www.behcetoloji.com
İSMİ TASĞİR (KÜÇÜLTME İSMİ)
 Tasğir Küçültme Anlamına Gelir.
 İsmi Tasğir; Sevgi, Şefkat, Merhamet Gibi Olumlu Duyguları Anlatmakla Birlikte,
Bir Şeyin Küçüklük Veya Azlığına Vurgu Yapmak Veya Bir Şeyi Hafife Almak,
Küçümsemek, Yermek Gibi Olumsuz Davranışları da İfade Eder.
 Bir Kelimenin Yapısı İlgili Kalıba Uyarlanır Ve Yeni Bir Kelime Elde Edilir.
 İsmi Tasğir İçin 3 Vezin Vardır
KURALLAR
1. Üç Harfli İsimler ٌ‫ فُ َع ْيل‬Kalıbına Uyarlanır.
Kalemcik ٌ‫ ٌٌ ٌقُلَ ْيم‬Kalem ٌ‫َقلَم‬
Göl ٌ‫ٌ ُب َح ْير‬
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌ Deniz ٌ‫َب ْحر‬
Küçük Dağ ٌ‫ٌ ُج َب ْيل‬
ٌٌ Dağ ٌ‫َج َبل‬
Kulcağız ٌ‫ٌ ُع َب ْيد‬
ٌٌٌٌٌٌٌ Kul ٌ‫َع ْبد‬
Adamcık ٌ‫ٌ ُر َج ْيل‬
ٌ Adam ٌ‫َر ُجل‬
Nehircik ٌ‫ٌ ُن َه ْير‬
ٌٌٌ Nehir ٌ‫َن ْهر‬
Aslancık ٌٌ‫س ْيد‬
ٌٌٌ Aslan ٌ‫سد‬
َ ُ ‫ٌأ‬
َ َ‫أ‬
Köpekcik ٌٌ‫ٌ ُكلَ ْيب‬
Köpek ٌ‫َك ْلب‬
Çocukcuk ٌٌ‫ٌ ُولَ ْيد‬
ٌ Çocuk ٌ‫َولَد‬
Çocukcuk ٌٌ‫ٌ ُط َف ْيل‬
Çocuk ٌ‫طِ ْفل‬
Hasancık ٌ‫س ْين‬
Hasan ٌ‫سن‬
َ ‫ٌ ُح‬
َ ‫َح‬
Yardımcık ٌ‫ص ْير‬
Yardım ٌ‫صر‬
َ ‫ٌ ُن‬
ْ ‫َن‬
2. Semai Müennes İsimlerin Tasğirinde Sonlarına Yuvarlak Te
Eklenir.
ُ ٌ
َ
Güneşcik ٌ‫سة‬
Güneş ٌ‫ش ْمس‬
َ ‫ش َم ْي‬
Gözcük ٌٌ‫ٌ ُع َي ْي َنة‬
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ Göz ٌ‫َع ْين‬
Kulakçık ٌٌ‫ ٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌأ ُ َذ ْي َنة‬Kulak ٌ‫أ ُ ُذن‬
Yercik ٌ‫ضة‬
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ Yer ٌ‫أَ ْرض‬
َ ‫ٌأ ُ َر ْي‬
Elcik ٌٌ‫ٌ ُي َد َّية‬
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ El ٌ‫َيد‬
3. Hakiki Müennesin Tasğirinde İse Sonuna Yuvarlak Te Eklenir.
Annecik ٌ‫ٌأ ُ َم ْي َمة‬
Anne ٌ‫أُم‬
4. Dört Harfli İsimler ٌ‫ َف َع ْيعِل‬Kalıbına Uyarlanır.
Deftercik ٌ‫ٌٌٌٌٌ ٌ ُد َف ْيتِر‬
Defter ٌ‫َد ْف َتر‬
Evcik ٌ‫ٌ ُم َن ْي ِزل‬
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ Ev ٌ‫َم ْن ِزل‬
Bülbülcük ٌ‫ ٌٌٌٌ ٌ ُبلَ ْي ِبل‬Bülbül ٌ‫ُب ْل ُبل‬
Küçük Cami ٌ‫جد‬
Cami ٌ‫جد‬
َ ‫ٌ ُم‬
ِ ‫س ْي‬
ِ ‫َم ْس‬
Cafercik ٌ‫ٌ ُج َع ْيفِر‬
ٌٌٌٌٌ Cafer ٌ‫َج ْع َفر‬
Küçük Sıra ٌ‫ٌ ُم َك ْيتِب‬
ٌٌٌ Sıra ٌ‫َم ْك َتب‬
5. Asli Harfleri İtibariyle Dörtten Fazla Harfi Olan İsimlerin
Tasğirinde Dörtten Sonraki Harfler Düşer.
Ayvacık ٌ‫س َف ْي ِرج‬
ُ ٌ
Bülbülcük ٌ‫ٌ ُع َن ْيدِل‬
ٌٌٌ Ayva ٌ‫س َف ْر َجل‬
َ
Bülbül ٌ‫َع ْن َدلِيب‬
6. Beş Ve Daha Fazla Harfli İsimler ٌ‫ فُ َع ْيعِيل‬Kalıbına Uyarlanır.
İçinde İllet Harfi Olan İsimlerin İllet Harfleri ‫ ي‬Ya Harfine Çevrilir.
Serçecik ٌٌ‫ص ْيفِير‬
ٌٌٌٌ Serçe ٌ‫صفُور‬
َ ‫ٌ ُع‬
ْ ‫ُع‬
Kandilcik ٌٌ‫ ٌٌٌٌٌٌٌ ٌقُ َن ْيدِيل‬Kandil ٌ‫َق ْندِيل‬
Anahtarcık ٌٌ‫ٌ ُم َف ْيتِيح‬
Anahtar ٌ‫ِم ْف َتاح‬
Kutucuk ٌ‫ص َن ْيدِيق‬
ٌٌٌٌٌ Kutu ٌ‫ص ْندُوق‬
ُ ٌ
ُ
Kalemcik ٌ‫ ٌٌ ٌ ُم َف ْيتِيح‬Anahtar ٌ‫ِم ْف َتاح‬
7. Sonunda Müenneslik Alameti Olan ‫ ةٌيٌاء‬Ekleri Olduğu Gibi Kalır.
Ayrıca Özel İsim Ve Sıfatların Sonundaki ‫ ان‬Ekleri de Değiştirilmez.
Kalecik ٌ‫ٌ ٌقُلَ ْي َعة‬
Kedicik ٌ‫ٌه َُر ْي َرة‬
Kale ٌ‫َق ْل َعة‬
Kedi ٌ‫ه َِّرة‬
َ ‫ ٌ ٌٌٌ ٌ ُب‬Büşra ‫ش َرى‬
ْ ‫ُب‬
Büşracık ٌ‫ش ْي َرى‬
Kırmızıcık ٌ‫ٌ ُح َم ْي َرا ُء‬
Kırmızı ‫َح ْم َرا ٌُء‬
Siyahcık ٌ‫س َو ْيدَا ُء‬
ٌٌٌٌ Siyah ‫س ْودَا ٌُء‬
ُ ٌ
َ
Esmercik ٌ‫س َم ْي َرا ُء‬
ُ ٌ ٌ Esmer ‫س ْم َرا ٌُء‬
َ
Serhoşcuk ٌ ُ‫س َك ْي َران‬
Serhoş ٌُ‫س ْك َران‬
ُ ٌ
َ
Tembelcik ٌ ُ‫س ْي ََلن‬
Tembel ٌُ‫ُك ْس ََلن‬
َ ‫ٌ ُك‬
Osmancık ٌ ُ‫ٌ ُع َث ْي َمان‬
Osman ٌُ‫ُع ْث َمان‬
Adnancık ٌ ُ‫ٌ ُع َد ْي َنان‬
ٌٌ Adnan ٌُ‫َعدْ َنان‬
Mervancık ٌ ُ‫ٌ ُم َر ْي َوان‬
Mervan ٌُ‫َم ْر َوان‬
8. ٌ‫ َفاعِل‬Ve ٌ‫ َفا ِعلَة‬Veznindeki ٌ‫ ا‬Elif Harfi ‫ و‬Vav’a Çevrilir.
Alimcik ٌ‫ ٌٌٌٌٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌ ُع َو ْيلِم‬Alim ٌ‫َعالِم‬
ُ ٌ
َ
Şaircik ٌ‫ش َو ْيعِر‬
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ Şair ٌ‫شا ِعر‬
Yazarcık ٌٌ‫ٌ ُك َو ْيتِب‬
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ Yazar ٌ‫َكاتِب‬
Alimcik ٌ‫ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌ ُع َو ْيلِ َمة‬Alim ٌ‫َعالِ َمة‬
ُ ٌ
َ
Şaircik ٌ‫ش َو ْيع َِرة‬
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ Şair ٌ‫شاعِ َرة‬
Yazarcık ٌ‫ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌ ُك َو ْيتِ َبة‬Yazar ٌ‫َكاتِ َبة‬
Halitcik ٌ‫ٌ ُخ َؤ ْيلِد‬
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ Halit ٌ‫َخالِد‬
Küçük Cariye ٌ‫ٌ ُج َو ْي ِر َية‬
Cariye ٌ‫ار َية‬
ِ ‫َج‬
9. Orta Harfi İlletli Olan İsimler De Şu Şekilde Yapılır.
Kapıcık ٌ‫ٌ ُب َو ْيب‬
Dayıcık ٌ‫ٌ ُخ َو ْيل‬
Ateşcik ٌ‫ٌ ُن َو ْير‬
Kapı ٌ‫َباب‬
Dayı ٌ‫َخال‬
ٌٌ Ateş ٌ‫َنار‬
10.
Müsenna Bir İsmi Tasğir Yapmak İçin Önce O Kelimenin
Müfredi Tasğir Yapılır Sonra Da ‫ان‬
ٌِ Eklenir.
İki Küçük Adam
İki Küçük Nehir
İki Küçük Tabak
İki Küçük Defter
ٌ‫َر ُج ََل ِنٌ–ٌ َر ُجلٌ–ٌ ُر َج ْيلٌ–ٌ ُر َج ْي ََل ِن‬
ٌِ ‫انٌ–ٌ َن ْهرٌ–ٌ ُن َه ْيرٌ–ٌ ُن َه ْي َر‬
‫ان‬
ِ ‫َن ْه َر‬
ٌِ ‫انٌ–ٌ َط َبقٌ–ٌ ُط َب ْيقٌ–ٌ ُط َب ْي َق‬
‫ان‬
ِ ‫َط َب َق‬
ٌِ ‫انٌ–ٌ َد ْف َترٌ–ٌ ُد َف ْيتِرٌ–ٌ ُد َف ْيت َِر‬
‫ان‬
ِ ‫َد ْف َت َر‬
ُ ٌ–ٌ‫ش َو ْيعِر‬
ُ ٌ–ٌ‫شا ِعر‬
َ ٌ–ٌ‫ان‬
َ
İki Küçük Şair ‫ان‬
ٌِ ‫ش َو ْيع َِر‬
ِ ‫شا ِع َر‬
ُ ٌ–ٌ‫ش َو ْيع َِرة‬
ُ ٌ–ٌ‫شا ِع َرة‬
َ ٌ–ٌ‫ان‬
َ
İki Küçük Kadın Şair ‫ان‬
ٌِ ‫ش َو ْيع َِر َت‬
ِ ‫شا ِع َر َت‬
11.
Cemi Müzekker Bir İsmi Tasğir Yapmak İçin Önce O
Kelimenin Müfredi Tasğir Yapılır Sonra Da ٌَ‫ ون‬Eklenir
ُ ٌ–ٌ‫ش َو ْيعِر‬
ُ ٌ–ٌ‫شا ِعر‬
َ ٌ–ٌ َ‫شا ِع ُرون‬
َ
Şaircikler ٌَ‫ش َو ْي ِع ُرون‬
Yazarcıklar ٌٌٌ ٌَ‫َكاتِ ُبونَ ٌ–ٌ َكاتِبٌ–ٌ ُك َو ْيتِبٌ–ٌ ُك َو ْيتِ ُبون‬
12.Cemi Müennes Bir İsmi Tasğir Yapmak İçin Önce O Kelimenin
Müfredi Tasğir Yapılır Sonra Da ٌ‫ ات‬Eklenir.
ُ ٌ–ٌ‫ش َو ْيع َِرة‬
ُ ٌ–ٌ‫شا ِع َرة‬
َ ٌ– ٌ‫شع َِرات‬
َ
Bayan Şairciklerٌٌٌٌٌٌٌٌ‫ش َو ْيع َِرات‬
Bayan Yazarcıklar ٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌ‫َكاتِ َباتٌٌ–ٌ َكاتِ َبةٌٌ–ٌ ُك َو ْيتِ َبةٌٌ–ٌ ُك َو ْيتِ َبات‬
Küçük Kızlar ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌ‫طِ ْف اَلتٌ–ٌطِ ْفلَةٌ–ٌ ُط َف ْيلَةٌ–ٌ ُط َف ْي ََلت‬
Seyahatcikler ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌ‫ِر ْح ََلتٌ–ٌ ِر ْحلَةٌ–ٌ ُر َح ْيلَةٌٌ–ٌ ُر َح ْي ََلت‬
13.Kırık Çoğul Bir İsmi Tasğir Yapmak İçin, Önce O Kelimenin Müfredi
Tasğir Yapılır, Kelime Müzekker İse Sonuna ٌَ‫ ون‬Kelime Müennes
İse Sonuna ٌ‫ ات‬Eklenir.
Adamcıklar ٌَ‫ِر َجالٌ–ٌ َر ُجلٌ–ٌ ُر َج ْيلٌ–ٌ ُر َج ْيلُون‬
Yazarcıklar ٌَ‫ُك َّتابٌ–ٌ َكاتِبٌ–ٌ ُك َو ْيتِبٌ–ٌ ُك َو ْيتِ ُبون‬
Bayan Yazarcıklar ٌ‫ِبٌ–ٌ َكاتِ َبةٌ–ٌ ُك َو ْيتِ َبةٌ–ٌ ُك َو ْيتٌِ َبات‬
ُ ‫َك َوات‬
14. Son Harfi İlletli İsimlere Örnek. Mesela Esmai Hamsenin
Hazfedilmiş Olan ‫ و‬Harfleri Tasğirde Geri Döner Ve ‫ ي‬Ya’ya
Çevrilir.
Babacık ٌ‫ٌأ ُ َبي‬-ٌ‫ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ أَ َبو‬Baba ‫ب‬
ٌ َ‫أ‬
Kardeşçik ٌ‫ٌأَ َخي‬-ٌ‫ٌٌٌ أَ َخو‬Kardeş ٌ‫أَخ‬
Download

i̇smi̇ tasği̇r