ULUSLARARASI İLİŞKİLER
1) Günümüzde hangi aktörler diplomasi
içinde bulunmaz?
4) Yumuşak gücün öncelikli değerleri
aşağıdakilerdenhangisi değildir?
A. Devlet
A. Değerler
B. Sivil toplum kuruluşları
B. Kültür
C. Çok uluslu şirketler
C. Ödemeler
D. Ordu
D. Politikalar
E. Devlet üstü kuruluşlar
E. Kuruluşlar
2) “Yumuşak güç”ile anlatılmak istenen
5) Ulusal imaj aşağıdakilerden hangisini
hangisidir?
A. Ekonomik gücün güler yüzü
kapsamaz?
B. Devletlerin askeri güçlerinin azaltılması
A. Liderlerin söylemlerini
C. Ülkeler
B. Stereotipleri
arasındaki
ilişkilerdeki
yumuşama
C. Filmleri
D. Liderlerin halka yumuşak davranması
D. Karikatürleri
E. Yabancı halkları zor kullanmadan
E. Espirileri
ikna etme
3) Propaganda
arasındaki
hangisindedir?
ile
fark
kamu
diplomasi
aşağıdakilerden
6) Geleneksel
olarak
diplomaside
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A. Hükümet
A. İkna
B. Özel sektör
B. İletişim
C. Dışişleri
C. Amaç
D. Resmi üslup
D. Kaynak
E. Müzakere
E. Alıcı
1
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
7) Kamu diplomasisinin ortaya çıkışını ne
tetiklemiştir?
10) Aşağıdakilerden
diplomasisinde
A. Dünya barışı
hangisi
esnek
kamu
yaklaşımın
özelliklerindendir?
B. İletişim araçlarının gelişimi
A. Karşılıklı anlayış
C. Ekonomik gelişme
B. Yabancı kamuları yönlendirmek
D. Avrupa Birliğinin kurulması
C. Propaganda
E. Çin‟in yükselişi
D. Siyasal bilgilendirme
E. Reklam
8) Aşağıdakilerden
hangisi
kamu
diplomasisinin itici gücünü oluşturur?
A. Özel sektör
11) 21. Yüzyıl kamu diplomasisinin en
etkiliaracı hangisidir?
B. Kamu yönetimi
A. Gazete
C. Medya
B. Haber ajansları
D. Devlet üstü kuruluşlar
C. İnternet
E. Sivil toplum
D. Radyo
E. Televizyon
9) Kamu
diplomasisinde
bilgilendirmeyi
hangisiyapmaz
siyasi
aşağıdakilerden
12) Kültürel
diplomasi
aşağıdakilerden
hangisini kapsamaz?
A. Elçilikler
A. Üniversite bursları
B. Cumhurbaşkanı
B. Dil eğitimi
C. Başbakan
C. Sergiler
D. Dışişleri Bakanlığı
D. Değişim programları
E. Siyasi partiler
E. Yatırım fonları
2
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
13) Türkiye‟de
hangi
diplomasisi
kurum
yapmakla
kamu
doğrudan
yükümlüdür?
16) Kamu
diplomasisinin
hedef
kitlesi
aşağıdakilerden hangisi değildir?
A. Ülke vatandaşları
A. Başbakanlık
Kamu
Diplomasisi
B. Yabancı halklar
C. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar
Koordinatörlüğü
B. Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi
Müdürlüğü
D. Düşman ülke vatandaşları
E. Diplomatik
C. Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasisi
ilişki
yürütülen
ülke
vatandaşları.
Başkanlığı
D. Başbakanlık Dış İlişkiler Müdürlüğü
E. Başbakanlık İletişim Merkezi
17) Nobel Edebiyat ödülünü almanın kamu
diplomasisi
açısından
önemi
aşağıdakilerden hangisidir?
14) Sosyal
medya
diplomasisine
kullanımı
aşağıdakilerden
kamu
A. Siyasal diplomasiyi geliştirir.
hangi
B. Kültürel diplomasiyi geliştirir.
faydayı sağlamamıştır?
C. Yurttaş diplomasisini geliştirir.
A. Etkileşim
D. İnanç diplomasisini geliştirir.
B. Hız
E. Savunuculuğu geliştirir.
C. Espirili dil
D. Ana dilin yaygınlaşması
E. Eleştirileri öğrenme
18) Ulusal markalar denildiğinde
aşağıdakilerdenhangisi anlaşılmaz?
15) Yumuşak
kamu
diplomasisi
aşağıdakilerdenhangisini kapsamaz?
A. Kent markası
B. Ticari markalar
A. Turizm
C. Marka bireyler
B. Hükümet ilişkileri
D. Kültürel markalar
C. Kültürel ilişkiler
E. Ulus markalar
D. Akademik ilişkiler
E. Spor etkinlikleri
3
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
19) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme
içinde yer almaz?
22) Napolyon‟un 1798‟de
etmesi
Mısır‟ı
sonucunda Osmanlı
işgal
Devleti
A. Doğu blokunun yıkılması
aşağıdaki
devletlerden
B. Çevresel etkilerin küresel anlaşılması
hangisi/hangilerinden yardım almıştır?
C. Bağlılık ağları
I.
İngiltere
D. Devletlerin kontrol gücünün artması
II. Avusturya
E. Çok uluslu şirketler
III. Rusya
IV. Venedik
20) Zaharna‟nın Enformasyonel Çerçeve
dediğini
aşağıdakilerden
hangisi
kapsar?
A. I
B. II
C. III
A. Kültürel değişim
D. II ve IV
B. Lider ziyaretleri
E. III ve IV
C. Propaganda
D. Kardeş şehir
E. Dil Enstitüleri
23) Osmanlı Devleti, Kanuni Döneminde
imzalanan
1533
tarihli
İstanbul
Antlaşması ile Avusturya‟ya karşı siyasi
21) “Osmanlı Devleti 1683-1699 yılları
ve ekonomik açıdan üstünlük elde
arasında Avrupalıların kendisine karşı
etmiştir.
Duraklama
oluşturduğu Kutsal İttifak‟la savaşmak
imzalanan
aşağıdaki
zorunda
hangisi/hangileriyle Osmanlı Devleti bu
doğrultusunda
kalmıştır.”ifadesi
aşağıdaki
Avrupa
döneminde
antlaşmalardan
üstünlüğünü kaybetmiştir?
devletlerinden hangisi Kutsal İttifak
I.
içerisinde yer almamıştır?
II. Karlofça
Vasvar
A. Avusturya
III. Hotijn
B. Rusya
IV. Paris
C. Fransa
D. Lehistan
A. II
E. Venedik
B. IV
C. I ve III
D. I ve IV
E. II ve IV
4
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
24) Aşağıdakilerden
yüzyılOsmanlı
hangisi
XVIII.
ıslahatçılarından
26) III.
yapmayı
Selim‟in
düşündüğü
ıslahatlara devlet adamlarının destek
değildir?
A. I. Abdülhamit
vermesini
sağlama,
B. III.Mustafa
yeniliklerde Avrupa‟yı örnek alma ve
C. I.Mahmut
sorunlara
D. II.Mahmut
amaçlarına yönelik olarak aşağıdaki
E. III.Ahmet
çalışmalarından
köklü
yapılacak
çözümler
getirme
hangisi/hangilerini
gerçekleştirmiştir?
I.
Raporlar hazırlatma
II.
Avrupa‟ya
daimi
elçiler
atama
III.
Eyalet
sistemini
yeniden
düzenleme
25) Osmanlı
Mansure-i
Devleti‟nde,
Muhammediye
Asakir-i
adı
ile
Avrupa usulünde ordunun kurulması
aşağıdakilerden
hangisinin
bir
B. II
C. III
D. I ve II
sonucudur?
A. Nizam-ı
A. I
Cedid
Ordusu‟nun
E. II ve III
dağıtılmasının
B. Islahat Fermanı‟nın ilan edilmesinin
C. Avrupalı uzmanlardan yararlanılmasının
D. Duyun-u
Umumiye
İdaresi‟nin
kurulmasının
E. Yeniçeri Ocağının kaldırılmasının
5
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
27) Düyun-ı
Umumiye
kurulmasına
ve
İdaresi‟nin
bazı
28) Aşağıdakipadişahlar
Osmanlı
Cedit
Nizam-ı
Ordusu‟nun
ihtiyaçlarını karşılamak için İrad-ı
Cedit Hazinesi‟nin kurulması
II. Balta
Limanı
Anlaşması
ile
Osmanlı topraklarının Avrupalı
devletlerin
açık
pazarı
haline
gelmesi,
III. Alınan dış borçların ödenememesi
gibi
gelişmelerden
/hangilerinin
savunulabilir?
ortam
hangisinin
hazırladığı
olaylardan
hangisi/hangileri yanlış eşleştirilmiştir?
gelirlerine el konulmasına;
I.
ve
Padişah
Olay
I.
II. Mahmut
Vaka-yı Hayriye
II.
IV.Mehmet
Çınar Vak‟ası
III. Abdülaziz
Kabakçı Mustafa
İsyanı
IV. II.Abdülhamit 31 Mart Vakası
A. I
B. II
C. III
D. IV
E. I ve III
A. I
B. II
C. III
D. I ve III
E. II ve III
6
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
29) Tanzimat reformları da II. Mahmut‟un
30) Aşağıdaki
seçeneklerden
programı gibi ordu, merkezi bürokrasi,
İstanbul‟un
taşra yönetimi, vergilendirme, eğitim
Sultan Mehmet‟in Ortodoks Kilisesini
ve haberleşme alanlarını kapsıyordu.
himaye
Yeni olan;
istenen amaçlardan değildir?
I.
fethinden
hangisi
altına
sonra
almasıyla
ulaşılmak
Adli reforma çok daha fazla ağırlık
A. Kiliseyi kontrol altına alma
verilmesiydi.
B. Osmanlı hoşgörüsünü gösterme
II. Sadece
Müslüman
değil
C. Katoliklere karşı güç oluşturma
Gayrimüslimlere yönelikmaddeler
D. Rumların desteğini sağlama
de bulundurmasıydı.
E. Hıristiyan birliğini sağlama
III. Sadece
Müslümanlara
yönelik
Hristiyanlara
yönelik
ile
cümleyi
Fatih
olmasıydı.
IV. Sadece
olmasıydı.
“Yeni
olan”
başlayan
31)
yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri
I.
Mehmet Ali Paşa isyanı
en uygun şekilde tamamlar?
II.
Azınlıklar
III.
Boğazlar
A. I ve III
B. I
Osmanlı İmparatorluğu‟nun dağılma döne-
C. I ve II
minde meydana gelen bu üç olaydan
D. III
hangisi/hangileri
E. IV
kazanmıştır?
uluslararası
boyut
A. I
B. I ve II
C. II ve III
D. III
E. I, II, III
7
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
32) Tarihimize 93 Harbi olarak geçen
33) Osmanlı Devleti‟nin XIX. Yüzyılda
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda
imzaladığı
imzalanan Ayastefanos Antlaşmasına
hangisi/hangileri Boğazlar sorununun
göre,
ortaya çıkmasına neden olmuştur?
I.
Büyük
Bulgaristan
Krallığı
I.
aşağıdaki
anlaşmalardan
1829 Edirne Antlaşması
kurulacak, sınırları Karadeniz ve
II. 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması
Ege‟ye kadar genişletilecekti.
III. 1838 Balta Limanı Antlaşması
II. Girit ve Ermenistan‟da ıslahatlar
yapılacaktı.
A. II
III. Romanya, Sırbistan ve Karadağ‟a
tam bağımsızlık verilecekti.
C. I ve II
IV. Kars, Ardahan, Batum ve Doğu
Bayezıt Ruslara verilecekti.
Söz
konusu
Antlaşmanın
maddesi/maddeleri
İngiltere
B. III
D. I ve III
E. II ve III
hangi
ve
Fransa‟nın çıkarlarına ters düştüğü için
34) Aşağıdaki
ve
gelişme
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
iptal edilmiştir?
A. I
padişah
Padişah Gelişme
III. Selim
Nizam-ı Cedid
B. II
I.
C. III
II. Abdülmecit
Tanzimat Fermanı
D. II ve IV
III. Abdülaziz
Islahat Fermanı
E. IV
IV. II. Mahmut
Sened-i İttifak
V. II.Abdülhamit Kanun-ı Esasi
A. III
B. I
C. II ve IV
D. I ve III
E. IV
8
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
35) Osmanlı Devleti‟nin bir Avrupa devleti
olduğu
ve
Avrupa
devletler
37)
I. Japonya‟nın Mançurya‟ya saldırması
hukukundan yaralanacağı maddeleri
II. İtalya‟nın Habeşistan‟ı işgal etmesi
hangi antlaşmada yer alır?
III. Üçlü Mihver Grubu‟nun kurulması
A. 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması
B. 1856 Paris Antlaşması
Yukarıda II. Dünya Savaşı öncesi
C. 1838 Balta Limanı Antlaşması
gerçekleşen
D. 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi
sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
E. 1878 Berlin Antlaşması
olayların
kronolojik
A. I, II, III
B. II, I, III
C. III, II, I
D. II, III, I
E. III, I, II
36) II. Dünya Savaşı‟na giden dönemde
“yatıştırma politikası” ile özdeşleşen
İngiliz
Başkanı
hangisidir?
A. Churchill
B. Lord Curzon
C. Lloyd George
D. Chamberlain
E. Stratford Canning
aşağıdakilerden
38) I. Dünya Savaşı sırasında Başkan
Wilson‟un
da
Yahudi
İngiltere‟yi
benimsemesi,
sorununu
harekete
geçirmiş, İngiliz Dışişleri Bakanı 2
Kasım 1917‟de Siyonist federasyonu
başkanına
gönderdiği
mektupta,
İngiltere‟nin Filistin‟de bir Yahudi
Devleti‟nin kurulmasını kabul ettiğini
resmen bildirmiştir.
Yukarıda
sözü
edilen
tarihi
belge
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Roma Antlaşması
B. Balfour Deklarasyonu
C. Londra Antlaşması
D. Paris Antlaşması
E. Milletler Cemiyeti Yasası
9
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
39) ABD‟de bağımsızlık mücadelesi 13
41) I. Dünya Savaşı sürerken Rusya‟da
koloni tarafından başlatılmıştır. Bu
Bolşevik
kolonilerin
ihtilalin
bağımsızlıklarını
kazan-
İhtilali
başlamıştır.
başlamasında
malarında Fransa‟nın yaptığı yardımlar
aşağıdakilerdenhangisinin
etkili olmuştur.
söz edilemez?
Aşağıdakilerden hangisinde İngiltere‟ye
karşı aldığı yenilgi, Fransa‟yı bu kolonilere
yardım etmeye yöneltmiştir?
etkisinden
A. Köylülerin ezilmesi ve şehirlere göç
etmeye başlaması
B. Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı
düşüncelerin
A. Yüzyıl Savaşları
Bu
Rus
aydınlarını
da
etkilemesi
B. Otuz yıl Savaşları
C. I. Dünya Savaşı‟nın yoksul kesimi
C. Yedi yıl Savaşları
daha da yoksullaştırması
D. Mezhep Savaşları
D. İşçilerin çalıştığı ağır şartlara işçi
E. Napolyon Savaşları
sendikalarının tepki göstermesi
E. Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan
çekilmek istemesi
40) Avrupa‟da
mutlak
krallıkların
ve
monarşik yönetimlerin yeniçağda güç
kazanması aşağıdakilerden hangisinin
etkinliğini kaybettiğinigösterir?
A. Ulusçuluk hareketlerinin
B. Aydınlanma hareketinin
C. Burjuvazinin
D. Reform hareketlerinin
E. Derebeyliklerin
42) Stalin‟in ABD‟nin Marshall Planı‟na
karşı bir girişim olarak kurduğu birlik
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kominform
B. Varşova Paktı
C. Comecon
D. Seato
E. FAO
10
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
43) 1815
tarihli
Viyana
Kongresi‟nde
45) Coğrafi
aşağıdakilerden hangisine karşı önlem
alınmaya çalışılmıştır?
Avrupa
önem kazanmıştır.
D. Milliyetçiliğe
E. İmparatorluklara
Bu durumun;
I.
Avrupa Kültürünün yayılması
II.
Doğu-Batı ticaretinin kesintiye
uğraması
44)
16.yüzyılda
Kilisenin
hemen
Avrupa‟nın Osmanlı Devleti‟ne
III.
bağımlılığının azalması
hemen bugünkü halini alması.
III.
sömürge
- Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar
C. Sömürgeciliğe
II.
devletleri
imparatorlukları kurmuşlardır.
B. Kapitalizme
I.
sonuçlarından
bazıları şunlardır;
-
A. Mutlakiyetçiliğe
Keşiflerin
Papalık devlet yönetiminden ayrı
gelişmelerinden
dinsel bir örgüt olarak faaliyet
hazırladığı savunulabilir?
gösterecektir.
A. I
Avrupalıların Hıristiyan dininin
B. II
gerçeği üzerinde anlaşamamaları,
C. III
laiklik ve modern bilime giden
D. I ve III
kapıyı açmıştır.
