görüntülenebilir.
Çocuk güvenlik kilidi: C dü÷mesi daha uzun süreli olarak basÕlÕ tutuldu÷unda (yaklaúÕk 10 saniyeli÷ine)
çocuk güvenlik kilidi fonksiyonu aktive edilir (aktive edildi÷ini belirtmek üzere göstergede bir kilit görünür):
Bu fonksiyon dü÷menin etkin çalÕúmasÕnÕ engeller. Bu fonksiyonu devre dÕúÕ bÕrakmak için, C dü÷mesini yaklaúÕk
10 dakikalÕ÷Õna tekrar basÕlÕ tutunuz.
AnlÕk tüketim
ÇalÕúma esnasÕnda, her fonksiyon simgesinin yanÕnda üç dilimden oluúan, fÕrÕnÕn anlÕk güç tüketimini temsil eden bir
sütun gösterilir. Dolu durumdaki her bir dilim 1.000 Watt'lÕk bir tüketimi iúaret eder.
Piúirme modu
Soft (Buz Çözme - Hamur Dinlendirme - HÕzlÕ buz çözme - Tabak IsÕtÕcÕsÕ)
Dairesel ve üst (tavan) rezistans kÕsmen devreye girer. Düúük güç ve fanÕn etkisi, hassas ve eúit da÷ÕlÕmlÕ bir piúirme
yapÕlmasÕnÕ sa÷lar. Kuru pastalar ve düúük sÕcaklÕkta uzun süreli yapÕlan piúirme iúlemlerinin tümü için idealdir.
“Wellness” tipi piúirme iúlemleri için sÕcaklÕk 100 °C'ye ayarlÕdÕr ve yeme÷i yerleútirmeden önce fÕrÕna ön ÕsÕtma
uygulanÕr.
Bu fÕrÕn ile Franke, havanÕn oldukça yavaú, kontrollü ve düúük güçte ÕsÕnmasÕnÕ sa÷layan C dü÷mesi vasÕtasÕyla
bu piúirme programÕnÕ daha da geliútirmiútir. Bu úekilde, yiyeceklerin terbiye edilmesi için yeni imkanlar sa÷lanÕr:
Buz Çözme
SÕcaklÕk sadece 25 °C'ye ayarlÕdÕr, dahili fan aktif haldedir.
Hamur Dinlendirme
30 °C sÕcaklÕkta dahili fan durarak ekmek hamurunun dinlenmesi için ideal bir ortam
oluúturur.
HÕzlÕ buz çözdürme
35 - 55 °C sÕcaklÕk ve aktif fan programÕ ile yiyece÷in hÕzlÕ çözdürülmesi için gerekli
ortam úartlarÕ sa÷lanÕr.
Tabak ÕsÕtÕcÕ
SÕcaklÕ÷Õ 60 ile 80 °C arasÕnda yükseltmek suretiyle, önceden piúirilmiú so÷uk yiyecekleri
piúkinlik durumlarÕnÕ etkilemeksizin uygun sÕcaklÕkta ÕsÕtma imkanÕ sa÷lar.
Easy
Düúük enerji tüketimli (1500 Watt) piúirme fonksiyonu birçok yemek için ortalama olarak uygundur. Piúirme süreleri
di÷er fonksiyonlara göre daha uzundur fakat optimum sÕcaklÕk da÷ÕlÕmÕnÕn kÕsÕtlÕ güç ile birleúimi mükemmel
sonuçlar verir.
Pizza
Çeúitli rezistanslarÕn özel kombinasyonu fÕrÕn boúlu÷unun alt kÕsmÕnda güçlü bir ÕsÕ konsantrasyonu yaratÕr.
Bu fonksiyon pizza gibi alttan ÕsÕ gerektiren tüm yemeklerin tek bir seviyede piúirilmesi için önerilir. Piúirme iúlemi
hÕzlÕ ve sonuç garantilidir.
84
Friendly
Ev ortamÕnda piúirme iúleminde ilk deneyimlerini gerçekleútirenler için ideal bir fonksiyondur. DTC teknolojisinin
geleneksel resistanslarla kombinasyonu ile elde edilen dengeli ÕsÕ da÷ÕlÕmÕ, çok çeúitli yiyeceklerin sÕnÕrlÕ anlÕk
tüketim ile piúirilmesine imkan tanÕr.
Foehn
DTC teknolojisi ile geleneksel resistanslarla kombinasyonu üst rafa do÷ru a÷ÕrlÕk kazanan kademeli bir ÕsÕ da÷ÕlÕmÕ
oluúturur. Bol miktarda yiyece÷i 2-3 seviyede piúirmek için idealdir.
All In
Bu fonksiyon fÕrÕnÕn DTC ve geleneksel TÜM rezistanslarÕnÕ ayrÕ úekilde kullanÕr. FOEHN'den farklÕ olarak, alt kÕsma
do÷ru bir ÕsÕ yaygÕnlÕ÷Õ oluúturur. 4 seviyede piúirmek için idealdir (ekmek yapma, 4 pizza, tuzlu tartlar).
Booster
DCT'nin güçlendirici etkisini kullanan oldukça güçlü bir fonksiyondur. KÕsa sürelerde yüksek çalÕúma sÕcaklÕklarÕna
ulaúmak için idealdir, büyük et parçalarÕnÕ geleneksel úekilde piúirmek için önerilir (ör. kuzu but, domuz eti, domuz
sarma, fÕrnda jambon).
Sunny
Izgara ve üst geleneksel rezistanslarÕ DTC tarafÕndan desteklenir. IsÕ yalnÕzca boúlu÷un üst kÕsmÕnda üretilip,
yiyeceklerin üst kÕsmÕna eúit úekilde yayÕlÕr. Yumuúak veya ufak do÷ranmÕú etler için önerilen piúirme iúlemidir.
tr
DCT Statik
Geleneksel tariflerin tümü için, ekmek ve tartlar piúirmek için veya kÕzartmalar ve kuzu eti için ideal bir fonksiyondur.
DTC Fan YardÕmÕyla Piúirme
HÕzlÕ ve eúit bir piúirme sa÷lar, turtalar, tuzlu tartlar, tatlÕlar veya kÕzartmalar için idealdir. AyrÕca koku ve tatlar
birbirine karÕútÕrmaksÕzÕn iki seviyede piúirmek için de kullanÕúlÕdÕr.
