XIY Asırda Tezhiblenmiş,
Beylik Dönemine Ait
Üç Kur'an Cüzü*
;
t
I
Sadi B A Y R A M
!,
i
L
baş
I
-
akıflar G e n e l Müdürlüğü A r ş i v ve Y a y ı n
Miklepleri de şemseli ve altın k a k m a l ı olan eser­
Dairesi
de,
numarası
Başkanlığı
ile
Arşivinde
muhafaza
51
demir­
e d i l e n , a y n ı seriden
üç adet K u r ' a n - ı K e r i m cüzü b u l u n m a k t a d ı r .
Eserin
ebadı
95 X 145
190
mm'dir.
x
260
Kur'an-ı
mm.,
göbek
geometrik
Mıklepteki
geçmeli
şemsenin
bir
kompo­
çapı
her
üç
içleri de rumi dolgulu g e o m e t r i k
bir
ciltte aynı büyüklükte o l u p 7 0 m m . d i r .
yazı
Kerim'in 5.
orta
zisyondur.
alanı
15. 18.
cüzlerine aittir.
Kapak
k o m p o z i s y o n l a süslenmiştir. B u geometrik k o m p o ­
zisyonda
5 . cüz 3 6 y a p r a k ; 1 5 . cüz 3 9 y a p r a k ; 1 8 . cüz
12
bazılarında
köşeli
yıldızlardan
"Mahmud"
simetrik
olan
ismi o k u n m a k t a d ı r .
Buna
d a y a n a r a k mücellidin M a h m u d isminde bir sanat­
4 4 yapraktır.
k â r o l d u ğ u n u söyleyebiliriz.
Cüzlerin 1. y a p r a k l a r ı b o ş t u r .
Her cildin 2-a y a p r a ğ ı n ı n üst k ı s m ı n d a ; sağda
Her cüzün beher sayfasında beş satır b u l u n ­
makta
o l u p , y a z ı alanı ç e r ç e v e l e n m e m i ş t i r .
hakkak
hatla,
krem
rengi
yazılan
eserde
hattat,
kalın
harflerin
ahârlı
Mu­
kâğıda
kapladığı
alanı
"Hayrün
nas m e n
tarihi
solda
ile
abduhu
yenfeun
"Vekâfe
İlyas bin A h m e d
hu
vekâle
İlyas
1227"
L i R ı z a illâ s a m e d
1227"
ibarelerini
havi
mıstarla cedvellere a y ı r m ı ş t ı r . Cüzlerin b i r k a ç say­
e l i p t i t i k ikişer mühür b u l u n m a k t a d ı r . B u mühürler­
fasında b u n u çıplak gözle g ö r m e k m ü m k ü n d ü r .
den
Ciltleri
meşin,
kızıl
kahverengi,
devrinden
cüzlerin
tarafından
1812
tarihinde
vakfedildiği
Ahmet
oğlu
anlaşılmaktadır.
k a l m a ve o l d u k ç a m ü z e y y e n d i r . Modelleri b i r b i ­
bu
rinin a y n ı ve 8 d i l i m l i o l m a k l a b i r l i k t e , 5 . cüz ile
m e k t e d i r . Maalesef elimizde bugün üç cüz b u l u n ­
1 8 . cüzün şemsesinin çapı 8 5 m m , 1 5 . cüzün ise
maktadır.
1 0 0 m m . o l u p diğerlerinin şemsesinden büyüktür.
Müzesi'nde
B u d u r u m d a m u h t e m e l e n mücelletin iki a y r ı kalıp
maktadır.
üzerinde
yapılmış
ibare b i z e , cüzlerin tam
İlyas
Ayrıca
Aynı
vâkıfın
değişik iki
olduğunu da
İstanbul
Yazı
belirt­
Sanatları
K u r ' a n cüzü d a h a b u l u n ­
çalıştığı söylenebilir. S o ğ u k pres usulü
olan
ciltlerde
köşelerde
şemsede bulunan n o k t a l a r altın
ve
ortaıl.ıki
kakmadır.
• I I . M i l l î T ü r k o l o j i K o n g r e s i n d e tebliğ olarak s u n u l m u ş ­
tur, istanbul, 1979.
SADİ B A Y R A M
144
O r t a d a k i d i k d ö r t g e n girift geometrik geçmede
görüldüğü gibi daire ve ç e m b e r l e r d e n y a r a r l a n ı l m ı ş ­
tır.
Meydana
gelen
simetrik
göbekte
bir
kısım
z e m i n l e r v a r a k a l t ı n , bir kısmında ise k o y u m a v i ­
d i r . A l t ı n z e m i n l e r i n üzeri s i y a h kontür
hatâiler
altın
yer
almaktadır.
Mavi
şeklinde
zeminlerde
ise,
yaldız r u m î l e r süsler a l a n l a r ı . K o m p o z i s y o ­
n u n ortasında y a l d ı z , kahverengine çalan k ı r m ı z ı
ve filizi yeşil renkler k u l l a n ı l m ı ş t ı r . Mavi z e m i n l e ­
rin i ç i n d e m m t l e r i n ortasında s i y a h z e m i n l i küçük
alanlar
m e y d a n a getirilerek, s i y a h üzerine b e y a z
renk kullanılmıştır.
v â k ı f ı n cü2lerde b u l u n a n m ü h ü r l e r i .
Bütün
Her cildin 2-b ve 3-a sayfalarında biribiri ile
kontür
b u n l a r ı , yaldız
şeklinde
bir
k a r ş ı l ı k l ı , s i m e t r i k o l m a k üzere, yazı alanı b ı r a k ­
sırta bakan kısım hariç
m a k s ı z ı n , tam sayfa t e z h i b l e n m i ş t i r .
çevreler.
Üstünde
zemin
zincirek
üzerinde
çevreler.
siyah
Etrafını,
k o y u mavi kalın bir hat
r u m î ve stilize hataî
motifler
y e r alır. B u k o m p o z i s y o n d a m a v i , b e y a z , s i y a h ,
B u tezhibleri 5 . Cüzden başlayarak sırası ile i n ­
celeyelim:
l e y l â k , f i r u z e , nar ç i ç e ğ i k ı r m ı z ı s ı , sarı ve altın
yaldız
kullanılmıştır.
alır. B u tezhibi
kündür.
Orta göbek diyebileceğimiz dikdörtgen alan,
Karşı
XV.
Etrafında
ise
tığlar
asra kadar g ö t ü r m e k
sayfada
aynı
şekilde
yer
müm­
tezhiblen­
miştir.
k o y u mavi z e m i n i ç i n d e a ç ı k m a v i , kalın bir z i n cirekle ç e v r i l m i ş t i r . B i r b i r i n i kesen daire kavisle­
rinden ibaret bir geometrik k o m p o z i s y o n u n d o l ­
durduğu
çerçeve
içindeki
boşlukta
geometrik
1 8 . cüzün 2-b ve 3-a sayfası ise y i n e s i m e t r i k
olarak
tezhiblenrVıiştir.
Hakim
renk
mavidir.
örgünün i ç i n d e kalan m u h t e l i f şekiller r u m î m o ­
Dikdörtgen
tiflerle d o l d u r u l m u ş t u r . B u n l a r ı n bir kısmı
z e m i n l i b i r şemse vardır. Ü z e r i n d e y a l d ı z , b e y a z ,
üzerine altın y a l d ı z ,
mavi
bir k ı s m ı s i y a h üzerine firuze
ve k o y u m a v i , bir kısmı d a a l t ı n yaldız
üzerine
kırmızı
da
lendirilmiştir.
çiçek
Bu
kompozisyonları,
sayfa
ortasına
bakan
çevirmektedir.
