Binalar
Buildings
Saðlýk
Tesisleri
Health Facilities
Binalar
Buildings
Gülhane Askeri
Týp Akademisi Hastanesi
(GATA)
Gulhane Military Medical Science Academy Hospital
Kurulduðu Ýstanbul’da ve Ankara’da çeþitli
binalarda saðlýk hizmeti veren Gülhane Askeri
Týp Akademisi 1971 yýlýndan itibaren Ankara
Keçiören Ýlçesi Etlik semtinde bulunmaktadýr.
GATA, yapýldýðý tarih itibarýyla Türkiye’nin
en büyük hastanesidir. Noktasal ve küçük
çapta faaliyet gösteren saðlýk yapýlarýný tek
proje altýnda toplayan bir eserdir.
78
Guhane Military Medical Science Academy which
deals out in Ýstanbul where it was founded and Ankara
in different buildings has been dealt out in Ankara
Keçiören Township, Etlik district since 1971. GATA
was the biggest hospital of Turkey in time it was
constructed. It is a work of art which has gathered in
a single project of health structures operating on a
small scale and in different points.
Yer
Etlik/Ankara
Location
Etlik/Ankara
Tarih
15 Þubat 1962-30 Nisan 1971
Date
February 15th, 1962- April 30th, 1971
Ýþveren
Genelkurmay GATA Komutanlýðý
Employer
General Staff, GATA Commandership
Statik Tasarým
Yýlmaz Þanlý, Güner Acar, Yýlmaz Tuncer
Mimari Tasarým
Yýlmazlar Mimarlýk Atölyesi
Yapým
Altýnel Kardeþler Yapý Ltd. Þti.
Hasan Salman
Abdullah Tanýr
Klima Ýnþaat Ticaret ve Ýnþaat Ltd.
Set Ýnþaat ve Sanayi Ltd. Þti.
Müþavir
MSB Ýnþaat Emlak Ýskan Daire Baþkanlýðý
Bedel
30 Milyon TL
Structural Design
Architect Yýlmaz Þanlý, Güner Acar, Yýlmaz Tuncer
Architectural Design
Yýlmazlar Mimarlýk Atölyesi
Contractor
Altýnel Kardeþler Yapý Ltd. Þti.
Hasan Salman
Abdullah Tanýr
Klima Ýnþaat Ticaret ve Ýnþaat Ltd.
Set Ýnþaat ve Sanayi Ltd. Þti.
Consultant
Ministry of National Defense, Department of Construction and Settlement
Price
30 Million Turkish Liras
79
Binalar Saðlýk Tesisleri
Tarihçe
Türk týp dünyasýna bir asýrdan fazla süredir
hizmet vermekte olan Gülhane Askeri Týp
Akademisi, Topkapý Sarayý surlarý içinde
“Gülhane Seririyat Hastanesi” adýyla
Abdülhamit’in doðum günü olan 30 Aralýk
1898’de sade bir törenle açýlýr.
1912 yýlýnda adý deðiþtirilerek “Gülhane
Tababet-i Askeriye Tatbikat Mektep ve
Seririyatý” olur. Balkan Savaþlarý, 1. Dünya
80
Savaþý ve Kurtuluþ Savaþý yýllarýnda önemli
saðlýk hizmetlerine imza atar. 2 Ekim 1923’te
Sarayburnu’ndaki binaya taþýnýr.
2. Dünya Savaþý baþlamýþtýr; Türkiye’nin savaþa
girme olasýlýðý vardýr ve askeri okullarla birlikte
Gülhane’nin Ankara’ya taþýnmasýna karar
verilir. 21 Temmuz 1941 tarihinde tüm malzeme
ve personeliyle birlikte Ýstanbul’dan Ankara’ya
nakledilir.
Ankara’da, Cebeci Merkez Hastanesi’nde
“Cebeci Gülhane Askeri Tababet Okulu” adý
ile çalýþmalar baþlar. 1952’de Gülhane,
Cebeci’de kullandýðý binalarý bir protokolle
Ankara Týp Fakültesi’ne býrakarak
Bahçelievler’deki, bugünkü Kara Kuvvetleri
binasýna ve Harp Okulu’nun yanýndaki hastane
binasýna taþýnýr. Bu bina da, saðlýk hizmeti
verilmesi için uygun deðildir. Gülhane Askeri
Gülhane Askeri Týp Akademisi Hastanesi (GATA)
Projede 1000 yataklý GATA’nýn inþaat alaný
76,000 m2’dir. Ek tesisler olarak adlandýrýlan
Enstitüler ve karargâh binalarý, lojmanlar, giriþ
ve dükkânlar, trafo, garaj elektrojen binasý gibi
yapýlarýn 7500 m2’lik inþaat alaný da göz önüne
alýnýrsa toplam inþaat alaný 83,500 m2’dir.
Gülhane Askeri Týp Akademisi için ayrýlan alan
260,000 m2’dir. Hastane binalarý bu alanda
30,000 m2’lik bir yer kaplamaktadýr.
Akademide 224 hasta yatak odasý mevcuttur.
Toplam oda sayýsý ise 1423’tür. Hasta yatak
odalarýnýn bulunduðu hasta yatak katlarýnýn
toplam alaný 20,977 m2’dir. Öðretim üyelerine
ayrýlan alan toplamý 10,518 m2’dir.
Týp Akademisi için uygun ve yeterli bir bina
yapýlmasýna karar verilir ve 5 Ocak 1961 gün
ve 229 sayýlý kanunla yeni binanýn yapým süreci
baþlar. 23 Aðustos 1961 tarihinde Türk
mühendis ve mimarlarý arasýnda yarýþmaya
açýlýr. Yarýþma 5 Þubat 1962’de sonuçlanýr ve
Yýlmazlar Mimarlýk Bürosu ekibi, Yüksek
Mühendis Mimar Yýlmaz Sanlý, Güner Acar,
Yýlmaz Tuncer yarýþmayý kazanýr.
Gülhane Askeri Týp Akademisi inþaatýnýn
yapýmý için çýkartýlan 229 sayýlý kanun Milli
Savunma Bakanlýðý’na 30,000,000 Liralýk bir
harcama için yetki verdiðinden, 30 bloklu
projenin 17 blokunu kapsayan ilk ihale
30,000,000 Liralýk keþif bedelle çýkartýlýr. Ýnþaat,
Nisan 1971’de tamamlanýr.
Özelikler
1000 yataklý olarak yarýþmaya çýkarýlan Gülhane
Askeri Týp Akademisi binasýnda birinciliði
kazanan proje 1,2,3 ve 13 katlý olan otuz blok
öngörmüþtür.
1 katlý binalarda poliklinik ve baktariyoloji
laboratuarlarý; 2 katlý binalarda komutanlýk,
idari kýsým, röntgen laboratuarlarý, okuma
salonlarý, ýsý santrali ve mutfak; 3 katlý binalarda
müze, kitaplýk, matbaa, foto-film yerleri, sýhhi
kurul, karantina, ameliyathaneler, fizik,
farmakoloji, hayati kimya, pataloji
laboratuarlarý, morg, depolar ve acil yardým;
13 katlý binada ise hasta yatak odalarý, öðretim
üyelerinin çalýþma odalarý, çamaþýrhane ve
lokantalar yer almaktadýr.
Ameliyathane ve acil yardým kýsmýna ayrýlan
saha 2674 m2’yi bulmaktadýr. Poliklinikler 7275
m2’lik bir alaný kapsamaktadýr. Teras kattaki
lokantalarýn toplam alaný 933 m2’dir.
Çamaþýrhane 867 m2’lik bir alandadýr. Mutfak
binasý 1285 m2’dir. Hastane sahasýndaki asfalt
yollarýn uzunluðu 3,5 kilometredir. Otoparklar
için 7650 m2’lik bir alan ayrýlmýþtýr. Bugüne
kadar yapýlan inþaatta 216.480 m3 hafriyat
yapýlmýþtýr. Beton, sýva ve diðer iþler için 84.714
m3 kum-çakýl kullanýlmýþtýr. Kullanýlan taþ
9.198 m3’tür. Binalarýn yapýmý için 43.192 m3
beton dökülmüþtür. Betonarme yapýlar için
kullanýlan çimento 13,500,671 kilogram veya
270,000 torbadýr. Esas binada 104,871 m2 yaðlý
boya yapýlmýþtýr. Binalardaki cam miktarý
10,802 m2’dir. Döþemelerdeki PVC Plastik alan
24,369 m2’dir. Hastanede 1,165,929 adet fayans
kullanýlmýþtýr. Hastane duvarlarý için kullanýlan
tuðla sayýsý 5,457,847 adettir.
Bölümler
Hastane giriþi: Giriþ yapýnýn kuzey tarafýnda
bulunur. Brüt betonarme bir saçak ve traverten
81
Binalar Saðlýk Tesisleri
kaplý merdivenler dýþ yollarý akademiye
baðlar. Ýç hol diabaz mermerle kaplýdýr,
duvarlar yer yer seramik kaplý ve yaðlý
boyalýdýr.
13 Katlý Bina: Hasta yatak odalarýnýn
bulunduðu 13 katlý yüksek bina 140 metre
uzunluðunda ve 16 metre geniþliðindedir. Bu
binada dokuz yatak, iki tesisat, 1 teras ve 1
bodrum katý bulunmaktadýr. Her yatak
katýnda genel olarak bir 50 (2x25) kiþilik ve
iki tane de 25 kiþilik olmak üzere üç klinik yer
almaktadýr.
Poliklinikler: Giriþin kuzey doðusundadýr ve
bir iç bahçe etrafýnda düzenlenmiþ altý büyük
82
bloktan oluþmaktadýr. Tek katlý alçak ve yüksek
hacimlerden oluþan poliklinikler 7000 m2 alan
kaplar. Alçak olan kýsýmlarda bekleme yer ve
odalarý düzenlenmiþtir. Döþemelerde mermer,
suni mermer ve mozaik kullanýlmýþtýr.
Ameliyathaneler: Ameliyathane hacmi yatak
katlarý blokunun kuzeyinde ve ortasýndaki bir
blokta bulunur ve koridorlarla ilgili kliniklere,
asansör ve merdivenlerle de bütün hastaneye
baðlanýr. Ameliyathane katýnda 10 büyük 3
küçük olmak üzere 13 ameliyathane vardýr.
Ameliyathane döþemeleri antistatik marley,
duvarlarý yeþil fayans, tavan ise alüminyumla
kaplýdýr. Ameliyathane ara koridorlarý sua
mermer kaplýdýr. Ameliyathane pencere ve
kapýlarý alüminyumdan yapýlmýþtýr.
Konferans Salonu: Çok amaçlý kullanýlabilecek
biri 400 ve iki tane 50’þer kiþilik olmak üzere
üç adet salon bulunmaktadýr.
Genel Tesisler: Hastane içi ulaþým asansör ve
merdivenlerle saðlanmaktadýr. Yatak katlarýnýn
bulunduðu binada 15 kiþilik dört hasta ve 8
kiþilik üç personel asansörü bulunmaktadýr.
Komutanlýk binasý hastane giriþinin batý
ucundadýr. Oda döþemeleri ahþap parkedir;
çeþitli odalarda ahþap duvar kaplamalarý ve
asma tavanlar vardýr. Hol Afyon kaplan postu
mermeri ile kaplýdýr. Akademi ve modern
hastanecilik iþleyiþine yardýmcý olacak
araþtýrma laboratuarlarý olarak hastane
yapýsýnýn kuzeyinde iki ve üç katlý binalar
yapýlmýþtýr. Askeri personel için üç binalýk bir
grup bulunmaktadýr. Bunlar; iki katlý karargâh
binasý, iki katlý er yatakhanesi ve bir katlý
yemekhane binasýdýr.
Gülhane Askeri Týp Akademisi Hastanesi (GATA)
Gulhane Military Medical Science
Academy Hospital
Gulhane Military Medical Science Academy
(GATA) was founded with the contributions of
German physicians on December 30th, 1898 in
Ýstanbul and it is a unique military institution with
scientific autonomy and trains military physicians
and other health personnel for Turkish Armed
Forces. After serving at various locations in Ýstanbul
and Ankara, it was transferred to its present modern
campus in 1971.
Total area of GATA with 1000 bed capacity is
76,000 m2 in the project. Total area of the complex
rises to 83,500 m2 when the additional facilities
like institutes and headquarter buildings, dwellings,
entry and shops, transformer, garage and electrogen
buildings are considered.
The area reserved for Military Medical Science
Academy is 260,000 m2. Hospital buildings cover
a 30,000 m2 area in this site.
83
Download

imo 50. y.l kitab. ana .al..mas01b.FH10