Ders Notu
BİR DEMET HATIRA
MENKİBELER BÖLÜMÜ
Yemenlilerin İsmail b. İbrahim'e Nisbet Edilmesi
Huzâa`dan olduğu halde Eslem b. Efsâ b. Harise b. Amr b. Âmir de Yemenlilerdendir
1:
Seleme (r.a.) şöyle demiştir: Resûlullah (s.a.) bir keresinde Eslem oğulları’ndan bir topluluk çarşıda ok atma yarışı yapar¬ken
yanlarına geldi: "Ok atınız ey İsmail’in oğulları! Çünkü sizin (büyük) babanız da usta bir atıcı idi. (Bu yarışta) ben de filan
oğullarını tutuyorum (Mihcen b. Edra`) " buyur¬du. Peygamber'in bu sözünü işitince iki taraftan biri yarıştan vazgeçtiler. Bunun
üzerine Resûlullah: "Bunlar neden ok atmıyorlar?" buyurdu. Onlar da: Sen karşı grupla beraberken biz nasıl ok atarız? dediler.
Resûlullah: "Haydi atınız! Ben sizin hepinizle beraberim" buyurdu. (Buhârî, Menâkib, 4, hadis: 3507)
Ravi Tanıtımı
1. Müsedded (ö. 228)
Müsedded b. Müserhed b. Müserbel.
2. Yahya (ö. 198)
Yahya b. Saîd b. Ferrûh el-Kattân et-Temîmî velâen, Ebu Saîd el-Basrî el-Ahvel.
3. Yezid b. Ebi Ubeyd (ö. 146)
Yezid b. Ebi Ubeyd el-Eslemî, Ebu Halid el-Medenî.
4. Seleme (ö. 74)
Seleme b. Amr b. el-Ekva` el-Eslemî, Ebu Müslim veya Ebu İyâs el-Medenî.
Eslem, Ğıfâr, Muzeyne, Cuheyne ve Eşca` Kabileleri
2-
:
Ebu Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.) şöyle buyurdu: "Kureyş, Ensâr (Evs ve Hazrec), Cuheyne,
Muzeyne, Es¬lem, Gıfâr, Eşca` (kabileleri) benim has yardımcılarımdır. Onların Allah'tan ve Resûlullah'tan başka velîleri (himaye
edenleri) yoktur". (Buhârî, Menâkib, 6, hadis: 3512)
Ravi Tanıtımı
1. Ebu Nuaym (ö. 219)
el-Fadl b. Dükeyn, Ebu Nuaym el-Kûfî el-Ahvel.
2. Süfyân (ö. 160, 161, 162)
Süfyân b. Saîd b. Mesrûk es-Sevrî, Ebu Abdullah el-Kûfî.
3. Sa`d b. İbrahim (ö. 125, 127)
Sa`d b. İbrahim b. Abdurrahman b. Avf ez-Zührî, Ebu İshak veya Ebu İbrahim el-Medenî.
4. Abdurrahman b. Hürmüz (ö. 117)
Abdurrahman b. Hürmüz, Ebu Davud veya Ebu Hâzim ya da Ebu Ahmed el-Medenî.
5. Ebu Hüreyre (ö. 57, 58, 59)
Abdurrahman b. Sahr b. Âmir b. Zi’ş-Şerrî b. Tarîf b. Attâb ed-Devsî.
Habeş Kıssası ve Peygamber'in: "Ey Erfide Oğulları!" Demesi
3‫ي‬
Âişe'nin (r.anha) rivayet ettiğine göre, Minâ günlerinde yanında şarkı söyleyen, def çalan iki kız varken yanına Ebu Bekr girmiş.
Bu sırada Peygamber de örtüsüne bürünmüş, yatağına uzanmıştı. Ebu Bekr o kızları azarlamış. Peygamber (s.a.) hemen
yüzünden örtüyü aç¬mış ve Ebu Bekr'e hitaben: "Ya Ebu Bekr, onlara ilişme, çünkü bu günler bayram gün¬leridir; bu günler
Minâ günleridir" buyurmuştur.
Yine bu senedle Âişe (r.anha) şöyle demiştir: Habeşliler mescidde oyun oynuyorlar, ben de onlara seyrediyordum, Peygamber de
beni perdeliyordu. Habeşliler'i Ömer azarlayıp kovmaya kalktı. Bunun üzerine Peygamber (s.a.) Ömer'e hitaben: "Bırak onları"
(Habeşliler'e de:) "Rahatça oyu¬nunuza devam edin ey Erfide oğulları!" buyurdu. (Buhârî, Menâkib, 15, hadis: 3529)
Ravi Tanıtımı
1. Yahya b. Bükeyr (ö. 231)
Yahya b. Abdullah b. Bükeyr el-Kureşî el-Mahzûmî, Ebu Zekeriyya el-Mısrî.