E. I, II, III
Yukarıdakilerden
hangisine
ortam
hangisi/hangileri
Reform hareketinin sonuçlarındandır?
A. III
B. II
46) Alman Birliği‟ni kurabilmek için
C. I ve II
Bismark‟ın
savaşmak
D. I, II, III
kaldığı
E. III ve II
aşağıdakilerden hangisidir?
üç
zorunda
devletsırasıyla
A. İngiltere-Fransa-Piyemonte
B. Rusya-İngiltere-Osmanlı Devleti
C. Danimarka-Avusturya-Fransa
D. Avusturya-Fransa-İngiltere
E. Danimarka-Avusturya-İngiltere
11
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
47) ABD‟nin
Avrupa‟daki
sorunlardan
49) “İngiltere Başbakanı Churchill ile ABD
uzak durmasına ve kendi kıtasına
kapanarak
yalnızlık
dönmesine
neden
politikasına
olan
gelişme
Başkanı
Roosevelt
yaptıkları
görüşmeler
sonucunda
Almanya‟ya
karşı savaşa katılan 26 devletin imzası
aşağıdakilerden hangisidir?
ile 14 Ağustos 1941‟de „Zafer elde
A. Monroe Doktrini
edilinceye kadar işbirliğinin devam
B. Versay Antlaşması
etmesi‟ kararını içeren bir bildiri
C. Truman Doktrini
yayımlanmıştır.” Bu bildiri aşağıdaki
D. Nixon Doktrini
örgütlerden
E. Marshall Planı
konusunda atılan ilk adımdır?
hangisinin
kurulması
A. Sadabat Paktı
B. Birleşmiş Milletler
C. Balkan Antantı
48) XIX. Yüzyılda Almanya ve İtalya‟nın
siyasi birliklerini kurmaları ve sömürge
D. Varşova Paktı
E. Kuzey Atlantik Paktı
arayışına girmeleri,
I.
Osmanlı
II.
İngiltere
III.
Fransa
gibi
devletlerden
50) 1925‟te
hangisi/hangilerinin
I.
II.
gerginlikleri
Dünya
barışının
sürekliliğini
sağlama
III.
D. I ve II
E. I, II, III
Devletlerarası
yumuşatma,
B. II
C. III
Locarno
Antlaşması‟yla,
çıkarlarını tehdit etmiştir?
A. I
imzalanan
ABD‟nin Avrupa‟daki çıkarlarını
koruma
amaçlarından
hangisine/hangilerine
ulaşılmak istenmiştir?
A. I
B. II
C. III
D. I ve II
E. I,II,III
12
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
51) Lozan Konferansı‟nda Musul Sorunu
çok
tartışılmış
yapılacak
ve
Lozan
ikili
sonrası
görüşmelere
52) Montrö Boğazlar Sözleşmesinde yer
alan maddelerden bazıları şunlardır:
I. Türkiye, Boğazların iki yakasında
bırakılmıştır. İkili görüşmeler sürerken
asker bulundurabilecek,
İngiltere‟nin
II. Türkiye savaşa girerse veya savaş
Güneydoğu
Anadolu
Bölgesi‟nde çıkan Şeyh Sait İsyanı‟nı
tehlikesiyle karşılaşırsa
desteklemekle
kapatabilecek,
aşağıdakilerden
hangisini amaçladığı savunulabilir?
A. TBMM‟nin
yaptığı
inkılapların
Boğazları
III. Boğazlar komisyonu kaldırılarak
yetkileri Türkiye‟ye devredilecek.
yerleşmesini engellemeyi
B. Bölgedeki çıkarlarını Türkiye’nin
iç işlerine karışarak korumayı
C. Lozan
Antlaşmasında
değişiklik
yapmayı
D. İtilaf
arasında
görüş
birlikteliği sağlamayı
geçirmeyi.
hangilerine
bakılarak
“Türkiye‟nin Boğazlar üzerindeki
etkinliğinin arttığı” savunulabilir?
A. I
devletleri
E. Milletler
Bunlardan
Cemiyetini
B. II
C. III
harekete
D. II ve III
E. I, II ve III
53) 1992‟de
başta
konuşulduğu
gelişmekte
Türk
ülkeler
dilinin
olmak
olan
üzere,
ülkelerin
kalkınmalarına yardımcı olmak, bu
ülkelerde ekonomik, teknik, kültür ve
eğitim
alanlarında
iş
birliğini
geliştirmek amacıyla kurulan teşkilat
aşağıdakilerden hangisidir?
A. AET
B. TİKA
C. AGİT
D. CENTO
E. OPEC
13
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
54) Türkiye, 1990‟lı yıllarda Boşnaklara
yönelik saldırıların durdurulması için;
55) Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan
arasında 28 Şubat 1953‟te “Dostluk ve
I.
Birleşmiş Milletler
İş
II.
NATO
Balkan
III.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Paktı‟nın etkinliğini kaybetmesinde;
Teşkilatı
Birliği
I.
Anlaşması”
Paktı
kurulmuştur.
nezdinde girişimlerde bulunmuştur?
Balkan
Stalin‟in ölümünden sonra
Yugoslavya‟nın
Uluslararası örgütlerden hangisi/hangileri
imzalanarak
SSCB
ile
tekrar yakınlaşması
II.
Türk-Yunan
ilişkilerinin
A. I
Kıbrıs meselesinden dolayı
B. II
bozulması,
C. III
III.
Türkiye ile Irak arasında
D. I ve II
Bağdat Paktı‟nın temellerinin
E. I, II ve III
atılması
gelişmelerinden hangisi/hangileri etkili
olmuştur?
A. I
B. II
C. III
D. I ve II
E. I,II, III
14
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
56) ABD Başkanı Johnson Mektubu‟nda,
Türkiye‟nin
halinde,
Kıbrıs‟a
Sovyetler
çıkabilecek
herhangi
karşısında
Türkiye‟ye
müdahalesi
Birliği
bir
ile
sorun
yardımda
bulunmayacağını bildirmiştir.
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A. NATO‟nun kuruluş amacına uygun
hareket etmiştir.
B. Türkiye‟nin Sovyetler Birliği ile
yakınlaşmasını istemiştir.
Savaş
dönemini
sonlandırmıştır.
D. Kıbrıs Sorunu‟nu diplomatik yollarla
çözmüştür.
E. Türkiye’nin
Kıbrıs
Teşkilatı”
politikasına
karşı çıkmıştır.
Ekonomik
Karadeniz‟e
devletlerarasında
İşbirliği
kıyısı
Türkiye‟nin
olan
öncü-
lüğünde kurulmuştur. Türkiye‟nin bu
tutumuyla ilgili olarak;
I.
ABD‟nin bu politikası ile aşağıdaki
C. Soğuk
58) “Karadeniz
Bölgesel
sorunlara
kesin
çözüm üretmiştir.
II.
Aktif
bir
dış
politika
izlemiştir.
III.
Yayılmacı
bir
anlayışla
hareket etmiştir.
yargılarından
hangisi/hangilerine
ulaşılabilir?
A. I
B. II
C. III
D. I ve II
E. I, II, III
57) Kıbrıs İngiltere‟nin yönetimi altında
iken adanın Yunanistan‟a bağlanmasını
amaçlayan
birleşme
planı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. ASALA
B. OPEC
C. ENOSİS
D. EOKA
E. AOK
15
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
59) “12 Mart 1947‟de ABD Başkanı
Truman‟ın, kendi adını taşıyan doktrin
çerçevesinde
60)
Verilen kredilerin çok düşük faizli ve
I.
Yunanistan‟a
15 yıl ödemesiz olmak üzere 44 yıl
300.000.000, Türkiye‟ye 100.000.000
dolarlık
askeri
malzeme
yardımı
gibi çok uzun vadeli olması.
Kredilerin karşılıksız verilmesi ve
II.
yapılması kararlaştırıldı.”
I.
II.
III.
geri ödenmemesi.
Bu ülkelerdeki Sovyet tehdidi
III.
Yardımı alan ülkenin söz konusu
önlenerek yerine ABD etkisi
yardımları
gelecek.
kullanabilecek olması.
Yunanistan
ve
Türkiye‟nin
IV.
istediği
alanda
Yardımı alan ülkenin, yardımı hangi
kalkınması ilk hedef olacak.
alanlarda
İkinci Dünya Savaşının Türkiye
danışarak kararlaştı-racak olması.
ve
Yunanistan‟da
yarattığı
yıkımlar bu şekilde giderilecek.
Truman doktrinin ilanında yukarıdaki
yargılardan hangisi/hangileri doğrudur?
A. I
B. II
C. III
kullanacağını
ABD‟ye
Marshall yardımının en büyük özelliği
aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?
A. I
B. II
C. I ve IV
D. II ve III
E. II ve IV
D. IIve III
E. I ve III
61) Ortadoğu‟da SSCB‟nin güçlenmesini
önlemek amacıyla hazırlanan, buna
paralel olarak SSCB‟ye yakın ülkelerde
askeri üslerin yapımına hız verilmesine
neden olan ve Türkiye‟deki üslerin bu
çerçevede açılması sonucunu doğuran
Doktrin aşağıdakilerden hangisidir?
A. Truman Doktrini
B. Eisenhower Doktrini
C. Monroe Doktrini
D. Nixon Doktrini
E. Carter Doktrini
16
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
64) 1937‟de imzalanan Sadabat Paktı‟na
62)
I.
II.
Türkiye‟nin Kore‟ye asker
aşağıdaki
göndermesi.
katılmamıştır?
SSCB‟nin atom silahlarına
A. Türkiye
sahip olduğunu açıklaması
B. Irak
üzerine ABD‟nin olası bir
C. İran
Sovyet
D. Suriye
nükleer
karşılık
saldırısına
verebilmek
için
devletlerden
hangisi
E. Afganistan
Türkiye‟den üs istemesi.
Türkiye‟ye yönelik Sovyet
III.
tehdidi
Türkiye‟nin NATO‟ya üye olması sürecinde
etkili
olan
faktör
yukarıdakilerden
hangisi/hangileridir?
65) 1918-1935 yılları arasında SSCB‟ne
karşı Türkistan‟da gelişen Türk milli
A. I
ayaklanması
B. II
sidir?
aşağıdakilerden
C. III
A. Kırım-Tatar Ayaklanması
D. I ve III
B. Vehhabi Ayaklanması
E. I, II ve III
C. Kızıl Ordu Ayaklanması
hangi-
D. Basmacı Ayaklanması
E. Kiev Ayaklanması
63)
I.
Kıta sahanlığı
II.
Karasularının 12 mile çıkarılması
III.
Ege hava sahası (FIR Hattı)
Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların
hangisi/hangileri Ege Denizi sorununun bir
parçasıdır?
A. I
B. II
C. III
D. I ve II
E. I,II ve III
17
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
66) Aşağıdakilerden
yıllarda
hangisi
Türk-Yunan
1930‟lu
67) Aşağıdakilerden hangisi Turgut Özal
İlişkilerinde
döneminde
yaşanan dostluk döneminde meydana
Topluluğu
gelen
başvurusunda
gelişmeler
arasında
değerlendirilemez?
koşullarını dönemsel olarak olumlu
Ekonomik nedenler
II.
Türkiye‟nin
yüzyıllardır
Batılılaşma
ve
baskı kaldırıldı.
çağdaşlaşma
görülmesi
Trakya‟daki
Müslüman
III.
okullarında Latin harfleriyle eğitime
Türkiye‟den
kitap
ve
öğretmen getirilmesi kolaylaştırıldı.
Yunanistan
tek
hava
sahasını
kararlarla
süren
çabasının doğal bir sonucu olarak
B. Rum okul ve derneklerine uygulanan
D. Ege‟de
üyelik
bulunmasının
I.
yönde etkilemiştir.
geçilerek
(AT)‟natam
nedenlerindendir?
A. Her iki ülkedeki azınlıkların yaşam
C. Batı
Türkiye‟ninAvrupa
taraflı
ve
karasularını genişletti ve dönemin
Yunanistan‟ın 1981‟de tam üye
olarak Ankara‟nın önüne geçmesi
A. I
B. II
C. III
D. I ve III
E. I, II, III
dostluk ortamı içinde Türkiye bu
kararlara karşı çıkmadı.
E. İlişkilerin
normalleştiği
bu
dönemde dahi Yunanistan Batı
Trakya’da bulunan ve Ankara
karşıtı
kişilere destek
vermeyi
sürdürmüştür.
18
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
68) İkinci Dünya Savaşı sürerken Müttefik
69) AB‟ne tam üye olmak isteyen bir
Devletler, Türkiye‟yi yanlarında savaşa
ülkenin
sokmak
dolayısıyla Türkiye‟den de istenen
için
büyük
çaba
yerine
göstermişlerdir. Bu girişimler aşağıdaki
Kopenhag
çalışmaların hangisi/ hangilerinde de
maddelerden
sürdürülmüştür?
kapsar?
Kriterleri
gereken,
aşağıdaki
hangisini/hangilerini
I.
Adana Görüşmeleri
II.
Kahire Konferansı
demokrasiyi,
III.
Yalta Konferansı
üstünlüğünü, insan haklarını ve
I.
AB‟ye
getirmesi
aday
olan
ülkelerde
hukukun
azınlıkların korunmasını ve saygı
A. I
görmesini teminat altına alan
B. II
kurumların
C. III
kavuşturulmuş
D. I ve II
gerekmekteydi.
istikrara
olması
II. Ekonomik kriterler ise, işleyen bir
E. II ve III
piyasa
ekonomisinin
mevcudiyetini,
AB
içindeki
rekabet ve piyasa güçleriyle baş
edebilme kapasitesini üyelik için
ön koşul saymaktaydı.
III. AB‟nin sadece ekonomik değil,
siyasal
bütünleşmeyi
de
hedeflediği belirtiliyordu.
IV. Ayrıca,
AB‟nin
yeni
üyeyi
sindirebilme kapasitesine sahip
olması
gerektiği
üzerinde
de
duruluyordu.
A. I
B. II
C. III
D. I, II ve III
E. I, II, III ve IV
19
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
70) 30 Mayıs 1953 tarihli Sovyet Notası‟na
72) Uluslararası hukuk düzenini ve iç
ilişkin aşağıdaki seçeneklerden hangisi
hukuk düzenlerini dikkate aldığımızda
yanlıştır?
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Söz konusu Nota Stalin sonrası
ortaya koyulan “barış içinde bir
arada yaşamak” yaklaşımının bir
B. Söz konusu Nota sonrası TürkiyeSSCB ilişkilerinin normalleştiği bir
sürecin başlangıcıdır.
B. Uluslararası
hukukta
yargılama
isteği
bağlı olarak işler.
C. Uluslararası
hukukun
ihlali
durumunda yaptırım uygulanması iç
C. Nota‟da SSCB Türkiye‟den hiçbir
bulunmadığını
hukuka göre daha zordur.
D. Her ikisinde de zorunlu yargılama
mekanizması vardır.
belirtiyor.
D. Boğazlar
benzer bir üst otorite yoktur.
mekanizması, devletlerin iradesine
sonucudur.
toprak
A. Uluslararası hukukta iç hukuktakine
konusunda
SSCB‟nin
E. Uluslararası
hukukta
tek
elden
görüşlerini gözden geçireceğini ifade
yaptırım uygulayan bir uygulayıcı
ediyor.
otorite bulunmamaktadır.
E. SSCB Boğazlar ve toprak talepleri
konusundaki
isteklerini
yineliyordu.
71) Aşağıdaki
uyuşmazlık
çözüm
hangisi
sonuçları
yöntemlerinden
itibariyle bağlayıcıdır?
73) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası
hukukun asli kaynaklarındandır?
A. Öğreti
A. Arabuluculuk
B. Uluslararası andlaşmalar
B. Uzlaştırma komisyonu raporu
C. Hukukun genel ilkeleri
C. Hakem kararı
D. Yargı kararları
D. Dostça girişim
E. Hakkaniyet
E. Mekik diplomasisi
20
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
74) Bir hukuk kişisinin belirli bir konuda
76) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye iç
belirli bir şekilde davranacağını, hiçbir
hukukunda
koşul koymadan, diğerlerince kabul
yapılacak
edilmesini beklemeden belirten tek
ihtiyaç duymadan Bakanlar Kurulu'nun
taraflı irade beyanı aşağıdakilerden
yetkili
hangisidir?
özelliklerinden değildir?
A. Tek taraflı söz verme
B. Vazgeçme
C. Tebliğ
D. Tanıma
E. Kınama
TBMM
uygun
tarafından
bulma
olduğu
yasasına
anlaşmaların
A. Ekonomik, ticari ve teknik ilişkileri
düzenlemesi
B. Andlaşmanın
temel
hak
ve
özgürlüklerle ilgili olması
C. Devlet
maliyesine
bir
yük
getirmemesi
D. Süre olarak bir yılı aşmaması
E. Daha
önceden
yapılan
bir
andlaşmaya dayalı olarak yapılması
75) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası
antlaşmalara basit usulle bağlayıcılık
kazandırma yollarındandır?
77) Aşağıdakilerden
hangisi
minyatür
devletin özelliklerinden değildir?
A. İmza
A. Çok küçük ülkeler olması
B. Onaylama
B. Çok az sayıda nüfusa sahip olmaları
C. Uygun bulma
C. Bir ya da en çok iki büyük devlet
D. Kabul
E. Katılma
tarafından çevrilmiş olmaları
D. Bir siyasal otoriteye sahip olmaları
E. Bağımsız olmayarak uluslararası
ilişkilerin
birer
aktörü
olamamaları
21
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
78) Aşağıdakilerden
ülkesel
hangisi
yetkisine
devletin
getirilen
kural
dışılıklardan değildir?
ve
bağışıklığı
aşağıdaki
ifadelerden
bir
anlaşmayla
aksi
öngörülmemişse sığınılan devletin
sığınma
talebini
kabul
etme
yükümlülüğü yoktur.
C. Devletin ülkesinden, başka devletler
lehine geçiş hakkı tanınması
D. Devlet
olarak
A. Herhangi
B. Yabancı devletlerin ve uluslararası
dokunulmazlığı
ilgili
hangisi yanlıştır?
A. Devletin tarafsızlaştırılması
örgütlerin
80) Uluslararası hukukta sığınma hakkı ile
ülkesinden
B. Herhangi
bir
anlaşmayla
aksi
öngörülmemişse sığınma talebinde
geçen
nehirlerden hakça ve makul bir
şekilde faydalanma
E. Devlet ülkesinin askerden ve silahtan
arındırılması
bulunulan
kişiyi
kendi
ülkesine
teslim etme yükümlülüğü yoktur.
C. Sığınılan
devletin
talebinde
sığınma
bulunan
kişiye
vatandaşlık verme yükümlülüğü
vardır.
D. Sığınmacı statüsünün tanınmasından
sonra bu sıfattan yararlanan kişinin
kaçtığı devlete geri iade edilmemesi
79) Aşağıda bireylerin yaptığı eylemlerden
hangisi uluslararası hukuka göre suç
olarak kabul edilmemektedir?
gerekmektedir.
E. Sığınmacı statüsünün tanınmasından
sonra bu sıfattan yararlanan kişinin
A. Dolandırıcılık
ilgili
ülkede
B. Deniz haydutluğu
temsilciliğinde
C. Köle ticareti
koruma
D. Savaş suçları
gerekmektedir.
veya
ilgili
kaldığı
altında
ülke
sürece
bulunması
E. Soykırım
81) Zararsız geçiş hakkı, aşağıdaki hangi
deniz alanında geçerlidir?
A. Münhasır ekonomik bölge
B. Kıta sahanlığı
C. İç sular
D. Bitişik bölge
E. Karasuları
22
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
82) Aşağıdakilerden
hangi
durumlarda
84) Aşağıdakilerden
hangisi
BM
Montrö Sözleşmesi uyarınca yabancı
Sözleşmesi çerçevesinde silahlı saldırı
devletlere mensup savaş gemilerinin
oluşturan bir eylem değildir?
geçişini
düzenlemek,
tamamen,
Türkiye‟nin takdirine bırakılmıştır?
A. Bir devletin ülkesinin başka bir
devlet silahlı kuvvetlerince saldırıya
A. Türkiye'nin tarafsız olduğu savaş
zamanı
ya da istilaya uğraması
B. Bir andlaşma uyarınca başka bir
B. Türkiye’nin savaşan olduğu savaş
ülkede silahlı kuvvet bulundurma
C. Bir devletin başka bir devlet silahlı
zamanı
C. Çok yakın savaş tehlikesi
kuvvetlerince bombalanması ya da
D. Barış zamanı
başka silahların kullanılması
E. Türkiye‟nin güvenliğinin tehlikeye
düştüğü zaman
D. Bir devletin ülkesinin bir başka
devletçe üçüncü bir devlete karşı
saldırı
eylemi
amacıyla
kullanılmasına izin vermesi
E. Bir devletin liman ve kıyılarının
83) Aşağıdakilerden
hangisinde
açık
denizlerde bayrak devletinin herhangi
bir
uyrukluk
ayrımı
başka bir devlet silahlı kuvvetlerince
ablukaya alınması
gözetmeden
denetleme yetkisi bulunmamaktadır?
A. Deniz haydutluğu
B. Köle ticareti
C. Uyuşturucu madde kaçakçılığı
D. Kablo ve boru döşeme yetkisi
E. Ses
ya
da
görüntü
aracılığıyla
yapılan izinsiz yayınlar
23
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
85) Meşru
müdafaa
hakkı
ile
ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Meşru
müdafaa
kullanılabilmesi
hakkının
için
kuvvete
başvurulmasının gerekli bulunması
şarttır.
örgütlerin özelliklerinden değildir?
A. Uluslararası
örgütler,
anlaşmayla
kurulurlar.
B. Uluslararası
örgüt,
hukuki
bir
şahsiyettir.
B. Meşru müdafaa hakkı kullanılırken
verilen karşılığın saldırı ile orantılı
olması gerekmektedir.
C. Silahlı
86) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası
saldırıya
uğrayan
devlet
gibi
üçüncü
devletleri de yardıma çağırabilir.
D. Üçüncü
bir
devlet,
saldırıya
uğrayan devletten herhangi bir
işlevsel
kuruluşlardır.
D. Uluslararası
meşru müdafaa hakkını tek başına
kullanabileceği
örgütler,
C. Uluslararası
örgütler,
devletlerin
doğrudan
üye
denetimi
altındadırlar.
E. Uluslararası örgütlerde, üye devletler
arasında
ortak
bir
amacı
gerçekleştirmek için bir işbirliği
bulunmaktadır.
çağrı almadan kendiliğinden ortak
savunma hakkını kullanabilir.
E. Alınması gereken meşru müdafaa
önlemlerinin acilen BM Güvenlik
Konseyi'ne
gerekmektedir.
bildirilmesi
87) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası
örgütlerin
işlevleri
arasında
bulunmamaktadır?
A. Uluslararası
norm
ve
hukukun
oluşumuna katkı sağlarlar.
B. Üye devletlerin birer dış politika
araçlarıdırlar.
C. Uluslararası
bir
kamuoyunun
oluşturulmasına yardımcı olurlar.
D. Üye devletlerin birbirlerini karşılıklı
olarak
denetlemesine
imkan
sağlarlar.
E. Üye
devletlerin
iç
işlerine
müdahale etmeyi sağlar.
24
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
88) İşlevselcilik yaklaşımının uluslararası
örgütlere
bakış
açısı
alındığında
aşağıdakilerden
90) Aşağıdakilerden
dikkate
Antlaşması'nın
hangisi
konferanstır?
doğrudur?
hangisi
kabul
BM
edildiği
A. Washington
A. Uluslararası
örgütler,
kendi
B. Tahran
alanlarında tam yetkili otorite
C. Yalta
olmalıdırlar.
D. Dumbarton Oaks
B. Örgütlerin işlevsel olacağı ilk alan
E. San Francisco
güvenlik olmalıdır.
C. Örgütler yoluyla federal bazda bir
dünya devleti kurulmalıdır.
egemenliklerinden
91) Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası
vazgeçemeyecekleri için uluslarüstü
Adalet Divanı(UAD)'na ilişkin doğru
bir yapılanma mümkün değildir.
bilgidir?
D. Devletlerin
E. Realizmde
olduğu
gibi,
devlet,
yekpare bir aktör olarak kabul edilir.
A. BM‟ye üye olan devletler UAD‟nin
zorunlu yargı yetkisini de kabul
etmiş olurlar.
B. Divan üyeleri 16 yargıçtan oluşur.
C. Sadece devletler UAD önündeki
bir davada taraf olabilirler.
D. Taraf
89) Avrupa Birliği‟nin uluslararası örgütler
alanına
getirdiği
yenilik
aşağıdakilerden hangisidir?
bulunurken
belirtmeleri
başvuruda
halinde
kararları tavsiye niteliğinde olur.
E. BM
A. Avrupa bölgesinde kurulmuş bir
devletlerin
üyeleri
Divan'ın
kararlarını
uygulamak zorunda değildirler.
siyasi örgüt olması
B. Ekonomik bir entegrasyon olması
C. Uluslarüstülük
olgusu
esasında
kurulmuş olması
D. Üye sayısının fazla olması
E. Avrupa Birliği'nin diğer örgütlerden
bir farkının olmaması
25
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
92) BM Ekonomik ve Sosyal Konsey‟e
94) Aşağıdakilerden
hangisi
Kollektif
ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden
Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün bir
hangisi doğrudur?
üyesidir?
A. Herkesin insan haklarına ve temel
özgürlüklerine
A. Ukrayna
saygı
B. Tacikistan
gösterilmesini sağlama konusunda
C. Özbekistan
tavsiyelerde bulunur.
D. Gürcistan
B. 15 üyeden oluşur.
E. Türkiye
C. Üyeleri Genel Kurul ve Güvenlik
Konseyi‟nde ayrı ayrı oylamalarla
seçilir.
95) Özel sektörün desteklenmesi yoluyla
D. Temel amacı, eğitim, bilim ve kültür
yoluyla
devletlerarasındaki
işbirliğini geliştirmektir.
E. Genel Kurul ile arasında hiyerarşik
bir ilişki yoktur.
gelişmekte
olan
ülkelerin
kalkınmasında özel sektörün etkin bir
biçimde
kullanılmasını
sağlamak
amacıyla 1956 yılında kurulan Dünya
Bankası'nın bir unsuru olan kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Uluslararası
93) Soğuk Savaş sonrası NATO'nun eski
İmar
ve
Kalkınma
Bankası
Doğu Bloku ülkeleriyle ilişkilerini
B. Uluslararası Kalkınma Birliği
geliştirmek için başlattığı program
C. Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı
aşağıdakilerden hangisidir?
D. Uluslararası Para Fonu
A. Üyelik Eylem Planı
E. Uluslararası Finans Kurumu
B. Yeni Stratejik Konsept
C. Yüksek İstişare Mekanizması
D. Barış İçin Ortaklık
E. Doğu-Batı Diyaloğu
96) Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa
Konseyi‟nin
karar
verme
organı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Parlamenter Asamble
B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
C. Bakanlar Komitesi
D. ECRI
E. İnsan Hakları Komiseri
26
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
97) Aşağıdakilerden hangisi MERCOSUR‟un üyelerinden değildir?
99) Aşağıdakilerden hangisinde ASEAN'ın
açılımı doğru ifade edilmiştir?
A. Güney
A. Brezilya
Asya
Bölgesel
İşbirliği
Topluluğu
B. Arjantin
C. Venezüella
B. Güneydoğu Asya Ekonomik İşbirliği
Topluluğu
D. İspanya
C. Güneydoğu
E. Uruguay
Asya
Uluslar
Topluluğu
D. Güneydoğu Asya Ortak Pazarı
E. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği
98) Merkezi Nijerya'da bulunan, 1975
yılında kurulan ve üyeleri tarafından
ortak pazar kurma yükümlülüğünün
üstlenildiği
örgüt
aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Batı Afrika Devletleri Ekonomik
Topluluğu
100) İslam İşbirliği Örgütü'nün kurulduğu
konferans aşağıdakilerden hangisidir?
A. Rabat Konferansı
B. Cidde Konferansı
C. Kahire Konferansı
B. Doğu Afrika Topluluğu
D. İstanbul Konferansı
C. Orta Afrika Devletleri Ekonomik
E. Şam Konferansı
Topluluğu
D. Afrika Ekonomik Topluluğu
E. Arap Ekonomik Birliği Konseyi
27
Download

uluslararası ilişkiler