Bu
olup
mavi
kuşağın
ve
zemini
kırmızı
altın
yaldız
ile
y a p ı l m ı ş n a r ç i ç e ğ i m o t i f l e r i y l e , bunların arasında
y e r alan y a p r a k ve t o m u r c u k m o t i f l e r i n d e n
ibaret
bir bitkisel t e z y i n a t yer a l m ı ş t ı r . B u n l a r ı k o m p l e
rumîlerden
kalan
teğet
meydana
gelen
geçen
bir
mavi
kompo­
dört
köşede
motifleri
zemin
siyahtır.
Üzerinde
y e r alır. Y a l d ı z , vişne k ı r m ı z ı s ı ,
p e m b e , yeşil k u l l a n ı l m ı ş t ı r .
üzerinde
renkte gölgeli nakış t e k n i ğ i
kenarlara
z i s y o n yer alır. D i k d ö r t g e n l e şemse m o t i f i arasın­
k ı r m ı z ı boyalı f o n üzerine y i n e a l t ı n y a l d ı z l a r e n k ­
kısım h a r i ç , üç t a r a f ı n ı bir k u ş a k
içinde
B u n l a r ı çevreliyen kalın yaldız z e m i n üzerin­
de
siyah
bordürlü
tomurcuk
yaprak
ve
kıvrım
dalların o l u ş t u r d u ğ u bir bordürle çevrilidir. D a h a
sonra
sırta
bakan
kısım
hariç
kompozisyonun
üst t a r a f ı n ı mavi zeminli k a l ı n k u ş a k çevreler. Ü z e ­
sırası ile m a v i , y a l d ı z , siyah tahriller ç e v i r m e k t e ­
rinde rumilerden m e y d a n a gelmiş bir süsleme y e r
dir.
alır.
B e y a z , s i y a h , narçiçeği
ruze
Genel
kompozisyonun
dışını
üç
taraftan
gibi
renkler
k ı r m ı z ı s ı , yaldız
kullanılmıştır.
Bunları
29
fi­
tığ
çevirir.
mavi renkte 2 9 t ı ğ ç e v i r m i ş t i r .
Karşı
sayfada
bazı
detay
farkları
dışında
B u üç cüzde tezhibler y a p ı l m a d a n ö n c e , k o m ­
tezyinat tekrarlanmıştır.
pozisyon
Esere
15.
cüzün 2-b
ve
biçimde tezhiblenmiştir.
3-a
sayfası d a h a
değişik
alanı
çıplak
olmaktadır.
mıstar
gözle
ile
taksimatlandırılmıştır.
dikkatlice
Motiflerin
bakıldığında
taşınması,
bu t a k s i m a t l a d a h a k o l a y o l m u ş t u r .
belli
yerleştirilmesi
XIV. ASIRDA
Her
üç
cüzde
de
ilk
tezhiblerde y a z ı
B u cüzde alt ve üstteki y a z ı panoları dilimli
alanı
kartuşlar h a l i n d e d i r . Ü z e r i n d e ;
yoktur.
Şema, göbek,
orta
çerçeve
ve dış
Suretül M u ' m i n
çerçeve
mie ve tisa aşarate
halinde üç k a d e m e d e n o l u ş u r .
Renkler
gölgeli
kullanılmıştır.
Aynı
E l cüz'üs samini aşara
renk
skalası t a t b i k e d i l m i ş t i r .
İç
145
T E Z H İ B L E N M İ Ş , BEYLİK DÖNEMİNE AİT ÜÇ K U R ' A N CÜZÜ
çerçevenin
geometrik
min teczieti selâsin.
dışında ve ortadaki
göbeğin
ibaresi vardır.
örgüsü ile bağlanan iç kenarında ince
ve basit bir örgü şeridi b u l u n m a k t a d ı r .
Bu
Burada
5. cüzün 3-b sayfasında Nisa S u r e s i n i n 6 . say­
zün
lıklı olarak
rürüz.
tezhiblenmiştir.
Dıştan
içe
Mü'minin
tezhip
suresi
başlamaktadır.
işçiliğine
bakacak
olur­
sak, 1 5 . ve 18 cüzlerin d a h a ince ve u s t a c a , 5 cü- -
fasından b a ş l a m a k t a d ı r . 3-b ve 4-a s a y f a l a n karşı­
simetrik
cüzde
cüzlerin
d a h a k a b a bir
işçiliğe
sahip
olduğunu
gö­
d o ğ r u mavi t ı ğ l a r d a n s o n r a , sırta b a k a n kenar h a ­
Bütün
riç üç tarafını mavi z e m i n çevirir s a y f a y ı . Ü z e r i n ­
cüzlerde
benzeyen
dört
gül
Biri
k u l l a n ı l m ı ş , düğüm b o ş l u k l a r siyahla d o l d u r u l m u ş ­
m e y d a n a g e l e n , alt ve üst u ç l a r ı tığlarla süslü h a m s e
t u r . Y a l d ı z ç e r ç e v e , bordür ve sulardan sonra altta
gülü, i k i n c i s i , y i n e S e l ç u k m ü n h a n i l e r i n d e n m e y d a ­
ve üstte d i k d ö r t g e n mavi iki yazı panosu görülmek­
n a gelen ve 1 2 t ı ğ l a etrafa dağılan
tedir.
andıran aşer gülü. Her i k i s i n i n de m e r k e z i daire
olup, içinde
şematik
Selçuk
vardır.
şemseye
Burada:
ve
çeşit
de düzgün, r u m î m o t i f i vardır. Düğümlerde yeşil
kufi
ile
münhanilerinden
kar tanesini
hamse v e y a
aşer
ibaresi vardır.
İ n n e h u le K u r ' a n ' ü n K e r i m
Fi Kitabın meknun
Şemseye b e n z e y e n h a m z e gülünden;
E l cüz'ül hâmis min
5 . cüzde 15 adet
teczieti selasine cüz
1 5 . cüzde 18 adet
ibaresi o k u n m a k t a d ı r . B e y a z kufi y a z ı n ı n z e m i ­
1 8 . cüzde 18 a d e t ;
ninde yaldız rumller vardır. O r t a d a kalan b o ş l u k ­
ta
ise üç
siyah
satır
kontür
boştur.
halinde
halinde
Zemininde
yazı
ince
vardır.
rumller
gözle z o r
Aralarında
vardır.
görülen
K a r tanesini andıran aşer güllerinden;
5 . cüzde 14 adet
İçleri
hafif
1 5 . cüzde 17 adet
sarı
1 8 . cüzde. 18 adet gül b u l u n m a k t a d ı r .
kafes dolgusu b u l u n m a k t a d ı r .
1 5 . cüzün 3-b ve 4-a sayfalarında İsrâ Suresi
b a ş l a m a k t a d ı r . 5 . cüzü benzer şekilde
tezhiblen­
m i ş t i r . 5 . cüzden f a r k l ı o l a r a k y a n l a r d a iki hizib
gülü
vardır.
D ı ş ,bordürde
küçülmüştür.
Kufi
düğüm
motifi
biraz
yazı alanı sağda ve solda içi
hatâili birer kare alan m e y d a n a çıkması ile daral­
mış ve ovalleşmiştir.
şekilde
ilk a n d a bir
mühürü
bazıları y e ş i l , bazıları yaldız b o y a l ı n ı m î dolgulu
mavi zemin üzerinde b e y a z —bazılarında yaldız—
kufi
yazı,
hizip gülleri yer a l m ı ş t ı r . H e m e n
ya­
nında aşer gülü b u l u n m a k t a d ı r . 5 . cüzde 3 a d e t ;
1 5 . cüzde
Bazı
Suretü Süb'hane
2
a d e t ; 1 8 . cüzde 2 adet
bulunmak­
mie ve aşare
zemektedir.
bu
mines selasin,
de kare gövdeli,
konik
şeklin
Köşeleri
ve
ağzı
tığlarla
süslenen
gövdesi z i n c i r e k m o t i f l i kare
çerçeve
içinde mavi z e m i n l i yaldız rumlli bir fon üzerine
ibaresi b u l u n m a k t a d ı r .
orta
h i z i p işaretleri
ağızlı bir m ü r e k k e p hokkasına v e y a kandile b e n ­
E l H a m i s ' i aşar
şeklindeki
mekik
andıran tığlı hizip v e y a nısıf-hizip işareti, ortada
tadır.
Burada;
Kare
Bazıları
kısımlarda
yine
etrafı
yaldızla k o n t u r l a n m ı ş üçer satır y a z ı o l u p , z e m i n
beyazlar v e y a yaldızla y a z ı l m ı ş kufi harfli
ibaresini
ihtiva
etmektedir.
15.
ve
18.
hizip
cüzde
birer adet b u l u n m a k t a d ı r .
y i n e ç o k i n c e bir kafes örgüsü üzerine ince r u m î
k ı v r ı m l a r ve y e r y e r k o n t u r l u
15.
palmet k o m p o z i s ­
y o n l a r ile süslenmiştir. A n c a k b u n l a r ı n içi gölge­
ve
18.
cüzlerde
eserlerin
ortalarında
yeni sureler b a ş l a m a k t a d ı r . 1 5 . cüzde mavi z e m i n
üzerine beyaz k u f i , 1 8 . cüzde mavi z e m i n üstüne
lidir.
a l t ı n yaldızla kufi y a z ı y l a sure adları y a z ı l m ı ş t ı r .
18.
cüzün
3-b
ve 4-a s a y f a k o m p o z i s y o n l a ­
Zemini
rı da şema olarak b e n z e r . A n c a k iki hizip gülü
mavi
arasında iri bir palmet i ç i n d e h a t â i l e r d e n oluşan
dır.
bir
kompozisyon
ilâve
edilmiştir.
Düğümlerin
yerini kırmızı-siyah z e m i n l i palmetler alır.
rumîler
süsler.
Bunları
su, zincirek
ve
k o n t ü r çevirir. Y a n ı n d a klasik bir gül var­
1 5 . cüzde suret-ül K e h f , 1 8 . cüzde N u r , F u r k a n sureleri y e r alır.
146
SADİ B A Y R A M
1 5 . cüzün s o n üç â y e t i e k s i k olup s o n r a d a n
E s e r ; A n k a r a E t n o ğ r a f y a Müzesi'nde b u l u n a n
t a m a m l a n m ı ş t ı r . B u n l a r Sure-i K e h f ' i n 7 2 . , 7 3 . ve
10 1 1 5 - 1 3 7 envanter numaralı Meraga Kadısı A b ­
7 4 . â y e t l e r i d i r . A y n ı cüzde Sure-i İsrâ'nın
dullah bin A h m e d bin F a z l u l l a h bin A b d ü l h â m i d
109. âyetinin
108.,
bir kısmı istinsah esnasında hattat
El
Kazvini'nin
Hicri
788 Milâdi
1386
tarihinde
tarafından
sehven atlanmış o l u p , sonradan ilâve
yazdığı
edilmiştir.
Hattatm
te o l u p , e b a d , onlardan biraz küçüktür. B u b e n z e r ­
hafız
olduğu
ve ezberinden
yazdığı düşünülebilir.
lik
1 8 . cüzde N u r Suresinin 8 . â y e t i de u n u t u l ­
nabilmesi
K e r i m ' i n usulüne göre ahenkle o k u ­
için
durak
ve
tecvidde
yutulacak
harfler k ı r m ı z ı mürekkeple işaretlenmiştir.
dir.
Hattat, Arapça
imlâ
Ayet
belirtirken,
adetlerini
kamlardan
başlaması
gibi
rakamdan
büyük
cilt
i ş ç i l i ğ i , sure
üslubu
yönünden
başlarındaki
bilhassa
gramerini
1304
bilmemekte­
önce
gerekirken,
Ayrıca,
British
tezhib
çekmektedir.
küçük ra­
Türkçe'deki
küçük r a k a m a d o ğ r u
say­
sure
başlarındaki
Library'de
tarihli
Mısır
22
409
tezhipler,
Londra
numarada
Memlukları
Kur'an
bulunan
tezhibine
de b e n z e r .
Yine
Boston,
numaralı X I V .
Museum
of
Fine
Arts
29.58
asır M o ğ o l devri K u r ' a n l a r ı n a
da
benzemektedir.
mıştır.
1 8 . cüzün ilk tezhİblİ sayfası dış b o r d ü r l e r i ;
Meselâ;
Suret-ül
Furkani'den
sonra
Sebatü
O x f o r d , Bodleian Library, Ms. Elliot 287
ve S e b u n e ' denmesi g e r e k i r k e n , S e b u n e ve S e b ' a
ralı
yazılmıştır.
fasına da benzerlik gösterir.
Ayrıca
devrin
dikkati
B i z i m eserimiz o n d a n daha a r k a i k t i r .
m u ş , sonradan ilâve edilmiştir.
Kur'an-ı
K u r ' a n cüzlerinin tezhiblerine b e n z e m e k ­
İsrâ
Suresi
(Miraç,
gece
yürüyüşü)
a d ı y l a bilinen sureye S u b h a ' n e d e m i ş t i r .
A y e t l e r arasında üst kısımda 13 m m . ç a p ı n d a
İbaresi b u l u n m a k t a d ı r . Z e m i n Y a l d ı z d ı r .
ŞIr
Bu
lüğü
iç İçe geçmiş üç ç e m b e r o l u p , o r t a d a kufi " A l l a h "
CüzİCTİn
Ali
cüzlerin
arşivinde
30.
Hamse'sİnin
kâğıdı
bulunan
Vakıflar
Selçuk
numa­
z a h r i y e say­
Genel
Devri
Müdür­
Kur'an-ı
K e r i m l e r i n i n k a ğ ı t l a r ı n a da u y m a k t a d ı r .
Bu
yüzyılda
sonunda Ketebe olmadığından,
Nevâl'nîn
hattat
ve
cüzlerin,
mukayeseler
şimdilik
İsmini
sonucu,
bilmediğimiz
bir
bir müzehhibler grubu marifetiyle
ha­
cüzde elimizde olmaması s e b e b i y l e , hangi t a r i h t e ,
z ı r l a n d ı ğ ı n ı , ciltlerinin
kim tarafından
sanatkâr tarafından y a p ı l d ı ğ ı n ı söyleyebiliriz.
, k i m i n için eserin hazırlandığını
bilemiyomz.
Beylik Donemi
Kur'an-ı Kerim
cûz\er\naen
XIV.
tek
bir s a y f a .
1^
"Mahmud"
isİmlİ tek
bİr
XIV. ASIRDA TEZHİBLENMİŞ, BEYLİK DÖNEMİNE AİT ÜÇ K U R ' A N CÜZÜ
147
15
R E S İ M 1 : V a k ı f l a r G e n e l Müdürlüğü A r s i v i ' n d e
m u h a f a z a edilen B e y l i k d ö n e m i n e alt
X W . VV- K u r ' a n cüzü c i l d i n i n k a p a ğ ı .
R E S İ M 3 : C i l d i n dıs yüzünün genel görünüşü.
R E S İ M 2 : Cildin içyüzü. Dikkatle bakıldığında
geometrik geçmeler içinde
Müceltidin " M a h m u d " İsmi o k u n m a k t a d ı r .
XIV. ASIRDA TEZHİBLENMİŞ, BEYLİK DÖNEMİNE AİT ÜÇ K U R ' A N CÜZÜ
147
15
R E S İ M 1 : V a k ı f l a r G e n e l Müdürlüğü A r s i v i ' n d e
m u h a f a z a edilen B e y l i k d ö n e m i n e alt
X W . VV- K u r ' a n cüzü c i l d i n i n k a p a ğ ı .
R E S İ M 3 : C i l d i n dıs yüzünün genel görünüşü.
R E S İ M 2 : Cildin içyüzü. Dikkatle bakıldığında
geometrik geçmeler içinde
Müceltidin " M a h m u d " İsmi o k u n m a k t a d ı r .
XIV. ASIRDA TEZHİBLENMİŞ, BEYLİK DÖNEMİNE AİT ÜÇ K U R ' A N CÜZÜ
_m
Jh
m
r
149
ja
İ5
mi
m
m,
fi
»•S
R E S İ M S : A y n ı serinin İ S .
cüzünün 2' • 3^
sahifesi.
SADİ B A Y R A M
150
r
r
41
3&
'
ıs
•:. • ,1,
i
4 * *
MS,
sua
. V
•fi
—«t
5h*T' .T^^y J
RESİM 6 :
İ S . cÜzUr» 2 « - 31" sahifesi.
^
r
> s ^ v . i r / ^ r
. > % \ J > * r
XIV. A S I R D A
TEZHİBLENMİŞ, BEYLİK DÖNEMİNE AİT ÜÇ
KUR'ANCÜZÜ
•m
-M
-E-
sı
R E S l M 7 : 1 5 . cüzün "i^ sahifesl. E s r a S u r e s i ' n i n basından i t i b a r e n b a s l a r .
S u r e - i S u b ' h a n olarak da a d l a n d ı r ı l m ı ş t ı r .
'a •
•
3
t:
ÜS
-m
RESİ M 8 : 1 8 . Cüzün 3 t* - 4^ sahifesi. M ü ' m i n u n S u r e s i ' n i n başlangıcıdır.
151
SADİ B A Y R A M
152
i
LJ
i
i'
W.
-ez
is»
fc-ı
t-,.»"
w
R E S İ M 9 : 5. cüzün 31> - 4» sahifesl. N i s a S u r e s l ' n l n 2 3 . â y e t i n d e n İ t i b a r e n ,
başlamaktadır.
R E S İ M 10 : 1 8 . Cüzün 1 3 ^ - 14Ö sahifesİ.
1
XIV, ASIRDA
T E Z H İ B L E N M İ Ş . B E Y L İ K D Ö N E M İ N E AİT ÜÇ K U R ' A N C Ü Z Ü
R E S İ M 12 : 1 8 . cüzün 1 4 0 sahifesi
Nısıf i ş a r e t i .
R E S İ M 11 : 5 . cüzün 2lt> sahifesi.
Vs
I
ti
w .
R E S İ M 13 : Nısıf ( y a r ı ) işareti.
R E S İ M 14 : Aşır İşareti.
153
.1
•
*
R E S İ M 15 : 1 5 . cUzÜn 2 2 ^ sanifesi, H i z i p gülü ( d ö r t t e b l r ) .
R E S İ M 17 : 1 5 . cüzun 2 5 » s a h i f e s l . K e h f S u r e s i b a ş l a m a k t a d ı r .
RESİ M 19 : 5. c u i u n c i l d i .
R E S İ M 16 : 18. Cüzün 2 0 " sahifasl.
Nur Suresi baslaHiaktadıc
r
RESİ M 18 : 1 8 . cüzün 3 9 » sahifesi.
Sure-i F u r k a n başlamaktadır.
RESİ M 20 : ı s . cüzün c i l d i .
Download

View/Open