2. Leys (ö. 175)
Leys b. Sa`d b. Abdurrahman el-Fehmî, Ebu’l-Hâris. Mısır’ın imamı.
3. Ukayl (ö. 144)
Ukayl b. Hâlid b. Akîl, Ebu Hâlid el-Emevî.
4. İbn Şihâb (ö. 124)
Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihâb b. Abdullah b. Hâris b. Zühre el-Kureşî ez-Zührî, Ebubekir el-Medenî.
5. Urve (ö. 92, 95)
Urve b. Zübeyr b. Avvâm b. Huveylid, Ebu Abdullah el-Medenî, el-Esedî el-Kureşî.
6. Âişe (ö. 57)
Âişe bint Ebi Bekr es-Sıddîk.
Peygamberin "”Hâtemin-Nebiyyîn” İsmi
4-
:
Câbir b. Abdullah’dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.) şöyle buyurdu: "Benimle diğer peygamberlerin durumu şu
kim¬seye benzer: O kişi bir ev yaptırmış ve binayı tamamlayıp süslemiş de yalnız bir tuğlası eksik kalmış. İnsanlar bi¬nayı
gezmeye başlarlar. Ve (o eksik yeri görüp) hayret ederek: Keşke şu tuğlanın yeri boş bırakılmasaydı! derler". (Buhârî, Menâkib,
18, hadis: 3534)
Ravi Tanıtımı
1. Muhammed b. Sinan (ö. 222)
Muhammed b. Sinan el-Bâhilî, Ebu Bekr el-Basrî.
2. Selim b. Hayyân (ö. ?)
Selim b. Hayyân b. Bistâm el-Huzelî el-Basrî.
3. Saîd b. Mînâ’ (ö. ?)
Saîd b. Mînâ’ el-Hicâzî el-Mekkî.
4. Cabir b. Abdullah (ö. 73, 77)
Cabir b. Abdillah b. Amr b. Harâm b. Ka`b el-Ensârî es-Sülemî, Ebu Abdullah veya Ebu Abdurrahman ya da Ebu Muhammed.
Peygamberlik Mührü
5-
:
‫ي‬
es-Sâib b. Yezîd şöyle dedi: Teyzem beni Resûlullah'ın yanına götürdü: Ya Resûlallah, kızkardeşimin oğlu hastadır, dedi.
Resûlullah (s.a.) başımı sıvazladı ve bana bereket duâsı etti. Son¬ra abdest aldı. Ben de abdest suyundan içtim. Sonra arkasında
durdum ve iki küreği arasındaki Peygamberlik Mührü'nü gördüm.
Ubeydullah: "el-Hucle", atın iki gözü arasında olan be¬yazlığa denir, dedi. İbrahim b. Hamza da: Peygam¬berlik Mührü, gerdek
çadırının iri düğmesi büyüklüğündeydi, dedi. (Buhârî, Menâkib, 22, hadis: 3541)
Ravi Tanıtımı
1. Muhammed b. Ubeydullah (ö. ?)
Muhammed b. Ubeydullah b. Muhammed b. Zeyd b. Ebi Zeyd el-Kureşî el-Umevî, Ebu Sâbit el-Medenî.
2. Hâtim (ö. 186)
Hâtim b. İsmail b. Muhammed el-Medenî, Ebu İsmail.
3. el-Cuayd b. Abdurrahman (ö. 144)
el-Ca`d b. Abdurrahman b. Evs el-Kindî, Ebu Zeyd ya da Ebu Yezid el-Medenî. İsmine el-Cuayd da denilmiştir.
4. es-Sâib b. Yezid (ö. 91)
es-Sâib b. Yezid b. Saîd b. Sümâme el-Kindî. Kendisi de babası da sahabîdir.
Peygamber'in Vasfı
6-
Enes b. Mâlik'ten (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber'i (s.a.) şöyle ediyordu: Pey¬gamber kavminin orta boylusu idi. Çok
uzun da değil, kısa da değil¬di. Teninin rengi kırmızıya çalan beyazdı. Kireç gibi beyaz değildi, kara yağız da değildi. Kıvırcık,
kısa saçlı değildi. Düz ve uzun saçlı da değildi. O, mutedil sarkık saçlı idi. Ona kırk yaşında vahiy geldi. Vahiy indirilmekte olduğu
halde Mekke'de on yıl kaldı, Medine'de on yıl (yaşa¬dı); başında ve sakalında yirmi tel bile ak saç yoktu.
Rabîa b. Ebî Abdirrahman yukarıdaki senedle şöyle demiş¬tir: Ben Peygamber'in saçından birazını gördüm, kırmızı idi. Enes b.
Mâlik'e: Peygamber saçını boyadı mı, bu gördüğüm saçlar kırmızı idi? dedim. Bana: (Hayır boyamadı.) O saçlar başına sürdüğü
kokudan dolayı kırmızı olmuştur, denildi. (Buhârî, Menâkib, 23, hadis: 3547)
Ravi Tanıtımı
1. İbn Bükeyr (ö. 231)
Yahya b. Abdullah b. Bükeyr el-Kureşî el-Mahzûmî, Ebu Zekeriyya el-Mısrî.
2. Leys (ö. 175)
Leys b. Sa`d b. Abdurrahman el-Fehmî, Ebu’l-Hâris. Mısır’ın imamı.
3. Halid (ö. 139)
Halid b. Yezîd el-Cumahî es-Seksekî. Ebu Abdurrahim el-İskenderânî el-Mısrî.
4. Saîd b. Ebi Hilal (ö. 135)
Saîd b. Ebi Hilâl el-Leysî, Ebu’l-Alâ’ el-Mısrî.
5. Rabia b. Ebi Abdurrahman (ö. 136)
Rabia b. Ebi Abdurrahman Ferrûh el-Medenî’dir. tabiîndendir. İmam Mâlik’in hocalarındandır. Rabiatu’r-Re’y ismiyle meşhurdur.
6. Enes b. Mâlik (ö. 91)
Enes b. Mâlik en-Nadr b. Damdam, Ebu Hamza el-Ensârî el-Hazrecî.
7İbn Abbas'tan (r.a.) şöyle rivayet edildi: Resûlullah (s.a.) saçla¬rını alnının üstüne bırakırdı. Müşrikler ise saçlarını alnın iki
tarafına ayırırlardı. Kitab ehli olanlar da saçlarını alın¬larına salıverirlerdi. Resûlullah, hakkında birşey ile emrolunmadığı hallerde
kitab ehline uygun hareket ederdi. Sonraları Resûlullah da saçını iki tarafa ayırıp bıraktı. (Buhârî, Menâkib, 23, hadis: 3558)
Ravi Tanıtımı
1. Yahya b. Bükeyr (ö. 231)
Yahya b. Abdullah b. Bükeyr el-Kureşî el-Mahzûmî, Ebu Zekeriyya el-Mısrî.
2. Leys (ö. 175)
Leys b. Sa`d b. Abdurrahman el-Fehmî, Ebu’l-Hâris. Mısır’ın imamı.
3. Yunus (ö. 159)
Yunus b. Yezid b. Ebi’n-Necâd, Ebu Yezid el-Kureşî.
4. İbn Şihâb (ö. 124)
Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihâb b. Abdullah b. Hâris b. Zühre el-Kureşî ez-Zührî, Ebubekir el-Medenî.
5. Ubeydullah b. Abdullah (ö. 94)
Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe b. Mesud b. Habîb el-Hüzelî el-Medenî, Ebu Abdullah.
6. İbn Abbas (ö. 68, 69, 70)
Abdullah b. Abbas b. Abdulmuttalib b. Hâşim el-Kureşî.
8:
Enes b. Mâlik (r.a.) şöyle dedi: Ben hayatımda Peygamber'in (s.a.) elinden daha yumuşak hiçbir ipeğe el sürmedim. Yine ben
ömrümde Peygamber'in kokusundan daha hoş, daha temiz bir koku da asla koklamadım. (Buhârî, Menâkib, 23, hadis: 3561)
Ravi Tanıtımı
1. Süleyman b. Harb (ö. 224)
Süleyman b. Harb b. Necîl, Ebu Eyyüb el-Ezdî el-Vâşihî.
2. Hammâd (ö. 179)
Hammâd b. Zeyd b. Dirhem, Ebu İsmail el-Ezrak el-Ezdî el-Basrî el-Cehdamî.
3. Sâbit (ö. 123, 127)
Sâbit b. Ebi Eslem, Ebu Muhammed el-Bunânî mevlahum el-Basrî.
4. Enes (ö. 91)
Enes b. Mâlik en-Nadr b. Damdam, Ebu Hamza el-Ensârî el-Hazrecî.
Download

Ders Notu