‹çimizdeki
Lider
Dr. Yeflim Toduk Akifl
Hayata Pozitif Bakmak
Liderlik hayat›n her döneminde ve kapsam›nda kendini gösterdi¤inde, karfl›m›za çok s›cak,
sevimli bir aile ç›k›veriyor. Hewlett Packard’›n baflar›l› Genel Müdürü fiahin Tulga’y› efli,
tak› tasar›mc›s› Örge Tulga ile birlikte dinledik. Sohbetimizde fiahin Bey liderli¤i
b›rakm›yor, ancak eflinin sevgi ve dostlu¤unun verdi¤i güç ile çok rahat, çok samimi. Kendisi
olabilen lideri bulmak günümüzde oldukça güçlefliyor…
Bu say›m›zda ‹çimideki Lider köflemizde bir farkl›l›k yaratarak, bir yöneticiyi ve bir tak›
sanatç›s›n› birlikte konuk ediyoruz.
fiahin Bey, sizi hep yönetti¤iniz
flirketlerden, verdi¤iniz
konferanslardan tan›yoruz. En çok da,
yapt›¤›n›z sunumlardaki espri
gücünüz aktar›l›yor. Bu, insanlar›
flafl›rtma ve espri gücünüz hep var
olan özelli¤iniz miydi?
ABD'de 12 sene kald›ktan sonra, 1983
y›l›nda Türkiye'ye dönmüfltüm. Ben
ABD'de iken, Türkiye ile çok az iletiflim
imkân› vard›. Ankara'ya döndü¤ümde,
kimse espirilerimi bile anlamazd›. Bu beni
daha içe dönük yapm›fl olabilir. Yaflad›¤›m
ve etraf›mda olan her olay›n, komik
taraf›n› görmeye çal›fl›r›m. Zamanla,
Türkçe olarak kendimi daha iyi ifade
etme yetene¤i kazand›kça, espirili yönüm
de ortaya ç›kt›.
fiahin Bey lider olmak ve lider
kalmak… Hangisi daha zor? Nas›l
lider olunur, nas›l lider kal›n›r?
Lider olmak için her fleyden önce, içten
gelen liderlik iste¤i gerekli. Bunun yan›
s›ra analiz yetkinli¤i, vizyon, yap›sal ve
analitik düflünebilme, iletiflim yetene¤i,
ikna yetene¤i ve karizma da, olmazsa
olmaz unsurlar... Lider kalmak için de,
12 CEO’s / 2007/ Say›: 40
baflar›l› olmak zorundas›n›z.
Liderlikte yarat›c›l›k önemli mi?
Yap›lan iflte baflar› için; planlamak,
planlanan› hayata geçirmek ve kontrol
ad›mlar›n›n her birini baflar› ile yapmak
gerekli. Bunlardan planlamak liderin;
planlanan› hayata geçirmek de yöneticinin
ifli. Kontrol ise, lider ve yöneticinin ortak
sorumlulu¤u alt›nda. Liderin as›l ifli olan
planlama ise bilgi toplama, vizyon ve
amaç belirleme, ifl modeli ve strateji
belirleme, ikna etme, organizasyonu
belirleme, süreçleri belirleme ve bilgi
toplayacak sistemleri kurma ad›mlar›ndan
olufluyor. Bunlar aras›nda vizyon, ifl
modeli, strateji, organizasyon ve strateji
belirleme ad›mlar› ise yarat›c›l›k
gerektiriyor. ‹flte bu yüzden liderlik için
yarat›c›l›k çok önemli.
Türkiye'deki üst düzey yöneticilerde
hangi özellikler fazla, hangileri az?
Yukar›da belirtti¤im gibi, yöneticinin
vazifesi planlanan› hayata geçirmek. Bunu
yapacak olanlar da çal›flanlar. Türkiye'de
üst düzey yöneticilerin en düflük
seviyedeki özelli¤i, iyi insan yönetimi.
‹nsanlar›n iyi ifller yapabilmesi için motive
olmalar› laz›m. Motivasyonun kayna¤› da
ihtiyaçlar. Her insan›n farkl› ihtiyaçlar›
var. Bu yüzden zahmet edip, çal›flan her
insan› tan›mak gerekiyor. Fazla olan
özelliklere gelince... Planlanan› hayata
geçirme ad›mlar›; bilgi toplamak, h›zl›
analiz, h›zl› karar verme ve h›zl› aksiyon
alma. Türkiye'deki üst düzey yöneticileri
bu konularda baflar›l› görüyorum.
fiahin Bey, “Alaçat› Fatihi” olarak
biliniyorsunuz. Oradaki eski tafl evleri
alarak yeniden hayata
döndürdü¤ünüz söyleniyor. Bu
hobinizi gerçeklefltirirken, neden
Alaçat›’y› seçtiniz?
‹klimi, ço¤u göçmen kökenli olan medeni
insanlar›, çevredeki do¤al güzellikleri,
muhteflem plajlar› ama en önemlisi,
muhteflem güzel tafl evlerden oluflan
mimari dokusu yüzünden...
HP Türkiye ve Alaçat›’daki hayat
aras›nda nas›l ba¤lant› kuruyorsunuz?
Alaçat›, HP Türkiye'yi 1 milyar dolarl›k
flirket yapt›ktan sonra daha çok vakit
‹çimizdeki
Lider
Türkiye'de üst düzey yöneticilerin en düflük seviyedeki özelli¤i, iyi insan yönetimi.
‹nsanlar›n iyi ifller yapabilmesi için motive olmalar› laz›m. Motivasyonun kayna¤› da
ihtiyaçlar. Her insan›n farkl› ihtiyaçlar› var. Bu yüzden zahmet edip, çal›flan her
insan› tan›mak gerekiyor.
önemli karakter özelli¤im. Bu özelli¤imin
de¤erini zamanla daha iyi anlad›m.
Dr. Yasemin Bradley
Beslenme ve Diyet Uzman›
9 Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi mezunu. ‹ngiltere’de Avrupa’n›n en önemli alternatif terapi
okulu ITEC’de “Beslenme ve Diyet” üzerine ö€renim görüp, diploma ald›.
ay›rabilece¤im yer. Liderlik konusunda
ö¤rendiklerimi baflkalar›na da aktaraca¤›m
yer.
Örge Han›m, siz fiahin Bey
konuflurken sürekli
gülümsüyorsunuz. San›r›m genelde de
pozitif bakan bir kiflisiniz. Sanat, tak›
yap›m› ve pozitif bakmak çok yan
yana kofluyor san›r›m…
Benim felsefem hayata pozitif bakmak...
Genelde iyi niyetle yaklafl›r›m insanlara ve
olaylara. fiimdiye kadar da bunun bir
zarar›n› görmedim. Önce içimden gelen
sese kulak veririm, daha sonra da
verdi¤im kararlara güvenirim. Pozitif
düflünebilmek hayat›m› kolaylaflt›ran en
Tasar›m ile ilginiz nas›l bafllad›?
Annemin ve babam›n özenli ve estetik
hayat durufllar›n›n benim de, hayat›m›n
her alan›nda tasar›ma önem vermemi
sa¤lad›¤›n› düflünüyorum. Ama tak›
tasar›m› üniversite y›llar›mdan beri ilgimi
çekmifltir. Bu ilgimin, tak› al›flverifli
yapmaktan ziyade tasarlay›p üretme
boyutuna geçmesi ise ‹stanbul'a
tafl›nd›ktan sonra gerçekleflti. Dört y›l
boyunca tak› tasar›m kurslar›na kat›larak
kendimi gelifltirdim ve son befl y›ld›r da
tak› tasarlay›p üretmek profesyonel
anlamda iflim haline geldi.
‹lk koleksiyonum "Çatalhöyük" idi. Tarihi
M.Ö. 6500 y›llar›na dayanan ve dünyan›n
bilinen en eski kentleflme örne¤i olan
Çatalhöyük’de bulunan duvar figürleri, ilk
koleksiyonumun esin kayna¤› oldu. Halen
kaz›lar›n sürdürüldü¤ü "Çatalhöyük"ün
anaerkil bir toplum oldu¤u, tar›m›n ve
hayvanc›l›¤›n da ilk örneklerinin
Anadolu’nun bu topraklar›nda görüldü¤ü
anlafl›lmakta. Bir tesadüf sonucu inceleme
f›rsat› buldu¤um "Çatalhöyük"ün kültür
zenginli¤i de beni çok etkiledi. Duvar
figürlerinin yal›nl›¤›n› ve esteti¤ini
bozmadan, tasar›mlar›mda kulland›m. Bu
koleksiyonum, ilk kiflisel sergimin de
temas› oldu. Bundan sonra da
Anadolu’nun zengin kültüründen ve
tarihinden faydalanarak yeni
koleksiyonlar haz›rlayaca¤›m.
Bildi¤imiz kadar›yla, tak›lar›n›z›
yapt›¤›n›z bir atölyeniz ve
sergiledi¤iniz bir showroom’unuz var.
Bu çal›flmalar ve sergileme için
Kapal›çarfl›’y› seçmiflsiniz. Neden
Kapal›çarfl› ama Niflantafl› de¤il?
Asl›nda Niflantafl› benim iflim gere¤i
bulunmam gereken yer olarak
düflünülebilir. Ama Kapal›çarfl›’n›n
CEO’s / 2007/ Say›: 40
13
‹çimizdeki
Lider
Bir tesadüf sonucu inceleme f›rsat› buldu¤um "Çatalhöyük"ün kültür zenginli¤i de
beni çok etkiledi. Duvar figürlerinin yal›nl›¤›n› ve esteti¤ini bozmadan,
tasar›mlar›mda kulland›m. Bu koleksiyonum, ilk kiflisel sergimin de temas› oldu.
Bundan sonra da Anadolu’nun zengin kültüründen ve tarihinden faydalanarak
yeni koleksiyonlar haz›rlayaca¤›m.
ruhunu orada yakalamam mümkün de¤il.
fiu andaki atölyem eski ‹stanbul'un
kalbinde, ‹stanbul'un en önemli
camilerinin, tarihi yap›lar›n›n ortas›nda ve
hâlâ Osmanl› ruhunun yaflad›¤›n›
düflündü¤üm bir yerde bulunuyor. Bu
atmosferi ve bu ruhun verdi¤i ilham›,
Niflantafl›'nda veya baflka bir yerde
hissetmem mümkün de¤il. ‹leride
14 CEO’s / 2007/ Say›: 40
Niflantafl›'nda bir sat›fl yeri düflünülebilir
ama atölyemi baflka bir yere tafl›mam.
Örge Han›m, tasar›mlar›n›zla ilgili
önümüzdeki dönemde nas›l
hedefleriniz var?
Mesle¤im ile ilgili bu sene tan›t›m ve sat›fl
faaliyetlerine a¤›rl›k verdim. Yurt d›fl›nda
fuarlara kat›l›p müflteri portföyümü
geniflletmeyi planl›yorum. Ayr›ca, yurt
içinde karma sergilere kat›lmaya da
devam edece¤im. 2008 y›l›nda 3. kiflisel
sergimi açabilece¤imi düflünüyorum.
Ayr›ca yurt içinde de yeni sat›fl noktalar›
bulmak için çal›flaca¤›m. Amac›m, kontrol
edebilece¤im bir büyüklükte kal›p,
tasarlamaya devam etmek...
Örge Tulga ve fiahin Tulga, hem ifl
hayat›nda hem hobilerinde hem de
sanat alan›nda tutkulu bir çift. Çocuk
yetifltirirken hangi de¤erleri öne
ç›kard›¤›n›z› ö¤renebilir miyiz?
‹ki k›z›m›z var: Baflak 16 yafl›nda, Defne
13 yafl›nda. K›zlar›m›za bay›l›yoruz.
Onlar›n bizim sundu¤umuz de¤erlerle
yetiflti¤ini görmek büyük haz veriyor.
K›zlar›m›za, kendileri için en do¤ru olan›
bulup uygulamay› ve hayatta mutlulu¤u
yakalayabilmenin, sahip olduklar›n›n
fark›nda olmalar›ndan geçti¤ini
göstermeye çal›fl›yoruz. Aile içinde
yaratt›¤›m›z huzurlu ve sevgiye dayal›
iliflki ortam›, onlar›n kendilerine ve hayata
güvenle bakmalar›n› sa¤l›yor. K›zlar›m›za
K›zlar›m›za, kendileri için en do¤ru olan› bulup uygulamay› ve hayatta mutlulu¤u
yakalayabilmenin, sahip olduklar›n›n fark›nda olmalar›ndan geçti¤ini göstermeye
çal›fl›yoruz.
her konuda olan güvenimiz ve kiflilik
özelliklerine olan sayg›m›zdan dolay›,
yafllar›ndan daha olgun davran›fllar
sergiliyorlar. Baflak hayattan ne istedi¤ini
bilen, amac› do¤rultusunda performans›n›
sonuna kadar kullanabilen, ayn› zamanda
sosyal iliflkileri oldukça kuvvetli olan bir
k›z. Geçen sene sonunda, üniversite
e¤itimini A.B.D’de iyi bir üniversitede
tamamlamak u¤runa, Y›ld›z Basketbol
Milli Tak›m kaptanl›¤›ndan ayr›l›p
derslerine a¤›rl›k verdi. Yolu aç›k olsun
diyoruz ve onu amac›na ulaflabilmesi için
ailece destekliyoruz. Defne ise hayata
kolay taraf›ndan bakan, mutlulu¤u ve
an›n›n keyfini yakalamay› çok iyi bilen,
EQ’su kuvvetli olan bir k›z. Etraf›n› çok
iyi gözlemleyip insanlar›n düflüncelerini
bir ç›rp›da anlayabilme özelli¤ine sahip.
Henüz 6. s›n›fta olmas›na ra¤men
babas›na tafl ev projelerinde fikirleri ile
yard›mc› olabildi¤i için, üniversitede
mimarl›k e¤itimi alabilece¤ini
düflünüyoruz.
Download

Hayata Pozitif Bakmak