DTC FanlÕ Izgara
IsÕ Õzgara tarafÕndan üretilir ve ön fanÕn hareketi ile da÷ÕtÕlÕr. KalÕn etler ve tavuklar piúirmek için idealdir.
DCT Izgara
YalnÕzca üst ÕzgarayÕ kullanÕr ve ekmek kÕzartmak ve et veya balÕklarÕn yüzeyini kÕzartmak için idealdir.
So÷utma fanÕ
Franke fÕrÕnlarÕ; fÕrÕn kapa÷Õ, kontrol paneli ve yan panellerin maruz kaldÕ÷Õ sÕcaklÕ÷Õ azaltmak amacÕyla fÕrÕn
sÕcakken otomatik olarak devreye giren bir so÷utma fanÕ ile donatÕlmÕútÕr. Bu fan çalÕúÕrken, fÕrÕnÕn ön kÕsmÕndan
ve kapa÷Õndan dÕúarÕ do÷ru üflenen bir hava hissedilebilir; bu havanÕn fÕrÕn ortamÕnda rahatsÕzlÕk yaratmamasÕna
ve gürültü seviyesinin mümkün oldu÷unca düúük tutulmasÕna özen gösterilmiútir.
FÕrÕna yakÕn olan eúyalarÕn da korunmasÕ amacÕyla fÕrÕn yeterince so÷uyana kadar bu fan çalÕúmaya devam
edecektir.
Piúirme süresinin ayarlanmasÕ
østedi÷iniz süre ve sÕcaklÕ÷a göre bir piúirme modu programlamanÕzÕ sa÷lar.
ømkanlar úunlardÕr:
- Zaman ölçer: Belirlenen bir süre için geri sayÕm, piúirme baúlangÕcÕ ve sonu üzerinde etkisi yoktur;
- piúirme süresi: Süresi belirlenmiú olarak piúirmeye derhal baúlama;
- piúirme sonu: Süresi belirlenmiú olarak gecikmeli piúirmeye baúlama.
85
Zaman ölçerin ayarlanmasÕ
Zaman ölçer fÕrÕnÕn her türlü aktivitesinden ba÷ÕmsÕz olarak çalÕúÕr, sürenin iste÷e göre ayarlanmasÕ için kullanÕlÕr,
süre bitti÷inde piúirme iúlemi üzerinde etkisi olmayan sesli bir sinyal verir.
FÕrÕnÕ çalÕútÕrÕnÕz, C dü÷mesine bir kez kÕsa süreli basÕnÕz,
simgesi yanÕp sönmeye baúlar ve göstergede
“ZAMAN ÖLÇER AYARLAMA” yazÕsÕ görüntülenir. “ZAMAN ÖLÇER” ö÷esini seçiniz ve aynÕ tuúa basarak teyit ediniz.
østenilen süreyi 30 saniyelik kademelerle (1 saatten uzun bir süre için 1 dakikalÕk aralÕklarla) maksimum 9 saat 59
dakikaya kadar ayarlayÕnÕz. C dü÷mesine basarak teyit ediniz.
(Teyit edilmemiú olsa bile 15 saniye sonra fÕrÕn komutu geçerli sayacaktÕr.)
Bu noktada gösterge “ZAMAN ÖLÇER” yazÕsÕnÕ gösterir ve geri sayÕma baúlar.
Kalan süre 1 saatten fazla ise saat ve dakika olarak görüntülenecektir (örne÷in 1h:03, 1 saat ve 3 dakika kaldÕ÷ÕnÕ
iúaret eder).
Bitiú için kalan süre 1 saatten az ise dakika ve saniye olarak görüntülenecektir (örne÷in 9’14, sürenin bitmesine
9 dakika ve 14 saniye kaldÕ÷ÕnÕ iúaret eder).
Ayarlanan süre doldu÷unda fÕrÕn 1 dakika süren sesli bir sinyal verir. Herhangi bir tuúa basmak suretiyle sinyal
sesini kesmek mümkündür. AynÕ anda gösterge “ZAMAN ÖLÇER SONU” yazÕsÕnÕ gösterecektir.
Zaman ölçeri sÕfÕrlamak istedi÷iniz takdirde C dü÷mesine basÕp döndürerek zaman ölçerin süresini de÷iútiriniz.
Zaman ölçer haricinde baúka programlama parametrelerin de ayarlanmasÕ halinde, gösterge ikisini de belirtir.
FÕrÕn aynÕ úekilde geri sayÕmÕnÕ gerçekleútirerek, sona erdi÷inde sesli bir sinyal verecektir.
Zaman ölçer, manuel piúirme menüsünden bir piúirme fonksiyonu seçildikten sonra da devreye alÕnabilir:
Ayarlama prosedürleri yukarÕda açÕklananlarla aynÕdÕr.
Süresi belirlenmiú olarak piúirmeye derhal baúlama
200 °C'de 30 dakikalÕk bir piúirme yapmak istedi÷imizi varsayalÕm. FÕrÕn açÕk iken, “manuel piúirme” menüsünden
bir piúirme modu seçiniz ve ardÕndan “pişirme süresi” ö÷esini seçiniz. C dü÷mesine basarak teyit ediniz.
østenilen piúirme süresini (örne÷imizde 30 dakikadÕr) minimum 1 dakika ve maksimum 9 saat 59 dakika olacak
úekilde ayarlayÕnÕz. Teyit ettikten sonra, gösterge piúirme sonu için öngörülen saati gösterir. Son kez teyit edildikten
sonra piúirme baúlar (teyit edilmemiú olsa bile piúirme yaklaúÕk 15 saniye sonra otomatik olarak baúlayacaktÕr).
Bu durumda yine C dü÷mesini döndürerek sÕcaklÕ÷Õ minimum 50 °C ile maksimum 270 °C arasÕnda (örne÷imizde
200 °C'dir) 5° kademe ile arttÕrmak veya azaltmak mümkündür.
NOT: Buz çözme, Õzgara ve fanlÕ Õzgara haricindeki bütün fonksiyonlarda, piúirme süresini teyit ettikten sonra ve bu
süre en az 15 dakika ise piúirmenin son 5 dakikasÕnÕ Õzgara fonksiyonu ile kullanmak isteyip istemedi÷iniz sorulur.
BU fonksiyon yemeklerin yüzeylerinin kÕzartÕlmasÕnÕ sa÷lar.
A - ön ÕsÕtma evresi
(AyarlÕ parametreleri yine aynÕ iúlemlerle düzeltmeniz mümkündür)
Bu noktada gösterge “ÖN ISITMA” yazÕsÕ ile birlikte Piúirme Modu AdÕnÕ görüntüler, örne÷in “MULTI POWER”,
bununla birlikte ayarlÕ süreyi ve o anki saati de gösterir.
Termometredeki cÕva sütununun yükselmesi ( ) fÕrÕn sÕcaklÕ÷ÕnÕn artmakta oldu÷unu iúaret eder.
Gösterge geri-sayÕma ancak istenilen sÕcaklÕk de÷erine eriúildi÷inde baúlar (Õzgara fonksiyonlarÕ hariç, bu fonksiyonlar
için geri sayÕm hemen baúlatÕlÕr), geri sayÕmÕn baúladÕ÷ÕnÕ bildirmek üzere iki kez üçlü sinyal sesi verilir.
B - piúirme evresi
Yeme÷i yerleútirin.
Bu noktada gösterge “PİŞİRME SÜRESİ” ile birlikte Piúirme Modu AdÕnÕ görüntüler, örne÷in “MULTI POWER”, bununla
birlikte o anki saat ve piúirme sonu için kalan süreyi belirten geri sayÕm da görüntülenir.
C - piúirme sonu
Ayarlanan süre doldu÷unda, fÕrÕn 1 dakika süren sesli bir sinyal verir. Herhangi bir tuúa basmak suretiyle sinyal
sesini kesmek mümkündür. AynÕ anda göstergede “PİŞİRME SONA ERDİ” yazÕsÕ görüntülenir.
FÕrÕn kendi baúÕna ÕsÕtmayÕ keser, piúirme iúlemini kontrol etmek için dahili lambalar 15 dakika süresince açÕk kalÕr.
Ancak birkaç dakika süreyle sÕcaklÕk yüksek derecede kalmaya devam edecektir.
Piúirmeye manuel olarak devam etmek isterseniz sadece C dü÷mesine basarak, prosedürleri yukarÕdaki Manuel
piúirme paragrafÕnda açÕklandÕ÷Õ gibi uygulayÕnÕz.
Tümünü sonlandÕrmak istedi÷iniz takdirde, A dü÷mesini çevirerek kapamayÕ seçiniz.
Herhangi bir anda, C dü÷mesi vasÕtasÕyla “Geri” seçimi yapÕlarak önceki menü ekranÕna dönülebilir.
86
Süresi belirlenmiú olarak gecikmeli piúirmeye baúlama
Piúirme süresi ile piúirmenin sona erece÷i saat ayarlanÕr. Saatin 8.00 oldu÷unu ve saat 13.00'da sona erecek
30 dakika süreli bir piúirme yapmak istedi÷imizi varsayalÕm. Piúirme süresini ve piúirme modunu önceki paragrafta
açÕklandÕ÷Õ gibi ayarladÕktan sonra “PİŞİRME SONU” ö÷esini seçiniz ve C dü÷mesine basarak teyit ediniz.
Piúirme sonu saatini (örne÷imizde 13.00) seçiniz ve teyit ediniz.
(Teyit edilmese bile 13 saniye sonra fÕrÕn komutu geçerli sayacaktÕr.)
FÕrÕn programlanmÕú ve stand-by (uyku) konumundadÕr.
Göstergede aynÕ anda úu yazÕlar belirir:
0h30 / 13:00
Dönüúümlü olarak, gösterge bu yazÕlarÕn anlamÕnÕ sÕrasÕyla bildirir
SÜRE / PİŞİRME SONU SAATİ
C dü÷mesi vasÕtasÕyla “Geri” seçimini yapmak suretiyle ayarlÕ parametreleri, piúirme modunu, sÕcaklÕ÷Õ, süreyi
de÷iútirmeniz mümkündür.
Piúirme evresi:
Piúirme evresine geldi÷inde, fÕrÕn daha önceki B paragrafÕnda belirtilen úekilde hareket eder.
Piúirme süresi geri sayÕmÕ istenilen sÕcaklÕ÷a eriúildi÷inde de÷il, derhal baúlar. Bunun nedeni, mantÕken yeme÷in
fÕrÕna programÕn ayarlandÕ÷Õ sÕrada verilmiú oldu÷u varsayÕmÕdÕr. Ön ÕsÕtma süresi piúirme süresine dahildir.
Yönlendirmeli piúirmenin ayarlanmasÕ
Tek tarifler
Bu elektrikli Franke fÕrÕnÕ, fÕrÕndaki ön ayarlÕ piúirme programlarÕnÕ, süreleri ve sÕcaklÕklarÕ kullanarak 51 farklÕ türde
yemek piúirme imkanÕ tanÕr: østenilen tarif seçildikten sonra, fÕrÕn mümkün olan en iyi sonuçlarÕ elde etmek için en
uygun program, sÕcaklÕk ve piúirme süresi kombinasyonunu kullanarak otomatik olarak piúirir. Ön ayarlÕ tüm yemek
tarifleri profesyonel aúçÕlar tarafÕndan denenmiú ve test edilmiútir.
51 yemek tarifinden birini ayarlamak için aúa÷Õdakileri uygulayÕnÕz.
C dü÷mesine basÕp döndürerek “YÖNLENDİRMELİ PİŞİRME” ö÷esini seçiniz ve “TEK TARøFLER” seçene÷ini seçtikten
sonra, açÕklanan 5 yemek kategorisinden birini (sebze veya makarna, et, balÕk, tatlÕlar ve ekmek veya pizza) seçip,
aynÕ dü÷meye basarak teyit ediniz. Önerilen tariflerden birini seçip teyit ediniz ve yeme÷i göstergede önerilen rafa
koyarak fÕrÕna yerleútiriniz. Gösterge seçilen tarifi ve yeme÷in ön ayarlÕ bir a÷ÕrlÕ÷ÕnÕ gösterir. Bu noktada piúirmeyi
derhal baúlatmayÕ seçmek (“PİŞİRMEYİ BAŞLAT”) veya piúirme sonu saatini ayarlayarak fÕrÕnÕ sonradan kendi baúÕna
baúlatmayÕ seçmek mümkündür. BaúlangÕçta, bu son seçenek seçilen tarifin piúirme süresi dikkate alÕnarak
göstergede önerilecektir: C dü÷mesi vasÕtasÕyla piúirme sonu saatini de÷iútirip baúlatmayÕ geciktirmek mümkündür.
Bu noktada, A dü÷mesini döndürerek göstergede önerilen fonksiyonu seçiniz; fÕrÕnÕn otomatik olarak ayarlanmÕú bir
sÕcaklÕk ve süreye göre ÕsÕnmaya baúlamasÕnÕ onaylamak için C dü÷mesine basÕnÕz. YanlÕú fonksiyonun seçilmesi
halinde, piúirme iúlemi baúlamaz ve hatayÕ bildirmek üzere sesli bir sinyal verilir. Seçilen tariflerin hiçbiri ön ÕsÕtma
fonksiyonunu baúlatmaz.
Piúirme esnasÕnda, gösterge seçilen tarifin adÕnÕ, ilgili simgeyi ve piúirme sonu için kalan süreyi gösterir.
A dü÷mesini 0 (kapalÕ) konumuna getirmek suretiyle piúirme iúlemini herhangi bir piúirme evresinde durdurmak ve
iptal etmek mümkündür. Piúirme sona erdi÷inde fÕrÕn sesli bir sinyal verir ve otomatik olarak kapanÕr; buna ra÷men,
sÕcaklÕ÷Õn 80 °C'ye kadar düúmesi sayesinde yemek yaklaúÕk 30 dakika süreyle sÕcak tutulur.
“Komple menüler” fonksiyonu
Bu fonksiyon, komple bir et veya balÕk menüsünü oluúturan 4'e kadar farklÕ yeme÷i (aperatif, baúlangÕç, ana yemek,
tatlÕ) aynÕ anda piúirebilmenizi veya aynÕ anda 4'e kadar pizza veya 4 tepside ekmek piúirebilmenizi sa÷lar.
Bu fonksiyonu ayarlamak için aúa÷Õdakileri uygulayÕnÕz.
C dü÷mesine basÕp döndürerek “YÖNLENDİRMELİ PİŞİRME” ö÷esini seçiniz, ardÕndan “KOMPLE MENÜLER” ö÷esini
seçiniz ve aynÕ dü÷meye basarak teyit ediniz. Sonra 4 yeme÷i göstergede gösterildi÷i gibi konumlayarak yerleútiriniz.
A dü÷mesini döndürüp, göstergede önerilen fonksiyonu seçiniz ve yine C dü÷mesi ile teyit ediniz. Gösterge seçilen
menünün toplam piúirme süresini gösterir.
Et menüsü úunlardan oluúabilir:
– Aperatif: 500 g – 6/8 kiúi için tek porsiyonluk sufle / tuzlu kekler / omletler
– BaúlangÕç: 2000 g – kaneloni (uzun boru makarna) / lazanya
– Ana yemek: 1500 g – parça tavuk / tavúan
– TatlÕ: 800 g – pandispanya / cennet pastasÕ
BalÕk menüsü ise úunlardan oluúabilir:
– Aperatif: 400 g – midye / midye dolma / istiridye gratin
– BaúlangÕç: 1800 g – tonlu krep / levrekli kaneloni / çipura
– Ana yemek: 1500 g – çipura / levrek / morina balÕ÷Õ (tüm)
– TatlÕ: 800 g – cennet pastasÕ / meyveli turta
Bu noktada fÕrÕn otomatik ön-ayarlÕ sÕcaklÕk ve süreye göre ÕsÕtmaya baúlar. Yönlendirmeli piúirmeler (gerek tek
tarifler gerekse komple menüler) ön ÕsÕtma gerektirmezler.
Piúirme esnasÕnda, gösterge sonraki yeme÷in piúmesi ve çÕkarÕlmaya hazÕr olmasÕ için kalan süreyi gösterir.
4 yeme÷in her birinin piúirme iúlemi tamamlandÕ÷Õnda sesli bir sinyal (bir dakika süreli) verilir: AynÕ anda,
göstergede “TEPSİYİ ÇIKARIN” yazÕsÕ görünür ve ilgili harf yanÕp sönmeye baúlar.
87
tr
Dördüncü ve son tepsi de çÕkarÕldÕktan sonra göstergede “PİŞİRME SONA ERDİ” yazÕsÕ görüntülenecektir.
A dü÷mesini kapalÕ konumuna getirmek suretiyle piúirme iúlemini herhangi bir piúirme evresinde durdurmak ve iptal
etmek mümkündür.
Wellness Fonksiyonu
Wellness programÕ et, balÕk ve sebze tariflerinin tamamen do÷al ve diyetetik úekilde piúirilmesini sa÷lar.
Nitekim, bu program ya÷ veya baúka çeúniler kullanÕlmaksÕzÕn, uzun süreli ve düúük sÕcaklÕkta (100 °C civarÕ)
piúirmeyi gerektirir: Bu da, yemeklerin tüm besin maddelerinin (mineraller, vitaminler, vs.) muhafaza edilmesini
ve do÷al lezzetlerinin ortaya çÕkmasÕnÕ sa÷lar.
“YÖNLENDİRMELİ PİŞİRME” ö÷esini seçtikten sonra, Wellness programÕnÕ ve ön ayarlÕ 6 yemek tarifinden birini seçip,
her defasÕnda C dü÷mesine basarak teyit ediniz.
Ön ayarlÕ yemek tariflerini ayarlamak için, yukarÕda açÕklanan iúlemler serisini aynen uygulayÕnÕz.
Piúirme sona erdi÷inde fÕrÕn sesli bir sinyal verir ve otomatik olarak kapanÕr; buna ra÷men, sÕcaklÕ÷Õn 80 °C'ye kadar
düúmesi sayesinde yemek yaklaúÕk 30 dakika süreyle sÕcak tutulur.
ÖNEMLø: AynÕ anda sadece iki yemek piúirme seçildi÷inde, tepsilerin özel seviyelere yerleútirilmesi oldukça önemlidir.
Böyle bir durumda, gösterge kullanÕlmayan bir tepsiyi çÕkarmanÕzÕ belirtti÷inde, bu talebi göz önünde bulundurmayarak
müteakip bilgilendirmeye geçmeniz yeterlidir.
AyrÕca, halen donmuú olmalarÕ halinde, yemekler asla fÕrÕna yerleútirilmemelidir.
Low Energy Piúirme
Low Energy piúirme kullanÕldÕ÷Õnda, fÕrÕn indirgenmiú güç tüketimi ile piúirme imkanÕ tanÕyarak, ana úebekenin
kullanÕlabilir gücünden daha iyi úekilde faydalanmanÕzÕ sa÷lar. “Tek tarifler” veya “komple menüler” fonksiyonlarÕnÕ
indirgenmiú güç tüketimi kullanarak seçmek için, “Low Energy Piúirme” seçene÷ini seçtikten sonra, önceki sayfada
açÕklanan iúlemleri tekrarlayÕnÕz.
FÕrÕnÕn temizli÷i ve bakÕmÕ
Önemli
FÕrÕnÕn bakÕmÕnÕ yapmadan önce, daima fiúini prizden çekiniz ya da elektrik tesisatÕndaki ana elektrik úalteri
vasÕtasÕyla ana hat elektri÷ini kesiniz.
– Özel temizlik ürünleri ve su kullanÕlarak temizlenmeleri ve iyi bir úekilde kurutulmalarÕ halinde, paslanmaz çelik
ve emaye aksamlar daima ilk günkü gibi yeni kalacaktÕr.
– Çizilmeleri ve zÕmparalamayÕ önlemek için kesinlikle tel bez veya çelik yün, muriatik asit kullanmayÕn.
BuharlÕ temizleme cihazlarÕnÕ ve direk su jetlerini kullanmayÕnÕz.
– FÕrÕn tabanÕnda ortaya çÕkabilecek muhtelif lekeler (soslar, úekerler, yumurta lekeleri ve ya÷lar) daima yemeklerin
taúmasÕndan yada sÕçramasÕndan kaynaklanan lekelerdir. Yemek sÕçramalarÕ, piúirme esnasÕnda gerçekleúir
ve çok yüksek sÕcaklÕklarda piúirme iúleminden kaynaklanabilir, taúmalar ise gere÷inden küçük kaplardan yada
piúirme esnasÕnda yeme÷in hacminin ne kadar artabilece÷inin yanlÕú hesaplanmasÕndan kaynaklanÕr. Bu iki
sorun, yüksek kenarlÕ kaplar veya fÕrÕn ekipman kitinde bulunan tepsi kullanÕlarak çözülebilir. FÕrÕnÕn taban
kÕsmÕnÕn temizlenmesi ile ilgili olarak, buradaki olasÕ lekeleri fÕrÕn henüz ÕlÕkken temizlemenizi öneririz; temizlik iúi
ne kadar ertelenirse, lekelerin çÕkarÕlmas o kadar zorlaúÕr.
FÕrÕn kapa÷ÕnÕn temizlenmesi (ùek. 5)
– FÕrÕn kapa÷Õ, gerek iç gerekse dÕú tarafÕndan tamamen so÷ukken ve sÕcak su kullanarak temizlenmeli,
çizici özellikte bezler kullanmaktan kaçÕnÕlmalÕdÕr. Cam kÕsÕmlarÕ özel deterjanlarla temizleyiniz.
– Temizlik için aúÕndÕrÕcÕ kaba materyaller veya fÕrÕnÕn cam aksamlarÕnÕn temizli÷i için diúli metal raspalar
kullanmayÕnÕz, yüzeyi çizebilir ve camÕn çatlamasÕna neden olabilirler.
– Emayeli kÕsÕmlar ve fÕrÕnÕn iç bölümleri için sÕcak su ve çizmeyen deterjanlar kullanÕnÕz.
– Daha detaylÕ bir temizlik için, estetik plastik úablonu fÕrÕn kapa÷Õndan çÕkartmak mümkündür. Kapak açÕkken,
úekilde gösterildi÷i gibi yanlardan bastÕrÕp úablonu çÕkarÕnÕz. ùablonu fÕrÕn kapa÷Õna tekrar takmak için, ortalÕ bir
úekilde yerine kaymasÕnÕ sa÷lamak ve yan montaj yerlerine oturuncaya kadar hafifçe bastÕrmak yeterlidir.
FÕrÕn kapa÷ÕnÕn iç camÕnÕn sökülmesi (ùek. 2)
FÕrÕnÕn iç camÕnÕ tam anlamÕyla temizlemek için, aúa÷Õdaki iúlemleri uygulayarak camÕ tamamen çÕkarmak
mümkündür:
• Kapak tamamen açÕk halde iken kapa÷Õn alt ucundaki iki siyah kilidi (üzerinde “CLEAN”/TEMøZ yazÕsÕ olan)
fÕrÕnÕn gövdesinde bulunan yuvalara girecek úekilde 180° döndürünüz. NOT: Döndürme iúleminin tam olarak
yapÕldÕ÷Õndan emin olunuz (bu konumda kilit hafif bir tÕk sesi çÕkaracaktÕr);
• iç camÕ dikkatlice çÕkarÕnÕz; bu iki kilit kapa÷Õn kapanmasÕnÕ önleyecektir (kilitlerin tamamen döndürülmemesi
halinde, camÕn çÕkarÕlmasÕ kapa÷Õn aniden kapanmasÕna neden olabilir).
Temizlik iúlemlerini tamamladÕktan sonra, iç camÕ geri takÕnÕz (camÕn montaj için do÷ru yüzünde okunaklÕ úekilde
yazÕlmÕú “TEMPERED GLASS/TAVLANMIù CAM” yazÕsÕ bulunmaktadÕr) ve iki sabitleme kilidini tekrar eski
konumlarÕna çeviriniz.
88
DøKKAT: Kilitlerden birinin veya her ikisinin iç camÕ kÕsmen veya tamamen serbest bÕrakmÕú olmasÕ halinde asla
kapa÷Õ kapatmaya çalÕúmayÕnÕz. Temizlik iúlemi sona erdi÷inde, kapa÷Õ kapatmadan önce her iki kilidi de tekrar
çevirmeyi unutmayÕnÕz.
DøKKAT: Kilitlerden birinin veya her ikisinin iç camÕ kÕsmen veya tamamen serbest bÕrakmÕú olmasÕ halinde
asla kapa÷Õ kapatmaya çalÕúmayÕnÕz. Temizlik iúlemi sona erdi÷inde, kapa÷Õ kapatmadan önce her iki kilidi
de tekrar çevirmeyi unutmayÕnÕz.
Yan panellerin sökülmesi
Sabitleme halkasÕna takÕlÕ yayÕ aúa÷Õya do÷ru bükünüz ve halkanÕn a÷zÕndan çÕkartÕnÕz.
Paneli yaklaúÕk 60° yukarÕya do÷ru e÷iniz ve e÷im yönüne do÷ru hafifçe itiniz. Paneli e÷ik tutarak üst kÕsÕmdaki iki
kancayÕ yuvalarÕndan çÕkarÕnÕz.
Yan panellerin takÕlmasÕ
Paneli e÷ik tutarak, üst kÕsÕmdaki iki kancayÕ yuvalarÕna, e÷im yönüne do÷ru hafifçe iterek geçiriniz.
Paneli e÷ik tutarak, üst kÕsÕmdaki iki kanca fÕrÕn boúlu÷u duvarÕnÕn dÕú kÕsmÕna de÷inceye kadar e÷im yönüne do÷ru
çekiniz.
Paneli fÕrÕn boúlu÷unun duvarÕna do÷ru çeviriniz. Sabitleme halkasÕna takÕlÕ yayÕ aúa÷Õya do÷ru bükünüz ve
halkanÕn a÷zÕndan çÕkartÕnÕz.
FÕrÕn kapa÷ÕnÕn sökülmesi
FÕrÕnÕn temizli÷ini kolaylaútÕrmak için (bkz. ùek. 3a, ùek. 3b ve ùek. 3c), menteúelerine aúa÷Õdaki úekilde müdahale
ederek fÕrÕn kapa÷Õ sökülebilir:
– Menteúeler (A) iki hareketli köprü ba÷lantÕsÕna (B) sahiptir. Köprü (B) yukarÕ do÷ru kaldÕrÕldÕ÷Õnda menteúe
yuvasÕndan çÕkar.
– Bu iúlem yapÕldÕktan sonra, kapak yukarÕ do÷ru kaldÕrÕlmalÕ ve dÕúarÕya do÷ru çekilmelidir; bu iúlemleri yaparken
kapa÷Õn menteúelere yakÕn olan kÕsÕmlarÕndan tutunuz.
– Kapa÷Õ tekrar takmak için önce menteúeleri yuvalarÕna geçiriniz.
– Son olarak kapa÷Õ kapamadan önce, menteúeleri tutan iki hareketli köprüyü (B) döndürmeyi unutmayÕnÕz.
FIRIN LAMBASININ DEöøùTøRøLMESø (ùek. 6)
tr
Franke fÕrÕnlarÕnda iki dikdörtgen lambalÕ bir ÕúÕklandÕrma sistemi vardÕr. FÕrÕnÕn içindeki lambayÕ de÷iútirmeniz
gerekirse, aúa÷Õdaki iúlemleri takip ediniz:
– cihazÕn elektrik tesisatÕ ba÷lantÕsÕnda kullanÕlan çok kutuplu anahtar vasÕtasÕyla elektrik ba÷lantÕsÕnÕ kesiniz ya
da eriúilebilir noktada ise fiúi çekiniz;
– düz uçlu bir tornavida kullanarak koruyucu cam kapa÷Õ (A) yerinden kaldÕrÕnÕz;
– lambayÕ çevirerek sökünüz ve yüksek ÕsÕya (300 °C) karúÕ dayanÕklÕ, aúa÷Õda belirtilen özelliklere sahip bir
yenisiyle de÷iútiriniz:
Gerilim: 220/240 V ~ 50-60 Hz
Güç: 15 W
Ba÷lantÕ: E14 minyon.
Not: Lambaya ellerinizle direk temas etmemeniz tavsiye edilir; bir bez veya ka÷Õt havlu kullanarak tutunuz.
YardÕm
OlasÕ çalÕúma sorunlarÕ ortaya çÕkmasÕ halinde, ekteki listede yer alan bir Franke Teknik YardÕm Merkezi ile temasa
geçiniz.
Yetkili olmayan servislere asla baúvurmayÕnÕz.
Aúa÷Õdaki hususlarÕ belirtiniz:
– sorunun tipi;
– cihazÕn modeli (Art.);
– seri numarasÕ (S.N.).
Bu bilgileri ocakla birlikte verilen garanti belgesinde bulunan etiketin üzerinde
bulabilirsiniz.
Güvenlik uyarÕlarÕ
•
•
•
ùu durumlardan dolayÕ do÷abilecek olasÕ hasarlardan imalatçÕ firma sorumlu de÷ildir; hatalÕ montaj, amaç dÕúÕ,
hatalÕ ve uygun olmayan kullanÕm úekli.
Bu cihaz, cihazÕn güvenli kullanÕmÕnÕ sa÷layacak sorumlu bir kiúinin denetimi veya bilgilendirmesi olmaksÕzÕn
fiziksel, hissi veya akli kapasiteleri ya da tecrübeleri veya bilgileri cihazÕ güvenli úekilde kullanmaya elveriúli
olmayan kiúiler tarafÕndan (çocuklar da dahil) kullanÕlmak üzere tasarlanmamÕútÕr.
Çocuklar, cihazla oynamamalarÕ için denetim altÕnda tutulmalÕdÕr.
89
Aúa÷Õdaki durumlarda kesinlikle kalifiye kiúilere baúvurunuz:
Bu elektrikli ev-içi kullanÕm cihazÕnÕn verimli ve güvenli olmasÕnÕ temin için:
– sadece yetkili teknik yardÕm merkezlerine baúvurunuz;
– daima orijinal yedek parça kullanÕlmasÕnÕ talep ediniz;
– cihaz, evlerde kullanÕm için tasarlanmÕú olup profesyonel kullanÕm amaçlÕ de÷ildir; özelliklerini de÷iútirmeye
çalÕúmayÕnÕz;
– cihazÕn veri etiketinde, ürünlerin gidece÷i ve kullanÕm talimatlarÕnÕn geçerli oldu÷u ülkelerin simgeleri
bulunmaktadÕr;
– elektriksel güvenlik, sadece cihazÕn etkin bir topraklama sistemine yasalarca öngörüldü÷ü gibi düzgün úekilde
ba÷lanmÕú olmasÕ halinde garanti edilmektedir.
– Oldukça sÕcak olabileceklerinden, kullanÕm sÕrasÕnda fÕrÕnÕn ÕsÕtÕcÕ rezistanslarÕna ve kapa÷Õn bazÕ
noktalarÕna de÷memeye dikkat ediniz ve özellikle çocuklarÕ uzak tutunuz.
ÇocuklarÕn dokunmamasÕ gereken aksamlar:
–
–
–
–
genel anlamda cihazÕn tamamÕ ve kumandalarÕ;
ambalaj malzemeleri (plastik torbalar, polistirol köpük, metal kÕsÕmlar, vs.);
kullanÕm sÕrasÕnda ve kullanÕmdan hemen sonra çok sÕcak olabilece÷inden cihazÕn kendisi;
kullanÕm dÕúÕ bÕrakÕlmÕú cihaz (böyle bir durumda, tehlike yaratabilecek aksamlara karúÕ önlem alÕnmalÕdÕr).
Aúa÷Õdaki hareketlerden kaçÕnÕnÕz:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
cihaza vücudunuzun nemli noktalarÕyla dokunmak;
cihazÕ yalÕn ayak haldeyken kullanmak;
cihazÕn prizle ba÷lantÕsÕnÕ kesmek için fÕrÕnÕn kendisini yada kabloyu tutarak çekmek;
uygun olmayan ve tehlikeli iúlemler yapmak;
havalandÕrma ya da dÕú tahliye kanallarÕnÕ tÕkamak;
di÷er elektrikli cihazlara ait kablolarÕ cihazÕn sÕcak kÕsÕmlarÕyla temas halinde bÕrakmak;
cihazÕ atmosferik etkenlere maruz bÕrakmak (ya÷mur, güneú);
fÕrÕnÕ muhtelif eúyalarÕn konuldu÷u bir saklama yeri gibi kullanmak;
cihaz yakÕnÕnda alev alÕcÕ sÕvÕlar kullanmak;
adaptörler, priz ço÷altÕcÕlar ve/veya uzatma kablolarÕ kullanmak;
kalifiye olmayan kiúilere montaj ve onarÕmÕnÕ yaptÕrmak.
Aúa÷Õdaki durumlarda kesinlikle kalifiye kiúilere baúvurunuz:
– montaj (imalatçÕ talimatlarÕna göre);
– çalÕúma úekli hakkÕnda emin olunmamasÕ halinde;
– cihazÕn fiúine uymamasÕ halinde prizin de÷iútirilmesi.
Aúa÷Õdaki durumlarda, imalatçÕ firma tarafÕndan onaylanmÕú teknik yardÕm merkezine
baúvurunuz:
– ambalajÕ açtÕktan hemen sonra, cihazÕn eksiksiz oldu÷undan úüphe edilmesi halinde;
– elektrik kablosunun de÷iútirilmesi ya da hasar görmesi halinde;
– arÕza ya da iyi çalÕúmamasÕ halinde (böyle durumlarda orijinal yedek parça talep ediniz).
Aúa÷Õdaki iúlemlerin yapÕlmasÕ uygundur:
– sadece yemek piúirmek amaçlÕ kullanÕnÕz, farklÕ bir amaç için kullanmayÕnÕz;
– herhangi bir temizlik ve bakÕm iúleminden önce ya da sorunlu çalÕúmasÕ halinde cihazÕn elektrik ba÷lantÕsÕnÕn
kesiniz;
– kaplar fÕrÕna sürülürken ve çÕkarÕlÕrken fÕrÕn eldiveni kullanÕnÕz;
– hava çÕkÕúlarÕ nedeniyle uç noktalarÕ sÕcak olabilece÷inden, kapak tutma kulpunun daima tam merkezinden
tutunuz;
– cihazÕn kullanÕlmadÕ÷Õ zamanlar, dü÷melerin stop pozisyonunda olduklarÕnÕ kontrol ediniz;
– cihazÕ kullanÕm dÕúÕ bÕrakmaya karar verdi÷inizde elektrik úebekesi ile ba÷lantÕsÕnÕ kesiniz.
Montaj (ùek. 5)
Önemli: CihazÕn kurulumu (montajÕ) yürürlükteki yönetmeliklere ve normlara uygun olarak yapÕlmalÕdÕr.
Sadece uzman ve kalifiye kiúiler tarafÕndan yapÕlmalÕdÕr.
Cihaz kasasÕnÕn özellikleriyle ilgili bilgiler
Ankastre (gömme) mobilyalarda kullanÕlan aksam (plastik malzemeler ve sunta türü ahúap malzeme) ÕsÕya
dayanÕklÕ tutkallarla yapÕútÕrÕlmÕú olmalÕdÕr (maksimum 100 °C). Mobilya, elektrik ba÷lantÕlarÕnÕn serbestçe geçiúini
sa÷layacak úekilde olmalÕdÕr. FÕrÕnÕn içine yerleútirildi÷i mobilya, cihazÕn a÷ÕrlÕ÷ÕnÕ rahatça taúÕyabilecek sa÷lamlÕkta
olmalÕdÕr.
FÕrÕn, yuvasÕna güvenli úekilde monte edilmelidir. FÕrÕn, sütun úeklinde bir mobilya içine ya da modüler bir mobilya
düzleminin altÕna yerleútirilebilir; her iki durumda da yeterli havalandÕrma sa÷lanmalÕdÕr (bkz., ilgili modele göre ùek. 6).
90
Montaj talimatlarÕ
CihazÕ boúlu÷a yerleútiriniz; fÕrÕnÕn gövdesini ekipman kitindeki 4 vida ve 4 halkayÕ kullanarak yanlardaki deliklerden
kasaya sabitleyiniz (ùek. 8d).
Not: Tüm modeller ile ilgili olarak, fÕrÕnÕnÕzÕ bir set üstü ocak altÕna yerleútirecekseniz, fÕrÕnÕn düzgün oturmasÕ
için yerleútirme öncesinde ocak rakorunu (R) sa÷a veya sola hareket ettirerek yerleútiriniz (ùek. 8e).
Elektrik úebekesine ba÷lantÕ
FRANKE fÕrÕnÕnÕz, üç kutuplu serbest terminalli bir besleme kablosuyla donatÕlmÕútÕr.
MAVø
E÷er fÕrÕn besleme úebekesine devamlÕ ba÷lantÕlÕ úekildeyse, aúÕrÕ-gerilim III kategorisi
SARI-YEùøL
durumunda kontaklarÕ arasÕndaki açÕklÕk mesafesi akÕmÕ komple kesecek úekilde
tasarlanmÕú bir akÕm kesme cihazÕ monte ediniz. Aúa÷Õdakileri kontrol ediniz:
KAHVERENGø
a) fiú ve prizin 16 A akÕm için uygun olmalÕdÕr;
b) hem kolay eriúilebilir olmalÕ hem de aynÕ fiúin çÕkarÕlmasÕ veya takÕlmasÕ esnasÕnda
elektrikli hiçbir aksama eriúmek mümkün olmayacak úekilde yerleútirilmiú olmalÕ;
c) fiú, bir zorluk olmadan çÕkarÕlabilmelidir;
d) e÷er fÕrÕn bir mobilya içine ankastre monteli ise, fiúi takÕldÕ÷Õnda üzerine baskÕ
yapmamalÕdÕr;
e) aynÕ prize iki elektrikli cihaz birden ba÷lanmamalÕdÕr;
f) e÷er elektrik besleme kablosu de÷iútirilecekse, H05VV-F tipi 3 x 1,5 mm2 ölçülerinde yenisi ile de÷iútirilmelidir;
g) Temel olarak boú terminallerin destek kutuplarÕna dikkat etmeniz gerekmektedir
(Kahverengi=Faz – Mavi=Nötr – SarÕ-Yeúil=Toprak).
NOT: Evinizin elektrik hattÕ özelliklerinin (gerilim, maksimum güç ve akÕm) FRANKE fÕrÕnÕnÕzÕn özellikleri ile uyumlu
oldu÷undan emin olunuz.
NOT: Besleme kablosu hasarlÕ ise risklerin önlenmesi için imalatçÕ veya teknik destek servisi ya da benzer vasÕflara
sahip bir kiúi tarafÕndan de÷iútirilmelidir.
Teknik veriler
KullanÕlabilir fÕrÕnÕn boyutlarÕ:
Besleme gerilimi ve frekansÕ:
geniúlik 430 mm
220/240 V ~ 50-60 Hz
derinlik 410 mm
yükseklik 370 mm
Toplam güç ve sigorta:
2900 W - 16 A
KullanÕlabilir fÕrÕn hacmi:
65 litre
Rezistans gücü:
üst 1000 W
Sarfiyat (statik fonksiyonlu) STAT 2250W:
alt 1250 W
175°C'ye ulaúmak için: 0,29 kW/s
Õzgara 2250 W
175 °C'yi muhafaza etmek için: 0,56 kW/s
fan motoru 40 W
Toplam sarfiyat: 0,85 kW/s
fÕrÕn aydÕnlatma lambasÕ 15 W x 1
te÷et fan 15 W
Bu cihaz, aúa÷Õdaki Avrupa Birli÷i
direktifleri ile uyumludur:
– 2006/95/EC (Alçak Gerilim);
– 2004/108 EEC (Elektromanyetik
Uygunluk).
Sarfiyat (fan fonksiyonlu) SOFT 1000W:
200°C'ye ulaúmak için: 0,33 kW/s
200 °C'yi muhafaza etmek için: 0,56 kW/s
Toplam sarfiyat: 0,89 kW/s
91
tr
KULLANICILARA YÖNELøK BøLGøLER
25 Temmuz tarihli kanun kararnamesinin 15 sayÕlÕ maddesi “Elektrikli ve elektronik cihazlarda tehlikeli
madde kullanÕmÕnÕn azaltÕlmasÕyla ve ayrÕca bunlarÕn imhasÕ ile ilgili 2002/95/CE, 2002/96/CE ve 2003/108/CE
direktiflerinin uygulanmasÕ” uyarÕnca.
Ürünün üzerindeki üzeri çarpÕ iúaretli çöp kutusu simgesi, ürünün kullanÕm ömrü sona erdi÷i zaman di÷er atÕklardan/
çöplerden ayrÕlmasÕ gerekti÷ini belirtir.
DolayÕsÕ ile ürünün kullanÕcÕsÕnÕn, cihazÕ uygun elektronik ve elektroteknik atÕk toplama merkezlerine teslim etmesi
veya eúde÷er tipte bir cihazla bire bir de÷iúim yapmasÕ için rünü satÕn aldÕ÷Õ satÕcÕya geri götürmesi gerekecektir.
Ürünün, geri dönüúüm amacÕyla tahsis edilmiú toplama tesislerine teslim edilmesi, çevreyle dost bir úekilde
muameleye tabi tutulmasÕ ve elden çÕkarÕlmasÕ, çevre ve insan sa÷lÕ÷Õna gelebilecek olumsuz etkilerin önlenmesine
yardÕmcÕ olmakla birlikte, cihazÕn yapÕmÕnda kullanÕlan malzemelerin geri dönüútürülebilmesini sa÷layacaktÕr.
Ürünün kullanÕcÕ tarafÕndan kanunlara uygun olmayan bir úekilde imhasÕ/atÕlmasÕ 22/1997 sayÕlÕ kanunun (22/1997
sayÕlÕ kanunun 50. maddesi ve müteakip hükümleri) uygulanmasÕnÕ gerektirir.
92
Download

CR 981 M BM M DCT,CR 981 M BM M DCT,CS 981 M XS