Io pv.v-..Noiod.o
T.C.
qEVREvE $EH[Rcir-ir SRKANT-IGI
SamsunTapu ve Kadastro X. Bolge Miidiirltilii
t2 t0st20r4
Sayr : 63539942-174/plQ
Konu: EBYS Elitimi.
ruuounr-uG[rNE
Genel Miidtirltigimiizde canh uygulamaya gegilmig olan ve B<ilge Mtidiirliiliimtiz ile
ba!1 Tapu ve Kadastro Miidiirliiklerimizde de gegilecek olan Elektronik Belge Yonetim
Sislemi (EByS) hakkrnda; ba$r miidtirliikler de Mi.idtir ile birlikte bilgisayardan ve
yazrqmalardananlayan apr zamandakoordinasyon ve kullarucr deste[i sallayabilecek birim
sorumlusu olabilecek bir personel belirlenerek bu personele ve Kadastro Miidtirliiklerine
baph birimlerde ise aynr nitelikteki bir personelee[itim verilecektir.Bolge Mtidiirliigiimtiz tarafindan gergekleqtirilecek olan elitim, 09/0612014 ila
tarihlerinde saat 09:00'dan itibaren Bolge Miidtirliiltimiiz Konferans Salonunda
2310612014
gergekleEtirilecektir. Bolge Miidiirliigiimiize balh Tapu ve Kadastro Miidiirltkleri ile
kadastro birimleri I (bir) giin stire ile soz konusu elitime katrlacak olup, efitim tarihleri ve
e[itime katrlacakpersonelsaylsrekli programda belirlenmiqtir.
Ekli programda belirtilen plan dahilinde e[itime kafiltmlann sa[lanmast ile soz konusu
efitime katrlacak olan Miidtir ve personelin en krsa zamanda Bolge Mtidiirliili.imiize
bildirilmesi hususunda;
Bilgi ve gere$ni onemlerica ederim.
{
EKLER:
EK: E[itim Programt ( I Adet )
DAGITIM:
Ba$r Tapu ve Kadastro
Miidiirliikleri
Gezi Cad.No:10 55100 SAMSUN
Telefon : (0 362) 445 22 44 Faks: (0362) 445 22 55
e-posta: SamsunCa)tksm.sov.tr' Elektronik a!:www'tksm'eov'tr'
/l,n
/L,, IW
Hasan OZALBA{
Bolge Miidiirii . Y
TAPUVE KADASTRO
X. BoLGEMuDuRLuGuELEKTRON|K
BELGEyoNETiMSISTEMI(EBYS)
EGiTiMpROGRArvll
SIRA
ra 'l
B|RIMADI
ORDU IAPU MUDURLUGU
2
CAMASTAPU MUDURLUGU
3
CATALPINAR TAPU MUDURLUGU
4 FATSATAPU MUDURLUGU
5
GOLKOYTAPU MUDURLUGU
6
GULYALITAPU MUDURLUGU
7
GURGENTEPE
TAPUMUDURLUGU
8 MESUDIYETAPU MUDURLUGU
I
PERSEMBETAPU MUDURLUGU
1 0 ULUBEYTAPU MUDURLUGU
EGITIMBA9LANG|9
TARIHI
09.06.2014
09.06.2014
09.06.2014
09.06.2014
09.06.2014
EGTTTM
BtTt$
TARIHi
09.06.2014
KigisAYtsl
09.06.2014
09.06.2014
09.06.2014
09.06.2014
2
09.06.2014
09.06.2014
09.06.2014
09.06.2014
09.06.2014
uv.ub.:2u14
09.06.2014
09.06.2014
09.06.2014
u9.uo.:2u14
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
AKKU$ TAPU MUDURLUGU
10.06.2014
1tJ.tJ6.2014
2
2
AYBASTI
TAPUMUDURLUGU
10.06.2014
3
OAYBASITAPU MUDURLUGU
KIZCETAPU MUDURLUGU
(ABADUZTAPU MUDURLUGU
10.06.2014
10.06.2014
KABATASTAPU MUDURLUGU
KORGANTAPU MUDURLUGU
2
2
2
2
2
KUMRUTAPU MUDURLUGU
UNYETAPU MUDURLUGU
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
1Q.Q6.2Q14
l U.Ub.ZU't4
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
'tz.va.zu14
2
13.06.2014
13.06.2014
13.06.2014
13.06.2014
13.06.2014
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
5
6
7
8
9
10.06.2014
1
AMASYA TAPU MUDURLUGU
12.|.Jtj.:z|'J14
2
3
4
5
6
TAPU MUDURLUGU
GUMUSHACIKOY
TAPU
GOYNUCEK
MUDURLUGU
SULUOVA
TAPUMUDURLUGU
7
TASOVATAPU MUDURLUGU
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
1
2
3
4
5
6
7
8
HAMAMOZUTAPU MUDURLUGU
MERZIFONTAPU MUDURLUGU
SINOP IAPU MUDURLUGU
rJ.ub.zul4
AYANCIKTAPU MUDURLUGU
BOYABATTAPU MUDURLUGU
13.06.2014
13.06.2014
13.06.2014
DIKMENTAPU MUDURLUGU
DURAGANTAPU MUDURLUGU
ERFELEKTAPU MUDURLUGU
GERZETAPU MUDURLUGU
TURKEL|TAPU MUDURLUGU
13.06.2014
9
SARAYDUZU TAPU MUDURLUGU
13.06.2014
1
SAMSUN KADASTRO MUDURLUGU
16.06.2014
z
SINOP KAIJAS IRO MUIJURLUGU
16.06.2Q14
13.06.2014
13.06.2014
13.06.2014
13.06.2014
13.06.2014
13.06.2014
13.06.2014
2
2
2
2
2
2
2
2
2
16.06.2014
16.06.2014
2+E
17.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
't7.06.2014
2
TERMETAPU MUDURLUGU
TEKKEKOYTAPU MUDURLUGU
VEZIRKOPRU
TAPU MUDURLUGU
YAKAKENTTAPU MUDURLUGU
17.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
2
2
2
2
2
2
2
4
5
6
LKADIMTAPU MUDURLUGU
CANIKTAPU MUDURLUGU
ATAKUMTAPU MUDURLUGU
ALACAMTAPU MUDURLUGU
AWACIK TAPU MUDURLUGU
BAFRATAPU MUDURLUGU
20.06.2014
20.06.2014
20.06.2014
20.06.2014
20.06.2014
20.06.2014
20.06.2014
20.06.2014
20.06.2014
20.06.2014
20.06.2014
20.06.2014
2
2
2
2
2
2
8
SALIPAZARITAPU MUDURLUGU
1
ASARCIK TAPU MUDURLUGU
2
HAVZATAPU MUDURLUGU
3
KAVAKTAPU MUDURLUGU
4
5
6
7
I
9
LADIKTAPU MUDURLUGU
1
2
3
19 MAYISTAPU MUDURLUGU
T gAREAMgA
TAPU
MU9URLUSU
2+3
2
30,00,4011 20,00.2011
7
20.06.20'14
2
20.06.2014
Download

/L, IW - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü