Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
27 Mart 2014 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayfa 1 / 1
Sayı : 28954
YÖNETMELİK
Enerji Piyasası D zenleme Kurumundan:
PETROL PİYASASI LİSANS Y NETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR Y NETMELİK
M ADDE 1 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resm Gazete de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans
Y netmeliğinin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İhrakiye teslimi lisansı ya da ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı lisansı kapsamında jet yakıtı satacak
kişiler, havaalanındaki depolama veya ikmal faaliyetleri i in kendi adlarına aldıkları İşyeri A ma ve alışma
Ruhsatını veya s z konusu İşyeri A ma ve alışma Ruhsatına ve uygun t rde lisansa sahip kişilerle yaptıkları en az
bir yıl s reli depolama veya ikmal hizmeti alım s zleşmesini veya 23/1/2009 tarihli ve 27119 sayılı Resm Gazete de
yayımlanan Heliport Yapım ve İşletim Y netmeliği (SHY-14B) uyarınca b y k heliportlara ilişkin olarak kendi
adlarına aldıkları Heliport İşletme Ruhsatını Kuruma ibraz ederek jet yakıtı satışı hususunu lisanslarına işletmek
zorundadır. Jet yakıtı satış yetkisinin s resi, ibraz edilen depolama veya ikmal hizmeti alım s zleşmesinin s resini
aşamaz. Lisans sahipleri, jet yakıtı satış yetkisine sahip olmak i in bu fıkra kapsamında depolama veya ikmal hizmeti
alım s zleşmesi ibraz etmesi gereken toplamda en ok kişiye jet yakıtı depolama veya ikmal hizmeti verebilir.
ten fazla kişiyle s zleşme yapmış lisans sahipleri hizmet vermeyi tercih ettikleri en ok kişinin ismini, diğer
depolama veya ikmal hizmeti s zleşmelerinin feshedildiğine dair belgelerle Kuruma bildirir ve uygun şekilde
bildirilmeyenlerin jet yakıtı satışı hususunu lisanslarına işletme talepleri reddedilir.
M ADDE 2 Bu Y netmelik yayımı tarihinde y r rl ğe girer.
M ADDE 3 Bu Y netmelik h k mlerini Enerji Piyasası D zenleme Kurulu Başkanı y r t r.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140327-2.htm
27.03.2014
Download

Resmî Gazete Sayfa1 / 1 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın